W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, 16 czerwca br., po krótkim pobycie w szpitalu
odszedł do Pana po wieczną nagrodę

ks. prof. dr hab. Henryk Zimoń

Kapłan Zgromadzenia Słowa Bożego (Misjonarze Werbiści)
Profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wybitny religioznawca i etnolog


Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

 


 

Pogrzeb odbędzie się 22 czerwca o g. 11.00 w klasztorze werbistów w Górnej Grupie k. Świecia.

 Dziekan Wydziału Teologii zaprasza na
Mszę św. w intencji śp. ks. prof. Henryka Zimonia,
która zostanie odprawiona 30 czerwca 2022 r. o godz. 8.00 w Kościele Akademickim KUL.

Mszy św. przewodniczył będzie Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski,
a kazanie wygłosi ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński.

  

ś.p. ks. prof. dr hab. Henryk Zimoń SVD,

prof. dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, religioznawca, etnolog, misjonarz,

zmarł 16.06.2022 r. w szpitalu Grudziądzu, 82 roku życia, 63 ślubów zakonnych, 57 w kapłaństwie.

___________________________

04.05.1940 - Urodzony w Wodzisławiu Śląskim jako syn Wincentego Zimonia i Elżbiety z domu Penkała, Polska.
1947-1954 - Nauka w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu Śląskim i w Wilchwach.
1954-1958 -Nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, zakończona egzaminem maturalnym w 1958 roku.
1958-1965 - Studia filozofii i teologii w Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD) w Pieniężnie.
26.06.1965 - Święcenia kapłańskie w Pieniężnie z rąk ks. bpa Tomasza Wilczyńskiego.
1965-1973 - Studia etnologii, religioznawstwa i indologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii.
Maj-listopad 1968 - Badania etnologiczne i religioznawcze wśród ludu Bakerebe na wyspie Bukerebe w Tanzanii.
05.02.1971 - Egzamin magisterski i obrona pracy magisterskiej pt. Zur Geschichte des Herrscher-Klans Abasiranga auf der Intel Bukerebe (Tanzania) bis 1895, Uniwersytet Fryburski, Szwajcaria.
Luty-czerwiec 1971 - Studia na Uniwersytecie Londyńskim (School of Oriental and African Studies).
05.07.1973 - Egzamin doktorski i obrona rozprawy doktorskiej pt. Die Regenriten auf der Insel Bukerebe (Tanzania), Uniwersytet Fryburski, Szwajcaria.

01.10.1973 - Praca na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Histoni i Etnologii Religii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1.10.1974-30.1.1975 - wykłady w I semestrze roku akademickiego 1974/1975 w Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa.
01.10.1976- Praca na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii i Etnologii Religii na Wydziale Teologicznym KUL.
26.05.1983 - Nadanie przez Radę Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stopnia naukowego doktora habilitowanego teologii w zakresie historii i etnologii religii na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Wilhelma Schmidta teoria monoteizmu pierwotnego i jej krytyka w wiedeńskiej szkole etnologicznej (Wilhelm Schmidts Theory of the Primitive Monoitheism and Its Critiąue within the Vienna School of Ethnology), Verbinum, Warszawa 1984, ss. 285).
28.05.1984 - Zatwierdzenie stopnia naukowego doktora habilitowanego teologii w zakresie historii i etnologii religii przez ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (BCKK-I-H-1059/83/84).
Lipiec 1984-styczeń 1985 - Badania etnologiczne i religioznawcze wśród ludu Konkomba w północno-wschodniej Ghanie.
14.10.1985 - Zatwierdzenie uchwały Rady Wydziału Teologicznego oraz Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o powołanie na stanowisko docenta przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DU-2-1904-38/85).
21.11.1985 - Kierownik Katedry Historii i Etnologii Religii oraz nowo powstałej w październiku 1985 roku specjalizacji religioznawstwa na Wydziale Teologicznym KUL.
28.12.1986-08.02.1987 - pobyt w Indiach (udział w ośmiodniowej konferencji naukowej w Punie na temat roli antropologii kulturowej w procesie inkulturacji oraz zapoznanie się z ośrodkami religijnymi i kulturalnymi środkowych i północnych Indii).
21.08.1987-11.02.1988 - wykłady w j. angielskim w międzyzakonnej Katolickiej Akademii Teologicznej, Chicago oraz miesięczny pobyt naukowy w Waszyngtonie, D.C. (USA).

01.09.1990-31.08.1991 - drugie badania etnologiczne i religioznawcze wśród ludu Konkomba w północno-wschodniej Ghanie.
01.03.1992 - Stanowisko profesora nadzwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1.10.1993-31.1.1994 - wykłady nt. „Religie Afryki" w I semestrze roku akademickiego 1993/1994 na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin.
21.04.1994 - Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Afrykańskie rytuały agrarne na przykładzie ludu Konkomba (African Agrarian Rituals as Illustrated by the Konkomba People), Verbinum, Warszawa 1992, ss. 160.
01.02.2000 - Stanowisko profesora zwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
06.11-18.12.2003 - W ramach bilateralnej umowy prowadzenie wykładów dla studentów specjalizacji religioznawstwa na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Leuven, Belgia.
04.06-13.06.2007 - Wykłady gościnne w j. angielskim dla studentów Kijowsko-Mohylańskiej Akademii (Uniwersytet Narodowy), Kijów (Ukraina).

06.11. 2006 r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

2016 r. odznaczony Złotym Dyplomem Wydziału Teologii w dowód uznania za jego bogaty dorobek naukowy, badawczy i dydaktyczny oraz wieloletnią, owocną współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą, prowadzoną w duchu dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Był promotorem 146 magistrów i 16 doktorów oraz recenzentem prac magisterskich (80) i doktorskich (11).

 

Ś.p. H. Zimoń jest autorem 5 książek (w tym dwóch w językach niemieckim i angielskim), redaktorem i współredaktorem 11 prac zbiorowych, 194 artykułów naukowych (w tym 15 w języku angielskim, 6 w języku niemieckim, 4 w języku ukraińskim oraz po jednym w językach: rosyjskim, słowackim, czeskim i chorwackim), 79 haseł encyklopedycznych i leksykograficznych, 19 recenzji książek (w tym 5 w języku niemieckim i 2 w języku angielskim) oraz 18 pozycji popularnonaukowych. Współpracował z Redakcją Encyklopedii Katolickiej oraz należał do Rady Naukowej. Był odpowiedzialny za działy religioznawstwo i etnologia. Jest pierwszym redaktorem serii Studia Religiologiczne, wydawanej przez TN KUL, w której w l. 2000-09 opublikowano 10 książek, m.in. podręcznik do religioznawstwa oraz filozofii religii i teologii religii Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej (Lublin 2000, otrzymał za niego indywidualną nagrodę Rektora KUL II stopnia).

 

Należał do kilku organizacji i towarzystw naukowych: Międzynarodowy Instytut Anthropos (1975), Komitet Nauk Etnologicznych PAN (!991) Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (1976), Towarzystwo Naukowe KUL (1979), Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne (1990), Lubelskie Towarzystwo Naukowe (1995), Polskie Towarzystwo Religioznawcze (2005), Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce (2005).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w klasztorze Księży Werbistów w Górnej Grupie ul. Klasztorna 4 (koło Świecia), a następnie na cmentarzu zakonnym.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2022, godz. 09:40 - Ewa Zięba