Ks. Jerzy Pałucki
(2003 – 2008)


 

 

 

 

Jerzy Pałucki urodził się 26 marca 1955 roku. w Goszczanowie, w woj. łódzkim, w rodzinie Tadeusza i Eugenii z d. Łyczkowskiej. W latach 1962-1970 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Goszczanowie, a następnie do Technikum Budowlanego w Kaliszu. W roku 1975 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1975 -1981 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W roku 1981 uzyskał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim stopnień magistra teologii na podstawie pracy Recepcja myśli św. Augustyna w Ateneum Kapłańskim w latach 1900-1975. W dniu 28 maja 1981 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Zaręby. Z dniem 1 lipca tegoż roku rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Chocień koło Włocławka (1981/83), gdzie przeżył w stanie wojennym zamach - próba zamordowania go podczas katechizacji. Następnie pracował w parafii Uniejów (1983/84). W tym samym roku rozpoczął studia w Studium Teologiczno-Pastoralnym we Włocławku. Jesienią 1984 roku rozpoczął studia licencjackie w KUL, na Wydziale Teologii - Instytut Historii Kościoła. W trakcie studiów licencjackich, z woli biskupa włocławskiego, dojeżdżał na każdą sobotę i niedzielę do parafii św. Bartłomieja w Koninie. W 1986 roku zdał egzamin licencjacki uzyskując ocenę bardzo dobrą. Po licencjacie został odwołany ze studiów i skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w Radziejowie koło Inowrocławia. Mimo znacznej odległości pomiędzy Radziejowem i Lublinem, oraz licznych obowiązków duszpasterskich, nie tracił kontaktu z uczelnią. Kierowany przez prof. F. Drączkowskiego kontynuował badania przygotowujące pracę doktorską. Po roku przerwy otrzymał ponowne pozwolenie na kontynuowanie studiów doktoranckich. Na podstawie pracy Chrystus Boski Lekarz Wychowawca i Nauczyciel w pismach Klemensa Aleksandryjskiego i złożeniu przepisanych prawem egzaminów uzyskał 21 czerwca 1988 roku stopień „Doktora Nauk Teologicznych w Dziedzinie Patrologii”. Od jesieni 1988 roku studiował w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie na Wydziale Historii Literatury Klasycznej i Wczesnochrześcijańskiej. Studia rzymskie uwieńczył w 1990 roku licencjatem ex litteris classicis et christianis. W czasie VIII Synodu Generalnego, na temat formacji do kapłaństwa, pełnił funkcję sekretarza przy Nadzwyczajnym Sekretarzu Synodu, którym był abp H. Muszyński. Po powrocie do kraju od 4 grudnia 1990 roku rozpoczął pracę w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL (Redakcja Encyklopedii Katolickiej) i równocześnie prowadził zajęcia zlecone na Wydziale Teologii KUL dla studentów kursu wyższego. W czerwcu 1991 roku otrzymał etat asystenta dydaktyczno-naukowego na Wydziale Teologii KUL. W tym samym roku rozpoczął, z polecenia dziekana Wydziału Teologii, ks. prof. dra hab. A. Weissa, pracę wychowawczą jako opiekun roku. W ramach obowiązków opiekuna organizował comiesięczne skupienia modlitewne, rekolekcje zamknięte dla studentów oraz różnego rodzaju pielgrzymki, m.in. do Rzymu. W 1993 roku otrzymał stanowisko adiunkta przy katedrze Patrologii. W dniu 16 maja 1996 roku zakończył przewód habilitacyjny - rozprawą: Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych (Lublin 1996). Od 15 II 1997 roku jest kierownikiem Katedry Patrologii Łacińskiej. Na posiedzeniu w dniu 6 marca 1998 roku Senat Akademicki podjął wniosek o zatrudnienie go na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W dniu 23 lipca 2008 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu całokształtu dorobku naukowego i dydaktycznego nadał mu tytuł profesora zwyczajnego  nauk teologicznych.

Ks. Jerzy Pałucki prowadzi badania i ogłasza publikacje dotyczące patrystyki, patrologii oraz historii teologii. Obok tych głównych kierunków zajmuje się historią Kościoła w starożytności oraz teologią pastoralną Ojców Kościoła. Sięga także po zagadnienia z zakresu eklezjologii,   pedagogiki, liturgiki, hagiografii oraz aretologii patrystycznej. Podjął się na gruncie patrystycznym  szczegółowych badań spuścizny literackiej dwóch autorów biskupa Mediolanu – św. Ambrożego i biskupa Noli – św. Paulina. Poprzez różnotematyczne publikacje dotyczące szerokiej gamy poglądów Wielkiego Mediolańczyka stał się czołowym propagatorem jego myśli na gruncie polskim. Charakter pionierski mają również studia nad życiem i działalnością Paulina z Noli, postaci w Polsce prawie nieznanej.  W licznych artykułach ks. Pałucki przedstawia twórczość literacką i teologiczną Nolańczyka. Przybliża polskiemu czytelnikowi literatury patrystycznej działalność dydaktyczną i budowlaną św. Paulina.  

Osobną grupę prac stanowią rozprawy naukowe mające charakter interdyscyplinarny a także dotyczące teologii patrystycznej par excellence ze szczególnym uwzględnieniem eklezjologii. Ukoronowaniem  dotychczasowej twórczości naukowej jest dzieło Trynitarny wymiar Kościoła. Studium patrystyczne (Lublin 2007). Monografia ta posiada fundamentalne znaczenie dla całej eklezjologii w wymiarze historycznym i współczesnym. Wpisuje się w mało znany nurt badań - patrystyczna eklezjologia trynitarna. Do walorów publikacji autorstwa ks. Pałuckiego należą rzetelne wykorzystanie bogactwa bazy źródłowej oraz gruntowna znajomość i krytyczne zaprezentowanie literatury przedmiotu. 

W sumie dorobek naukowy ks. J. Pałuckiego składa się na to 81 prac, w tym obszerne rozprawy naukowe (4 w j. włoskim i 1 w j. angielskim), artykuły o charakterze popularnonaukowym oraz 9 pozycji książkowych, których jest redaktorem lub współredaktorem. Ks. Pałucki jest ponadto autorem kilkudziesięciu haseł biograficznych i problemowych w Encyklopedii Katolickiej, Leksykonie teologii fundamentalnej oraz Leksykonie teologii pastoralnej. 

O jego zaangażowaniu w działalność organizacyjno - naukową świadczy przynależność do nastepujących redakcji, zespołów naukowych oraz pełnienie funkcji:  Prodziekan Wydziału Teologii (1998-2002); Członek Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki (od 2002); Sekretarz Sekcji Patrologów przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki (1994-1996); Przewodniczący Sekcji Patrologów przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki (1996-2001);  Członek Kapituły nagrody im. Śp. Biskupa Romana Andrzejewskiego (od 2004); Członek Redakcji Naczelnej Encyklopedii Katolickiej (1997-2000); Członek Rady Naukowej Instytutu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim (od 1998); Członek Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie (od 2001); Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego – członek korespondent (od 2002); Wice-przewodniczący Wydziału VI Teologii Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2007) Członek Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 2002); Członek Wrocławskiego Teologicznego Towarzystwa Naukowego ( od 1998); Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji im. Anieli hr. Potulickiej (od 2007); Eques Ordinis S. Sepulcri Hierosolymitani (od 2004); Członek Redakcji “Verbum Vitae” (od 2002); Członek Rady Naukowej Rocznika Teologicznego KUL zeszyt 4 – Historia Kościoła (od 1998) oraz Członek Zespołu Recenzenckiego – “Studia Sandomierskie” (od 2005). 

W działalności dydaktycznej na pierwszy plan wybijają się wykłady akademickie prowadzone w różnych ośrodkach naukowych. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – wykłady kursoryczne: patrologia, historia Kościoła w starożytności; monograficzne na studiach doktoranckich w Instytucie Historii Kościoła Wydziału Teologii: Prymat Biskupa Rzymu w przekazach patrystycznych, Instytucje Synodalne w Kościele starożytnym, Relacje państwo- Kościół w okresie pokonstantyńskim sakramentologia patrystyczna, Aretologia patrystyczna, Kwestie społeczne w przekazach patrystycznych, Paulin z Noli- asceta, nauczyciel i mąż stanu, Kościół - geneza oraz jego zadania w literaturze patrystycznej; na Wydziale Filozofii – Instytut Kulturoznawstwa: Akomodacja filozofii oraz ideałów helleńskich w teologii; oraz Ćwiczenia z języka łacińskiego, Ćwiczenia z informatyki, Ćwiczenia z Historii Kościoła w Polsce – średniowiecze. Prowadził również zajęcia dydaktyczne poza KUL: Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku (1996-1998), Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu (1999-2001), Wyższe Seminarium Duchowne Księży Marianów (od 1997), Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Karmelitów (od 1998), Uniwersytet Bratysławski – Wydział Humanistyczny w Trnawie (1999), Instytut Pastoralny we Lwowie (1998 -2004).

Drugim ważnym odcinkiem działalności dydaktycznej ks. Pałuckiego jest prowadzone przez niego seminarium magisterskie i doktorancko-licencjackie z patrystyki. Jest promotorem 30 prac magisterskich oraz 4 doktoratów. Troje doktorów Ks. Pałuckiego jest adiunktami – w tym dwoje na KUL i jeden na Uniwersytecie w Opolu.  Jest recenzentem 12 rozpraw doktorskich, w tym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Polonistycznym w Uniwersytecie Warszawskim oraz na Wydziale Teologicznym w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Na podkreślenie zasługuje organizowanie przez ks. J. Pałuckiego licznych sympozjów patrystycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz jego udział, często z referatami, w sympozjach w kraju  i za granicą (Toruń, Lublin, Kraków, Siedlce, Warszawa, Mediolan, Pompei, Milano-Marittima).

Ks. Pałucki funkcję dziekana Wydziału Teologii pełnił przez dwie kadencje w latach akademickich 2003/2005 - 2005/2008. W trakcie trwania obu kadencji odbyło się 57 posiedzeń  Rad Wydziału. W trakcie pierwszej kadencji dziekańskiej w latach 2003-2005 funkcje prodziekanów sprawowali ks. Krzysztof Góźdź[1] oraz ks. Sławomir Nowosad[2]. W drugiej kadencji dziekańskiej przypadającej na lata 2005 – 2008 funkcje prodziekanów pełnili ks. Marek Chmielewski[3] oraz o. Andrzej Derdziuk OFM Cap[4].

Ks. Pałucki jako prodziekan a następnie dziekan Wydziału Teologii KUL przyczynił się do powstania nowego kierunku na Wydziale Teologii – Nauki o Rodzinie, za co otrzymał nagrodę Rektora KUL. Przeprowadził gruntowną reorganizację Instytutu Muzykologii. Utworzył w nim kadrę dla pionu artystycznego dzięki temu, że w ostatnich 3 latach przeprowadził – przy pomocy Akademii Muzycznej w Łodzi i w Gdańsku 3 przewody habilitacyjne – artystyczne i 2 doktoraty artystyczne.

Stojąc na czele Wydziału ks. Pałucki dużą wagę przywiązywał do promocji pracowników naukowych i rozwoju ich kariery naukowej.  W roku akademickim 2003/2004 na Wydziale nadano 7 tytułów doktora habilitowanego ( ks. dr K. Kowalik, ks. dr A.Czaja, ks. dr J. Popławski,  p. dr. A. Zoła, p.dr I. Sawulska, p.dr G. Pecka, ks. dr Cz. Krakowiak). Przyjęto 44 egzaminy doktorskie oraz 379 egzaminów magisterskich.

 W roku akademickim 2004/2005 na Wydziale nadano 3 tytuły doktora habilitowanego (ks. dr K. Guzowski, p. dr H. Słotwińska, ks. dr W. Przygoda). Przyjęto  43 egzaminy doktorskie oraz  475 egzaminów magisterskich.

W roku akademickim 2005/2006 na Wydziale nadano 7 tytułów doktora habilitowanego ( s. dr T. Paszkowska, ks. dr R. Bernagiewicz, ks. dr M. Wróbel, p. dr D. Berger, ks. dr Z. Kruczek, ks. dr B. Stanaszek, ks. dr R. Adamko). Przyjęto 74 egzaminy doktorskie oraz 466 egzaminów magisterskich.

W roku akademickim 2006/2007 na Wydziale nadano 10 tytułów doktora habilitowanego ( ks. dr M. Zając, ks. dr S. Haręzga, ks. dr Z. Janiec, ks. dr D. Dziadosz, o. dr I. Ledwoń, ks. dr K. Wojtkiewicz, p. dr B. Gogol – Drożniakiewicz, p. dr M. Szymanowicz, p. dr K. Leśniewski, ks. dr W. Broński) Przyjęto 65 egzaminów doktorskich oraz 339 egzaminów magisterskich.

W roku akademickim 2007/2008 na Wydziale nadano 12 tytułów doktora habilitowanego ( ks. dr W. Guzewicz, ks. dr B. Migut, ks. dr A. Malina, p. dr E. Matulewicz, ks. dr J. Pietrzykowski, s.dr H. Wrońska, ks. dr D. Zagórski. ks. dr A. Kiciński, ks. dr L. Siwecki, ks. dr P. Szczur, ks. dr P. Kantyka, ks. dr M. Kowalczyk) Przyjęto 83 egzaminy doktorskie oraz 282 egzaminy magisterskie.

W sumie w trakcie dwóch kadencji przeprowadził 6 przewodów o nadanie tytułu profesora i 39 habilitacji. Nadano 309 tytułów doktora oraz 1941 osoby uzyskały tytuł magistra.

Dziekan Pałucki przeprowadził kilka Doktoratów Honoris Causa. Ten honorowy tytuł nadano następującym wybitnym teologom: JE Gerhardowi Ludwigowi Müllerowi, Biskupowi Regensburga, profesorowi teologii dogmatycznej Uniwersytetu w Monachium. Jako wyraz najwyższego uznania dla wybitnej działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie teologii uniwersalistycznej, odkrywczej i odważnej, wiernej Chrystusowemu Orędziu, a także dla Jego pracy i postawy jao biskupa Kościoła, w tym bardzo aktywnego uczestnictwa  w sprawach społecznych i publicznych kościoła, także na arenie międzynarodowej.                                                 

JE  Profesorowi Bruno Forte, Arcybiskupowi Chieti-Vasto, człowemu teologowi współczesnej Italii, którego twórcze zgłębianie symboliki wiary, nadziei i miłości prowadzi do integracji chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu.

Ks. Prof. Jeanowi Galot SJ jako wyraz najwyższego uznania dla działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie teologii chrześcijańskiej, jednemu z najwybitniejszych teologów współczesnych, łączącemu bogactwo całej tradycji kościelnej z obecnymi prądami intelektualnymi , z charyzmą formacji kapłańskiej, a także  z pełnym zmysłem wiary i chrześcijańską prakseologią.

Uhonorowani zostali ludzie świata sztuki i kultury: Pan Profesor Henryk Mikołaj Górecki w uznaniu dla zasług artystycznych i dydaktycznych Pana Profesora – jednego z najznakomitszych polskich kompozytorów – którego wszechstronna twórczość tak znakomicie wzbogaca polską i światową kulturę muzyczną oraz JE Ksiądz Kardynał Paul Poupard w uznaniu dla działalności Księdza Kardynała, który włożył olbrzymi wkład w inspirowanie dialogu Kościoła ze środowiskami akademickimi.

Ks. Pałucki zainicjował na KUL praktykę „Odnowienia Doktoratu” – pierwszym było odnowienie doktoratu Ks. Prof. Dr. Hab. Czesławowi Stanisławowi Bartnikowi.

Jako prodziekan i następnie dziekan Wydziału Teologii KUL zajmował się przygotowaniem kierunku studiów teologia oraz muzykologia do akredytacji Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (1999, 2004, 2007). Przygotował także Wydział do przeprowadzenia akredytacyjnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku teologia (w 2005) i muzykologia (2006). Był członkiem zespołu oceniającego UKA w Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Teologii.

W czasie trwania kadencji dziekańskich był organizatorem wielu sesji naukowych, sympozjów i kongresów zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Do najważniejszych zaliczyć należy VII Kongres Teologów Polskich (KUL, 12-15 IX 2004), którego był organizatorem z polecenia Komisji ds. Nauki przy Konferencji Episkopatu Polski i za akceptacją Rektora KUL. Zorganizował też Konferencję Dziekanów Wydziałów Teologii Unii Europejskiej 14-15 IX 2004, która odbyła się na Zamku Lubelskim – symbolicznie przy obrazie Jana Matejki pt. „Unia Lubelska”.

Dziekan Pałucki posiadał duże oddziaływanie o charakterze pedagogicznym. W uznaniu za prezentowany styl wychowawczy, pełen życzliwości i otwartości na drugiego człowieka został wybrany przez studentów na Pedagoga Roku 2002 na Wydziale Teologii  w I edycji Konkursu. 

Przez pięć lat był  opiekunem Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Trzykrotnie otrzymał Nagrodę Rektora KUL (1996, 2000, 2005) oraz został odznaczony Srebrnym Krzyżem zasługi w 2005 roku.  

W 1999 otrzymał godność Honorowego Kapelana Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II.     

Poświęcenie i zaangażowanie cechowało i cechuje ks. Pałuckiego w służbie na rzecz Wydziału i Uniwersytetu, z którymi związał swoje życie.


Oprac. S. Marta Ziółkowska USJK 

 Akta osobowe Ks. Pałucki Jerzy, Wydział Teologii, syg. 2319.

Akta osobowe Ks. Chmielewski Marek,Wydział Teologii, syg.

Akta osobowe O. Derdziuk Andrzej OFM Cap., Wydział Teologii, syg.

Akta osobowe Ks. Góźdź Krzysztof, Wydział Teologii, syg.

Akta osobowe Ks. Nowosad Sławomir, Wydział Teologii, syg.

Wydział Teologii, Protokoły Rady Wydziału, , sygn. ;

Wydział Teologii, Sprawozdania dziekańskie , sygn. ;

 

Biogramy pracowników naukowo - dydaktycznych, w: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. M. Rusecki, Lublin 1994; G. Karolewicz, Instytut Historii Kościoła 1964-2004, Lublin 2005; The John Paul II Catholic University of Lublin Faculty of Theology Members and Selected Bibliography, red. K. Góźdź, K. Klauza, J. Pałucki, Lublin 2006.

 

 

* * * * * * * * * * 

[1]Ks. Krzysztof Góźdź, prof. dr hab. teologii dogmatycznej - ur. 30.03. 1955r. w Lubartowie; kapłan Archidiecezji Lubelskiej; kapelan Jego Świątobliwości Benedykta XVI; Doktorat z teologii dogamatycznej na Katholische Universiätt Eichstätt (1986) rozprawa: Jesus Christus als Sinn der Geschichte bei Wolfhart Pannenberg; habilitacja z teologii dogmatycznej na KUL (1996), rozprawa: Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna; stanowisko profesora tytularnego (2007) rozprawa: Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej. Wykładowca na KUL od 1989; kierownik Katedry Historii Dogmatów (od 1997); dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej (1997-2008); prodziekan Wydziału Teologii (1999-2005). Dyrektor Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie (1999-2002); przewodniczący Sekcji Teologii Komitetu Badań Naukowych (2000-2003);) prezes Towarzystwa Naukowego Dogmatyków Polskich (od 2005); członek: Komitetu Nauk Teologicznych PAN (od 2007), Redakcji Naczelnej Encyklopedii Katolickiej KUL; Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, International Institute for Hermeneutics, Toronto, Kanada; ekspert zespołu oceniającego postępowanie akredytacyjne Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (1999-2002); redaktor serii wydawniczej „Credo" (KUL); redaktor naczelny serii "Teologia w Polsce".

[2]Ks. Sławomir Nowosad, dr hab. teologii moralnej, prof. KUL – ur. 16.12.1960 r. w Zamościu; kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej; kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Zamościu. Doktorat z teologii moralnej na KUL (1992, rozprawa: Sumienie w anglikańskiej teologii moralnej); habilitacja z teologii moralnej na KUL (2001, rozprawa: Odnowa anglikańskiej teologii moralnej w XX wieku); stanowisko profesora nadzwyczajnego (od 2003). Prefekt WSD diecezji lubelskiej (1990-1992); prefekt i wicerektor WSD diecezji zamojsko-lubaczowskiej (1992-1997); wykładowca na KUL od 1992; kierownik Katedry Teologii Moralnej Ekumenicznej KUL (od 2002); prodziekan Wydziału Teologii KUL (2002-2005); prorektor KUL ds. nauki i współpracy z zagranicą (od 2008). Członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL; członek Rady Naukowej Instytutu Teologii Moralnej KUL; członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL; członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (Lublin); członek Zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów (Warszawa); członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego (Łomianki-Warszawa); członek International Institute for Hermeneutics (Toronto, Kanada); członek Academic Response to Antisemitism and Racism in Europe (Londyn, Wlk. Brytania); członek Komitetu Redakcyjnego zeszytu 3 „Roczników Teologicznych” (Lublin); członek Rady Naukowej czasopisma „Teologia i Moralność” (Poznań); członek Sekcji Teologii i Filozofii Zespołu Nauk Humanistycznych w Departamencie Badań Naukowych MNiSW (Warszawa); członek Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych (Warszawa).

[3] Ks. Marek Chmielewski – dr hab. teologii duchowości, prof. KUL - ur. 6.05.1959 r. w Zofiówce (w. świętokrzyskie); kapłan diecezji radomskiej; kanonik honorowy Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej; Doktorat z teologii duchowości na KUL (1990, rozprawa: Doświadczenie mistyczne Matki Marceliny Darowskiej (1827-1911) ; habilitacja z teologii duchowości (1999, rozprawa: Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej); stanowisko profesora nadzwyczajnego ( od 2002). Wykładowca na KUL od 1988;  kierownik Katedry Teologii Duchowości Katolickiej (2000); dyrektor Instytutu Teologii Duchowości KUL (2000-2006). Prodziekan Wydziału Teologii (2005 -2008) (od 2008 - ) Od 2000 prezes Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości (do 2005: Sekcja Duchowości Teologów Polskich); członek zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (2002-2008); członek Towarzystwa Naukowego KUL.

[4] O. Andrzej Derdziuk OFM Cap., dr hab. teologii moralnej, prof. KUL -  ur. 24.01.1962 w Skierbieszowie; członek Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów; Doktorat z teologii moralnej na KUL (1993, rozprawa: Hamartiologia polskich teologów moralistów XVIII wieku); habilitacja z teologii moralnej (2001, rozprawa: Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II) ; stanowisko profesora nadzwyczajnego (od 2003). Nauczyciel akademicki na KUL od 1994; kierownik Katedry Teologii Moralnej Ogólnej (2002-2004); kierownik katedry Historii Teologii Moralnej (od 2004); prodziekan Wydziału (2005-2008); pełniący obowiązki dziekana Wydziału (2002). Rektor Wyższego Seminarium Duchownego OO. Kapucynów w Lublinie (1994-2000) oraz (2004-2007); wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce (1996 -1999).  Sekretarz Sekcji Polskich Teologów Moralistów (1996 – 2001); przewodniczący Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Teologów Moralistów (2006); przewodniczący Rady Naukowej zeszytu 3 „Roczników Teologicznych” (Lublin) oraz recenzent w czasopismach „Seminare”, „Teologia i Moralność” oraz „Forum Teologiczne”. Po rezygnacji o. Gabriela Witaszka z funkcji dziekana Wydziału, o. Derdziuk został 23 sierpnia 2002 powiadomiony przez ks. abpa Józefa Życińskiego Wielkiego Kanclerza KUL o konieczności podjęcia kierowania Wydziałem Teologii  jako pełniący obowiązki dziekana. Otrzymał odpowiednie uprawnienia od Rektora KUL ks. prof. Andrzeja Szostka,  do organizowania pracy Wydziału. Wobec trudnych spraw na Wydziale organizował spotkania różnych osób, by znaleźć kompromisowe rozwiązania. W tym czasie podejmował decyzje dotyczące rozpoczęcia przewodów habilitacyjnych i innych spraw bieżących. Przewodniczył też komisjom licencjackim dla studentów z Trnawy 21.09.2003 oraz  dla studentów ze Lwowa 23.09.2003. Na polecenie rektora KUL przygotował Radę Wydziału Teologii 24 września, na której zrzekł się obowiązków prodziekana, by ułatwić wybór nowego dziekana Wydziału. Po wyborze ks. prof. Jerzego Pałuckiego na dziekana, o. Derdziuk został też zwolniony z pełnienia funkcji w wyznaczonych wcześniej Komisjach Senackich. Po trzech latach o. Derdziuk został zaproponowany przez dziekana ks. prof. Jerzego Pałuckiego na prodziekana Wydziału Teologii KUL i został wybrany na to stanowisko przez Radę Wydziału. W trzechleciu 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana odpowiadającego za studentów kursu zwyczajnego „A”, studentów studiów niestacjonarnych, zwanych wcześniej eksternistami oraz doktorantów na kursie wyższym. W tym czasie był też członkiem Senackiej Komisji do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą. Był też przewodniczącym Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów. Pełnił też obowiązki członka Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do naboru kandydatów na I rok studiów. W ramach swoich obowiązków przewodniczył komisjom do spraw egzaminów magisterskich i licencjackich oraz obronom doktoratów. Reprezentował Wydział Teologii KUL na światowym spotkaniu dziekanów katolickich wydziałów i instytutów teologicznych zorganizowanym przez COCTI w styczniu 2008 r. w Institut Catolique w Paryżu.

 

 

Początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2020, godz. 08:24 - Ewa Zięba