1. Procedura awansowania nauczyciela akademickiego rozpoczyna się na wniosek kandydata, po spełnieniu wymagań określonych w załączniku do Uchwały 837/I/3 Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych dla kandydatów przy awansach w grupie nauczycieli akademickich na stanowiska badawczo-dydaktyczne, badawcze i dydaktyczne.

  2. Wniosek o awans zawiera:

1) informację o terminie uzyskania stopnia lub tytułu naukowego wraz z kopią dyplomu;

2) informacje o spełnieniu wymagań określonych w załączniku do uchwały;

3) informacje na temat dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego odnoszące się do wybranych przez kandydata wymagań awansowych, w szczególności:

a) wykaz publikacji naukowych;

b) wykaz uzyskanych grantów i projektów realizowanych za pośrednictwem Uniwersytetu;

c) wykaz prac dyplomowych przygotowywanych pod kierunkiem lub recenzowanych przez wnioskującego;

d) wykaz recenzji i opinii w postępowaniach o nadanie stopni i tytułu naukowego.

4) wynik ostatniej oceny okresowej, dokonanej przez Uniwersytecką Komisję Oceniającą.

  1. Przy ocenie spełnienia wymagań awansowych bierze się pod uwagę osiągnięcia kandydata uzyskane od ostatniego awansu lub zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, chyba że opis warunków awansowych stanowi inaczej. Dane osiągnięcie kandydata może być przesłanką awansu tylko raz.

  1. Kandydat do awansu przedkłada wniosek, o którym mowa w § 1 bezpośredniemu przełożonemu, który opiniuje go odnosząc się do osiągnięć pracownika w zakresie działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.
  2. Bezpośredni przełożony przekazuje wniosek do opinii rady instytutu właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia. W przypadku kandydatów do awansu zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych wniosek jest opiniowany przez dyrektora instytutu, do którego przypisana jest reprezentowana przez kandydata dyscyplina naukowa.
  3. Przewodniczący rady instytutu przedkłada wniosek dziekanowi, który po zaopiniowaniu przedkłada go Rektorowi, za pośrednictwem Uniwersyteckiej Komisji ds. Nauki.
  4. Dział Spraw Pracowniczych dokonuje weryfikacji złożonych wniosków pod względem formalnym. Uniwersytecka Komisja ds. Nauki może zasięgnąć opinii innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
  5. Uniwersytecka Komisja ds. Nauki opiniuje wniosek i przedkłada go do decyzji Rektora.
  6. Rektor podejmuje decyzję o awansie, w szczególności biorąc pod uwagę spełnienie wymagań awansowych określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

  1. Uniwersytecka Komisja ds. Nauki opiniuje wnioski o awanse dwa razy do roku: raz w semestrze zimowym i raz w semestrze letnim.
  2. Awans następuje z dniem 1 października roku akademickiego następującego po roku, w którym złożono wniosek lub w innym terminie określonym w decyzji Rektora.

 

KRYTERIA dla kandydatów przy awansach w grupie nauczycieli akademickich na stanowiska badawczo-dydaktyczne, badawcze i dydaktyczne :

 

   
STANOWISKA BADAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2021, godz. 13:12 - Ewa Zięba