Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) rok akademicki 2021/2022


 

I rok

Archeologia chrześcijańska

Emisja głosu

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu

Historia Kościoła w Polsce średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r.

Historia zbawienia

Logika

Metafizyka-Ontologia

Metodologia teologii

Patrologia

Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego

Podstawowe pojęcia psychologii

Przedsiębiorczość

Psychologia społeczna i komunikacji

Religiologia

Wychowanie fizyczne

 

II rok

Etyka

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej

Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych

Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego

Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się

Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy

Teologia dogmatyczna: teodycea

Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia

Teologia moralna ogólna

Teoria poznania

Wstęp ogólny do Pisma św.

Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży

Początek strony

III rok

Dydaktyka katechezy

Emisja głosu

Katolicka nauka społeczna i Myśl społeczna Jana Pawła II

Liturgika

Metodyka katechezy

Metodyka pracy naukowej

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa

Praktyki śródroczne

Psychologia komunikacji

Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe

Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna

Teologia dogmatyczna: o Bogu Jedynym

Teologia dogmatyczna: protologia

Teologia dogmatyczna: trynitologia

Teologia moralna szczegółowa: cnoty teologalne

Teologia moralna szczegółowa: sakramentologia moralna

Teologia pastoralna

Teologia patrystyczna

Początek strony

IV rok

Dydaktyka szczegółowa

Ekumenizm

Katechetyka specjalna

Liturgika

Nowy Testament: Pisma apostolskie

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Praktyka ciągła

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Praktyka śródroczna

Stary Testament: Księgi prorockie

Teologia dogmatyczna: eklezjologia

Teologia dogmatyczna: eschatologia

Teologia dogmatyczna: pneumatologia i charytologia

Teologia dogmatyczna: sakramentologia

Teologia duchowości katolickiej

Teologia moralna szczegółowa: moralność życia społecznego

Teologia moralna szczegółowa: teologia życia i zdrowia

 Początek strony

V rok

Pedagogika specjalna

Praktyka ciągła

Prawo kanoniczne

Teologia biblijna

Teologia dogmatyczna: Mariologia

 

Seminaria

Antropologia moralna

Chrystologia fundamentalna

Duchowość liturgiczna

Historia duchowości katolickiej

Historia Kościoła w starożytności

Historia Kościoła wczasach nowożytnych

Historia teologii moralnej

Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna

Katechetyka szczegółowa

Katechetyka fundamentalna

Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia

Teologia biblijna Nowego Testamentu

Teologia dogmatyczna

Teologia życia duchowego

Początek strony

Zajęcia do wyboru

Chrystus a demon

Drogi i bezdroża współczesnej duchowości

Ewangelizacja a media cyfrowe

Rozumienie śmierci w polskiej tradycji ludowej

Początek strony

Język obcy

Język angielski

Język włoski

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2022, godz. 12:25 - Katarzyna Kucewicz