Wykaz postępowań o nadanie stopni naukowych, w których recenzentem była dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

***

 

Postępowania habilitacyjne

  1. Recenzent dorobku habilitacyjnego ks. dr. Pawła Kalety, na podstawie książki „Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi”, powołanie przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów Naukowych na wniosek Rady Wydziału, 9 maja 2017 r.

Przewody doktorskie

  1. Ks. Ireneusz Dosz, Działalność administracyjna arcybiskupa Walentego Dymka w Archidiecezji Poznańskiej (1946-1956), Lublin 2012, ss. 288, KUL.
  2. Wojciech Bednarek, Polska polityka migracyjna wobec wychodźców z Ukrainy: promocja Polski jako państwa migracji docelowej w praktyce służb dyplomatyczno-konsularnych, Wrocław 2016, ss. 224, Instytut Politologii UWr.
  3. Ks. Rafał Wierzchanowski, Status prawny katolika – formalnego apostaty w związku w związku z motu propio Omnium in mentem Benedykta XVI z 2009 roku, Warszawa 2016, ss. 334, WPK UKSW.
  4. Kinga Szymańska, Wpływ zaburzeń odżywiania na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa, Warszawa 2018, ss. 303, WPK UKSW.
Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019, godz. 21:26 - Magdalena Sawa