Poradnia podzielona jest na sekcje, które odpowiadają określonym gałęziom prawa.

 

 

Sekcja cywilna

Dr Aneta Biały

Sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa pracy, procesu cywilnego (m.in. umowy cywilnoprawne, współwłasność, zasiedzenie, użytkowanie, służebności, najem, dzierżawa, stwierdzenie nabycia spadku, kwestie dziedziczenia i testamenty, ochrona dóbr osobistych, sprawy o zapłatę, księgi wieczyste, odszkodowania, roszczenia ze stosunku pracy).

 

 

Sekcja rodzinna

Ks. dr Zdzisław Jancewicz

Zagadnienia dotyczące zawarcia małżeństwa (przesłanki ustawowe i dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa, ustalenie nieistnienia małżeństwa), sprawy małżeńskie (unieważnienie, separacja, rozwód, podział majątku), sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, uregulowanie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, alimentacja), sprawa o przysposobienie dziecka (tzw. adopcja) oraz sprawy w zakresie ustanowienia opieki i kurateli.

 


Sekcja karna

Dr Marek Smarzewski

Sekcja karna zajmuje się udzielaniem porad z zakresu: prawa karnego materialnego, procesu karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych, prawa i postępowania karnego skarbowego.

 


Sekcja administracyjna

Dr Bartosz Kuś

Sekcja administracyjna zajmuję się wydawaniem opinii i sporządzaniem wzorów pism z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego materialnego (m.in. prawo budowalne, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami) spraw z zakresu pomocy organizacjom pozarządowym i świadczeń z pomocy społecznej, postępowania administracyjnego (np. środki odwoławcze od rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu administracyjnym – odwołania, zażalenia) i sądowo-administracyjnego(np. skargi do WSA).


Sekcja finansowa 

Dr Piotr Pomorski 

Sprawy podatkowe, sprawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, sprawy upadłościowe, sprawy z zakresu umów kredytu i pożyczek oraz sprawy z zakresu rachunków i rozliczeń bankowych.

 

 

Sekcja kanoniczna

Ks. dr Grzegorz Bzdyrak

Zagadnienia dotyczące prowadzenia spraw o nieważność małżeństwa w sądach kościelnych; sprawy z zakresu życia sakramentalnego, szczególnie w sytuacjach nietypowych; sprawy z zakresu prawa zakonnego. 

 

 

Sekcja uchodźcza

Dr Tomasz Sieniow

Sekcja uchodźcza zajmuje się pomocą prawną skierowaną do osób ubiegających się o ochronę międzynarodową: status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w Rzeczypospolitej Polskiej. Sporządzamy odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zajmujemy się wyszukiwaniem i analizą informacji o kraju pochodzenia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz kontaktem z osobami umieszczonymi w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. W stosunku do osób, którym odmówiono ochrony międzynarodowej doradzamy również w kwestiach uzyskaniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub pobytu tolerowanego.

 

 

Sekcja mediacji i negocjacji

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

Sekcja mediacji i negocjacji zajmuje się udzielaniem porad z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów pomiędzy stronami. Zajmujemy się mediacjami m.in. z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego, karnego oraz administracyjnego.

 

Sekcja prawa pracy 

dr Maciej Jarota

Sprawy z zakresu indywidualnego prawa pracy, np.: o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy, o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, dotyczących kar porządkowych i świadectwa pracy.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, np.: ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego, emerytur i rent, innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawy z zakresu zbiorowego prawa pracy, np.: opiniowanie zagadnień dotyczących tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych, negocjacji między pracodawcą a związkami zawodowymi, ochrony działacza związkowego.

 

 

Koordynatorzy wspierający:

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

dr Krzysztof Dobieżyński

dr Damian Szeleszczuk

dr Piotr Sławicki

mgr Milena Kloczkowska 

 

 

Opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL:

dr Aneta Biały

 

 

 


Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2021, godz. 20:40 - Kamil Chwaliński