Tezy do egzaminu magisterskiego:

 

Prawo:

 

1.    Mediator w sprawach karnych.

2.    Przedmiot mediacji w sprawach karnych.

3.    Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

4.    Skierowanie sprawy do mediacji w sprawach karnych.

5.    Mediator w sprawach nieletnich.

6.    Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

7.    Przedmiot mediacji w sprawach nieletnich.

8.    Ugoda mediacyjna w sprawach karnych.

9.    Wpływ pozytywnych wyników mediacji na wyrok karny.

10.  Zasady postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich.

11.  Zasady mediacji w sprawach cywilnych.

12.  Koszty mediacji w sprawach cywilnych.

13.  Podstawy wszczęcia mediacji w sprawach cywilnych.

14.  Umowa o mediację w sprawach cywilnych.

15.  Wynagrodzenie mediatora w sprawach cywilnych.

16.  Skutki prawne ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych.

17.  Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych, przez sąd.

18.  Moc prawna ugody zawartej przed mediatorem.

19.  Mediacja w sporze zbiorowym.

20.  Wynagrodzenie mediatora w rozwiązywaniu sporu zbiorowego.

21.  Zakres przedmiotowy postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

22.  Wszczęcie postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

23.  Mediator w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

24.  Zawarcie porozumienia w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

25.  List intencyjny.

26.  Naruszenie dobrych obyczajów w trakcie negocjacji.

27.  Poufność w negocjacjach.

28.  Zawarcie umowy w trybie negocjacyjnym.

29.  Pojęcie, fazy, rodzaje i style reagowania w sytuacji konfliktu

30.  Techniki aktywnego słuchania.

 

Prawo w biznesie:

 

1. Pojęcie i podstawowe rodzaje ADR.

2. Pojęcie negocjacji.

3. Rodzaje negocjacji.

4. Negocjacje pozycyjne.

5. Negocjacje problemowe.

6. Etapy negocjacji.

7. Podstawowe techniki negocjacyjne.

8. Techniki aktywnego słuchania.

9. Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach i mediacji.

10. Pojęcie mediacji.

11. Rodzaje mediacji.

12. Podstawowe zasady mediacji.

13. Etapy mediacji.

14. Zalety i wady mediacji.

15. Rola mediatora w procesie mediacji.

16. Etyka mediatora.

17. Mediator stały/mediator ad hoc.

18. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

19. Przedmiot mediacji w sprawach karnych.

20. Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

21. Skierowanie sprawy do mediacji w sprawach karnych.

22. Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

23. Podstawy wszczęcia mediacji w sprawach cywilnych.

24. Umowa o mediację w sprawach cywilnych.

25. Wynagrodzenie mediatora w sprawach cywilnych.

26. Skutki prawne ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych.

27. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych przez sąd.

28. Rokowania i mediacja w sporze zbiorowym.

29. Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

30. Zawarcie umowy w trybie negocjacyjnym.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2022, godz. 16:33 - Piotr Sławicki