Zasady przeprowadzania przez Radę Instytutu Nauk Teologicznych postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

Nostryfikacji podlega stopień naukowy i stopień w zakresie nauk teologicznych, nadany przez uprawnioną instytucję działającą poza UE, OECD lub EFTA i nie podlegający uznaniu za równoważny na podstawie umów międzynarodowych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nostryfikację.

W przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora albo stopniem doktora w zakresie nauk teologicznych:

• dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,

• dokumenty stanowiące podstawę nadania tego stopnia,

• dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca,

• podanie do Rady Instytutu Nauk Teologicznych o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego z podaniem tytułu i zakresu pracy doktorskiej oraz promotora, życiorys,

• odpis dyplomu magisterskiego i licencjackiego,

• przebieg studiów,

• zgoda Biskupa Ordynariusza lub Prowincjała (osoby duchowne),

• egzemplarz pracy doktorskiej (całość!),

• oświadczenie wnioskodawcy zawierające informację, czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się, stanowił przedmiot postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz informację o miejscu i dacie urodzenia.


W przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego albo stopniem doktora habilitowanego
w zakresie nauk teologicznych:

• dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,

• dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia,

• dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego uprawniający do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca;

• podanie do Rady Instytutu Nauk Teologicznych o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego,

• kopia dokumentów potwierdzających osiągnięcie naukowe, stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego, w tym opinie recenzentów,

• życiorys oraz wykaz osiągnięć w pracy naukowej Zainteresowanego,

• odpis dyplomu magisterskiego, licencjackiego oraz doktorskiego,

• zaświadczenie nostryfikacyjne stopnia naukowego doktora,

• zgoda Biskupa Ordynariusza lub Prowincjała (osoby duchowne),

• oświadczenie wnioskodawcy zawierające informację, czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się, stanowił przedmiot postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz informację o miejscu i dacie urodzenia.

Dokumenty mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez podmiot nostryfikujący.

 

PODSTAWA PRAWNA

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668) - Art. 328 ust. 3

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą 

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej

 

OPŁATY

Niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za przeprowadzone postępowanie, która od 1 stycznia 2023 r. wynosi 4 685,00 zł w terminie 14 dni od wszczęcia/zakończenia postępowania.


Opłatę należy wnieść na następujący nr rachunku bankowego:

Pekao SA III O/Lublin 59124023821111000039262147

podając w tytule przelewu: Instytut Nauk Teologicznych/Wydział Teologii oraz imię i nazwisko osoby wnioskującej o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego.

Dane odbiorcy przelewu:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2024, godz. 09:49 - Ewa Zięba