KUL jest cool - notka o tym jak zostać mediatorem bez wychodzenia z Uczelni.

 

Słowem wstępu...

 

Zdalne nauczenie jest nową sytuacją dla Nas wszystkich, bywa trudne i męczące, ale może być też czasem wytężonych aktywności, które zaowocują w przyszłości. Jeśli chcesz się wyróżniać na rynku pracy, to KUL daje Ci szansę na rozwinięcie kompetencji i zdobycie tytułu certyfikowanego mediatora. Zakres uprawnień może obejmować trzy rodzaje spraw: mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.

 

Ścieżka ku karierze mediatora...

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji KUL uzyskało uprawnienia do certyfikacji mediatorów w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Możliwość udziału w szkoleniu będą mieli członkowie Kliniki prawa - sekcji mediacji i arbitrażu którzy w ramach zajęć zostaną przygotowywani do egzaminu certyfikującego. W bieżącym roku akademickim dla każdego rodzaju certyfikatu w ramach kliniki będą organizowane odrębne kursy. Możliwy do uzyskania Certyfikat jest zgodny ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji (patrz niżej). Podczas trwania zajęć studenci zdobędą wiedzę teoretyczną i nabędą umiejętności praktycznych rozumienia i rozwiązywania konfliktów oraz będą mieli możliwość poznania zasad skutecznej komunikacji i negocjacji. Osoba posiadająca kwalifikację mediatora może znaleźć zatrudnienie np. w ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych, firmach windykacyjnych, czy bankach.

Czas trwania kursu przygotowującego do jednej kwalifikacji to 60 godzin (dwa semestry) w ramach zajęć kliniki prawa sekcja mediacji i arbitrażu. Po zakończeniu kursu i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra będzie możliwość przystąpienia w Centrum Arbitrażu i Mediacji KUL do egzaminu certyfikującego. Koszt egzaminu dla jednej kwalifikacji w roku akad. 2020/2021 wynosi 300 PLN (cena samego egzaminu w innych jednostkach posiadających uprawnienia kształtuje się w kwocie od 1500 PLN do 1700 PLN).

 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest miejscem, w którym są zebrane, opisane i uporządkowane wszystkie kwalifikacje, w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który jest instrumentem mającym na celu podniesienie kapitału ludzkiego w Polsce. Uzyskane certyfikaty i dyplomy poświadczają jakość kwalifikacji, są szansą na potwierdzenie posiadanych kompetencji, nawet bez posiadania wykształcenia kierunkowego, a dzięki międzynarodowej rozpoznawalności stanowią szansę do zdobycia pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zintegrowany System Kwalifikacji reguluje ustawa z 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, która weszła w życie 15 stycznia 2016r.

 

Kwalifikacja prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

 

Uzyskanie takiej kwalifikacji możliwe jest po pozytywnym zaliczeniu dwóch etapów; egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) i egzaminu praktycznego. Test wiedzy będzie przeprowadzany w elektronicznym systemie na Uczelni. Część praktyczna polega na przeprowadzeniu symulacji, rozmowie z komisją i analizie dowodów. Osoba posiadająca taką kwalifikacje może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach mediacyjnych, w kancelariach prawnych, w firmach windykacyjnych, w bankach, w ośrodkach pomocy społecznej i innych instytucjach oraz podmiotach zajmujących się prowadzeniem mediacji oraz rozwiązywaniem konfliktów.

 

Szczegółowe informacje:

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja/view&id=12632

 

Kwalifikacja prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych

 

O uzyskanie takiej kwalifikacji mogą starać się osoby posiadające wyższe wykształcenie (inżynier, licencjat, magister). Walidacja jest dwuetapowa, składa się z części teoretycznej (test wiedzy) oraz części praktycznej polegającej na rozmowie z komisją egzaminacyjną w celu przedstawienia i omówienia studium przypadku.

Osoba posiadająca taką kwalifikację może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach mediacyjnych, w ośrodkach i poradniach psychologicznych oraz po spełnieniu dodatkowych wymagań, może starać się o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez sądy okręgowe.

 

Szczegółowe informacje:

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja/view&id=13832

 

 

Kwalifikacja prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych

 

Uzyskanie takiej kwalifikacji możliwe jest po pozytywnym zaliczeniu dwóch etapów walidacji; testu teoretycznego i części praktycznej, polegającej na rozmowie z komisją kwalifikacyjną, analizą dowodów i symulacją. Mogą się o to starać osoby posiadające wyższe wykształcenie (inżynier, licencjat, magister). Osoba posiadająca taką kwalifikacje może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach mediacyjnych, w szkołach, w administracji samorządowej, w ośrodkach pomocy społecznej, w ośrodkach interwencji kryzysowej.

 

Szczegółowe informacje:

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja/view&id=12635

 

Kontakt

Osoby chętne są proszone o kontakt: valter@kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła:

  1. https://www.kwalifikacje.gov.pl/o-zsk/informacja-o-zsk

  2. https://www.kwalifikacje.gov.pl/o-zsk/informacja-o-zrk

  3. https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Findex

  4. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz. 1198)

  5. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski Dz. U. z 23.06.2020 r., poz. 556)

  6. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz.1201)

Autor: Karolina Mojsa
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2020, godz. 15:41 - Karolina Mojsa