d1Nauki prawne są uprawiane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od początku istnienia Uczelni. W strukturze założonego w 1918 r. Uniwersytetu znalazł się Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych. Oba te Wydziały funkcjonowały nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej. Podjęcie działalności Uniwersytetu w 1944 r. zaowocowało szybkim rozwojem Sekcji Prawa, funkcjonującej w ramach Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Rozwój ten został przerwany w 1952 r. przez władze państwowe. Pismem z dn. 23 czerwca 1949 r. Minister Oświaty zarządził „stopniową likwidację Sekcji Prawnej Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", zdecydował o wstrzymaniu naboru na I rok studiów prawniczych i zapowiedział sukcesywne zamykanie kolejnych lat studiów. W konsekwencji tych decyzji, w 1952 r. Sekcja Prawa przestała istnieć.

Formalne jej przywrócenie na Wydziale Prawa Kanonicznego nastąpiło dopiero w 1981 r., w związku z dokonującymi się przemianami społeczno-politycznymi. Faktycznie studia prawnicze, po kilkudziesięcioletniej przerwie, zaczęły funkcjonować na KUL od roku akademickiego 1983/84.

Obecnie od 1 września 2008 r. w ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji działa Instytut Prawa, który powstał w wyniku połączenia czterech dotychczas istniejących jednostek organizacyjnych (Instytutu Ogólnych Nauk o Prawie, Instytutu Prawa Publicznego, Instytutu Prawa Prywatnego oraz Instytutu Prawa Karnego). W Instytucie Prawa działalność naukowo-dydaktyczną prowadzi  obecnie ponad 90 pracowników naukowych. Wielu z nich to znakomici teoretycy i praktycy prawa. W skład Instytutu Prawa wchodzi dziś 18 Katedr. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 15:29 - Adam Jankowski