Dokumentem nadrzędnym do procedury jest:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

oraz

UCHWAŁA 816/III/1 SENATU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu KUL z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad nadawania stopni naukowych (Monitor KUL, poz. 556/2019).

 

 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:


1)
posiada stopień doktora;

2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:

a) monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw MNiSW lub

b) cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie MNiSW lub

c) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;

3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

Wniosek obejmuje:

a) wniosek przewodni;

b) dane wnioskodawcy;

c) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

d) autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej;

e) wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, o których mowa w pkt 2.

4) Rada INT w terminie czterech tygodni od dnia otrzymania wniosku podejmuje decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Dyrektor instytutu informuje niezwłocznie Radę Doskonałości Naukowej o decyzji.

5) W przypadku niewyrażenia zgody rada instytutu zwraca wniosek do Rady Doskonałości Naukowej

6) Rada INT w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez Radę Doskonałości Naukowej, powołuje komisję habilitacyjną.

Komisja składa się z:

a) czterech członków wyznaczonych przez Radę Doskonałości Naukowej (przewodniczącego i trzech recenzentów);

b) dwóch członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych na Uniwersytecie, w tym sekretarza;

c) recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędącego pracownikiem Uniwersytetu.

7) Kandydatów na członków komisji wskazuje dyrektor instytutu lub co najmniej trzech członków rady instytutu.

8) Po powołaniu komisji habilitacyjnej dyrektor instytutu przekazuje członkom komisji habilitacyjnej wniosek wraz z przedstawioną przez kandydata dokumentacją.

9) Recenzenci, w terminie ośmiu tygodni od dnia doręczenia im wniosku, oceniają, czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom ustawy i przygotowują recenzje.

10) Po otrzymaniu recenzji dyrektor instytutu przekazuje ją niezwłocznie Komisji habilitacyjnej.

11) Komisja habilitacyjna przeprowadza kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć naukowych albo artystycznych osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. Przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego jest obowiązkowe w przypadku osiągnięć kandydata w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

12) Kolokwium odbywa się na posiedzeniu komisji habilitacyjnej z udziałem co najmniej sześciu członków komisji, w obecności przewodniczącego i sekretarza. W toku posiedzenia komisji habilitacyjnej dopuszcza się korzystanie ze środków komunikacji na odległość (wideokonferencji).

13) Posiedzenie komisji może być wyznaczone w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni po zamieszczeniu wszystkich recenzji na stronie BIP Uniwersytetu.

14) Kolokwium habilitacyjne składa się z dwóch części:

a) pytań z dyscypliny, w której przeprowadzane jest postępowanie habilitacyjne zadawanych habilitantowi przez członków komisji;

b) narady wyłącznie z udziałem członków komisji.

15) Uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego podejmuje komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków komisji. Na wniosek osoby ubiegającej się o stopień komisja podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym.

16) Opinia nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej dwie recenzje są negatywne.

17) Komisja habilitacyjna przekazuje Radzie Instytutu Nauk Teologicznych uchwałę wraz
z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania, w terminie sześciu tygodni od otrzymania recenzji.

18) Na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej Rada Instytutu Nauk Teologicznych, w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania, nadaje stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania. Uchwała jest podejmowana przez radę instytutu w głosowaniu tajnym i zapada bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

19) Rada Instytutu odmawia nadania stopnia w przypadku, gdy opinia komisji habilitacyjnej jest negatywna.

20) Uniwersytet udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego oraz informację o składzie komisji habilitacyjnej w terminie 7 dni od powołania komisji habilitacyjnej. Recenzje w postępowaniu oraz uchwałę zawierającą opinię
w sprawie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem oraz decyzję o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania umieszcza się na BIP niezwłocznie.

 


 

  • Koszty przeprowadzenia postępowań habilitacyjnych określa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zarządzenie nr ROP-0101-8/19 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 24 stycznia 2019 r., które określa koszty pośrednie na poziomie 50% kosztów bezpośrednich.

  • Opłaty nie pobiera się od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej.

  • Zasady wniesienia opłaty określa umowa zawarta z ubiegającym się o nadanie stopnia naukowego.
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2021, godz. 13:37 - Ewa Zięba