Wojciech Szczepan Staszewski

pracownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL. Członek Zarządu Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association – Polish Branch), MIGRA-TEAM, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim prawa dyplomatycznego i konsularnego; prawnomiędzynarodowych aspektów migracji ludności; nowych form współpracy międzynarodowej państw, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej; polskiej praktyki traktatowej oraz nauki i nauczania prawa międzynarodowego. Autor między innymi następujących publikacji dotyczących migracji ludności:
• Wolność przemieszczania się (migracji) w świetle prawa polskiego, [w:] D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski (red.), Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 211 – 224 [artykuł został przedrukowany w: „Problemy Ochrony Granic”, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 26, Kętrzyn 2003, s. 101 – 117].
• Wolność przemieszczania się w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2005, vol. III, s. 22 – 40 [artykuł został przedrukowany w: „Problemy Ochrony Granic”, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 31, Kętrzyn 2005, s. 23 – 44].
• Prawne aspekty międzynarodowego ruchu osobowego między Polską a jej wschodnimi sąsiadami, „Polityka Wschodnia” 2005, nr 1 – 2, s. 163 – 176 [artykuł został przedrukowany w: „Problemy Ochrony Granic”, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 34, Kętrzyn 2006, s. 21 – 38].
• Swoboda przepływu osób w prawie pierwotnym Wspólnot Europejskich, [w:] J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga Pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2006, s. 479 – 513.
• Zwalczanie nielegalnej migracji i przestępczości zorganizowanej w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 129 – 138.
• Przyczyny i skutki współczesnych migracji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe „Cogitatus”, Collegium Varsoviensis/Szkoła Wyższa Warszawska, Warszawa 2007, nr 4, s. 106 – 128.
• Pojęcie migracji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Collegium Varsoviense „Cogitatus” 2008, nr 5, s. 14 – 24.
• Zagadnienia migracji ludności w konwencjach Rady Europy, „Studia Prawnicze KUL” 2009, nr 1, s. 119 – 131.
• Wolność przemieszczania się osób w świetle międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka ONZ, [w:] K. Maćkowska (red.), Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 137 – 162.

 

publikacje dra hab. Wojciecha Sz. Staszewskiego on-line

 

 

Edyta Krzysztofik

adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej na WPPKiA KUL. Członek International Law Association – grupa polska, MIGRA-TEAM oraz sekretarz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich – oddział lubelski. Autor publikacji z zakresu: praw człowieka, swobód rynku wewnętrznego oraz funduszy unijnych. Przedmiot zainteresowań: swobody personalne rynku wewnętrznego, obywatelstwo unijne, prawa człowieka oraz unijny wymiar sprawiedliwości.

 

Anna Szachoń-Pszenny

 

 

Agnieszka Parol

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020, godz. 11:21 - Anna Kosińska