Główne kierunki badań:

 

Celem  badań naukowych pracowników Katedry Historii Ustroju i Prawa jest przede wszystkim poszerzenie stanu wiedzy na temat funkcjonujących w Polsce i na świecie rozwiązań prawno-ustrojowych (od XV wieku – po czasy współczesne) i przeprowadzenie badań prawno-porównawczych w omawianym zakresie.

 

Pierwszy z kierunków badań dotyczy wpływu prawa rzymskiego na prawo oraz naukę i praktykę prawa w Polsce w okresie przedrozbiorowym. Prowadzone są również badania komparatystyczne w obszarze prawa rodzinnego i prawa małżeńskiego oraz międzynarodowego prawa prywatnego (w tym także szeroko rozumianego prawa morskiego) z uwzględnieniem aspektów historyczno-prawnych. 

 

Innym obszarem badań naukowych pracowników Katedry jest historia i ustrój Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem procesu tworzenia się brytyjskiej konstytucji oraz ewolucja prawa konstytucyjnego Stanów Zjednoczonych. Ponadto w swoich badaniach pracownicy Katedry zajmują się modelem ustrojowym i sądownictwem w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz ustrojem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w szczególności zależnościami między podstawami prawnymi działania organów władzy państwowej a rzeczywistym jej funkcjonowaniem, jak również prawem i ustrojem Chin po 1949 r.

 

W kręgu zainteresowań naukowych pracowników Katedry pozostaje również nauczanie w Akademii Zamojskiej, historia polskiego prawa karnego, dzieje i współczesność prawa bankowego, systemy konstytucyjne wybranych państw oraz prawo oświatowe, w tym szeroko pojęte problemy szkolnictwa podstawowego, jak i ponadpodstawowego.

 

 


Zorganizowane (i współorganizowane) konferencje naukowe:

 

 • Międzynarodowa Konferencja Historyków Prawa "Przemiany Prawa Sądowego w Europie i w Świecie w XIX wieku", Lublin 17-18 czerwiec 1999 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Historyczno - Prawna "Polska - Ruś - Ukraina - jedenaście wieków sąsiedztwa", Kazimierz Dolny nad Wisłą 4-6 grudzień 2000 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Początki Polskiego Państwa Podziemnego", Toruń, wrzesień 2003.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Przełomowy rok 1944", Lublin grudzień 2004.
 • Zjazd Historyków Państwa i Prawa "Cuius regio eius religio?", Lublin 21-24 wrzesień 2006 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej", Lublin 16 maj 2008 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Szkoła Rycerska jako szczególne osiągnięcie polskiego Oświecenia w 250 rocznicę powstania", Chełm 22 maj 2015 r. 
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Z dziejów bankowości - w setną rocznice powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej", Lublin 24 kwiecień 2017 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”, Chełm 14 marzec 2018 r.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Z dziejów bankowości - historia monetarna Polski od X wieku do współczesności", Lublin 9 maj 2018 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Polska nad Bałtykiem - implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości", Chełm 9 październik 2018 r.
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Z dziejów bankowości - bankowość centralna w Polsce i na świecie" - Lublin 25 maj 2019 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Wojny XVII wieku - implikacje prawne, polityczne i gospodarcze. W czterechsetną rocznicę śmierci Stanisława Żółkiewskiego", Lublin – Lwów – Kijów – Odessa 26 październik 2020 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Znaczenie konstytucji w dziejach Polski i świata", Polska – Ukraina – Rosja 22 kwiecień 2021 r.
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021, godz. 10:09 - Judyta Dworas-Kulik