Klaudia Czapla - Dziedzic

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego Jana Pawła II (specjalność: psychoprofilaktyka, psychoterapia i psychologia zdrowia). Absolwentka Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Politechnice Lubelskiej. Zawodowo zajmuje się pracą z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością.

Kontakt: klaudia.czaplaa@o2.pl

 

Publikacje:

Czapla K., Krzysztofik K. (2019). Seksualność a przebieg procesów integracji sensorycznej u młodych osób z ASD - wzajemne relacje i implikacje praktyczne. Annales Universitatis Paedogogicae Cracoviensis. Studia Psychologica XII, 200-217.

Czapla K., Otrębski W. (2017) Differences in sexual behavior of teenangers and young adults withb cerebral palsy: the role of sexual needs and sexual esteem. Sexuality and Disability,  https://doi.org/10.1007/s111955-017-9512-x

Czapla, K., Otrębski W. (2015). Zróżnicowanie przejawów zachowań seksualnych u młodych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica V, 91-118.

Czapla, K., Otrębski, W. (2014). Sexual self-esteem and sexual needs of young adults with cerebral palsy. Health Psychology Report, 2(4), 1-9.

 

Tytuł doktora nauk społecznych uzyskała w październiku 2022 r. Rozprawa doktorska Klaudii napisana pod kierunkiem prof. W. Otrębskiego dotyczyła następującego obszaru badawczego: Wiedza jako mediator związku edukacji seksualnej z koncepcją własnej seksualności osób z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową.


 

 

 

 

 

 

       Agnieszka Sudoł (Czusz)

 

 

 

 

 

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2012), specjalność edukacji i komunikacji. Stypendystka programu Erasmus (Belgia, Katholieke Universiteit Leuven; 2011) oraz Intensive Programme (IP) Toward Policy Relevant Entrepreneurship Research From a Psychological Perspective (Holandia, Erasmus University Rotterdam; 2014). Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi oraz z młodzieżą, m.in. z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I°, dramy stosowanej, mediacji rówieśniczej oraz metody pracy z przemocą w szkole „No Blame Approach”. Aktualnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii w Szkole Psychoterapii INTRA w Warszawie. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z osobami z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, z młodzieżą, jako psycholog szkolny, a także jako wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe to: problematyka niepełnosprawności intelektualnej, psychologia moralności, szeroko pojęte zdrowie psychiczne.

Kontakt: a.czusz@gmail.com


Publikacje:

Otrębski W, Sudoł A. (2020). Development and validation of the Moral Sensitivity Inventory for people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities. November 2020. doi:10.1177/1744629520962622

Otrębski W., Domagała-Zyśk E., Sudoł A. (2019). ABAS-3 System Oceny
Zachowań Adaptacyjnych – wyd. trzecie. Polski podręcznik. Warszawa:
Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Sudoł A., Krzysztofik K. (2016). Dylematy etyczne w refleksji nad sytuacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski (Red.). Ciało – Psychika – Duchowość: Integralna wizja człowieka, (169-201), Lublin: Unitas.

Witkowski T., Otrębski W., Wiącek G., Czusz A., Mariańczyk K. (2015). Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji. Część I. Gdańsk: PTPiP. 

Czusz A. (2014). Funkcjonowanie moralne osób niepełnosprawnych umysłowo w świetle wspólczesnych teorii moralności. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 197-212, Lublin: Wyd. KUL.

Czusz, A., Otrębski, W. (2014). Seksualność osób niepełnosprawnych umysłowo - wyzwanie dla metodologii badań i praktyki psychologicznej. W: E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej (s. 259-278). Sopot: GWP.
Otrębski W., Czusz A. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wobec własnej seksualności. W: R. J. Kijak (red.). Seksualność - niepełnosprawność - rzeczywistość. Współczesne konteksty badawcze w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością, 228-238, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
Czusz A., Otrębski W. (2013). Wrażliwość moralna wychowanka - możliwości pomiaru u osób z niepełnosprawnością umysłową. W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.). Sprawności moralne a rozwój moralny, 69-102, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

 

Tytuł doktora nauk społecznych uzyskała w styczniu 2021 r. Rozprawa doktorska Agnieszki napisana pod kierunkiem prof. W. Otrębskiego dotyczyła następującego obszaru badawczego: Funkcjonowanie moralne osób z niepełnosprawnością intelektualną: empiryczna weryfikacja Czterokomponentowego Modelu Moralności Jamesa Resta.

 


 

Karolina Krzysztofik

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, terapeuta integracji sensorycznej (PSTIS), oligofrenopedagog (UMCS). Wieloletnia terapeutka dzieci, młodzieży i osób dorosłych z ASD, niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami w rozwoju. Uczestniczka kursów i szkoleń dotyczących diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Mechanizm Teorii Umysłu jako mediator związku poziomu reaktywności sensorycznej z nasileniem syndromu autyzmu.

 


 

    Katarzyna Urbaniak-Głąb          

 

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i logopedii z audiologią Uniwersytetu M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które rekomendowane jest przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz  posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w poradni psychologicznej oraz prywatnym gabinecie. Zaangażowana w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (szczególnie osób z zaburzeniami płynności mowy) oraz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Zainteresowania naukowe: psychoterapia grupowa, problematyka stresu, rola wsparcia społecznego i psycholingwistyka.

Kontakt: katarzynaurbaniakk@wp.pl

 

Publikacje:

Urbaniak – Głąb K., Rodzeń – Krawiec J. (2017). Poczucie zdrowienia jako jeden z elementów kompleksowej diagnozy i terapii logopedycznej osób z zaburzeniami płynności mowy, W: D. Pluta- Wojciechowska, B. Sambor (Red.). Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. (s.378-385). Gdańsk: Harmonia.

Urbaniak K. (2013). Nastrój rodziców dzieci jąkających się, Nowa Audiofonologia, 2, 30-36.

 

Tytuł doktora nauk społecznych uzyskała w październiku 2019 r. Rozprawa doktorska Katarzyny napisana pod kierunkiem prof. W. Otrębskiego dotyczyła następującego obszaru badawczego: Wybrane osobowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowienia osób z zaburzeniami płynności mowy

 


 

Joanna Rodzeń-Krawiec

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalizacja: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii. Ukończyła  4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym przygotowującą do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pozostaje pod stałą superwizją. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dorosłych, a także prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Współpracuje z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie prowadząc szkolenia dotyczące problematyki stresu i wsparcia psychologicznego.Zainteresowania naukowe: psychoterapia indywidualna, problematyka zaburzeń psychicznych, rehabilitacja chorych psychicznie.

Kontakt: rodzen.joanna@gmail.com

 

Publikacje:

Urbaniak – Głąb K., Rodzeń – Krawiec J. (2017). Poczucie zdrowienia jako jeden z elementów kompleksowej diagnozy i terapii logopedycznej osób z zaburzeniami płynności mowy, W: D. Pluta- Wojciechowska, B. Sambor (Red.). Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. (s.378-385). Gdańsk: Harmonia.

Rodzeń-Krawiec J. (2014). Stages of Recovery Instrument (STORI) oraz inne narzędzia oceny poczucia zdrowienia u chorych psychicznie. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 135-142, Lublin: Wyd. KUL.

Rodzeń-Krawiec J. (2014). Rehabilitacja środowiskowa osób chorych psychicznie. Stan aktualny i wyzwania przyszłości. W: E. Rutkowska, W. Otrębski (red.), Aktywizacja osób z niepełnosprawnością - wybrane problemy psychospołeczne, 233-240, Biała Podlaska: AWF.

Rodzeń J., Prystupa A., Mosiewicz J., Otrębski W., Derkacz M., Żak K., Trojnar M. (2008). Depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease. W: K. Turowski (red.), Impact of healthy  and unhealthy lifestyle on wellness, 347-352, Lublin.

 

Tytuł doktora nauk społecznych uzyskała w kwietniu 2018r. Rozprawa doktorska Joanny napisana pod kierunkiem prof. W. Otrębskiego dotyczyła następującego obszaru badawczego: Poczucie zdrowienia i umocnienia u chorych psychicznie uczestników środowiskowych form pomocy.

 


 

Barbara Czuba

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Pawła II , specjalizacja - psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia
i psychoterapii. Absolwentka Podyplomowych Studiów Pedagogicznych.
Uczestniczka Konkursu Młodych Badaczy na najlepszą pracę
magisterską. Asystent trenera i doradcy zawodowego. Uczestniczka wielu
szkoleń z zakresu prowadzenia diagnostyki oraz  terapii rodzin i dzieci
niepełnosprawnych m.in.: Terapia Integracji Sensorycznej (2 stopień)
oraz Psychoterapia Terapia Poznawczo- Behawioralna dzieci i młodzieży.
Zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonowania i pomocy rodzinom
zmagających się z chorobą psychosomatyczną  (głównie Alergie, AZS,
Astma).

 

Publikacje:

Czuba B. (2014). Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na atopowe zapalenie skóry - analiza podejść terapeutycznych. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 303-312, Lublin: Wyd. KUL.

Otrębski W., Czuba B. (2014). Coping with stress amongst families  with children suffering from chronic psychosomatic diseases – recommendations for psychoprophylactic action. W: Health and resilence. T. M. Ostrowski, I. Sikorska (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s.157-168.

Czuba B. (2013). Zespół Munchausena (zespół dziecka potrząsanego: diagnoza pojęcia na tle systemu rodzinnego. W: K. Barłóg, E. Tłuczek – Tadla, M. Żak (red.). Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka. Dyskurs Pedagogiczny. Tom 7. Wydawnictwo PWSTE, Jarosław, s. 269-279

Czuba B. (2012) Dzieci wielorako niepełnosprawne a terapia Integracji Sensorycznej (SI). W: Wolska D., Mikuta A., (red.) Studia Paedagogica II Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis tom 108, s. 95-101.

 

Tytuł doktora nauk społecznych uzyskała w maju 2015r. Rozprawa doktorska Barbary napisana pod kierunkiem prof. W. Otrębskiego dotyczyła następującego obszaru badawczego: Modele relacji pomiędzy poznawczą oceną choroby, radzeniem sobie ze stresem i wymiarami życia rodzinnego w rodzinach dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry.

 


 

Arkadiusz Mański

Ur. 1970, psycholog i dyplomowany logopeda. Od 1994 roku pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kościerzynie. Od 2003 roku prowadzi Pracownię Psychologiczno - Logopedyczną zorientowaną m.in. na wspieranie dzieci z zespołami genetycznymi. Od 2004 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Oświata – Lingwista” w Gdańsku.

Interesuje się genetyką zachowania, w szczególności  związkiem między nieprawidłowościami genetycznymi (m.in.: zespoły trisomii autosomalnych, aberracje strukturalne) a całościowym funkcjonowaniem psychologicznym  dzieci  w  różnym wieku.  W spojrzeniu na dzieci z zespołami genetycznymi próbuje wyróżnić perspektywę macierzyńską i terapeutyczną, jako układ dwóch względnie niezależnych od siebie ścieżek lepszego poznania tej grupy dzieci.

Żonaty. Dwie córki: Adrianna i Julia.

Zainteresowania pozazawodowe: etnomatematyka i matematyka rekreacyjna.

 

Tytuł doktora nauk społecznych uzyskał w marcu 2015r. Rozprawa doktorska Arkadiusza napisana pod kierunkiem prof. W. Otrębskiego dotyczyła następującego obszaru badawczego: Obraz dziecka niepełnosprawnego umysłowo z dysmorfią twarzy u osób zaangażowanych w jego rehabilitację.

 


 

go1_120    Małgorzata Maria Kulik

 

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w KUL - psychologia (2008) oraz socjologia (2007). Dwukrotnie wyróżniona Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od X 2012 pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zaangażowana w działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie, szczególnie bezdomnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych. Autorka referatów i opracowań naukowych na temat osób chorujących na stwardnienie rozsiane, kompetencji temporalnych, bezdomności oraz wypalenia zawodowego.
Zainteresowania naukowe - zaburzenia ze spektrum autystycznego, zaburzenia genetyczne, problematyka stresu i wypalenia zawodowego, wykluczenie społeczne oraz współczesny judaizm.

Kontakt: margaretk@poczta.onet.pl

 

Tytuł doktora nauk społecznych uzyskała w czerwcu 2014r. Rozprawa doktorska Małgorzaty napisana pod kierunkiem prof. W. Otrębskiego dotyczyła następującego obszaru badawczego: Wybrane psychospołeczne uwarunkowania proaktywnego radzenia sobie z sytuacją trudną przez rodziców dzieci z zaburzeniami genetycznymi.

 

Autor: Karolina Krzysztofik
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2022, godz. 22:50 - Karolina Krzysztofik