Główne kierunki badań

 • oddziaływanie prawa rzymskiego na porządek jurydyczny Kościoła Zachodniego
 • wpływ prawa rzymskiego na rozwój prawa kanonicznego
 • prawo rzymskie a współczesne prawo cywilne
 • prawo rzymskie w pismach i działalności Ojców Kościoła
 • rzymskie prawo karne, ateńskie prawo karne

Wysiłek badawczy skierowany jest przede wszystkim na ukazanie i przeanalizowanie rodzaju relacji istniejących między prawem rzymskim i prawem Kościoła: Ecclesia vivit lege Romana. Prowadzone badania dotyczą zarówno analizy pojęć, definicji i konstrukcji prawnych, które Kościół przejął z prawa rzymskiego, jak i wpływu, jaki wywarł na szereg instytucji prawnych. Ważnym zagadnieniem podejmowanym w ramach projektów badawczych pracowników Katedry jest prawo karne starożytnego Rzymu. Celem podejmowanych badań jest odkrycie istoty tych instytucji, ukazanie ich znaczenia dla porządku prawnego państwa rzymskiego i możliwych powiązań ze współczesnym systemem prawa karnego


Zorganizowane sympozja

 

Katedra Prawa Rzymskiego była organizatorem szeregu sympozjów i konferencji naukowych, w tym o charakterze międzynarodowym, należą do nich:

 • Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie, KUL 6-17 maja 1997 r.
 • Prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1952, KUL 4-5 grudnia 1998 r.
 • Starożytne kodyfikacje prawa a współczesna kultura jurydyczna, KUL 10-11 grudnia 1999 r.
 • Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, 13-15 maja 2007 r.
 • Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, Lublin, 22-23 października 2007 r.

Osobną grupę spotkań stanowią Seminaria naukowe organizowane w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą. 

 • Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Zakładów i Katedr Prawa Rzymskiego , 9-12 maja 2004 r.
 • Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, Seminarium Kazimierskie z prawa rzymskiego, Kazimierz Dolny n/Wisłą, 5-7 maja 2006 r.
 • Romanistas et Christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, II Seminarium Kazimierskie z prawa rzymskiego,  Kazimierz Dolny n/ Wisłą, 24-25 październik 2008 r.
 • Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, III Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego, Kazimierz Dolny n/Wisłą, 22-23 października 2010 r.
 • Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne, IV Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego, Kazimierz Dolny n/Wisłą, 17-18 maja 2013 r.
 • Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce, V Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego, Kazimierz Dolny n/Wisłą, 9-11 października 2015 r.
 • Contra legem Christianam. Crime and punishment in the Christian Rome, VI Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego, Kazimierz Dolny n/Wisłą, 7-9 czerwca 2019 r.

Szereg inicjatyw Katedry jest podejmowanych we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi. Taki właśnie charakter miała konferencja pt. Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu (2007), która została zorganizowana we współpracy z Katedrą Prawa Rzymskiego UMCS i Zakładem Historii Starożytnej UMCS. Jeszcze szerszy zakres miała konferencja pt. Roman Law and European Legal Culture (2007), która została przygotowana w kooperacji z Katedrą Teorii oraz Historii Państwa i Prawa Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie w ramach wspólnego projektu Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś - Ukraina. Owocem podejmowanych działań są publikacje przygotowane pod redakcją pracowników Katedry.

Autor: Izabela Leraczyk
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2022, godz. 15:33 - Izabela Leraczyk