Dr Marek Fiałkowski OFM Conv, ur. 1965 r. w Bielsku Białej, w 1991 r. ukończył WSD OO. Franciszkanów w Krakowie (PAT), gdzie uzyskał dyplom magistra teologii na podstawie pracy Zobowiązania moralne wobec środowiska naturalnego w świetle  polskich publikacji ostatnich 20 lat. Studia licencjackie odbył w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL w latach 1993-1995. Od 1 października 1996 r. pracował jako asystent przy Katedrze Organizacji Duszpasterstwa KUL, przemianowanej w 2000 r. na Katedrę Teologii Pastoralnej Szczegółowej. 15 czerwca 2000 r. na podstawie rozprawy pt.: Stosunek chrześcijanina do świata w świetle dokumentów polskich synodów po Soborze Watykańskim II. Studium teologiczno-pastoralne uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. W latach 1996-1998 prowadził zajęcia z teologii pastoralnej w Instytucie Teologicznym w Siedlcach, a od 1999 r. jest wykładowcą teologii pastoralnej w WSD OO. Franciszkanów w Krakowie.  Od 1 listopada 2001 r. pracuje na stanowisku adiunkt przy Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL. Ponadto jest  członkiem współpracownikiem Towarzystwa Naukowego KUL. Badania naukowe M. Fiałkowskiego koncentrują się na relacji Kościoła i świata oraz na zagadnieniach obecności chrześcijan w życiu społeczno-politycznym.

Publikacje dr Marka Fiałkowskiego OFMConv:

I. Rozprawy i artykuły:

1. Człowiek wobec środowiska naturalnego. "Roczniki Teologiczne" 44:1997 z. 6 s. 151-161.

2. Postawa człowieka wobec środowiska naturalnego. "Studia Podlaskie" 12:1997 nr 2 s. 139-149.

3. Duszpasterstwo niewidomych. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż. Lublin 1998 s. 191-203.

4. Małżeństwo i rodzina w służbie życiu. Nauczanie polskich synodów posoborowych. W: W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. bp. prof. dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin. Red. R. Kamiński, S. J. Koza [i in]. Kielce 1999 s. 140-153.

5. Stosunek Kościoła do świata. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin 2000 s. 249-292.

6. Rodzina Kościołem domowym. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin 2000 s. 171-176.

7. Zadania duszpasterskie Kościoła w Polsce w świetle przemówień Jana Pawła II do biskupów polskich przybyłych z wizytą "ad limina Apostolurum" w 1998 roku. "Roczniki Teologiczne" 47:2000 z. 6 s. 47-58.

8. Raport o sytuacji polskich rodzin a duszpasterstwo. "Roczniki Teologiczne" 48:2001 z. 6 s. 225-248.

9. Duszpasterstwo narkomanów. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin 2002 s. 392-401.

10. Udział katolików w życiu politycznym i budowaniu pokoju. W: Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin 2002 s. 508-513.

11. Kwestia ekologiczna w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999)."Roczniki Teologiczne" 49:2002 z. 6 s. 99-110.

12. Sekty i nowe ruchy religijne wyzwaniem dla duszpasterstwa w Polsce. Na marginesie "Raportu o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce". "Roczniki Teologiczne" 50:2003 z. 6 s. 21-40.

13. Zaangażowanie polityczne katolików w świetle "Noty doktrynalnej o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym". "Roczniki Teologiczne" 51:2004 z. 6 s. 81-95.

14. Doświadczenie odnowy w zaangażowanie społeczne. W: Od konfrontacji do dialogu. Doświadczenia Kościoła w XX wieku. Tydzień Eklezjologiczny 2000. Lublin 2003 s. 276-281.

15. Świadomość podmiotowego charakteru bycia w Kościele. W: Sobór bliski Sobór daleki. Tydzień Eklezjologiczny 2001. T. 4. Lublin 2003 s. 84-88.

16. Parafia wobec sekt. W: Efektywne zarządzanie parafią. Sierpień J 1.6. Warszawa 2003 s. 1-16.

17. Parafia wobec ekologii. W: Efektywne zarządzanie parafią. Grudzień J 1.7. Warszawa 2003 s.1-10.

18. [wspólnie z P. Janowski]. Księża robotnicy. EK T. 10 Lublin 2004 kol. 116-118.

II. Prace popularno-naukowe, komunikaty i sprawozdania:

1. [Rec.]: R. Kamiński. Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1997. "W Nurcie franciszkańskim" 6:1997 s. 220-222.

2. Chorzy i niepełnosprawni w centrum Kościoła. Sprawozdanie z sympozjum z okazji 70-lecia Apostolstwa Chorych. (Katowice, 7-8 IV 1999). "Roczniki Teologiczne" 47:2000 z. 6 s. 245-248.

3. Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 1. Triduum ku czci świętego Ojca Franciszka. Red. M. Fiałkowski. Kraków 1997.

4. Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 2. Nowenna ku czci świętego Antoniego z Padwy. Red. M. Fiałkowski. Lublin 1998.

5. Materiały Robocze na Nadzwyczajną Kapitułę Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strepy dotyczące duszpasterstwa. "Wiadomości z Prowincji ". Wydanie specjalne. 1998 nr 5 s. 9-23.

6. Ekologia w odwrocie? "Zielony Zeszyt REFA" (Biuletyn REFA) 1999 nr 7 s. 36-38.

7. Franciszkański Materiały Duszpasterskie. Nr 3. Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Red. M. Fiałkowski, M. Wit. Lublin 1999.

8. Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 4. Rozważania pasyjne. Droga Krzyżowa. Red. M. Fiałkowski. Lublin 2000.

9. "Status naukowy teologii pastoralnej". Sprawozdanie z sympozjum w Nysie 8-9 października 2001 roku. "Roczniki Teologiczne" 49:2002 z. 6 s. 219-222.

10. Wstęp. W: Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 6. J. Lipowska, P. Stanisławczyk. Nabożeństwa. Lublin 2002 s. 6.

11. [wspólnie z uczestnikami proseminarium z teologii duszpasterstwa - III rok INOR]. Wybrana bibliografia w języku polskim dotycząca ruchów i stowarzyszeń kościelnych. "Teologia w Polsce" 20:2002 nr 7 s. 38-44.

12. Kronika Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL za rok akademicki 2001/2002. "Roczniki Teologiczne" 50:2003 z. 6 s. 291-299.

13. Prace dyplomowe obronione w Instytucie Pastoralno-Katechetycznym KUL w roku akademickim 2001/2002. "Roczniki Teologiczne"  50:2003 z. 6 s. 299-302.

14. [Rec]: T. Poller. Bóg, człowiek, natura. Problematyka ekologiczna w nauczaniu Jana Pawła II. Kraków-Zakopane: Instytut Botaniki PAN & Tatrzański Park Narodowy 2001 ss. 79. "Roczniki Teologiczne"  50:2003 z. 6 s. 305-307.

15. Komunikat dotyczący tematyki badawczej Specjalizacji Teologii Praktycznej Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL. W: Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z Sympozjum Polskich Pastoralistów. Nysa 8-9 października 2001 r. Red. J. Mikołajec. Opole 2003 s. 59-63.

16. Głos w dyskusji. W: Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z Sympozjum Polskich Pastoralistów. Nysa 8-9 października 2001 r. Red. J. Mikołajec. Opole 2003 s. 80-81.

17. [wspólnie z uczestnikami proseminarium z teologii duszpasterstwa - III rok INOR]. Wybrana bibliografia polska dotycząca duszpasterstwa. "Teologia w Polsce" 21:2003 nr 73 s. 23-32.

18. Wstęp. W: Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 7. "I spojrzał na niego z miłością..." Nabożeństwa powołaniowe. Red. M. Fiałkowski. Lublin 2003 s. 5.

19. Komunikat dotyczący tematyki badawczej specjalizacji teologii praktycznej Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL wygłoszony na sesji naukowej "Pastoralny wymiar II Polskiego Synodu Plenarnego". Rabka 22-23.05.2003 r. "Roczniki Teologiczne"  51:2004 z. 6 s. 357-358.

20. Wstęp. W: Franciszkańskie Materiały duszpasterskie. Nr 8. Przybądź Duchu Święty. Red. M. Fiałkowski. Lublin 2004 s. 5.

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2006, godz. 12:33 - Anna Swęda