Akty prawne na egzamin z przedmiotu "Negocjacje i mediacje w prawie polskim":

 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.jedn.: Dz.U. z 2023, poz. 1610 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1550 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 17).

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1375 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2016 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 716).

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowania cywilnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 921).

 

Wyniki z egzaminu zerowego z przedmiotu "Negocjacje i mediacje w prawie polskim":

Punktacja:

20-19 - 5,0

18 - 4,5

17-16 - 4,0

15 - 3,5

14-11 - 3,0

Numer albumu

Liczba punktów

150891

17

150888

14

150889

19

150890

19

150893

19

150904

15

150912

19

150902

15

150894

15

150903

15

150905

19

150898

19

150896

19

150925

19

150918

19

150924

17

150921

18

148073

12

150915

17

150922

19

150913

18

151077

14

150926

18

150937

17

148310

19

150934

19

150930

17

150935

16

150932

17

150929

18

150939

15

150941

20

158097

18

150944

14

150943

14

150945

14

148110

13

148111

18

148112

18

150955

17

150959

17

150954

17

148163

17

150949

18

150946

16

150960

17

140239

17

150961

18

150950

14

150952

19

152257

17

150953

16

150964

17

150965

19

150966

20

150969

15

150973

18

150972

19

150967

18

150971

20

150970

14

146952

19

151005

19

150995

12

150979

17

150988

19

151011

16

150989

16

151045

14

150977

16

150982

14

150998

16

150983

17

150984

17

150986

17

148134

15

150975

16

150993

14

150976

18

150997

19

151012

19

151017

16

151019

16

151027

16

151025

19

151029

16

151033

14

141421

18

151024

17

151036

19

151023

15

151039

15

151038

15

148194

19

151043

15

151047

18

151042

13

151058

12

151059

16

143973

18

151049

17

151054

19

151053

11

148204

16

149211

15

151068

18

151069

18

151067

18

151074

14

151091

17

151084

13

151076

16

151079

20

151088

14

148241

12

151081

17

151078

19

151085

16

151080

16

151093

19

151095

19

151097

19

151102

18

151110

18

148797

17

151113

13

151106

17

151112

20

151128

17

151127

15

151125

18

148291

18

151130

19

151103

19

151016

18

151094

19

151115

19

 

 

Tezy do egzaminu magisterskiego:

 

Prawo:

 

1.    Mediator w sprawach karnych.

2.    Przedmiot mediacji w sprawach karnych.

3.    Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

4.    Skierowanie sprawy do mediacji w sprawach karnych.

5.    Mediator w sprawach nieletnich.

6.    Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

7.    Przedmiot mediacji w sprawach nieletnich.

8.    Ugoda mediacyjna w sprawach karnych.

9.    Wpływ pozytywnych wyników mediacji na wyrok karny.

10.  Zasady postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich.

11.  Zasady mediacji w sprawach cywilnych.

12.  Koszty mediacji w sprawach cywilnych.

13.  Podstawy wszczęcia mediacji w sprawach cywilnych.

14.  Umowa o mediację w sprawach cywilnych.

15.  Wynagrodzenie mediatora w sprawach cywilnych.

16.  Skutki prawne ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych.

17.  Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych, przez sąd.

18.  Moc prawna ugody zawartej przed mediatorem.

19.  Mediacja w sporze zbiorowym.

20.  Wynagrodzenie mediatora w rozwiązywaniu sporu zbiorowego.

21.  Zakres przedmiotowy postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

22.  Wszczęcie postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

23.  Mediator w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

24.  Zawarcie porozumienia w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

25.  List intencyjny.

26.  Naruszenie dobrych obyczajów w trakcie negocjacji.

27.  Poufność w negocjacjach.

28.  Zawarcie umowy w trybie negocjacyjnym.

29.  Pojęcie, fazy, rodzaje i style reagowania w sytuacji konfliktu

30.  Techniki aktywnego słuchania.

 

Prawo w biznesie:

 

1. Pojęcie i podstawowe rodzaje ADR.

2. Pojęcie negocjacji.

3. Rodzaje negocjacji.

4. Negocjacje pozycyjne.

5. Negocjacje problemowe.

6. Etapy negocjacji.

7. Podstawowe techniki negocjacyjne.

8. Techniki aktywnego słuchania.

9. Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach i mediacji.

10. Pojęcie mediacji.

11. Rodzaje mediacji.

12. Podstawowe zasady mediacji.

13. Etapy mediacji.

14. Zalety i wady mediacji.

15. Rola mediatora w procesie mediacji.

16. Etyka mediatora.

17. Mediator stały/mediator ad hoc.

18. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

19. Przedmiot mediacji w sprawach karnych.

20. Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

21. Skierowanie sprawy do mediacji w sprawach karnych.

22. Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

23. Podstawy wszczęcia mediacji w sprawach cywilnych.

24. Umowa o mediację w sprawach cywilnych.

25. Wynagrodzenie mediatora w sprawach cywilnych.

26. Skutki prawne ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych.

27. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych przez sąd.

28. Rokowania i mediacja w sporze zbiorowym.

29. Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

30. Zawarcie umowy w trybie negocjacyjnym.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2024, godz. 13:07 - Piotr Sławicki