Szanowni Klienci

przypominamy, że zgodnie z § 3 pkt 3 Regulaminu, Uniwersytecka Poradnia Prawna nie prowadzi działalności w okresie od 1 lipca do 30 września. Nadto, informujemy, iż w związku ze zbliżającą się letnią sesją egzaminacyjną ostateczny termin przyjmowania spraw przez wszystkie sekcje Uniwersyteckiej Poradni Prawnej upływa 31 maja 2022 roku. Sprawy przyjęte do UPP w w/w. terminie zostaną przez nas opracowane i odesłane do Państwa do 15 czerwca 2022 r. Sprawy zarejestrowane w UPP po w/w. terminie zostaną przez nas opracowane po przerwie wakacyjnej – w nowym roku akademickim.

 

Wszystkim naszym Klientom dziękujemy za wybór Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz zaufanie jakim nas obdarowaliście. Jednocześnie wszystkim studentom tworzącym naszą organizację życzymy powodzenia w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej, a przyszłym absolwentom życzymy zdanych egzaminów wstępnych!

 

Pozdrawiamy,

Zespół UPP KUL

 

 

W celu uzyskania konkretnej porady prawnej, uprzejmie prosimy o przychodzenie w godzinach dyżuru danej sekcji, której sprawa dotyczy.

Terminy dyżurów poszczególnych sekcji w roku akademickim 2021/2022 pozostają bez zmian.

 

Informujemy

 

 

 

 

MH900229239.JPGIdea uniwersyteckich poradni prawnych (tzw. klinik prawa) powstała w Stanach Zjednoczonych. Jej celem jest przede wszystkim zwiększenie dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej osobom najuboższym, a w konsekwencji – współtworzenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego poprzez ułatwianie ochrony podmiotowych praw jednostki oraz wykorzystania dostępnych w tym zakresie środków prawnych. Z punktu widzenia studentów prawa, którzy świadczą pomoc pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych Uniwersytetu, uczestnictwo w poradni uczy praktycznej aplikacji zdobytych na zajęciach informacji, prawidłowej identyfikacji i poszukiwania rozwiązań dla powstających w praktyce problemów. Kształtuje także właściwy sposób podejścia do osób, które z takimi problemami się zgłaszają – często znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej – oraz propaguje postawy działalności pro bono. W pracach Poradni uczestniczą studenci starszych lat studiów, zakwalifikowani w wyniku prowadzonej w tym celu rekrutacji.

 

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Katolickim UniwersytetemMH900422149.JPG Lubelskim a Urzędem Miasta Lublin studenci Poradni pełnią comiesięczne dyżury w siedzibach Rad Osiedli: Bronowice, Stare Miasto, Tatary, Węglin Południe i Wieniawa. Poradnia współpracuje również z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, lubelskim oddziałem „Caritas”, Wojewódzkim Centrum Informacji dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń, Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszeniem „Mali Bracia Ubogich”. Działalność Poradni cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy wzrastająca liczba kierowanych do niej wniosków, a także krąg jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, zainteresowanych współpracą z Poradnią.

 

poradnia_prawna.jpgW poradni działają sekcje: cywilna, rodzinna, karna, administracyjna, finansowa, kanoniczna, uchodźcza, mediacji i arbitrażu oraz prawa pracy. Systematycznie przeprowadzane są szkolenia dla członków poradni prawnej oraz studentów zrzeszonych w innego rodzaju organizacjach woluntarystycznych, świadczących pomoc prawną osobom niezamożnym. Szkolenia są organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL (CALS - Center for Advancing Legal Skills) oraz Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa. [zob. przykładowy program szkolenia oraz sprawozdanie jednego z uczestników]

 

 

Kierownik poradni: dr Aneta Biały

 

Koordynatorzy z ramienia Wydziału:

Sekcja cywilna: dr Aneta Biały

Sekcja rodzinna: ks. dr Zdzisław Jancewicz

Sekcja karna: dr Marek Smarzewski

Sekcja administracyjna: dr Bartosz Kuś

Sekcja finansowa: dr Piotr Pomorski

Sekcja kanoniczna: ks. dr Grzegorz Bzdyrak

Sekcja uchodźcza: dr Tomasz Sieniow

Sekcja mediacji i arbitrażu: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

Sekcja prawa pracy: mgr Milena Kloczkowska

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2022, godz. 10:40 - Kamil Chwaliński