x

Wykaz publikacji kierowników/p.o. kierowników

Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

 

1. Wykaz publikacji ks. Jana Wiślickiego[1]

 

1912

 1. Ideały religijne Zygmunta Krasińskiego. Kazanie podczas nabożeństwa w kościele katedralnym w Tarnowie dnia 25. maja 1912 roku z okazyi 100-ej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego, w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego, t. 3, Nakładem C. K. Rady Szkolnej Krajowej, Gubrynowicz i Syn, Lwów 1912, s. 1-12.

1924

 1. Zwyczaj w prawie kanonicznem, Nakładem Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1924, ss. 131.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1926

 1. Konkordat, studjum prawne, Bibljoteka Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1926, ss. 192.

1927

 1. Rec.: Ks. Dr. Henryk Insadowski: Ustrój prawny Kościoła katolickiego. Bibljoteka Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1926, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 3 (kwiecień 1927), z. 1(4), s. 71-72.

1928

 1. Śluby cywilne, w: Małżeństwo w świetle nauki katolickiej. Praca zbiorowa Profesorów Uniwersytetu Lubelskiego, Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej, Lublin 1928, s. 164-230.
 2. Ś. p. Maurycy Michał Paciorkiewicz. Życie i prace naukowe, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 4 (kwiecień 1928), z. 1(5), s. 32-35.

1929

 1. Konkordaty, „Prąd” maj – czerwiec 1929, s. 321-334.
  * Konkordaty, w: Ojciec św. Pius XI i jego pontyfikat, praca zb. pod red. X. Antoniego Szymańskiego, Bibljoteka Prądu, serja nowa, z. 2, Lublin 1929, s. 57-70.
 2. Rec.: Pisma Ojców Kościoła – t. IX. Św. Augustyn, Wyznania, „Ateneum Kapłańskie” t. 23 (1929), s. 508-510.
 3. Rec.: P. Gommarus Michiels O.M.C., Normae generales iuris canonici. Commentarius libri I Codicis Iuris Canonici. T. I, XV – 521; t. II, XX – 541, „Ateneum Kapłańskie” t. 24 (1929), s. 521-524.

1930

 1. Umowy Lateraneńskie. Tekst włoski, przekład polski, list Piusa XI do Kardynała Gasparri’ego, wstęp i przypiski opracował X dr Jan Wiślicki, Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej, Lublin 1930, ss. 107.

1932

 1. Rozbiór krytyczny projektu prawa małżeńskiego uchwalonego przez K. K. Praca zbiorowa pod redakcją X. Dr. Jana Wiślickiego, Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej, Lublin 1932, ss. 151.
  * Rozbiór krytyczny projektu prawa małżeńskiego uchwalonego przez K. K. Praca zbiorowa pod redakcją X. Dr. Jana Wiślickiego, „Prąd” t. 22, styczeń – luty 1932, s. 3-148.
 2. Czynności przedwstępne do małżeństwa i ślub, w: Rozbiór krytyczny projektu prawa małżeńskiego uchwalonego przez K. K. Praca zbiorowa pod redakcją X. Dr. Jana Wiślickiego, Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej, Lublin 1932, s. 74-103.
  * Czynności przedwstępne do małżeństwa i ślub, „Prąd” t. 22, styczeń – luty 1932, s. 74-103.
 3. Rec.: L. Domański, O małżeństwie. Studjum społeczno-prawne, omawiające kwestje małżeństw religijnych i cywilnych oraz rozwodów. Warszawa 1932. s. 160. zł. 3., „Prąd” t. 22, kwiecień 1932, s. 242-244.
 4. Rec.: Ks. Fr. Bączkowicz C.M., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. I. wydanie II. Przejrzał i uzupełnił ks. J. Baron C.M., Kraków 1932, „Prąd” t. 22, czerwiec 1932, s. 343.
 5. Rec.: Ks. St. Biskupski, O nowe prawo małżeńskie w Polsce. Włocławek 1932, „Prąd” t. 22, czerwiec 1932, s. 345.

1933

 1. Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Niemiecką, „Prąd” t. 25, lipiec – grudzień 1933, s. 241-264.
 2. Konkordat Stolicy Apostolskiej z Rzeszą niemiecką, „Gazeta Kościelna” 40 (1933), s. 410-411.
 3. Zwyczaj w prawie kanonicznem, w: Encyklopedja Kościelna, t. 33, red. M. Nowodworski, red. tomu S. Biskupski, Włocławek – Seminarjum Duchowne 1933, s. 353-357.
 4. Rec.: P. G. Michiels, O.M.C., Principia generalia de personis in Ecclesia, Lublin – Polonia. Universitas Catholica, 1932, 8° m., 578, „Ateneum Kapłańskie” t. 31 (1933), s. 201-202.

1935

 1. Bases juridiques des rapports de l’Église catholique et de l’État, w: art. Pologne, w: Dictionnaire de Théologie Catholique, t. 12/II, Paris 1935, col. 2435-2451.
 2. Kardynał Piotr Gasparri. Kartka z życia Kościoła katolickiego, Lublin 1935, ss. IV+96.
 3. Kardynał Piotr Gasparri, „Prąd” t. 28, styczeń 1935, s. 7-25; luty 1935, s. 57-89.
 4. Rec.: Ks. Dr. Jan Czuj, Spór św. Augustyna z św. Hieronimem. Studjum biblijno-patrystyczne. Poznań 1935, s. 40, „Prąd” t. 28, luty 1935, s. 108-109.
 5. Rec.: Karol Sidor, Andrzej Hlinka, 1864-1926, Bratysława, 1934, s. 565+IX, „Prąd” t. 28, maj 1935, s. 275-277.
 6. Rec.: Ks. Dr. H. Insadowski, Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1935. s. 335, „Prąd” t. 28, czerwiec 1935, s. 323-325.

1937

 1. Rec.: Ks. Dr Stefan Biskupski, Obrońca węzła w kanonicznym procesie małżeńskim. Łódź 1937, księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu, „Prąd” t. 33, maj 1937, s. 347-349.

1939

 1. Prawa świeckich w Kościele Katolickim, Towarzystwo Naukowe KUL, t. 28, Lublin 1939, ss. 94.

  * Prawa świeckich w Kościele Katolickim, w: Księga Pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji X. Biskupa Mariana Leona Fulmana, cz. II, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1939, s. 365-451.

 

 

 

 

 

 

 

Zestawiła

Magdalena Sawa

 

2. Wykaz publikacji Leona Halbana[2]

 

1920

 1. Międzynarodowa organizacja pracy w postanowieniach Traktatu Wersalskiego, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 18 (1920), nr 9-12, s. 166-185.
 2. Nowe ukształtowanie stosunków międzynarodowych a nauka ekonomii, „Odbudowa Kraju” 4 (1920), nr 3-4, s. 166-170; nr 4-8, s. 262-265; nr 9-12, s. 327-331.

1921

 1. Zadania naszego ustawodawstwa społecznego, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 19 (1921), nr 1-2, s. 19-25.

1922

 1. Zasady społeczne nowego kodeksu prawa kościelnego. Próba syntezy, Głosy na czasie – 48, Nakład Księgarni św. Wojciecha, Poznań – Warszawa 1922, ss. 88.

1923

 1. Zapowiedzi w prawie kanonicznem, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” pod red. Przemysława Dąbkowskiego III (1923), Lwów 1923, s. 77-80.

1925

 1. Powstanie i rozwój zapowiedzi małżeńskich w wiekach średnich, w: Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. 1, Nakładem Komitetu Redakcyjnego z zasiłkiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Lwów 1925, s. 485-505.
 2. Konkordat zawarty między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, Drukarnia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 1925, ss. 26.

1926

 1. Lichwa w nauce i prawie kościelnem do soboru wienneńskiego (1311 r.), „Pamiętnik Historyczno-Prawny” pod red. Przemysława Dąbkowskiego, t. II, z. 5, Nakładem Redakcji z zasiłkiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Lwów 1926, ss. 117.
 2. Pogląd na walkę Kościoła z lichwą aż do soboru w Vienne (1311), „Przegląd Prawa i Administracji” 51 (1926), Rozprawy i zapiski literackie, Lwów 1926, s. 169-178.
 3. Ideał wolności i Chrześcijaństwo, „Przegląd Katolicki” 1926, nr 40 (17 października 1926), s. 644-646; nr 41 (24 października 1926), s. 662-664; nr 42 (1 listopada 1926), s. 677-678; nr 43 (7 listopada 1926), s. 691-693; nr 45 (21 listopada 1926), s. 725-727; nr 48 (12 grudnia 1926), s. 774-776; nr 49 (19 grudnia 1926), s. 792-793; nr 50 (25 grudnia 1926), s. 808-810.

1927

 1. Supremacja państwa nad Kościołem. Nauka Van Espena, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” pod red. Przemysława Dąbkowskiego, t. IV, z. 5, Nakładem Redakcji z zasiłkiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Lwów 1927, ss. 125.
 2. Ideał wolności a Chrześcijaństwo, „Przegląd Katolicki” 1927, nr 1 (2 stycznia 1927), s. 8-12; nr 2 (9 stycznia 1927), s. 22-25; nr 3 (16 stycznia 1927), s. 34-35.

1928

 1. Zwiększenie odpowiedzialności karnej w prawie kanonicznem z powodu wyższej społecznej godności winowajcy, „Przegląd Teologiczny” IX (1928), s. 1-21.
 2. Pogląd na naukę Van Espena o stosunku kościoła do państwa, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” pod red. Przemysława Dąbkowskiego VII (1927), Lwów 1928, s. 144-151.

1929

 1. Społeczne ideały chrześcijaństwa w pierwszych wiekach, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1929, ss. 153.
 2. Rec.: Józef Brzeziński, Kilka charakterystycznych rysów ogólnych zasad prawa karnego w nowym kodeksie prawa kanonicznego. (Kraków 1928), str. 28., „Przegląd Prawa i Administracji” 54 (1929), Rozprawy i zapiski literackie, s. 77-78.
 3. Problemy administracyjne konkordatu, w: Pierwszy Polski Kongres Nauk Administracyjnych w Poznaniu, zeszyt II: Referaty, Warszawa 1929, s. 39-64.

1930

 1. Pogląd na Pakta Lateraneńskie, „Sprawy Obce” lipiec (1930), z. 4, s. 819-845.
 2. Pogląd na znaczenie Paktów Lateraneńskich, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” pod red. Przemysława Dąbkowskiego IX (1929), Lwów 1930, s. 233-235.
 3. Eucharystja źródłem pełni życia jednostki, Wydawnictwo Lwowskiego Towarzystwa im. Piotra Skargi, Lwów 1930, ss. 16.
 4. Znaczenie nieznajomości prawa w kanonistyce, w: Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. 1, Księgarnia Gubrynowicza i Syna, Lwów 1930, s. 237-276.
 5. Zagadnienie nieznajomości prawa w kanonistyce, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” pod red. Przemysława Dąbkowskiego IX (1929), Lwów 1930, s. 108-111.
 6. Społeczno – polityczne wskazania św. Augustyna, „Przegląd Teologiczny” XI (1930), s. 491-499.
 7. Historyczne podstawy Akcji Katolickiej, Wydawnictwo Lwowskiego Towarzystwa im. Piotra Skargi, Lwów 1930, ss. 24.

1931

 1. Pakta Lateraneńskie, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1931, ss. 72.

1932

 1. Dziejowe znaczenie Soboru w Efezie, Stanisławów 1932, ss. 45.
 2. Encyklika z dnia 15 maja 1931 r. O sprawach społecznych, Wydawnictwo Lwowskiego Towarzystwa im. Piotra Skargi, Lwów 1932, ss. 29.
 3. Chrześcijańskie postulaty prawne, „Przegląd Powszechny” t. 194, kwiecień – maj – czerwiec 1932, s. 20-47.
 4. Ś.p. Józef Brzeziński, „Przewodnik Historyczno-Prawny” Czasopismo kwartalne, III (1932), z. 1-4, s. 279-280.

1933

 1. Zanik supremacji państwa nad Kościołem, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” pod red. Przemysława Dąbkowskiego, t. XII, z. 1, Nakładem Redakcji z zasiłkiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Lwów 1933, ss. 57.
 2. Na przełomie wieków. Przemówienie na Akademji Papieskiej w Łucku, odbytej dnia 12 lutego 1933 r., Wydawnictwo Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Łuck 1933, ss. 31.
 3. Uwagi nad badeńskim konkordatem i układem kościelnym, „Polityka Narodów” 1933, z. 10, s. 25-44.

1934

 1. Konkordat ze Stolicą Apostolską, odbitka z Nr. 9-go Encyklopedji Podręcznej Prawa Prywatnego, zeszyt 9, t. I, Warszawa 1934, ss. 24.

1936

 1. Religia w Trzeciej Rzeszy, Nakładem Towarzystwa Naukowego z zasiłkiem Funduszu Kultury Narodowej, Lwów 1936, ss. 402.
  * Religia w Trzeciej Rzeszy, „Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, Dział II, historyczno – filozoficzny, t. XVII, z. 2, Lwów 1936, ss. 402+2 nlb.

1937

 1. Les idées sociales dans le Codex Iuris Canonici, „La Themis Polonaise” série III, Vol. X, Varsovie 1937, s. 1-31.
 2. Narodowy Socjalizm jako przejaw cywilizacyjny, w: Kultura i cywilizacja, praca zbiorowa, Lublin – Uniwersytet, Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej ogólnego zbioru tom 31, 1937, s. 288-305.

1938

 1. Konflikt papiestwa z cesarstwem jako walka o zdrowie moralne życia politycznego, Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, Warszawa 1938, ss. 42.
 2. Na straży ducha i kultury, Nakładem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Płock 1938, ss. 21. (Referat wygłoszony na Akademii Papieskiej, która się odbyła dnia 13 lutego 1938 roku w Teatrze Miejskim w Płocku z racji XVI-tej rocznicy koronacji Ojca św. Piusa XI.)
 3. Wczesne chrześcijaństwo w stosunku do państwa na tle ogólnej katolickiej nauki o państwie, Nakładem Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Warszawa 1938, ss. 32.

1939

 1. Małżeństwo niemieckie. Podług ustawy z 6 lipca 1938 r., „Przegląd Powszechny” t. 221, styczeń – luty 1939, s. 37-52, 195-209.
 2. Istota duchowa Trzeciej Rzeszy, „Neofilolog” 10 (1939), 1, s. 14-31.
 3. Własność podstawą wolności, Lwów 1939, ss. 31.

1946

 1. Mistyczne podstawy narodowego socjalizmu, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1946, ss. 42.
 2. O potrzebie badań etno-socjologicznych nad religijnością, „Lud” 36 (1939-1945), Kraków 1946, s. 135-162.
 3. Problem kultury niemieckiej, „Znak” 1 (1946), nr 1, s. 26-50.

1947

 1. Rec.: Johannes Maringer, Menschenopfer im Bestattungsbrauch Alteuropas, „Lud” 37 (1946), Kraków 1947, s. 393-402.

1948

 1. Charakterystyka ideału społecznego Dekretu Gracjana, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1948, ss. 35.
 2. Mistyczne podstawy narodowego socjalizmu, wyd. 2, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1948, ss. 50.
 3. Narodowy socjalizm. (Hitleryzm). Skrypt opracowany na podstawie stenogramu z wykładów Prof. Dra Halbana, Nakładem Koła Prawników Studentów KUL, Lublin 1948, ss. 55+3 nlb.
 4. O jedności moralnej świata, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1948, ss. 24.
 5. Rec.: Annali Lateranensi (Publicazione del Pontifizio Museo Missionario Etnologico), tom XI, wydany w roku 1947, „Lud” 38 (1947), Kraków – Lublin 1948, s. 367-374.
 6. Rec.: Albert Marinus, Le milieu social, Bruksela 1941, „Lud” 38 (1947), Kraków – Lublin 1948, s. 374-377.
 7. Statut Komisji Międzynarodowej dla spraw Sztuki Ludowej i Folkloru (C. I. A. P.),  „Lud” 38 (1947), Kraków – Lublin 1948, s. 610-613.

1949

 1. Religia starogermańska i jej aktualne znaczenie w Niemczech, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1949, ss. 72.
 2. Rec.: Leszek Winowski, Stosunek chrześcijaństwa pierwszych wieków do wojny i  służby wojskowej. T-wo Nauk. K.U.L. Lublin 1947. Rozprawy Wydziału Nauk Społecznych, Nr 2, s. 165, „Roczniki Nauk Społecznych” I (1949), s. 263-266.

1952

 1. Znaczenie zwyczajów prawnych i ich badanie, „Lud” 39 (1948-1951), Kraków – Poznań 1952, s. 148-180.
 2. Sprawozdanie z działalności P. T. L. za rok 1948, „Lud” 39 (1948-1951), Kraków – Poznań 1952, s. 520-529.

1954

 1. Kopernik na tle epoki i jego znaczenie, w: Spis wykładów na rok akademicki 1953/54. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1954, s. 135-148.

1957

 1. Kilka uwag dotyczących znaczenia naukowego i praktycznego prawa kościelnego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1957, ss. 53.
 2. Rasizm i antyintelektualizm, „Przegląd Polski i Obcy” 1957, nr 1, s. 15-19.
 3. Prawo na usługach imperializmu rasistowskiego, „Przegląd Polski i Obcy” 1957, nr 6-7, s. 19-27.

1960

 1. Oswald Balzer, człowiek i dzieło, „Roczniki Humanistyczne” IX (1960), z. 4, s. 109-117.
 2. Parę słów o sakralnym sankcjonowaniu niektórych dawnych zwyczajowych przepisów prawnych, m. in. dotyczących stanowiska społecznego kobiety, „Euhemer. Przegląd Religioznawczy” 4 (1960), nr 1 (14), s. 3-4.

Powszechna historia ustroju państw i prawa według wykładów Prof. Dr L. Halbana, Nakładem Sekcji Skryptowej Stow. „Bratnia Pomoc” Studentów K.U.L., Lublin [b.r.], Zeszyt I, ss. 74; Zeszyt II, ss. 88; Zeszyt III, ss. 80.

Zestawiła

Magdalena Sawa

 

3. Wykaz publikacji ks. Jana Nowickiego[3]

 

1927

 1. W sprawie dyspensy od postu eucharystycznego dla kapłanów celebrujących, „Gazeta Kościelna” 34 (1927), nr 46 (13 listopada 1927), s. 528-531.
 2. Z listów do Redakcji, „Gazeta Kościelna” 34 (1927), nr 51 (18 grudnia 1927), s. 591-592.

1928

 1. O potrzebie ministranta przy mszy świętej, „Gazeta Kościelna” 35 (1928), nr 39 (23 września 1928), s. 437-439.

1930

 1. Instrukcja: „Dominus Salvator Noster”..., „Gazeta Kościelna” 37 (1930), nr 8 (23 lutego 1930), s. 89-90; nr 9 (2 marca 1930), s. 103-104; nr 11 (16 marca 1930), s. 123-125. 
 2. Konwalidacja małżeństwa, „Gazeta Kościelna” 37 (1930), nr 15 (13 kwietnia 1930), s. 169-171.

1938

 1. Rezygnacja proboszczów w prawie kanonicznym, Nakładem Autora, Lwów 1938, ss. VII+110.

1939

 1. Postulacja w prawie kanonicznym, Nakładem Autora, Lwów 1939, ss. XII+243.

1948

 1. Wykłady z prawa kanonicznego, Instytut Wyższej Kultury Religijnej w Lublinie, Lublin 1948, ss. 36.

1956

 1. De Sacramentis”, cz. I. Chrzest, Bierzmowanie, S. Ołtarza, Pokuta, skrypt wydany na powielaczu w 200 egzemp. za pozwoleniem cenzury Nr rej. 1967/56, Lublin 1956, ss. 316.
 2. Przepisy kanoniczne o spowiednikach zakonnic, referat wygłoszony na ogólnopolskim zjeździe spowiedników zakonnic w Częstochowie w 1956, wydany na powielaczu przez Wydział Spraw Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa Polski, Warszawa 1956, ss. 36.

1957

 1. Uwzględnienie w kierownictwie wykroczeń przeciw regule i konstytucjom, referat wygłoszony na ogólnopolskim zjeździe spowiedników zakonnic w Lublinie, KUL, w dniach 24-26 IV 1957, wydany przez Wydział Spraw Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa Polski, powielony w 200 egzemplarzach, Warszawa 1957, ss. 15.

1958

 1. Prawa i obowiązki mistrzyni nowicjatu w świetle prawa kanonicznego i konstytucji zakonnych, referat wygłoszony na ogólnopolskich Dniach Skupienia SS. Mistrzyń w Warszawie, kwiecień – maj 1958 r., wydany na powielaczu w 200 egzemplarzach przez Wydział Spraw Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa Polski, Warszawa 1958, ss. 20.

1959

 1. Ehl Antoni, Duszpasterstwo zakonnic. Zasady oraz ich zastosowanie. Przetłumaczył i opracował ks. Jan Nowicki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1959, ss. 300.
 2. Przedmowa, w: Ehl Antoni, Duszpasterstwo zakonnic. Zasady oraz ich zastosowanie. Przetłumaczył i opracował ks. Jan Nowicki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1959, s. 5-6.

1964

 1. Prawo zakonne dla żeńskich zgromadzeń zakonnych, skrypt autoryzowany, Wydział Spraw Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa Polski, Warszawa 1964, ss. 320.
 2. Prawo zakonne. Zagadnienia wybrane dla mistrzyń nowicjatu. Część I, 200 egzemplarzy, Wydział Spraw Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa Polski, Warszawa 1964, ss. 18, maszynopis, część II – pozostawił w druku.

Zestawiła

Magdalena Sawa

 

4. Wykaz publikacji Leszka Winowskiego[4]

 

1937

 1. Pogląd na stosunek chrześcijaństwa pierwszych wieków do wojny, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” pod red. Przemysława Dąbkowskiego XVII (1937), z. 3, Lwów 1937, s. 230-233.

1947

 1. Stosunek chrześcijaństwa pierwszych wieków do wojny, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1947, ss. VII+171.

1948

 1. Państwowe prawo wyznaniowe, Wrocław 1948, ss. 321.

1953

 1. Rec.: Traité de droit canonique. Pod red. R. Naz. T. 1-4. Paris 1946-1948, „Collectanea Theologica” 24 (1953), fasc. 1-4, s. 216-230.

1955

 1. Stosunki między biskupstwem wrocławskim a metropolią gnieźnieńską w latach 1740-1748, „Przegląd Zachodni” 11 (1955), t. 1, nr 3/4, s. 613-692.

1956

 1. Sprawa stosunku do pogan w polsko-krzyżackim procesie z lat 1412-1414, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta”, Seria A, nr 6, Prawo II, Wrocław 1956, s. 99-117.

1957

 1. Rec.: „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte” w latach 1947-1956. III. Kanonistische Abteilung. T. 34-42 (1947-1956), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 9 (1957), z. 1, s. 385-395.

1958

 1. Polityka kościelna Fryderyka II na Śląsku, „Studia Śląskie” t. 1 (1958), s. 233-252.

1959

 1. Iwo Jaworski, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 11 (1959), z. 2, s. 335-337.
 2. Rec.: „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte”, Weimar 1958 r. II. Kanonistische Abteilung. T. 44 (1958); III. Germanistische Abteilung, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 11 (1959), z. 2, s. 320-334.

1960

 1. Barbarzyńcy w schyłkowym okresie Imperium Rzymskiego i na progu nowej epoki. Zarys problemu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu”, Historia 7 (1960), s. 3-37.

1961

 1. Historia średniowiecza, cz. 1, Opole 1961, ss. 318.
 2. Historia epoki feudalnej, t. 1, Opole 1961, ss. 319.
 3. I. Jaworski, Powszechna historia państwa i prawa, wyd. 4, Warszawa 1961, ss. 355 (opr. red. i uzupełn. wspólnie z J. Baszkiewiczem).
 4. Stosunek średniowiecznej Europy do obcych – innowierców. (Zarys problemu), „Prawo Kanoniczne” 4 (1961), nr 1-4, s. 593-680.
 5. [z Jerzy Falenciak], red. zeszytu: „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta”, Seria A: Nauki Społeczne, nr 34, Prawo VIII, Warszawa – Wrocław 1961, ss. 226+2 nlb.
 6. Rec.: „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte”, Weimar 1959 r. II. Kanonistische Abteilung; III. Germanistische Abteilung, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 13 (1961), z. 1, s. 226-240.

1962

 1. Rec.: „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte”, Weimar 1960 r. II. Kanonistische Abteilung; III. Germanistische Abteilung, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 14 (1962), z. 1, s. 227-233.

1963

 1. Koran, jego powstanie i znaczenie jako źródła prawa islamu, RTK 10 (1963), z. 4, s. 197-213.

1964

 1. Recepcja prawa obcego w Turcji w XIX i XX wieku. Zarys zagadnienia, w: Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, Kraków 1964, s. 467-480.
 2. Z zagadnień prawa i państwa Islamu, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 19, Prawo XII, 1964, s. 251-270.

1966

 1. Historia epoki feudalnej, t. 2, Opole 1966, ss. 350.
 2. Państwo islamu w czasach Mahometa i kalifów prawowiernych (632-661), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu”, Historia 5 (1966), s. 100.

1967

 1. Organizacja i prawo kalifatu Omajjadów, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 63, Prawo XVIII, 1967, s. 27-51.

1970

 1. Historia prawa narodów czy stosunków międzynarodowych?, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 125, Prawo XXXII, 1970, s. 197-206.

1971

 1. Innowiercy w średniowiecznych wyobrażeniach i legendach, „Studia Śląskie” t. 20 (1971), s. 523-540.
 2. Kształt prawny współczesnego państwa islamu, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 138, Prawo XXXIV, 1971, s. 61-75.

1972

 1. Innowiercy zewnętrzni w przepisach Corpus Iuris Canonici, „Acta Universitatis Wratislaviensis”  nr 144, Przegląd Prawa i Administracji t. 1 (1972), s. 187-197.
 2. Innowiercy wewnętrzni w przepisach Corpus Iuris Canonici, „Acta Universitatis Wratislaviensis”  nr 167, Przegląd Prawa i Administracji t. 2 (1972), s. 237-252.

1973

 1. Decyzje papieskie w sprawach innowierców (od połowy XI do końca XIII w.), „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 168, Przegląd Prawa i Administracji t. 3 (1973), s. 219-236.
 2. Prawo i myśl chrześcijańska XIII w. wobec sprawy innowierców. Założenia wstępne, w: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1973, s. 341-351.
 3. Ablegat, EK, t. I, kol. 17.
 4. Advocatia Ecclesiae, EK, t. I, kol. 111.
 5. Angilramnus, Angilram(n), EK, t. I, kol. 556.
 6. Apelacja do władzy świeckiej, EK, t. I, kol. 741-742.
 7. Azyl (w prawodawstwie kościelnym), EK, t. I, kol. 1222-1224.

1978

 1. Mahomet w oczach Piusa II, „Prawo Kanoniczne” 21 (1978), nr 1-2, s. 15-28.

1979

 1. Red.: „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 411, Prawo LXXIII, 1979.

1980

 1. Iwo Jaworski, w: Uczeni wrocławscy (1945-1977), red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1980, s. 91-94.

1985

 1. Innowiercy w poglądach uczonych zachodniego chrześcijaństwa XIII-XIV wieku. Z papierów pośmiertnych wydał i uzupełnił Kazimierz Orzechowski, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 236, Wrocław 1985, ss. 184.

Przygotowane do druku:

Dwie kobiety Abrahama i ich potomstwo.

 

 

5. Wykaz publikacji ks. Józefa Rybczyka[5]

 

1943

 1. Dzieje Kościoła i parafii w Proszowicach od połowy XIII w. do r. 1943. (Praca ta, obejmująca około 300 stron dużego formatu, jest wpisana ręcznie do specjalnej Księgi, noszącej tytuł „Kronika parafialna”, znajdującej się w archiwum parafii Proszowice.)

1949

 1. Zezwolenie rodziców przy małżeństwie nieletnich dzieci, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1949, ss. 340.
 2. O dowodzeniu prawego pochodzenia, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 35 (1949), nr 1-2, s. 30-37.
 3. O nieprawym potomstwie, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 35 (1949), nr 3-4, s. 80-85.
 4. O prawym i nieprawym pochodzeniu potomstwa, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 1949, s. 274-278.
 5. O sposobach legitymowania nieprawego potomstwa, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 35 (1949), nr 5-6, s. 97-113.
 6. Przyczyny dla uzyskania dyspens od przeszkód małż. i indultów od głoszenia przedślubnych zapowiedzi, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 35 (1949), nr 3-4, s. 72-80.
 7. Szerokie uprawnienia proboszcza z kan. 1043-1045 w dziedzinie dyspens małżeńskich, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 35 (1949), nr 7-10, s. 132-139.
 8. Szerokie uprawnienia proboszcza z kan. 1043-1045 w dziedzinie dyspens małżeńskich, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 35 (1949), nr 11-12, s. 161-169.
 9. Wyjaśnienie kan. 1067, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 35 (1949), nr 3-4, s. 71-72.

1950

 1. Eksekracja ołtarza na skutek uszkodzenia, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 36 (1950), nr 1-6, s. 11-12.
 2. Msza za parafian jako obowiązek proboszcza w świetle przepisów prawa kanonicznego, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 36 (1950), nr 1-6, s. 14-24.
 3. Poświęcenie paramentów i konsekracja naczyń liturgicznych, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 36 (1950), nr 1-6, s. 12-14.

1952

 1. Les origines de la conception de la „sanatio in radice” dans la doctrine canonique, „Angelicum” 29 (1952), fasc. 2, s. 154-161; „Collectanea Theologica” 23 (1952), fasc. I-II, s. 164-172.

1956

 1. Instytucja uzdrowienia małżeństwa w zawiązku w świetle wypowiedzi Benedykta XIV, „Polonia Sacra” 8 (1956), z. 1-2, s. 151-164.

1957

 1. Proboszcz jako minister nadzwyczajny Sakramentu Bierzmowania, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 38 (1957), nr 3-4, s. 108-125.
 2. Władza uzdrawiania małżeństw w zawiązku w nadzwyczajnych wypadkach, „Polonia Sacra” 9 (1957), nr 2-3, s. 301-312.

1958

 1. Uzdrowienie małżeństwa w zawiązku (Sanatio in radice – c. 1138-1141), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1958, ss. 448.

1963

 1. Podstępne wprowadzenie w błąd jako postulowany tytuł nieważności małżeństwa, RTK 10 (1963), z. 4, s. 125-141.

1965

 1. Władza dyspensowania od przeszkód małżeńskich w motu proprio Pastorale munus, RTK 12 (1965), z. 5, s. 17-31.

1967

 1. Przejawy ekumenizmu w instrukcji o małżeństwach mieszanych, RTK 14 (1967), z. 5, s. 5-20.

1969

 1. Communicatio in sacris, „Ateneum Kapłańskie” t. 73 (1969), z. 2 (364), s. 198-204.
 2. Directorium oecumenicum, RTK 16 (1969), z. 5, s. 11-24.

1970

 1. Zmiany w prowizji kanonicznej, RTK 17 (1970), z. 5, s. 5-13.

1971

 1. Pozycja dziekana w świetle przepisów KPK i prawodawstwa kościelnego po II Soborze Watykańskim, „Kronika Diecezji Przemyskiej” 57 (1971), s. 31-32.
 2. Problem małżeństw mieszanych na I Synodzie Biskupów, „Zeszyty Naukowe KUL” 14 (1971), nr 1, s. 3-9.

1973

 1. Duch pokuty źródłem odnowy dyscypliny postnej, „Studia Płockie” t. 1 (1973), s. 139-152.
 2. Ekumeniczne przemiany w dyscyplinie kościelnej na odcinku małżeństw mieszanych, w: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski Katolicki Uniwersytet Lubelski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1973, s. 319-328.
 3. Acta Apostolicae Sedis”, EK, t. I, kol. 61-62.
 4. Acta Sanctae Sedis”, EK, t. I, kol. 63.
 5. Ad Nutum, EK, t. I, kol. 91.

1974

 1. Przemiany strukturalne w kanonicznej organizacji parafii, w: Virtus Dei kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w Hołdzie, Wrocław 1974, s. 63-83.

1975

 1. Środki zabezpieczenia wymogów prawa Bożego w małżeństwie mieszanym, „Analecta Cracoviensia” 7 (1975), s. 419-431.

1976

 1. Beneficjat, EK, t. II, kol. 262.
 2. Beneficjum, EK, t. II, kol. 262-265.
 3. Bigamia, EK, t. II, kol. 555.

1977

 1. Alternatywne propozycje rozwiązań w projekcie nowego prawa małżeńskiego, RTK 24 (1977), z. 5, s. 19-33.
 2. Projekt reformy prawa małżeńskiego (część I – kanony: 1012-1034), „Prawo Kanoniczne” 20 (1977), nr 1-2, s. 201-211.
 3. Projekt reformy prawa małżeńskiego (część II – kanony: 1035-1080), „Prawo Kanoniczne” 20 (1977), nr 3-4, s. 149-165.
 4. Rec.: Ks. Józef Krukowski, Wpływ intencji sprawcy bojaźni na wartość umowy małżeńskiej w prawie kanonicznym, Lublin 1976, ss. 80. TN KUL, RTK 24 (1977), s. 151-153.

1979

 1. Componenda, EK, t. III, kol. 564.
 2. Contrariis quibuscumque non obstantibus, EK, t. III, kol. 584.

1981

 1. Rec.: Józef Bakalarz TChr, Parafia personalna dla migrantów w prawodawstwie powszechnym Kościoła Zachodniego, Lublin 1977, ss. 155, „Studia polonijne”  t. IV, Lublin 1981, s. 322-325.

1983

 1. Dziecko (status prawny, w prawie kanonicznym), EK, t. IV, kol. 565-566.
 2. Ekskluzywa, EK, t. IV, kol. 804.
 3. Ekspektatywa, EK, t. IV, kol. 808-809.

1984

 1. Małżeństwo pod wpływem podstępu w schemacie nowego KPK, „Kościół i Prawo” t. 3 (1984), s. 71-78.

1989

 1. Facultates quinquennales, EK, t. V, kol. 10.
 2. Fatalia legis, EK, t. V, kol. 66.
 3. Favor iuris, EK, t. V, kol. 82.
 4. Filialny kościół, EK, t. V, kol. 195-196.

 

 

6. Wykaz publikacji ks. Piotra Hemperka[6]

 

1965

 1. Powstanie i skład kolegium wikariuszy przy kolegiacie św. Michała Archanioła w Lublinie, RTK 12 (1965), z. 5, s. 75-102.

1966

 1. Działalność pasterska J. E. Ks. Biskupa Dr. Piotra Kałwy, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 40 (1966), nr 4-8, s. 111-123.

1967

 1. Organizacja i działalność wikariuszy kolegiaty św. Michała Archanioła w Lublinie (1574-1826), RTK 14 (1967), z. 5, s. 99-115.

1968

 1. Rec.: Nowy podręcznik kościelnego prawa publicznego. Josephus Ferrante, Summa juris constitutionalis Ecclesiae, Romae 1964. Officium Libri Catholici – Catholic Book Agency, ss. 607+3 nlb., „Zeszyty Naukowe KUL” 11 (1968), nr 2 (42), s. 89-91.

1969

 1. Historia dekretu o katolickich Kościołach wschodnich, „Ateneum Kapłańskie” t. 73 (1969), z. 2 (364), s. 163-174.
 2. Organizacja i działalność wikariuszy kolegiaty św. Michała Archanioła w Lublinie (1574-1826), RTK 16 (1969), z. 5, s. 55-70.
 3. Rec.: Giovanni Lajolo, I concordati moderni. La natura giuridica internazionale dei Concordati alla luce di recente prassi diplomatica. Successione di Stati – Clausola „rebus sic stantibus”, Brescia 1968, ss. XXXI+544. Pubblicazioni del Pontifico Seminario Lombardo in Roma. Ricerche di Scienze Teologiche 1, RTK 16 (1969), z. 5, s. 123-125.

1970

 1. Sprawy małżeńskie w oficjalacie okręgowym w Lublinie w XV w., RTK 17 (1970), z. 5, s. 27-44.
 2. Stanowisko prawne konferencji biskupów, „Prawo Kanoniczne” 13 (1970), nr 1-2, s. 21-48.
 3. Rec.: Samuel Doimi, De episcopo visitatore, Romae 1965, ss. 233. Pontificia Universitas Lateranensis. Theses ad Lauream in Jure Canonico, „Prawo Kanoniczne” 13 (1970), nr 1-2, s. 314-318.
 4. Rec.: V. J. Pospishil, Divorce and Remarriage. Towards a New Catholic Teaching, Herder and Herder, New York 1967, ss. 217, RTK 17 (1970), z. 5, s. 121-124.
 5. Rec.: William W. Bassett, The Determination of Rite, Roma 1967, ss. XII, 281. Analecta Gregoriana, vol. 157. Series Facultatis Juris Canonici, „Prawo Kanoniczne” 13 (1970), nr 1-2, s. 309-314.

1971

 1. Międzynarodowa współpraca biskupów i konferencji biskupich, „Prawo Kanoniczne” 14 (1971), nr 1-2, s. 61-73.
 2. Oficjalaty okręgowe w Polsce, RTK 18 (1971), z. 5, s. 51-73.

1972

 1. Bibliografia prac ks. prof. dra Aleksego Petraniego, RTK 19 (1972), z. 5, s. 11-23.
 2. Ksiądz Profesor Doktor Aleksy Petrani, RTK 19 (1972), z. 5, s. 5-10.
 3. Le lien matrimonial. Colloque du CERDIC, Strasbourg 21-23 mai 1970 publié par René Metz et Jean Schlick. Université de Strasbourg II. Annuaire du CERDIC. „Hommes et Eglise”, 1. Strasbourg 1970, ss. 242, 2 nlb, RTK 19 (1972), z. 5, s. 125-126.
 4. Powstanie i terytorium oficjalatu okręgowego w Lublinie, RTK 19 (1972), z. 5, s. 53-75.

1973

 1. Reforma święceń niższych i subdiakonatu, „Prawo Kanoniczne” 16 (1973), nr 3-4, s. 209-228.
 2. Rec.: Richard E. Zenk: The Office of the Deacon in Ecclesiastical Law, Roma 1969, ss. 67+3 nlb, Pontificia Universitas Gregoriana, RTK 20 (1973), z. 5, s. 121-122.
 3. Rec.: Josephus Privoznik SDB: Principia status „catholici” et status „laici” in controversiis theologicis recentioribus, Romae 1968, ss. 218+2 nlb, Officium Libri Catholici, RTK 20 (1973), z. 5, s. 122-123.
 4. Alanus Anglicus, EK, t. I, kol. 289-290.

1974

 1. Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. Studium z dziejów organizacji i kompetencji sądownictwa kościelnego, Lublin 1974, ss. 256.
 2. Ogólna absolucja sakramentalna, RTK 21 (1974), z. 5, s. 67-79.
 3. Rec.: Alfonso Diaz Diaz, Derecho fundamental de asociación en la Iglesia. Pamplona 1972, ss. 275+3 nlb. Ediciones Universidad de Navarra, „Prawo Kanoniczne” 17 (1974), nr 3-4, s. 311-313.
 4. Rec.: Jose M. Gonzales del Valle, El sacramento de la penitencia. Fundamentos historicos de su regulacion actual. Pamplona 1972, ss. 259+3 nlb. Ediciones Universidad de Navarra, „Prawo Kanoniczne” 17 (1974), nr 3-4, s. 309-311.
 5. Rec.: Schafer Williams. Codices Pseudo-Isidoriani. A paleographico-historical study. New York 1971, ss. XVIII, 162. Przedm. Horst Fuhrmann. Monumenta Iuris Canonici. Series C: Subsidia. Vol. 3, „Prawo Kanoniczne” 17 (1974), nr 3-4, s. 307-309.

1975

 1. Biskup Piotr Kałwa 1893-1974, „Biuletyn Informacyjny KUL” 4 (1975), nr 1 (7), s. 3-9.
 2. Problem fundamentalnego prawa Kościoła. Conventus canonistarum hispano-germanus Salmanticae diebus 20-23 Januari 1972 habitus DE LEGE ECCLESIAE FUNDAMENTALI CONDENDA. Salmanticae 1974, ss. 195, „Zeszyty Naukowe KUL” 18 (1975), nr 4 (72), s. 66-68.
 3. Reforma święceń niższych i subdiakonatu, „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 2 (22/1) za rok 1973, Lublin 1975, s. 61-62.
 4. Witold Sawicki, „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 2 (22/1) za rok 1973, Lublin 1975, s. 372-375.
 5. Reforma uprawnień w zakresie stypendiów mszalnych, RTK 22 (1975), z. 5, s. 23-30.
 6. Wydział Prawa Kanonicznego KUL, „Biuletyn Informacyjny KUL” 4 (1975), nr 2 (8), s. 13-18.

1976

 1. Rec.: Derecho Canonico. Vol. 1. Pamplona 1974, ss. 373. Ediciones Universidad de Navarra, RTK 23 (1976), z. 5, s. 110-111.
 2. Rec.: Ks. Jan Dudziak: Dziesięcina papieska w Polsce średniowiecznej. Studium historyczno-prawne. Lublin 1974, ss. 290, RTK 23 (1976), z. 5, s. 112-115.
 3. Biskup sufragan, EK, t. II, kol. 614.
 4. Błąd (w prawie kanonicznym), EK, t. II, kol. 678-679.
 5. Brokarda, EK, t. II, kol. 1087.
 6. Burchard z Wormacji, EK, t. II, kol. 1221.
 7. Cappello Felice Maria SJ, EK, t. II, kol. 1322.

1977

 1. Konferencje biskupów metropolii warszawskiej (1906-1925), RTK 24 (1977), z. 5, s. 45-58.
 2. Organizacja oficjalatu łukowskiego (XVI-XVIII w.), „Prawo Kanoniczne” 20 (1977), nr 1-2, s. 231-245.
 3. Sprawozdanie z prac przygotowawczych do II Synodu Lubelskiego, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 51 (1977), nr 4-6, s. 92-95.

1978

 1. Stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie dopuszczania kobiet do kapłaństwa, RTK 25 (1978), z. 5, s. 33-44.
 2. [z Józef Krukowski], Projekt kościelnego prawa karnego, „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 3 (23) za rok 1974, Lublin 1978, s. 281-287.
 3. Piotr Kałwa (1893-1974), „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 3 (23) za rok 1974, Lublin 1978, s. 294-299.

1979

 1. Oficjalat lubelski w XV wieku, „Rocznik Lubelski” t. 21 (1979), s. 45-63.
 2. Medal „Za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, „Zeszyty Naukowe KUL” 22 (1979), nr 1-3 (85-87), s. 230-231.
 3. Jakub Sawicki (1899-1979), „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 8 (28) 1979, s. 292-297.
 4. Chrzest (przepisy kanoniczne), EK, t. III, kol. 366-368.
 5. Chrzestni rodzice, EK, t. III, kol. 378.
 6. Deus scientiarum Dominus, EK, t. III, kol. 1216.

1980

 1. Władza rozgrzeszania, RTK 27 (1980), z. 5, s. 21-43.

1981

 1. Kanonistyka polska w 60-leciu wolnej Polski (1918-1978), „Prawo Kanoniczne” 24 (1981), nr 1-2, s. 41-77.
 2. Ograniczenia władzy rozgrzeszania z racji grzechów i cenzur kościelnych w świetle prac nad reformą prawa kanonicznego, RTK 28 (1981), z. 5, s. 43-59.
 3. Rec.: Ks. Wojciech Góralski, Kapituła katedralna w Płocku XII-XVI w. Studium z dziejów organizacji prawnej kapituł polskich. Płock 1979, ss. 324. Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, RTK 28 (1981), z. 5, s. 183-186.
 4. Insadowski Henryk (1888-1946), w: Polscy kanoniści (wiek XIX i XX), cz. I, zebrane zbiorowo materiały oprac. i ułożył o. J. R. Bar, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1981, s. 180-182.
 5. Kałwa Piotr (1893-1974), w: Polscy kanoniści (wiek XIX i XX), cz. I, zebrane zbiorowo materiały oprac. i ułożył o. J. R. Bar, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1981, s. 209-214.
 6. Petrani Aleksy (1900-1977), w: Polscy kanoniści (wiek XIX i XX), cz. II, zebrane zbiorowo materiały oprac. i ułożył o. J. R. Bar, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1981, s. 105-108.
 7. Płodzień Stanisław (1913-1962), w: Polscy kanoniści (wiek XIX i XX), cz. II, zebrane zbiorowo materiały oprac. i ułożył o. J. R. Bar, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1981, s. 116-118.
 8. Sawicki Witold (1904-1973), w: Polscy kanoniści (wiek XIX i XX), cz. II, zebrane zbiorowo materiały oprac. i ułożył o. J. R. Bar, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1981, s. 157-160.
 9. Wiślicki Jan (1879-1944), w: Polscy kanoniści (wiek XIX i XX), cz. II, zebrane zbiorowo materiały oprac. i ułożył o. J. R. Bar, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1981, s. 230-232.
 10. Żongołłowicz Bronisław (1870-1944), w: Polscy kanoniści (wiek XIX i XX), cz. II, zebrane zbiorowo materiały oprac. i ułożył o. J. R. Bar, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1981, s. 267-268.

1982

 1. Chrzest dzieci w praktyce i w prawodawstwie Kościoła katolickiego, RTK 29 (1982), nr 5, s. 45-58.
 2. Sprawa egzempcji zakonów w okresie oświecenia, „Prawo Kanoniczne” 25 (1982), nr 1-2, s. 151-163.
 3. Zdzisław Papierkowski (1903-1980), „Kalendarz Lubelski” 1982, s. 197-200.

1983

 1. Dymisorie, EK, t. IV, kol. 419-420.
 2. Eucharystyczny post (w Kościele zachodnim), EK, t. IV, kol. 1281-1282.
 3. Exsequatur–placet, EK, t. IV, kol. 1468-1469.

1985

 1. Współpraca między Kościołem a państwem, „Kościół i Prawo” t. 4 (1985), s. 79-100.

1986

 1. Wstęp” i „Tytuły” I – VI do księgi IV pt. Uświęcające zadanie Kościoła, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. III, Lublin 1986, s. 55-212.

1987

 1. Powitanie Ojca Świętego w auli KUL przez Ks. Bp. Prof. Piotra Hemperka, Rektora KUL, „Zeszyty Naukowe KUL” 30 (1987), nr 3-4 (119-120), s. 7-8.
 2. Powitanie Ojca Świętego przez Ks. Bp. Prof. Piotra Hemperka, Rektora KUL, na dziedzińcu KUL, „Zeszyty Naukowe KUL” 30 (1987), nr 3-4 (119-120), s. 17-18.
 3. Homilia na pogrzebie ks. prof. Stanisława Kamińskiego 26 marca 1986 r., „Roczniki Filozoficzne” 35 (1987), z. 1, s. 368-369.

1989

 1. Oficjalaty diecezji chełmskiej w latach 1790-1807, „Studia Sandomierskie” 5 (1985-1989), Sandomierz 1989, s. 61-78.
 2. Gerstmann Adam ks., EK, t. V, kol. 1022.

1991

 1. Rady parafialne, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 65 (1991), nr 6, s. 183-186.
 2. Urząd dziekana w diecezji lubelskiej, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 65 (1991), nr 10, s. 287-289.

1992

 1. Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w dniu pogrzebu ks. rektora Mieczysława Brzozowskiego Lublin, Katedra, dnia 3 XII 1991 r., „Ethos” 5 (1992), nr 2/3 (18/19), s. 283-287.

1993

 1. Gregoriańskie msze, EK, t. VI, kol. 138-139.
 2. Gromnicki Tadeusz ks., EK, t. VI, kol. 183-184.

1995

 1. [z Wojciech Góralski], Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 1, cz. I, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, RW KUL, Lublin 1995, ss. 189.

Zestawiła

Magdalena Sawa

 

7. Wykaz publikacji ks. Józefa Krukowskiego

1968-2014

Wykaz publikacji ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej), red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 11-53.

 

2015

 1. [z Mirosław Sitarz, Henryk Stawniak], red.: Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 350.
 2. Prezentacja, w: Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 5-7.
 3. Konstytucyjne zasady relacji państwo-Kościół w III Rzeczypospolitej, w: Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 87-114.
 4. Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie, w: Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 251-277.
 5. Kościół i państwo w prawie Unii Europejskiej, w: Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 331-342.
 6. Laudacja z okazji wręczenia Prof. Bogdanowi Chazanowi Nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. X, 12 (1) 2015, s. 33-39.
 7. [z Mirosław Sitarz, Andrzej Pastwa], red.: II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 338+6nlb.
 8. Wprowadzenie, w: II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, red. J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 5-6.
 9. Zadanie nauczycielskie Kościoła w uchwałach polskich synodów diecezjalnych w zakresie posługi słowa Bożego i środków społecznego przekazu, w: II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, red. J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 53-65.
 10. Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa kard. Francesco Coccopalmerio, „Przegląd Uniwersytecki” 27 (2015), nr 1 (153), s. 18-20.
 11. Państwo świeckie czy wyznaniowe. Z ks. prof. Józefem Krukowskim, redaktorem książki pt. „Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie”, wydanej przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – rozmawia ks. Ireneusz Skubiś, „Niedziela” 2015, nr 43 (25 października 2015), s. 26-27.
 12. Kultura a prawo w społeczeństwie pluralistycznym, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. X, 12 (2) 2015, s. 15-34; „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie” t. VIII (2015), s. 63-75.
 13. Przemówienie wygłoszone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 13 czerwca 2015 r. podczas konferencji poświęconej kard. Zenonowi Grocholewskiemu, „Prawo Kanoniczne” 58 (2015), nr 4, s. 9-14.

2016

 1. [z Mirosław Sitarz, Ireneusz Borawski], red.: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 232.
 2. Wprowadzenie, w: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Borawski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, s. 5.
 3. Zadanie nauczycielskie Kościoła: natura, podmioty i przedmiot, w: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Borawski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, s. 35-50.
 4. Respektowanie wartości chrześcijańskich w Polsce w procesie integracji europejskiej. Refleksje na kanwie jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 26 (2016), nr 29, s. 91-108.
 5. Państwo polskie a Kościół katolicki w ujęciu historycznym, „Roczniki Nauk Prawnych” 26 (2016), nr 2, s. 83-100.
 6. [z Jadwiga Potrzeszcz, Mirosław Sitarz], red.: Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 326.
 7. Prezentacja, w: Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina, red. J. Krukowski, J. Potrzeszcz, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, s. 5.
 8. Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: tożsamość narodowa państwa a społeczeństwo obywatelskie. Doświadczenia i perspektywy, w: Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina, red. J. Krukowski, J. Potrzeszcz, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, s. 23-40.
 9. Culture and Law in Pluralistic Society, “Philosophy and Canon Law” vol. 2 (2016), pp. 169-183.
 10. La Pologne et le Saint-Siège. Contribution à la justice et à la paix. Présentation de la loi concordataire de 1997, „L'Année canonique” LVII (2016), s. 419-431.

2017

 1. Stanowisko arcybiskupa Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski wobec reżimu komunistycznego, w: Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. nauk. J. Jeżewski i A. Pawlak, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2017, s. 609-618.
 2. Stolica Apostolska wobec komunizmu. Od Benedykta XV do Jana Pawła II, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 27 (2017), nr 30, s. 71-101.
 3. [z Mirosław Sitarz, Janusz Gręźlikowski], red.: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Prace Wydziału Nauk Prawnych 68, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 208.

 4. Małżeństwo fundamentem rodziny. Wprowadzenie do problematyki, w: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. J. Krukowski, M. Sitarz, J. Gręźlikowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 7-22.

 5. [z Mirosław Sitarz, Ireneusz Dosz], red.: Kościół a naród i państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Prace Wydziału Nauk Prawnych 69, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 268.

 6. Przedmowa, w: Kościół a naród i państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Dosz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 5-6.

 7. Systemy relacji między Kościołem a Państwem i Narodem. Od III rozbioru Polski do III Rzeczypospolitej, w: Kościół a naród i państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Dosz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 87-111.

 8. Uprawnienia nadzwyczajne Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego wobec zagrożeń ze strony reżimu komunistycznego, w: Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. M. Sitarz, A. Słowikowska, A. Romanko, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, s. 47-67.

 9. What Kind of Values are the Bases of the European Integration?, „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie” t. X (2017), s. 129-135.
 10. Konkordaty Jana Pawła II, „Studia Prawnicze KUL” 4 (72) 2017, s. 169-185.

2018

 1. Konkordat polski 1993/1998: geneza, przedmiot i stosowanie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 28 (2018), nr 31, s. 41-59.
 2. Recepcja Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939), w: Non nova sed nove – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji, red. K. Burczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 131-143.
 3. The reception of the 1917 Code of Canon Law in Poland in the period of the Second Polish Republic (1918-1939), w: Non nova sed nove – Codex Iuris Canonici 1917 on the hundredth anniversary of its promulgation, red. K. Burczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 127-140.

2019

 1. [z Krzysztof Burczak, Wacław Uruszczak, Wojciech Góralski], praca zbiorowa pod red. nauk.: Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 518.
 2. Wprowadzenie, w: Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, praca zb. pod red. nauk. Józefa Krukowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, s. 9-12.
 3. Pojęcie i rodzaje konkordatów, w: Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, praca zb. pod red. nauk. Józefa Krukowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, s. 13-32.
 4. Porozumienia między przedstawicielami Episkopatu Polski i Rządu komunistycznego z 1950 i 1956 r., w: Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, praca zb. pod red. nauk. Józefa Krukowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, s. 121-144.
 5. Część II. Teraźniejszość: Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską 1993-1998, w: Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, praca zb. pod red. nauk. Józefa Krukowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, s. 145-417.

Za lata 2015-2019 zestawiła

Magdalena Sawa

 

8. Wykaz publikacji ks. Mirosława Sitarza

 

Dorobek naukowy

 


[1] Zestawiono w oparciu o wykaz prac w aktach osobowych ks. Jana Wiślickiego, sygn. A-50, AU KUL; A. Petrani, Wydział Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego działalność dydaktyczno-naukowa w ciągu ubiegłego pięćdziesięciolecia, RTK 15 (1968), z. 5, s. 15-16; J. Bar, W. Zmarz, Polska Bibliografia Prawa Kanonicznego od wynalezienia druku do 1940 roku. Tom II za lata 1800-1940, Nakładem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1947.

[2] Zestawiono w oparciu o wykaz prac w aktach osobowych prof. Leona Halbana, sygn. A-20, AU KUL; A. Petrani, Wydział Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego działalność dydaktyczno-naukowa w ciągu ubiegłego pięćdziesięciolecia, RTK 15 (1968), z. 5, s. 38-39; Halban Leon, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” pod red. Przemysława Dąbkowskiego VII (1927), Lwów 1928, s. 190; L. Ćwikła, Leon Halban (1893-1960), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 163-166; J. Bar, W. Zmarz, Polska Bibliografia Prawa Kanonicznego od wynalezienia druku do 1940 roku. Tom II za lata 1800-1940, Nakładem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1947.

[3] Zestawiono w oparciu o wykaz prac w aktach osobowych bp Jana Nowickiego, sygn. A-295, AU KUL; Ks. Jan Nowicki, Lata 1945-1964, Moje wydane prace, Lublin, 4.XI.1964 r., AU KUL; H. Misztal, Śp. Ks. Biskup Prof. dr Jan Nowicki (1894-1973), „Biuletyn Informacyjny KUL” 3 (1974), nr 1-2 (5-6), s. 114.

[4] Zestawiono w oparciu o wykaz prac w aktach osobowych prof. Lecha Winowskiego, sygn. A-314, AU KUL; Por. Wykaz prac naukowych prof. Leszka Winowskiego, zestawiła Teresa Janasz, RTK 28 (1981), z. 5, s. 23-25.

[5] Zestawiono w oparciu o wykaz prac w aktach osobowych ks. Józefa Rybczyka, sygn. A-305, AU KUL; Por. J. Krukowski, Zestaw publikacji księdza profesora Józefa Rybczyka, RTK 29 (1982), z. 5, s. 9-10; B. W. Zubert OFM, Ksiądz prof. dr hab. Józef Rybczyk, „Biuletyn Informacyjny KUL” 14 (1985), nr 2 (28), s. 119.

[6] Zestawiono w oparciu o wykaz publikacji w aktach osobowych bp Piotra Hemperka, sygn. A-829, AU KUL; S. Tymosz, Piotr Hemperek (1931-1992), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 170-175.

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, godz. 12:41 - Magdalena Sawa