PROGRAM  PL   EN


 

SEKCJA TEOLOGII MORALNEJ

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

oraz

KOMITET NAUK TEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

zapraszają na sympozjum

NOWE OBLICZA BŁĘDU ANTROPOLOGICZNEGO.

W 30-LECIE CENTESIMUS ANNUS

I 40-LECIE FAMILIARIS CONSORTIO

Lublin, czwartek 2 grudnia 2021 roku

SPOTKANIE ONLINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS

 

Sesja I.

14.00 – Aktualność przesłania Familiaris consortio – Prof. Jarosław Merecki SDS, Uniwersytet Laterański, Włochy

14.30 – Aktualność przesłania Centesimus annus – Prof. Jerzy Gocko SDB, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

15.00 – Przesłanki z myśli Karola Wojtyły do identyfikacji błędu antropologicznego – Prof. Adrian Reimers, Holy Cross College, Indiana, USA

15.30 –16.00 – Dyskusja

Przerwa

Sesja II.

16.15 – Błąd antropologiczny przeczy prawdzie miłości – Prof. Stanisław Grygiel, Uniwersytet Laterański, Włochy

16.45 – Błędy antropologiczne zagrożeniem dla małżeństwa według Papieża Franciszka – Prof. John Grabowski, The Catholic University of America, Washington DC, USA

17.15 – Woke revolution na przykładzie Kanady – Prof. Ellen Roderick, Institut de Formation Théologique de Montreal, Kanada

17.45 –18.15 – Dyskusja

18.15 - Zakończenie

 


 

SECTION OF MORAL THEOLOGY

OF THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN

and

THE COMMITTEE ON THEOLOGICAL SCIENCES OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES

an online symposium

NEW FACES OF AN ANTHROPOLOGICAL ERROR.

30TH ANNIVERSARY OF CENTESIMUS ANNUS

AND 40TH ANNIVERSARY OF FAMILIARIS CONSORTIO

 

Lublin, Thursday, 2 December 2021

MICROSOFT TEAMS PLATFORM


* * *

Session I.

14.00 – The timeliness of the message of Familiaris Consortio – Prof. Jarosław Merecki SDS, Pontificia Università Lateranense, Italy

14.30 – The timeliness of the message of Centesimus Annus – Prof. Jerzy Gocko SDB, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

15.00 – Premises from Karol Wojtyła's thought for identifying anthropological error – Prof. Adrian Reimers, Holy Cross College, Indiana, USA

15.30-16.00 – Discussion

Break

Session II.

16.15 – An anthropological error contradicts the truth of love – Prof. Stanisław Grygiel, Pontificia Università Lateranense, Italy

16.45 – Anthropological errors as a threat to marriage according to Pope Francis – Prof. John Grabowski, The Catholic University of America, Washington DC, USA

17.15 – Woke revolution – a case of Canada – Prof. Ellen Roderick, Institut de Formation Théologique de Montreal, Canada

17.45 – 18.15 – Discussion

18.15 – Conclusion

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2021, godz. 22:19 - Ewa Zięba