Zadania Instytutu określa Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

§ 15

1. W ramach wydziałów działają instytuty.
2. Zadaniem instytutu jest:

1) prowadzenie działalności badawczej, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) prowadzenie działalności dydaktycznej;

3) kształcenie i promowanie kadry naukowej w określonej dyscyplinie nauki;

4) koordynowanie działalności katedr i innych zespołów badawczych;

5) podejmowanie działań związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej.

3. Instytuty są tworzone dla dyscyplin podlegających ewaluacji jakości działalności naukowej oraz dla dyscyplin niepodlegających ewaluacji jakości działalności naukowej, o ile prowadzą kierunek studiów.

 

§ 16

1. W ramach instytutu działają katedry.

2. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności badawczej, badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej w zakresie dyscypliny lub dyscyplin pokrewnych oraz kształcenie kadry naukowej.

3. W skład katedry wchodzą pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowo-techniczni lub inżynieryjno-techniczni.

4. Na czele katedry stoi kierownik, powoływany przez rektora. Kierownikiem katedry może być pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony na Uniwersytecie w podstawowym miejscu pracy.

5. Z wnioskiem o powołanie kierownika katedry występuje dziekan, z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora instytutu. Wniosek powinien być zaopiniowany przez radę instytutu.

6. Katedra może być utworzona, jeżeli będzie w niej zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy co najmniej pięciu pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych. W przypadkach szczególnie uzasadnionych jakością osiągnięć naukowych lub przedmiotem badań rektor na wniosek dziekana zaopiniowany pozytywnie przez dyrektora instytutu może utworzyć katedrę, która nie spełnia tego wymogu.

7. Jeżeli przez dwa kolejne lata katedra nie spełnia wymogu określonego w ust. 6, może zostać zlikwidowana.

8. W razie wakatu na stanowisku kierownika katedry jej kurator jest powoływany przez rektora w trybie określonym w ust. 5. Kuratorem może być kierownik innej katedry lub osoba spełniająca wymogi, o których mowa w ust. 4. Kurator pełni swoją funkcję nie dłużej niż przez dwa lata. W tym czasie powinno dojść do powołania kierownika katedry.

9. W przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub statutu przez kierownika katedry rektor, po zasięgnięciu opinii dziekana i dyrektora instytutu, może go odwołać.

 

§ 41

1. Dyrektor instytutu – koordynator dyscypliny zajmuje się sprawami dotyczącymi nauki w ramach danej dyscypliny.
Dyrektor instytutu w szczególności:

1) koordynuje badania naukowe realizowane w instytucie:

2) zarządza jakością badań naukowych;

3) w uzgodnieniu z dziekanem przygotowuje strategię (koncepcję) badań naukowych i przedstawia ją rektorowi do zatwierdzenia;

4) w zakresie określonym przez dziekana zarządza środkami finansowymi przyznanymi na działalność instytutu;

5) przewodniczy pracom rady instytutu;

6) współpracuje z dziekanem i innymi właściwymi podmiotami w zakresie przygotowania i realizacji programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego;

7) na zasadach określonych w § 35 ust. 6 uczestniczy w realizacji polityki osobowej wydziału;

8) działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników instytutu.

2. Dyrektor instytutu może powoływać zastępców po uzyskaniu pozytywnej opinii rady instytutu.

3. Szczegółowy zakres zadań dyrektora instytutu określa w drodze zarządzenia rektor po zasięgnięciu opinii senatu.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2021, godz. 12:18 - Ewa Zięba