Lublin, 15 listopada 2006 r.


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,


U progu działalności Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL pragnę przedłożyć Wam kilka informacji i propozycji do przedyskutowania, w celu podjęcia właściwych decyzji, dotyczących realizacji zadań naszego Stowarzyszenia.

Jak wiemy, podstawą działalności każdego stowarzyszenia jest statut, który określa jego strukturę organizacyjną, cele oraz uprawnienia i obowiązki członków. Nasze Stowarzyszenie ma swój Statut uchwalony przez Komitet Założycielski i zaaprobowany przez kompetentne władze. Jest on podstawą do podejmowania decyzji zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia. Do pierwszych przejawów realizacji tego Statutu przez Zarząd należy powołanie Komitetu Redakcyjnego Biuletynu oraz zwołanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Biuletyn będzie instrumentem informacji na temat działalności naszego Stowarzyszenia i utrwalania więzi między jego członkami.

Na Walnym Zebraniu podejmiemy decyzje dotyczące wprowadzenia zmian do Statutu, w celu uszczegółowienia zadań, które umożliwią nam realizację projektów związanych z procesem integracji europejskiej i korzystanie z funduszy europejskich.

Istotnych wyrazem osobistego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia jest członkowstwo. Zachęcam więc aktualnych członków stowarzyszenia do aktywnego udziału w życiu Stowarzyszenia, a wszystkich innych absolwentów do wstępowania do niego na zasadach określonych w Statucie. Proszę więc zainteresowanych wstąpieniem do Stowarzyszenia o wypełnienie deklaracji i przesłanie jej na adres Zarządu Stowarzyszenia.

Może ktoś zapytać, jakie będzie to Stowarzyszenie, co mi da przynależność do niego? Odpowiedź jest prosta. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy oddolnej dla dobra wspólnego wszystkich obecnych i przyszłych Absolwentów naszego Wydziału. Celem tego Stowarzyszenia jest budowanie wspólnoty naszych Absolwentów zaangażowanych w różnych instytucjach państwowych, kościelnych, społecznych i prywatnych w kraju i za granicą. Środkiem wiodącym do tego celu są spotkania, sympozja, konferencje, publikacje i inne formy współpracy służące doskonaleniu naszej wiedzy prawniczej w duchu koleżeńskiej przyjaźni. Zachęcam więc wszystkich Absolwentów naszego Wydziału do wymiany myśli i współpracy. Żywię głęboką nadzieję, że wspólnym wysiłkiem potrafimy zapewnić tej nowej strukturze skuteczność działania. Nadzieja ta może się urzeczywistnić tylko w solidarnej współpracy.

W tym duchu, w imieniu Zarządu serdecznie zapraszam Każdą i Każdego z Was na Walne Zebranie połączone z tradycyjnym opłatkiem z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2006 roku o godz. 14 w gmachu KUL w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego.


Ks. Prof. Józef Krukowski
Przewodniczący SAWP KUL

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2006, godz. 16:36 - Tomasz Sieniow