Nauki prawne są uprawiane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od początku istnienia Uczelni. W strukturze założonego w 1918 r. Uniwersytetu znalazł się Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych. Oba te Wydziały funkcjonowały nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej. Podjęcie działalności Uniwersytetu w 1944 r. zaowocowało szybkim rozwojem Sekcji Prawa, funkcjonującej w ramach Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Rozwój ten został przerwany w 1952 r. przez władze państwowe. Pismem z dn. 23 czerwca 1949 r. Minister Oświaty zarządził „stopniową likwidację Sekcji Prawnej Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", zdecydował o wstrzymaniu naboru na I rok studiów prawniczych i zapowiedział sukcesywne zamykanie kolejnych lat studiów. W konsekwencji tych decyzji, w 1952 r. Sekcja Prawa przestała istnieć.

magnolia_na_dziedzincu.jpgFormalne jej przywrócenie na Wydziale Prawa Kanonicznego nastąpiło dopiero w 1981 r., w związku z dokonującymi się przemianami społeczno-politycznymi. Faktycznie studia prawnicze, po kilkudziesięcioletniej przerwie, zaczęły funkcjonować na KUL od roku akademickiego 1983/84.

Obecnie od 1 września 2008 r. w ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji działa Instytut Prawa, który powstał w wyniku połączenia czterech dotychczas istniejących jednostek organizacyjnych (Instytutu Ogólnych Nauk o Prawie, Instytutu Prawa Publicznego, Instytutu Prawa Prywatnego oraz Instytutu Prawa Karnego). W Instytucie Prawa działalność naukowo-dydaktyczną prowadzi  obecnie ponad 90 pracowników naukowych. Wielu z nich to znakomici teoretycy i praktycy prawa. W skład Instytutu Prawa wchodzi dziś 20 Katedr. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.

Uniwersytecka Poradnia Prawna

W ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL działa Uniwersytecka Poradnia Prawna, będąca realizacją w polskiej rzeczywistości powstałej w Stanach Zjednoczonych idei uniwersyteckich poradni prawnych (tzw. klinik prawa). Jej celem jest przede wszystkim zwiększenie dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej osobom najuboższym. W Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działają sekcje: cywilna, karna, administracyjna oraz uchodźcza, w których studenci prawa pod merytorycznym nadzorem pracowników naukowych Wydziału udzielają bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Lublina i województwa.

Centrum Prawa Amerykańskiego

Centrum Prawa Amerykańskiego istnieje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji  od 1998 roku. Powstanie CPA było możliwe dzięki współpracy z Amerykańskim Stowarzyszeniem Prawników (ABA) i realizacji programu rozwoju kultury prawnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CELLI). W tym samym roku nawiązano kontakty naukowe z Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. Dzisiaj CPA oferuje 17 przedmiotów fakultatywnych wykładanych w języku angielskim. Zaliczenie dwunastu wybranych kursów w ciągu 6 semestrów skutkuje uzyskaniem certyfikatu ukończenia Szkoły Prawa Amerykańskiego.

Centrum Badań ADR - "Prawo i Gospodarka"

inauguracja_CBADR.jpgCentrum Badań ADR - "Prawo i Gospodarka" funkcjonuje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji od 2012 r. Do celów jego działania należy: prowadzenie pogłębionych badań naukowych nad poszczególnymi formami alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz ich wpływem na stosunki społeczne i gospodarcze; popularyzowanie wiedzy na temat ADR zarówno w społeczeństwie, jak i w środowisku prawniczym (m.in. wśród sędziów, adwokatów, radców prawnych). Działaniem realizowanym w tym zakresie są m.in. studia podyplomowe i kursy dokształcające w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych. Janusz PiechocinskiW ramach Centrum Badań ADR utworzono: Centrum Negocjacji, Mediacji i Arbitrażu, którego celem jest wspieranie przedsiębiorców, prawników, mediatorów i negocjatorów w procesie polubownego rozwiązywania sporów, przede wszystkim gospodarczych, konsumenckich i pracowniczych, oraz Radę Biznesu skupiającą przedsiębiorców zaangażowanych w popularyzację idei ADR w rozwiązywaniu sporów z innymi podmiotami gospodarczymi oraz z pracownikami.

Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych

Założony z inicjatywy pracowników Wydziału Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych prowadzi swoją działalność od września 2004 roku. Ośrodek został powołany by wspierać rozwój programów mających na celu wzbogacenie edukacji prawnej polskich studentów i praktyków prawa w umiejętności prawnicze niezbędne do właściwego stosowania prawa w demokratycznym państwie prawa. jessup1_332Działalność Ośrodka opiera się głównie na bezinteresownej pracy wolontariuszy uczestniczących w projektach. Jednocześnie Ośrodek aktywnie podejmuje starania, by nawiązać współpracę z organizacjami i fundatorami oraz pozyskać partnerów do realizacji licznych projektów.

Poprzez organizowane szkolenia z zakresu retoryki prawniczej, praw człowieka, negocjacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów, Ośrodek włącza studentów i prawników praktyków w symulacje rozpraw sądowych (Moot Court) zaprojektowanych w celu podniesienia umiejętności radzenia sobie z prawdziwymi sporami sądowymi. Umiejętności te mogą być przydatne w codziennym życiu zawodowym. Symulacje rozpraw dają studentom możliwość sprawdzenia w praktyce umiejętności i wiedzy zdobytych podczas zajęć. Ośrodek pracuje ze studentami uniwersytetu rekrutując, szkoląc i wspierając drużyny Moot Court dla potrzeb konkursów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W przeszłości przygotowani przez Ośrodek studenci uczestniczyli m.in. w konkursach "Jessup International Law Competition", "Telders International Law Competition" i "Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition". Laureaci_konkursu_mini_mini.JPGWielkim sukcesem studentów prawa KUL zakończyły się krajowe eliminacje prestiżowego 50. Konkursu Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, które odbyły się w Warszawie w dniach 25-27 lutego 2009 r. Drużyna KUL zgromadziła wszystkie główne nagrody (I miejsce drużynowo, Best Memorial Award za najlepsze pismo procesowe, tytuł Best Oralist), a następnie reprezentowała Polskę w rundzie międzynarodowej konkursu w Waszyngtonie w dniach 22-29 marca 2009 r.

Ponadto Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych od 2006 r. koordynuje program Street Law. Ideą programu jest, by odpowiednio przeszkoleni studenci prawa prowadzili w przystępny, interaktywny sposób lekcje z poszczególnych zagadnień prawa dla młodzieży szkół średnich.  

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 15:29 - Adam Jankowski