SERWIS REKRUTACYJNY

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 668 z późn. zm.) doktorat w dyscyplinie nauk teologicznych na Wydziale Teologii KUL można uzyskać:

Studenci doktoranci, kształcący się na studiach doktoranckich, uzyskują doktorat na dotychczasowych zasadach. Nabór na studia doktoranckie nie jest już prowadzony.

 

Zgodnie z przepisami prawa kościelnego (Konstytucja apostolska o uniwersytetach i wydziałach kościelnych „Veritatis gaudium” papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 r. oraz Zarządzenie wykonawcze Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji Konstytucji apostolskiej „Veritatis gaudium” z dnia 27 grudnia 2017 r.) warunkiem uzyskania stopnia doktora teologii na wydziałach kościelnych jest posiadanie kościelnego tytułu licencjata teologii. Kościelny tytuł licencjata teologii można uzyskać jedynie w ramach dwuletnich specjalistycznych studiów teologicznych II cyklu (studiów licencjackich).

 

Na Wydziale Teologii KUL kształcenie w zakresie studiów specjalistycznych II cyklu (licencjackich) jest prowadzone w ramach Teologicznego Studium Licencjackiego. Kandydat do uzyskania stopnia doktora może przedłożyć również dyplom licencjacki uzyskany na innym wydziale teologicznym, o ile specjalizacja (dyscyplina kościelna) wskazana na dyplomie odpowiada jednej ze specjalizacji (dyscyplin kościelnych), w której jest realizowane kształcenie II cyklu na Wydziale Teologii KUL.

 

Po ukończeniu Teologicznego Studium Licencjackiego licencjaci teologii w celu uzyskania doktoratu muszą spełnić jednocześnie wymogi państwowe i kościelne.

 

Aby spełnić wymagania konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium, J.M. Ks. Rektor zarządzeniem z dnia 21 czerwca 2021 r. powołał dwuletni Specjalistyczny Kurs Teologiczny (SKT), odpowiadający trzeciemu cyklowi kształcenia. Kurs ten będzie przeznaczony dla absolwentów Teologicznego Studium Licencjackiego na Wydziale Teologii KUL (oraz analogicznych form kształcenia na innych wydziałach teologii), legitymujących się posiadaniem kościelnego stopnia licencjata teologii z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 (lub równoważną oceny dobrej w przypadku dyplomu uzyskanego za granicą).

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2021, godz. 12:09 - Ewa Zięba