W Instytucie Prawa prowadzone są szerokie badania dotyczące następujących dziedzin prawa:

 • Prawa rzymskiego (badania dotyczą m.in. wpływu prawa rzymskiego na rozwój prawa kanonicznego, rzymskiego prawa karnego, prawa rzymskiego w Polsce w XIX wieku, statusu lekarza w prawie rzymskim czy prawa rzymskiego w pismach i działalności Ojców Kościoła)
 • Historii państwa i prawa (przedmiotem badań jest w szczególności historia ustroju i prawa Polski po 1918 r., a także w historia ustroju i prawa USA, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy; ponadto prowadzone są badania nad statusem prawnym niekatolickich Kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz nad polskim prawem karnym do 1795 r.)
 • Filozofii prawa (badania skoncentrowane są na europejskiej filozofii prawa, chińskiej, japońskiej i koreańskiej filozofii prawa, idei prawa, aksjologii prawa, metodologii nauk prawnych, analitycznej filozofii prawa, francuskiej oraz niemieckiej filozofii prawa)
 • Prawa cywilnego (prowadzone badania dotyczą m. in. stosowania przepisów prawa cywilnego w stosunkach pracy, stosunków majątkowych małżonków, prawa spółdzielczego, prawa spadkowego, cywilnoprawnych aspektów ochrony środowiska, nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, umów w obrocie bankowym i ubezpieczeniowym, prawa upadłościowego i naprawczego oraz publicznoprawnych i prywatnoprawnych zagadnień prawa bankowego, obrotu nieruchomościami oraz problematyki szkody i odszkodowania)
 • img_3247_307Postępowania cywilnego (główne kierunki badań to: wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne, teoria ogólna procesu oraz działalność jurysdykcyjna sądów w sprawach cywilnych)
 • Prawa handlowego (badania obejmują m. in. węzłowe problemy polskiego prawa spółek kapitałowych, umów handlowych i znaków towarowych na tle prawa Unii Europejskiej, konstrukcje cywilistyczne prawa handlowego, zagadnienia konstrukcji i funkcjonowania korporacji prywatnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych)
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (główne kierunki badań koncentrują się na zbiorowych stosunkach prawa pracy, problemach rekodyfikacji prawa pracy, problematyce ochrony trwałości stosunku pracy w ujęciu porównawczym, doktrynie „Employment-at-will" w Stanach Zjednoczonych oraz kosztach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy)
 • Prawa Konstytucyjnego (badania dotyczą m. in. konstytucyjnych podstaw ustroju państwa oraz podstaw niezawisłości sędziowskiej, demokratycznego państwa prawa i jego suwerenność)
 • Prawa administracyjnego (badania koncentrują się m. in. na aksjologii prawa administracyjnego, decentralizacji administracji publicznej, prawie antymonopolowym, prasowym, prawie własności intelektualnej)
 • Prawa finansowego (podstawowe badania koncentrują się na tematyce finansów publicznych; szczególne miejsce wśród podejmowanych problemów zajmuje szeroko rozumiany system prawa podatkowego; prowadzone badania obejmują zagadnienia polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz kwestie związane z dostosowaniem regulacji polskich do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej)
 • klawiatura.jpgPrawa międzynarodowego i amerykańskiego (główne kierunki badań naukowych koncentrują się wokół zagadnień międzynarodowego prawa ekologicznego, ochrony praw człowieka, prawa dyplomatycznego i konsularnego, prawno-międzynarodowych aspektów współpracy Polski z państwami sąsiednimi, źródeł prawa międzynarodowego)
 • Systemów prawnych ochrony praw człowieka (badania obejmują katalog praw jednostki chronionych w systemie ONZ oraz prawie europejskim i wspólnotowym)
 • Prawa wyznaniowego (badania dotyczą problemów z zakresu prawa każdego człowieka do wolności myśli, sumienia i religii oraz sytuacji prawnej kościołów i innych związków wyznaniowych na gruncie prawa polskiego, z uwzględnieniem aspektu prawnoporównawczego oraz kwestii związanych z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do struktur wspólnotowych)
 • Prawa karnego (badania koncentrują się głównie na prawnokarnej ochronie życia oraz rodziny, nauce o karze, prawie nieletnich, zmianach prawa karnego wobec rozwoju nauk biomedycznych, prawnokarnych środkach zwalczania terroryzmu, komunistycznym prawie karnym Polski Ludowej oraz poglądach prof. Juliusza Makarewicza)
 • Prawa rodzinnego (badania koncentrują się wokoł statusu prawnego rodziny na gruncie obowiązującego ustawodawstawa polskiego)
 • DSC_3816.jpgPrawa medycznego i medycyny sądowej (badania naukowe prowadzone są w zakresie podstawowych zagadnień medycyny sądowej oraz wybranych zagadnień z prawa medycznego, jak również odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej lekarzy w prawie polskim i ukraińskim)
 • Negocjacji i mediacji (przedmiotem badań są uwarunkowania procesu negocjacji i mediacji, obszary negocjacji i mediacji przewidziane przez prawo, a także kompetencje prawnika jako negocjatora i mediatora)
 • Procedury karnej i kryminalistyki (badania koncentrują się głownie na zagadnieniu europeizacji polskiej procedury karnej, w tym nad tworzeniem nowych mechanizmów współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych na obszarze Unii Europejskiej)

Wyjazdy naukowe

Aktywność naukowa pracowników Instytutu Prawa wyraża się także w licznych wyjazdach naukowych, udziale w konferencjach, zarówno krajowych jak i zagranicznych, wygłaszaniu referatów i zabieraniu głosu w dyskusjach. Szczegóły na temat tych form aktywności naukowej pracowników Instytutu można znaleźć w DIARIUSZU.

Konferencje naukowe

konferencja_ukladowe_metody.jpg Wyniki badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Prawa prezentowane są podczas konferencji i sympozjów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wiele z nich zostało zorganizowanych przez pracowników Instytutu Prawa. Ich aktualny, szczegółowy wykaz można zobaczyć TUTAJ... 

Do cyklicznie organizowanych konferencji należy Tydzień prawników przygotowywany przez Koło Naukowe Studentów Prawa oraz Seminaria Kazimierskie organizowane przez Katedrę Prawa Rzymskiego. Od 2009 roku organizowane są Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji LEXALIA, łączące rozważania naukowe z szeregiem imprez towarzyszących.

Dostępna aparatura

Pracownicy oraz studenci Instytutu Prawa mają możliwość korzystania z dostępnych profesjonalnych serwisów internetowych oraz programu LEX. Do dyspozycji studentów są stanowiska komputerowe w Bibliotece Wydziałowej oraz sale komputerowe, w których odbywają się zajęcia z Informatyki prawniczej.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2013, godz. 01:45 - Marta Ordon