Ks. prof. dr hab. PRZEMYSŁAW KANTYKA

  

Ur. 1968 w Kielcach, ksiądz diecezji kieleckiej; kanonik gremialny Kapituły Kolegiaty w Wiślicy; kierownik Katedry Teologii Protestanckiej oraz kierownik Sekcji Ekumenizmu w Instytucie  Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii KUL; wykładowca ekumenizmu w diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.


Jest członkiem Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Towarzystwa Teologów Ekumenistów, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Europejskiego Stowarzyszenia (European Society for Ecumenical ResearchSocietas Oecumenica, Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich oraz Komisji Teologicznej Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej (International Ecumenical Fellowship - IEF); w latach 2006-2012 i od 2020 prezydent Regionu Polskiego IEF; od 2015 reprezentuje Konferencję Episkopatu Polski w międzynarodowej sieci współpracy Kościołów basenu Morza Bałtyckiego "TheoBalt"; od 2017 z ramienia Papieskiej Rady Do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan wchodzi w skład delegacji katolickiej w Komisji Dialogu Baptystyczno-Katolickiego. Od 2019 jest konsultorem Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

Tytuł magistra teologii uzyskał w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1993), następnie stopień doktora teologii (w zakresie: teologia ekumeniczna) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2001) na podstawie pracy Autorytet w Kościele według dokumentów dialogu katolicko-anglikańskiego na forum światowym napisanej pod kierunkiem Ks. Prof. Dra hab. Piotra Jaskóły. Habilitacja w czerwcu 2008 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Ku wspólnemu rozumieniu Kościoła. Eklezjologia dialogu katolicko-metodystycznego (Lublin: Wydawnictwo KUL 2008). Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. nadał mu tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Studiował w Institut Catholique de Paris (1988-90). Prowadził badania naukowe w Anglii (Londyn, Oxford), w Niemczech (Paderborn), we Włoszech (Rzym) i w Szwajcarii (Genewa, Bossey). Brał aktywny udział jako referent w krajowych i międzynarodowych (w Niemczech, Białorusi, Czechach, Finlandii) konferencjach i sympozjach ekumenicznych. W ramach programu Socrates/Erasmus prowadził wykłady gościnne w Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii (2003).


Od października 2000 r. zatrudniony w Instytucie Ekumenicznym KUL na Wydziale Teologii na stanowisku asystenta, a od stycznia 2002 r. na stanowisku adiunkta Katedry Teologii Protestanckiej. Od kwietnia 2004 r. sekretarz Instytutu Ekumenicznego KUL; od września 2008 r. do lutego 2014 r. oraz od 1 września 2016 r. do 30 września 2019 r. dyrektor IE. Po przemianowaniu instytutów istniejących na Wydziale Teologii KUL na sekcje kierownik Sekcji Ekumenizmu (od 1 października 2019 r.). Od października 2008 r. kierownik Katedry Teologii Protestanckiej; od października 2009 r. do września 2011 kurator Katedry Teologii Ekumenicznej. Od stycznia 2010 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.


W badaniach naukowych zajmuje się teologią poreformacyjną obszaru języka angielskiego (anglikańską, metodystyczną, baptystyczną), problematyką dialogów ekumenicznych i recepcji ich wyników, antropologia teologiczną, eklezjologią, mariologią oraz działalnością doktrynalną i społeczną Światowej Rady Kościołów. Współorganizator wielu przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych Instytutu Ekumenicznego. Współredaktor, następnie redaktor naczelny  serii wydawniczych „Jeden Pan, jedna wiara. Studia i rozprawy Instytutu Ekumenicznego KUL" /One Lord, one Faith. Studies and Dissertations of the Ecumenical Institute of the Catholic University of Lublin/ (od tomu 15) oraz „Teologia w dialogu" /Theology in Dialogue/ (od tomu 12); redaktor naczelny periodyku "Roczniki Teologiczne" KUL, zeszyt 7: (od 2009 do 2013 "Roczniki Teologii Ekumenicznej"), od 2014 redaktor tematyczny.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2020, godz. 08:09 - Ewa Zięba