Stypendium może zostać przyznane wyróżniającemu się studentowi Wydziału Teologii KUL narodowości polskiej, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. ukończył I rok studiów na jednym z kierunków na Wydziale Teologii (Teologia „B” lub nauki o rodzinie (I lub II stopień)
  2. uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie mniejszą niż 4,250
  3. prezentuje nienaganną postawę chrześcijańską
  4. angażuje się społecznie na rzecz potrzebujących (wolontariat, działalność w ramach grup i wspólnot kościelnych czy organizacji pozarządowych itp)
  5. doświadcza trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2021, godz. 20:25 - Ewa Zięba