Wybrane publikacje, opracowania i raporty

pracowników, doktorantów i współpracowników KPReh

(pdfy do pobrania)

 

                                                       

 

2023

Otrębski, W., Wiącek, G., Sudoł, A. (w druku). Against prejudice and discrimination: Moderators of the relationship between college students’ feelings and attitudes towards a peer who stutters. International Journal of Disability, Development and Education.

 

Otrębski W., Mariańczyk K., Krzysztofik K. (2023). Personality Traits and Employment as the Predictors of the Intensity of Psychosocial Problems Experienced by Chronically Ill Patient. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 747. https://doi.org/10.3390/ijerph20010747

 

2022

Otrębski W., Włodarczyk R. (2022). Polscy pracodawcy wobec zatrudniania osób
z zaburzeniami psychicznymi – empiryczna analiza stanu wiedzy i jego zróżnicowania. W: E. Pisula, J. Błeszyński, D. Podgórska-Jachnik (red.), Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywistości. (s. 380-400). Wyd. Scholar.

 

Otrębski W., Mariańczyk K., Amilkiewicz-Marek A., Bieńkowska K.I., Domagała-Zyśk E., Kostrubiec-Wojtachnio B., Papuda-Dolińska B., Pisula E. (2022). Standardy przebiegu oceny funkcjonalnej oraz planowania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego. Wyd. KUL.

 

Domagała-Zyśk E., Mariańczyk K., Chrzanowska I., Czarnocka M., Jachimczak B., Olempska-Wysocka M., Otrębski W., Papuda-Dolińska B., Pawlak K., Podgórska-Jachnik D. (2022).  Szkolna Ocena Funkcjonalna: przebieg procesu w aspekcie oceny aktywności i uczestnictwa. Wyd. KUL 

 

Otrębski, W., Śliwak, J., Sztobryn, S. (2022). Nadzieja podstawowa oraz jej zróżnicowanie u więźniów. Wskazania do pracy socjalnej i pastoralnej. W: B. J. Soiński (red.), Tożsamość i moralność w perspektywie psychologii pastoralnej (s. 275–296). Wydawnictwo Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487621.rozdzial09

 

Otrębski W., Czusz-Sudoł A. (2022). Wrażliwość moralna ucznia/wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną. W: P. Brudek, D. Mącik, D. Kuncewicz (red.), Psychologia kliniczna w trosce o godność człowieka (s. 509-538). Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II.

 

Mariańczyk, K., Otrębski, W., Krzysztofik, K. (2022). The function of occupational activity for health as perceived by chronically-ill people. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(13), 7837; https://doi.org/10.3390/ijerph19137837.

 

Otrębski, W. (2022). The Correlation between Organizational (School) Climate and Teacher Job Satisfaction—The Type of Educational Institution Moderating Role. International Journal of Environmental Research and Public Health, https://doi.org/ 10.3390/ijerph19116520

 

Otrębski, W. (2022). Are they ready? Moderators of the correlation between work affect and job satisfaction felt by teachers of inclusive and special schools. Health Psychology Report. https://doi.org/10.5114/hpr.2022.114372

 

Otrebski, W., & Czusz-Sudoł, A. (2022). Moral Sensitivity of Young People with Intellectual Disability – Its Role in The Process of Their Education. The European Educational Researcher, 5(1), 37-57. https://doi.org/10.31757/euer.512

 

Otrębski, W., Krupa-Nowosad, M. (2022). Psychosocial problems experienced by patient depending on Crohn’s disease activity: an exploratory study. Health Psychology Reporthttps://doi.org/10.5114/hpr.2021.110690

 

Krzysztofik, K. (2022). Zmysły szeroko otwarte - percepcja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w świetle współczesnych koncepcji neuropoznawczych. W: A. Kulik, E. Talik (red.). Konteksty psychosomatyki i psychologii klinicznej w biegu życia. Pamięci Profesora Leszka Szewczyka (s. 123-138). TN KUL.

 

Krzysztofik, K. (2022). Emotion recognition in children with autism spectrum disorder. Does level of sensory responsiveness matter? Advances in Cognitive Psychology, 18(4), 251-256. https://doi.org/10.5709/acp-0370-z

 

2021

Otrębski W., Różyło M. (2021).  Zachowania komunikacyjne rodziców dzieci z zespołem Downa i ich zróżnicowanie. Badania empiryczne par rodziców. W: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, K. Martynowska (red.), Oblicza życia (725-764). Episteme.

 

Krzysztofik, K., Mariańczyk, K. (2021). The role of speech comprehension in the early stages of theory of mind development in children with ASD. Psychologia Rozwojowa, 26 (1), 49-61

 

Krzysztofik, K. (2021). Reaktywność sensoryczna i teoria umysłu. Zróżnicowane uwarunkowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). CeDeWu.

 

2020

Kucharzyk M., Otrębski W. (2020). Doświadczanie intensywności postawy religijnej a wypalenie sił u rodziców dzieci z autyzmem. W: E. Zasępa (red.). Doświadczenia człowieka w zdrowiu i w chorobie (235-266). Warszawa: Difin SA.

Krupa M., Otrębski W. (2020). Uwarunkowania jakości życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna – rola wsparcia społecznego. W: E. Zasępa (red.). Jakość życia człowieka w zdrowiu i chorobie (222-260). Warszawa: Difin SA.

Rodzeń-Krawiec J., Otrębski W. (2020). Pomiar potrzeb osób chorych psychicznie i korzyści z niego płynące dla kompleksowej praktyki rehabilitacyjnej. W: E. Zasępa (red.). Jakość życia człowieka w zdrowiu i chorobie (104-135). Warszawa: Difin SA.

 

Otrębski W, Sudoł A. (2020). Development and validation of the Moral Sensitivity Inventory for people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities. November 2020. doi:10.1177/1744629520962622

 

Mariańczyk, K., Libera, A., Rosińska, P. (2020). Psychologiczne i społeczne czynniki ryzyka porodu przedwczesnego. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 3(43), 260-273.

 

Mariańczyk K., Libera A., Libera O., Leszczyńska-Gorzelak B. (2020). Basic hope in preterm mothers. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 20(2), 122-126. 

 

Łubianka B., Filipiak S., Mariańczyk K. (2020). Developmental Changes in the Locus of Control in Students Attending Integrated and Non-integrated Classes during Early Adolescence in Poland. Behavioral Sciences10(4), 74.

 

2019 

Łubianka B., Mariańczyk K. (2019). Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na współczesnym rynku pracy – zakłady aktywności zawodowej. Przegląd Prawa Administracyjnego, 2, 95-111.

 

Otrębski W., Domagała-Zyśk E., Sudoł A. (2019). ABAS-3 System Oceny
Zachowań Adaptacyjnych – wyd. trzecie. Polski podręcznik.
Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ss. 192.

 

Otrębski W. (2019). Start w dorosłość – uwarunkowania, wyznaczniki oraz proces przejścia z edukacji do rynku pracy uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: I. Chrzanowska, G. Szumski (red.), Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole (236-247). Warszawa: FRSE, Seria Naukowa, t. 7.

 

Mariańczyk K., Łubianka B., Filipiak S. (2019). Integracja na Piątkę?
O osobowości uczniów klas integracyjnych i nieintegracyjnych. Języki Obce w Szkole, 1, 55-59.

 

Czapla K., Krzysztofik K. (2019). Seksualność a przebieg procesów integracji sensorycznej u młodych osób z ASD - wzajemne relacje i implikacje praktyczne. Annales Universitatis Paedogogicae Cracoviensis. Studia Psychologica XII, 200-217.

 

2018

Krzysztofik K., Mariańczyk K. (2018). Związek poziomu rozwoju zabawy w udawanie z nasileniem symptomów autyzmu u dzieci z ASD w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Roczniki Pedagogiczne, 10(46), 3, 140-149.

 

Otrębski W. (2018). Rehabilitacja kompleksowa - źródła i zasady
realizacji. W: P. Czuderna, W. Koczur, M. Woch, M. Wypych (red.), Polska
szkoła kompleksowej rehabilitacji – analiza porównawcza
instytucjonalnych rozwiązań (122-124). Warszawa: Wyd. Sejmowe.

 

Otrębski W., Mariańczyk K. (2018). The transition of pupils with 
intellectual disability from education onto the labour market – the 
parent’s perspective. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki 
Specjalnej, 20, p. 47-76.

i wersja w języku polskim:

Otrębski W., Mariańczyk K. (2018). Tranzycja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z edukacji na rynek pracy – perspektywa rodzica/The transition of pupils with intellectual disability from education onto the labour market – the parent’s perspective. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 20, 
47-76.

 

Otrębski, W. (2018). Niepełnosprawność wybrane problem definicyjne (wyd. II). W: E. Rutkowska (red.), Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych (1-17). Warszawa: PZWL.

 

Otrębski, W., Czapla, K. (2018). Differences in Sexual Behavior of Teenagers and Young Adults with Cerebral Palsy: The Role of Sexual Needs and Sexual Esteem. Sexuality And Disability, 36, 33-46. https://dx.doi.org/10.1007/s111955-017-9512-x

 

2017

Otrębski, W., Krzysztofik, K. (2017). Measurement tools of autism syndrome severity and selected neurocognitive processes in individuals with ASD. Psychiatria Polska, 70, 1-10. https://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/68856

 

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

 

Domagała - Zyśk E., Wiącek G., Książek M. (red.) (2017). Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności. Lublin: Episteme. 

 

Wiącek G. (2017). Psychospołeczne problemy w percepcji dorosłych osób głuchoniewidomych. W: E. Domagała - Zyśk, G. Wiącek, M. Książek (red.), Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności. (s. 173-192), Lublin: Episteme. 

 

Urbaniak – Głąb K., Rodzeń – Krawiec J. (2017). Poczucie zdrowienia jako jeden z elementów kompleksowej diagnozy i terapii logopedycznej osób z zaburzeniami płynności mowy, W: D. Pluta- Wojciechowska, B. Sambor (Red.). Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. (s.378-385). Gdańsk: Harmonia.

 

 

2016 

Mański A. (2016). Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania empiryczne uwarunkowań jego percepcji u matek i nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

 

Otrębski W., Mariańczyk K. (red.) (2016). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Gdańsk: Harmonia Universalis.

 

Mariańczyk K., Libera A. (2016). Przedwczesne narodziny jako czynnik ryzyka zaburzeń rozwoju oraz niepełnosprawności – perspektywa psychologii rehabilitacji. W: W. Otrębski, K. Mariańczyk (Red.). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, (93-110), Gdańsk: Harmonia Universalis.

 

Wiącek G., Otrębski W., Ozimek J., Parawa K. (2016). Uczucia przeżywane wobec rówieśników jąkających się i ich zróżnicowanie u studentów różnych kierunków studiów. W: W. Otrębski, K. Mariańczyk (Red.). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, (305-322), Gdańsk: Harmonia Universalis.

 

Sudoł A., Krzysztofik K. (2016). Dylematy etyczne w refleksji nad sytuacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski (Red.). Ciało – Psychika – Duchowość: Integralna wizja człowieka, (169-201), Lublin: Unitas.

 

2015

Witkowski T., Otrębski W., Wiącek G., Czusz A., Mariańczyk K. (2015). Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji. Część I. Gdańsk: PTPiP. 

 

Czapla, K., Otrębski W. (2015). Zróżnicowanie przejawów zachowań seksualnych u młodych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica V, 91-118.

 

Pater P. (2015). Kiedy rodzina zawodzi - sytuacja dziecka opuszczonego w Polsce - aspekt instytucjonalny i psychologiczny. W: K. Serwatko, A. Śniegulska (Red.). Oblicza współczesnej rodziny (115-126). Sanok: PWSZ im. J. Grodka.

 

Mariańczyk K. (2015). Osoba z niepełnosprawnością. W: M. Guzewicz, J. Czerkawski (Red.). Praktyczna psychologia dla teologów (275-298). Kielce: Jedność.

 

Mazurkiewicz, A., Otrębski, W., Makara-Studzińska, M. (2015). Posttraumatic growth in case of women treated with irradiation due to cancer. Oncology and Radiotherapy, 1(28-31), 31-40.

 

2014

Otrębski W., Wiącek G. (red.) (2014). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej. Lublin: Wyd. KUL.

 

Czuba B. (2014). Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na atopowe zapalenie skóry - analiza podejść terapeutycznych. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 303-312, Lublin: Wyd. KUL.

 

Czusz A. (2014). Funkcjonowanie moralne osób niepełnosprawnych umysłowo w świetle wspólczesnych teorii moralności. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 197-212, Lublin: Wyd. KUL.

 

Mański A., Szulman-Wardal A. (2014). System Numicon w nauczaniu i rehabilitacji dziecka z zespołem Downa - aplikacje praktyczne. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 231-253, Lublin: Wyd. KUL.

 

Mariańczyk K. (2014). Stres doświadczany przez matki w sytuacji przedwczesnych narodzin dziecka jako przestrzeń działań dla psychologa. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 379-387, Lublin: Wyd. KUL.

 

Rodzeń-Krawiec J. (2014). Stages of Recovery Instrument (STORI) oraz inne narzędzia oceny poczucia zdrowienia u chorych psychicznie. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 135-142, Lublin: Wyd. KUL.

 

Wiącek G. (2014). Wybrane charakterystyki rodziców a uczestnictwo ich dzieci w Systemie Nauczania Kierowanego. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, 281-294, Lublin: Wyd. KUL.

 

Czapla, K., Otrębski, W. (2014). Sexual self-esteem and sexual needs of young adults with cerebral palsy. Health Psychology Report, 2(4), 1-9.

 

Czusz, A., Otrębski, W. (2014). Seksualność osób niepełnosprawnych umysłowo - wyzwanie dla metodologii badań i praktyki psychologicznej. W: E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej (s. 259-278). Sopot: GWP.

 

Otrębski W., Czuba B. (2014). Coping with stress amongst families with children suffering from chronic psychosomatic diseases – recommendations for psychoprophylactic action. W: T. M. Ostrowski, I. Sikorska (red.). Health and resilence, 157-168, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Rodzeń-Krawiec J. (2014). Rehabilitacja środowiskowa osób chorych psychicznie. Stan aktualny i wyzwania przyszłości. W: E. Rutkowska, W. Otrębski (red.). Aktywizacja osób z niepełnosprawnością - wybrane problemy psychospołeczne, 233-240, Biała Podlaska: AWF.

 

Wiącek G. (2014). Całościowość wspierania uczestnictwa osób z niepełnosprawnością ruchową w Systemie Nauczania Kierowanego. W: E. Rutkowska, W. Otrębski (red.). Aktywizacja osób z niepełnosprawnością - wybrane problemy psychospołeczne, 41-50Biała Podlaska: AWF.

 

Kwiatkowska K., Otrębski W. (2014). Poziom wsparcia i komunikacji w związku małżeńskim a strategie radzenia sobie ze stereotypami wśród ojców dzieci niepełnosprawnych. W: E. Rutkowska, W. Otrębski (red.). Aktywizacja osób z niepełnosprawnością - wybrane problemy psychospołeczne, 177-192, Biała Podlaska: AWF.

 

E. Rutkowska, W. Otrębski (red.) (2014). Aktywizacja osób z niepełnosprawnością - wybrane problemy psychospołeczne, Biała Podlaska: AWF. (część I, część II)

 

Irzyk, M., Otrębski, W. (2014). Religijne strategie radzenia sobie z doświadczaniem własnej niepełnosprawności. W: K. Skrzypińska, H. Grzymała-Moszczyńska, M. Jarosz (red.), Nauka wobec religijności i duchowości człowieka (s. 203-222). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Otrębski W., Mariańczyk K. (2014). Celowość i efektywność rehabilitacji zawodowej w aspekcie psychologicznym i zawodowym. W: G. Uścińska, A. Wilmowska-Pietruszyńska (red.). Rehabilitacja zawodowa -stan aktualny i proponowane zmiany, 302-329, Warszawa: IPiSS.

 

Otrębski W., Poniedziałek J., Roicka P., Petelczyc J. (2014). Założenia do powstania i funkcjonowania modelowego ośrodka szkolenia zawodowego i rehabilitacji. W: G. Uścińska, A. Wilmowska-Pietruszyńska (red.). Rehabilitacja zawodowa -stan aktualny i proponowane zmiany, 354-383, Warszawa: IPiSS.

 

2013

Mariańczyk K. (2013). Choroba nowotworowa jako element kształtujący biografię. W: R. Skrzyniarz, M. Gajderowicz, T. Wach (red.), Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, 293-305, Lublin: Wydawnictwo Episteme.

 

Czuba B. (2013). Zespół Munchausena (zespół dziecka potrząsanego: diagnoza pojęcia na tle systemu rodzinnego). W: K. Barłóg, E. Tłuczek – Tadla, M. Żak (red.). Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka. Dyskurs Pedagogiczny. Tom 7, 269-279, Jarosław: Wydawnictwo PWSTE.

 

Urbaniak K. (2013). Nastrój rodziców dzieci jąkających się, Nowa Audiofonologia, 2, 30-36.

 

Otrębski W., Czusz A. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wobec własnej seksualności. W: R. J. Kijak (red.). Seksualność - niepełnosprawność - rzeczywistość. Współczesne konteksty badawcze w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością, 228-238, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych. 

 

Czusz A., Otrębski W. (2013). Wrażliwość moralna wychowanka - możliwości pomiaru u osób z niepełnosprawnością umysłową. W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.). Sprawności moralne a rozwój moralny, 69-102, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

 

Wiącek G. (2013). Dobro czy dobrostan osoby z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną?Roczniki Psychologiczne, 16 (4), 689-699.

 

2012

Otrębski W., Mariańczyk K., Dusza-Przybylińska R. (2012). Nietypowa aktywność osób z niepełnosprawnością umysłową jako czynnik zmieniający ich postrzeganie oraz postawy społeczne wobec nich. W: M. Parachomiuk, B. Szabała (red.). Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej. Tom 1. Przyczyny-Konsekwencje-Przeciwdziałanie, 201-219, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Mariańczyk K., Otrębski W. (2012). Edukacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych umysłowo w Polsce. Czy jest szansa na pomyślne przejście ze szkoły na rynek pracy?  W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę, 315-332, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Kulik M., Otrębski W. (2012). Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w wyniku choroby genetycznej, Polskie Forum Psychologiczne, 17, 1, 91-104.

 

Otrębski W., Wiącek G., Domagała-Zyśk E., Sidor-Piekarska B. (2012). Jestem dorosły – chcę pracować. Program wspierania młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy. Lublin: Europerspektywa.

  

Mariańczyk K. (2012). Kobiety a ryzyko raka. Psychologiczne uwarunkowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce. Lublin: TN KUL.

 

Czuba B. (2012). Dzieci wielorako niepełnosprawne a terapia Integracji Sensorycznej (SI). W: D. Wolska, A. Mikuta. (red.). Studia Paedagogica II Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 108, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, 95-101.

 

2011

Mariańczyk K., Steuden S. (2011). Oczekiwania oraz intencje zachowań zdrowotnych jako czynniki warunkujące wykonywanie profilaktycznej cytologii w grupie kobiet po 45. roku życia, Psychoonkologia, 2, 55–64.

 

Otrębski W., Kulik M. (2011). Sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w wyniku choroby genetycznej, W: H. Liberska, (red.), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju, 129 – 150,Warszawa: Diffin.

 

Otrębski W., Wiącek G., Boreczek A. (2011). The dispositions of primary health care staff towards patients with intellectual disability and psychiatric disorders in Poland, W: E. Domagała-Zyśk, M. Nowak (red.). European Social Work – Identity, International Problems and Interventions, 262 -297, Lublin: Instytut Pedagogiki KUL, Wydawnictwo GAUDIUM.

 

Otrębski W. (2011). Differences in Variables Influencing the Ratings of Importance and Use of Quality of Life Domains and Indicators by Polish Services Users and Their Parents, W: R. Kober (ed.). Enhancing the Quality of Life of People with Intellectual Disabilities, 149-161, Springer.

 

Otrębski W., Mariańczyk K., Konefał K., Kulik M. (2011). Wspieranie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem wyzwaniem dla pracy socjalnej. Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w województwie lubelskim. Lublin: Europerspektywa.

 

Otrębski W., Wiącek G. (2011). Diagnostyka w rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością umysłową - uzasadnienie teoretyczne dla konstrukcji narzędzi. Przegląd Psychologiczny, 54, 401 – 424.

 

Otrębski W., Morgulec N., Kosmol A. (2011). The effect of sport participation on the intensity of psychosocial problems of males with quadriplegia in Poland, International Journal of Sport Psychology, 42, 307 – 320.

 

Otrębski W., Wiącek G., Targońska A. (2011). Zespół wypalenia sił, jego korelaty i sposoby radzenia sobie z nim u rodziców dzieci z autyzmem. W: A. Malina (red.). Osoby niepełnosprawne a życie rodzinne. Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 97-112, Katowice: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka.

 

Wiącek G. (2011). Badania narracyjne osób niepełnosprawnych. Przegląd problematyki i perspektywy badawcze. W: E. Dryll, A. Cierpka (red.), Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza, 267-281. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA.

 

Jaszczor P. (2011). Sieciowe zagrożenia. W: T. Gardziel, K. Serwatko. I Konferencja Naukowa "Edukacja w wychowaniu Bezpieczeństwo niejedno ma imię". Rzeszów: Drukarnia Duet. 

 

2010

Bartoszek, B. (2010). Atopowe zapalenie skóry jako przewlekła choroba psychosomatyczna  - analiza badań. W: B. Kostrubiec – Wojtachnio, O. Gorbaniuk, (red.). Studia z Psychologii w KUL,16, 57-74.

 

Bartoszek, B. (2010). Co powie tata? – czyli o kształtowaniu osobowości dziecka i jego prawidłowego rozwoju, Tacy Sami, 2, 20-21.

 

Otrębski W., Kubik K. (2010). Ustosunkowanie środowiska akademickiego wobec studentów z niepełnosprawnością – próba eksploracji zjawiska. W: L. Suchocka, R. Sztembis (red.). Człowiek i dzieło. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu, 423-434, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Boreczek A., Otrębski W., Wiącek G. (2010). Ustosunkowanie pracowników podstawowej opieki zdrowotnej wobec pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. W: E. Zasępa (red.),Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich w teorii i w badaniach, 343-383. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Wiącek G. (2010). Problemy definiowania niepełnosprawności sprzężonej. W: A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.). Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności, 71 – 88, Warszawa: Scholar.

 

Wiącek G., Kulik M. (2010). Orzecznictwo w przypadku osób z rzadkimi i sprzężonymi rodzajami niepełnosprawności – porównanie W: A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.). Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności, 89-105, Warszawa: Scholar.

 

Mariańczyk K., Libera A., Oleszczuk J. (2010). Poczucie beznadziejności a style radzenia sobie ze stresem u kobiet po porodzie przedwczesnym, Ginekologia Polska, 81, 342-346.

 

Mański A., Szulman A. (2010). Tacy sami? - analiza funkcjonowania komunikacyjnego przypadku bliźniąt z Zespołem Downa, Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 3, 73-78.

 

Korzętkowska K.J., Polityńska B., Gryczewska A., Kochanowicz J., Mariak Z. (2010).  Rehabilitacja pacjentów po krwawieniu podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka wewnątrzczaszkowego. Polski Merkuriusz Lekarski, 171, 217-221.

 

Błądek M., Matla B., Pater P., Referda M., Wasilewska-Juć E. (2010). Znaczenie poczucia własnej skuteczności w funkcjonowaniu człowieka. W: L. Pytka, B.M. Nowak (red.). Problemy współczesnej resocjalizacji,170-178, Warszawa: WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o. o.

 

2009

Wiącek G. (2009). Badania narracyjne osób głuchoniewidomych. Teoria i praktyka, W: Cz. Kosakowski, A. Krause, M. Wójcik (red.). Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, 262 – 268, Olsztyn – Toruń: Akapit.

 

Mariańczyk K., Brzezińska M. (2009). Zasoby osobiste a stres pracowników domów pomocy społecznej, Praca Socjalna, 3, 3-16.

 

Mariańczyk K., Libera A., Oleszczuk J. (2009). Poczucie beznadziejności u kobiet po porodzie przedwczesnym, Przegląd Ginekologiczno-Położniczy, 9, 59-62.

 

Mariańczyk K., Libera A., Oleszczuk J., Leszczyńska-Gorzelak B. (2009). Poczucie sensu życia u kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, Przegląd Ginekologiczno-Położniczy, 9, 55-58.

 

Mariańczyk K., Libera A., Leszczyńska-Gorzelak B., Oleszczuk J. (2009). Charakterystyka poczucia sensu życia w kontekście ciąży wysokiego ryzyka i ciąży o prawidłowym przebiegu, Badania nad schizofrenią, 10, 378-384.

   

2008

Marek, B., Otrębski, W., Rodziewicz, B., Sękowski, T., Szubielska, M., Torój, M., Trojanowska-Bis., A. (Red.) (2008). Przez języki świata do pracy. Nowe idee w rehabilitacji zawodowej osób niewidomych i słabo widzących. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Otrębski W. (2008). Kultura współpracy w zespołach zadaniowych i profesjonalnych. W: F.W. Wawro (red.). Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych, 199-209, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Kulik M. (2008). Cierpienie, które przerasta, czyli o wypaleniu zawodowym lekarzy pracujących z ludźmi przewlekle chorymi. W: P. Francuz., W. Otrębski (red.). Studia z Psychologii w KUL. Tom 15, 81-112, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Rodzeń J., Prystupa A., Mosiewicz J., Otrębski W., Derkacz M., Żak K., Trojnar M. (2008). Depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease. W: K. Turowski (red.) Impact of healthy  and unhealthy lifestyle on wellness, 347-352, Lublin.

 

2007

Otrębski, W. (2007). Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym.  Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Wiącek G. (2007). Raport z badań kształcenia integracyjnego w województwie lubelskim. Lublin: KPReh.

 

Otrębski W. (2007). Zakres i jakość doświadczeń zawodowych a poczucie jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: E. Zasępa, S. Ślaski (red.). Jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 43-76Kraków: Wydawnictwo naukowe Akapit.

 

2004

Otrębski W., Piasecki M., Rutkowska E., Stępniak M., Śliwak J. (2004). Coping strategies of people with disability as an indicator of their success in teleworking. W: I. D. Karwat (red.). Epidemiological analysis of selected medical and social problems connected with non-infection diseases in Poland, 297-307, Lublin: Wydawnictwo Liber.

 

Rutkowska E., Otrębski W., Piasecki M., Stępniak M., Śliwak J. (2004). Course continuous rehabilitation as a part of occupation guidance. W:  I. D. Karwat (red.). Epidemiological analysis of selected medical and social problems connected with non-infection diseases in Poland, 361-367, Lublin: Wydawnictwo Liber.

 

2000

Otrębski W. (2000). Quality of life of people with mental retardation living in two environments in Poland. W: K.D. Keith, R.L. Schalock (ed.). Cross-Cultural Perspectivites on Quality of Life, 83-92, Washington: American Association of Mental Retardation.

 

1998

Otrębski W. (1998). Quality of life and problems experience by the mentally reterded persons, both instytutionalized and living in the community, Journal of Mental Changes, 4, 87-100.

 

Otrębski W. (1998). Wychowanie dziecka innego niż wszystkie. W: W. Stępniewski (Red.).  Wobec wyzwań wychowawczych przełomu tysiącleci : materiały z konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Lublin 7 i 21 listopada 1998, 78-98, Lublin : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

 

1996

Otrębski W. (1996). Próba nakreślenia kontekstu teoretycznego dla pojęcia "rehabilitacja środowiskowa", Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, 2 (148), 34-37.

 

Autor: Grzegorz Wiącek
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2023, godz. 15:04 - Karolina Krzysztofik