Do dnia 18 lutego 2022 r. godz. 16:00 MEiN prowadzi nabór wniosków w ramach I edycji programu Perły Nauki. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów I stopnia lub studentom po ukończeniu 3 albo 4 roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego lub artystycznego.

Kierownikiem projektu może być:
  • absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu;
  • student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu ukończył:
    • trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
    • czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów
  • i kontynuuje kształcenie na tych studiach;
  • posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach program


Więcej informacji na stronie

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki

 

Zapraszamy studentów i opiekunów naukowych do kontaktu z Działem Projektów Naukowych pokój CTW 16 w celu omówienia warunków wsparcia. Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie swojego zainteresowania najpóźniej do dnia 18 stycznia br. 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2022, godz. 16:18 - Ewa Zięba