Laboratory of Interdisciplinary Contexts of Rehabilitation Psychology

Work,Organization & Psychosocial Rehabilitation Psychology Chair

Institute of Psychology

The John Paul II Catholic University of Lublin

Poland

 

otr1Wojciech Otrębski (Ph.D.) - psychologist, vocational advisor. Associate professor at the Institute of Psychology, Head of the Laboratory of Interdisciplinary Contexts of Rehabilitation Psychology, Institute of Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin. Member of the Board to: Journal of Intellectual Disability - UK and Health Psychology Report – PL.

Contact: otrebski@kul.pl

 

Katarzyna Mariańczyk (Ph.D.) - psychologist, psychotherapist, human resource management specialist. Assistant professor at the Institute of Psychology, Laboratory of Interdisciplinary Contexts of Rehabilitation Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.

Contact: marianczyk@kul.pl

Karolina Krzysztofik (Ph.D.) - psychologist, sensory integration therapist, research associate at the Institute of Psychology, Laboratory of Interdisciplinary Contexts of Rehabilitation Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. 

Contact: karolina.krzysztofik@kul.pl
 
Klaudia Czapla-Dziedzic (Ph.D.) - psychologist, lecturer at the Institute of Psychology, Laboratory of Interdisciplinary Contexts of Rehabilitation Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.
Contact: klauudiacz@o2.pl
 
Milena Różyło - psychologist, lecturer at the Institute of Psychology, Laboratory of Interdisciplinary Contexts of Rehabilitation Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. Graduate of the John Paul II Catholic University of Lublin (specialty: psychology of education and communication). In her professional work, she deals with the therapy of children and adolescents with autism spectrum, intellectual and visual disabilities, as well as other difficulties. She conducts parental and educational consultations. She also provides psychological counseling for adults. Her area of interest is also the psychological diagnosis of children and adolescents as well as the issues of marriage and parenthood in the context of rehabilitation psychology.
 
Monika Krupa - Nowosad (Ph.D. student) - psychologist, lecturer at the Institute of Psychology, Laboratory of Interdisciplinary Contexts of Rehabilitation Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. Graduate of the John Paul II Catholic University of Lublin (specialization: clinical and personality psychology; education and communication), doctoral student at the Doctoral School of the Catholic University of Lublin; occupational therapist; VCC trainer; VCC coach. She graduated from the School of Tutors of Collegium Wratislaviense, Wroclaw. In her professional work, she has cooperated with the Happy Childhood Foundation in the creation and implementation of youth and specialized educational and development programs, as well as coach training at the Center for Good Education in Motycz near to Lublin. She participated in the project "Forum of educational support personnel" and implemented the process of support in the shaping of key competencies of students in an educational institution. Her scientific interests include: issues of health and illness, psychological adjustment; positive health, positive psychology, broadly defined issues of prevention, and statistical data analysis. She has co-organized scientific conferences and participated in several scientific projects. She is the co-author of scientific publications.

 

 

 

Research areas of the current lab team:

 • Psycho-social consequences of different causes of disabilities on the individual`s full activity and participation and their environment:
  • genetical diseases and disorders,
  • preterm birth,
  • inborn vs gained disability,
  • serious illness and chronic (terminal phase) diseases,
  • disability as an effect of the accidents,
  • aging
 • Early intervention and education of the individuals with special needs
  • psychological underpinnings,
  • efficiency and success factors,
  • psychological analysis of Conductive Education (CE),
  • success and its determinants in integrated and inclusive education of children with disability,
  • education universal design,
 • Social and vocational rehabilitation,
  • psycho-social condition on the employees with disability vocational success;
  • the employer`s (HR staff) obstacles on hiring employees with disability: state of knowledge regarding the disability issues; attitudes/prejudice/stereotypes;
  • organizational climate supporting hiring individual with disabilities; nondisabled coworkers attitudes/prejudice/stereotypes,
  • universal design at the workplace,
  • Moral Functioning of People with Intellectual Disability: empirical verification of the James Rest’s Four Component Model of Morality.
 • Multiple disability phenomenon – proper diagnosis and the process of rehabilitation
  • autism spectrum disrorder,
  • deaf-blind people,
  • cerebral palsy,
 • Development of the tools for psychological diagnosis in rehabilitation praxis
  • Reading Free Vocational Interest Inventory,
  • Work Adjustment Scale,
  • Moral Sensitivity Inventory,
  • Self-Actualisation Scale
  • Problems of Pople with Spinal Cord Injury Scale
  • Problems of People with Chronic Illness Scale

 

Selected publications:

 • Psycho-social consequences of different causes of disabilities on the individual`s full activity and participation and their environment

 

Otrębski W., Mariańczyk K., Krzysztofik K. (2023). Personality Traits and Employment as the Predictors of the Intensity of Psychosocial Problems Experienced by Chronically Ill Patient. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 747. https://doi.org/10.3390/ijerph20010747

 

Mariańczyk K., Otrębski W., Krzysztofik K. (2022). The function of occupational activity for health as perceived by chronically-ill people. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(13), 7837; https://doi.org/10.3390/ijerph19137837.

 

Otrebski, W., & Czusz-Sudoł, A. (2022). Moral Sensitivity of Young People with Intellectual Disability – Its Role in The Process of Their Education. The European Educational Researcher, 5(1), 37-57. https://doi.org/10.31757/euer.512

 

Otrębski, W., Krupa-Nowosad, M. (2022). Psychosocial problems experienced by patient depending on Crohn’s disease activity: an exploratory study. Health Psychology Report.  https://doi.org/10.5114/hpr.2021.110690

 

Otrębski W., Różyło M. (2021).  Zachowania komunikacyjne rodziców dzieci z zespołem Downa i ich zróżnicowanie. Badania empiryczne par rodziców. [Parents' of children with Down syndrome comunication behavior and its differentiation. Empiric study of parents pairs.] W: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, K. Martynowska (red.), Oblicza życia (725-764). [In: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, K. Martynowska (Eds.) Faces of life]. Episteme.

 

Krupa M., Otrębski W. (2020). Uwarunkowania jakości życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna – rola wsparcia społecznego. [Quality's of life conditions in patients with Leśniowski-Crohn disease - social support role.] W: E. Zasępa (red.). Jakość życia człowieka w zdrowiu i chorobie (222-260). [In: E. Zasępa (Ed.). Quality of life in disease and health]. Difin SA.

 

Mariańczyk, K., Libera, A., Rosińska, P. (2020). Psychologiczne i społeczne czynniki ryzyka porodu przedwczesnego. [Psychological and social factors of preterm birth] Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 3(43), 260-273.

 

Mariańczyk K., Libera A., Libera O., Leszczyńska-Gorzelak B. (2020). Basic hope in preterm mothers. Psychiatria i Psychologia Kliniczna20(2), 122-126. 

 

Kucharzyk M., Otrębski W. (2020). Doświadczanie intensywności postawy religijnej a wypalenie sił u rodziców dzieci z autyzmem. [Experience of intensity of religious attitude and burnout of strenghts among parents of children with autism]. W: E. Zasępa (red.). Doświadczenia człowieka w zdrowiu i w chorobie (235-266). [In: E. Zasępa (Ed.). Human experiences in the disease and the health]. Difin SA.

 

Otrębski, W., Czapla, K. (2018). Differences in Sexual Behavior of Teenagers and Young Adults with Cerebral Palsy: The Role of Sexual Needs and Sexual Esteem. Sexuality And Disability, 36, 33-46. https://dx.doi.org/10.1007/s111955-017-9512-x

 

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. [Psychological diagnosis in complex rehabilitation proces of persons with disability]. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). [In: W. J. Paluchowski (Ed.). Diagnosis - chalenges and contexts]. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

 

Urbaniak – Głąb K., Rodzeń – Krawiec J. (2017). Poczucie zdrowienia jako jeden z elementów kompleksowej diagnozy i terapii logopedycznej osób z zaburzeniami płynności mowy, [Sense of healing as one of the element of complex speech diagnosis and therapy]. W: D. Pluta- Wojciechowska, B. Sambor (Red.). Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. (s.378-385). [In: D. Pluta- Wojciechowska, B. Sambor (Eds.). Current tendencies in speech diagnosis and therapy]. Harmonia.

 

Otrębski W., Mariańczyk K. (red.) (2016)Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. [The Recipe for Rehabilitation. Children and adolescents with disability]. Harmonia Universalis.

 

Mariańczyk K., Libera A. (2016). Przedwczesne narodziny jako czynnik ryzyka zaburzeń rozwoju oraz niepełnosprawności – perspektywa psychologii rehabilitacji. [Preterm birth as a risk factor of of developmental disorders and disabilities]. W: W. Otrębski, K. Mariańczyk (Red.). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, (93-110). [In: W. Otrębski, K. Mariańczyk (Eds.). The Recipe for Rehabilitation. Children and adolscents with disability]. Harmonia Universalis.

 

Wiącek G., Otrębski W., Ozimek J., Parawa K. (2016). Uczucia przeżywane wobec rówieśników jąkających się i ich zróżnicowanie u studentów różnych kierunków studiów. [Affects experienced towards peers who stutter and differences of their level in students of different specializations]. W: W. Otrębski, K. Mariańczyk (Red.). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, (305-322), [In: W. Otrębski, K. Mariańczyk (Eds.). The Recipe for Rehabilitation. Children and adolscents with disability]. Harmonia Universalis.

 

Sudoł A., Krzysztofik K. (2016). Dylematy etyczne w refleksji nad sytuacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. [Ethical dilemmas in refection of the situation fo people with intellectual disability]. W: M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski (Red.). Ciało – Psychika – Duchowość: Integralna wizja człowieka, (169-201), [In: M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski (Eds.). Body - Psyche - Spirituality: Integral vision of human]. Unitas.

 

Mariańczyk, K. (2012). Kobiety a ryzyko raka. Psychologiczne uwarunkowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce onkologicznej [Women and the Risk of Cancer: Psychological Conditioning of Health Behaviours in Oncological Prevention]. Lublin: TN KUL

 

Czusz, A., Otrębski, W. (2014). Seksualność osób niepełnosprawnych umysłowo - wyzwanie dla metodologii badań i praktyki psychologicznej [Sexuality of inetllecyually disabled people - a challenge for a methodology of psychological research and praxise]. W: E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej [Faces of Clinical Psychology] (pp. 259-278). Sopot: GWP.

 

Otrębski W., & Czusz A. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wobec własnej seksualności [People with intellectual disabilities towards their own sexuality]. W: R. J. Kijak (red.). Seksualność - niepełnosprawność - rzeczywistość. Współczesne konteksty badawcze w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością [Sexuality - disability - reality. The contemporary contexts of research in sexuality issues of people with disabilities] (pp. 228-238), Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych. 

 

Urbaniak K. (2013). Nastrój rodziców dzieci jąkających się [Mood of parents with children who stutter]. Nowa Audiofonologia [New Audiophonology], 2, 30-36.

 

Wiącek, G. (2011). Badania narracyjne osób niepełnosprawnych. Przegląd problematyki i perspektywy badawcze [Narrative Studies on Disabled People. An Overview of Research Problems and Perspectives]. In E. Dryll & A. Cierpka (Eds.), Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza [Narrative Psychology. Identity, Dialogicality, Borderlines] (pp. 267-281). Warsaw: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA.

 

 • Early intervention and education of the individuals with special needs

Otrębski W., Mariańczyk K., Amilkiewicz-Marek A., Bieńkowska K.I., Domagała-Zyśk E., Kostrubiec-Wojtachnio B., Papuda-Dolińska B., Pisula E. (2022). Standardy przebiegu oceny funkcjonalnej oraz planowania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego. [Standards for the course of functional assessment and planning educational and specialist support].Wyd. KUL.

 

Domagała-Zyśk E., Mariańczyk K., Chrzanowska I., Czarnocka M., Jachimczak B., Olempska-Wysocka M., Otrębski W., Papuda-Dolińska B., Pawlak K., Podgórska-Jachnik D. (2022).  Szkolna Ocena Funkcjonalna: przebieg procesu w aspekcie oceny aktywności i uczestnictwa. [School Functional Assessment: the course of the process in terms of assessing activity and participation]. Wyd. KUL 

 

Otrębski, W. (2022). The Correlation between Organizational (School) Climate and Teacher Job Satisfaction—The Type of Educational Institution Moderating Role. International Journal of Environmental Research and Public Health, https://doi.org/ 10.3390/ijerph19116520

 

Otrębski, W. (2022). Are they ready? Moderators of the correlation between work affect and job satisfaction felt by teachers of inclusive and special schools. Health Psychology Report. https://doi.org/10.5114/hpr.2022.114372

 

Łubianka B., Filipiak S., Mariańczyk K. (2020). Developmental Changes in the Locus of Control in Students Attending Integrated and Non-integrated Classes during Early Adolescence in Poland. Behavioral Sciences10(4), 74.

 

Mariańczyk K., Łubianka B., Filipiak S. (2019). Integracja na Piątkę? O osobowości uczniów klas integracyjnych i nieintegracyjnych. [Integration on A? About personality of the students of integrative and nonintegrative classes] Języki Obce w Szkole, 1, 55-59.

 

Otrębski W., Wiącek G. (red.) (2014). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej [A Recipe for Rehabilitation. Methodologies and Methods in Research and Transdisciplinary Rehabilitation Practice]. Lublin: Wyd. KUL.

 

Otrębski, W., Konefał, K., Mariańczyk, K., & Kulik, M.M. (2011). Wspieranie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem wyzwaniem dla pracy socjalnej [Supporting Families With a Disabled Child – Challenges for the Social Services]. Lublin: Europerspektywa.

 

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym (Effective Integration at School. A Systemic Model of Success Factors in Inclusive Education). Lublin: TN KUL.

 

 • Social and vocational rehabilitation

 

Otrębski W. (red.) (2023). Stan wiedzy oraz model dotychczasowej praktyki kształcenia ustawicznego i aktywności zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie (Think College/Think Work). Wyd. KUL. DOI: 10.31743/kul.9788382881509

Otrębski W., Włodarczyk R. (2022). Polscy pracodawcy wobec zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi – empiryczna analiza stanu wiedzy i jego zróżnicowania. [Polish employers in the face of employment of people with mental disorders - empiricial analysis of state of knowledge and its differentiation]. W: E. Pisula, D. J. Błeszyński, Podgórska-Jachnik, (red.), Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywistości. Księga pamięci poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu (s. 380-400). [In: E. Pisula, D. J. Błeszyński, Podgórska-Jachnik, (Eds.). Searching for paths lost in the reality. A book in memory of Professor Tadeusz Gałkowski],Wyd. Scholar.

 

Łubianka B., Mariańczyk K. (2019). Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na współczesnym rynku pracy – zakłady aktywności zawodowej. [Vocational and Social Activation of People with Disabilities in the Modern Labor Market – Vocational Development Centers], Przegląd Prawa Administracyjnego, 2, 95-111.

 

Otrębski W. (2019). Start w dorosłość – uwarunkowania, wyznaczniki oraz proces przejścia z edukacji do rynku pracy uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. [Start in adulthood - conditions, determinants and process of transition from education to labor market of students with special educational needs], W: I. Chrzanowska, G. Szumski (red.), Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole (236-247). Warszawa: FRSE, Seria Naukowa, t. 7.

 

Otrębski W., Mariańczyk K. (2018). The transition of pupils with  intellectual disability from education onto the labour market – the  parent’s perspective. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki  Specjalnej, 20, p. 47-76.

 

Czusz A. (2014). Funkcjonowanie moralne osób niepełnosprawnych umysłowo w świetle wspólczesnych teorii moralności [Moral functioning of people with intellectual disabilities in the light of contemporary moral theories]. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej [The recipe for rehabilitation. Methodologies and methods of transdisciplinary research and rehabilitation practice] (pp. 197-212). Lublin: Wyd. KUL.

 

Mariańczyk, K., & Otrębski, W. (2012). Edukacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych umysłowo w Polsce. Czy jest szansa na pomyślne przejście ze szkoły na rynek pracy [Vocational education and employment of people with intellectual disabilities in Poland. Is there a chance for a successful transition from school to the work?] In: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (Eds.), Dalej w tę samą stronę [In the same direction]. Lublin: Wydawnictwo KUL

 

Otrębski, W., Mariańczyk, K., & Dusza-Przybylińska, R. (2012). Nietypowa aktywność osób z niepełnosprawnością umysłową jako czynnik zmieniający stereotypy i postawy wobec nich [Unusual activity of people with intellectual disability as the factor that changes the way they are perceived and the attitude towards them] In: M. Parchomiuk, B. Szabała (Eds.), Dystans społeczny w stosunku do osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej [Social distance towards people with a disability as a problem of special education]. Lublin: UMCS.

 

Otrębski W., Wiącek G., Domagała-Zyśk E., & Sidor-Piekarska B. (2012). Jestem dorosły – chcę pracować. Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (I am and Adult I Want to Work. The Traning Program Supporting the Transition of the ID Youth  From School to Work). Lublin: Europerspektywa.

 

Otrębski W., & Rożnowski B. (2008). Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy [Psychological Situation of People with Disabilities on the Labour Market].Lublin: Instytut Rynku Pracy.

 

 • Multiple disability phenomenon – proper diagnosis and the process of rehabilitation

Krzysztofik, K. (2022). Emotion recognition in children with autism spectrum disorder. Does level of sensory responsiveness matter? Advances in Cognitive Psychology, 18(4), 251-256. https://doi.org/10.5709/acp-0370-z

 

Krzysztofik, K. (2022). Zmysły szeroko otwarte - percepcja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w świetle współczesnych koncepcji neuropoznawczych. [Senses wide open - the perception of persons with autism spectrum disorder in the light of the current neurocognitive concepts]. W: A. Kulik, E. Talik (red.). Konteksty psychosomatyki i psychologii klinicznej w biegu życia. Pamięci Profesora Leszka Szewczyka (s. 123-138). [In: A. Kulik, E. Talik (Eds.). Contexts of psychosomatics and clinical psychology in life span. In memory of Professor Leszek Szewczyk]. TN KUL.

 

Krzysztofik, K. (2021). Rozumienie mowy jako moderator związku rozpoznawania emocji z nasileniem symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). [The Speech Comprehension as the Moderator in the Relationship between Emotion Recognition and the Severity of Autism Spectrum Disorder (ASD) Symptoms]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 34(3), 199-219. http://dx.doi.org/10.17951/j.2021.34.3.199-219.

 

Krzysztofik, K., Mariańczyk, K. (2021). The role of speech comprehension in the early stages of theory of mind development in children with ASD. Psychologia Rozwojowa, 26 (1), 49-61. https://doi.org/10.4467/20843879PR.21.004.14118.

 

Krzysztofik, K. (2021). Reaktywność sensoryczna i teoria umysłu. Zróżnicowane uwarunkowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). [Sensory reactivity and theory of mind – differentiated determinants of severity of individual ASD symptoms], CeDeWu.

 

Czapla K., Krzysztofik K. (2019). Seksualność a przebieg procesów integracji sensorycznej u młodych osób z ASD - wzajemne relacje i implikacje praktyczne. [Sexuality and the course of sensory processes in young adults with ASD –mutual relations and practical implications], Annales Universitatis Paedogogicae Cracoviensis. Studia Psychologica XII, 200-217. https://doi.org/10.24917/20845596.12.10

 

Krzysztofik K., Mariańczyk K. (2018). Związek poziomu rozwoju zabawy w udawanie z nasileniem symptomów autyzmu u dzieci z ASD w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. [The Relationship Between The Level Of Development Of Pretend Play And Severity Of ASD Symptoms In Preschool And Younger School Aged Children], Roczniki Pedagogiczne, 10(46), 3, 140-149. https://doi.org/10.18290/rped.2018.10.3-9

 

Krzysztofik K., Otrębski W. (2018). Measurement tools of autism syndrome severity and selected neurocognitive processes in individuals with ASD, Psychiatria Polska, 52 (4), 641-650. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/68856

 

Domagała - Zyśk E., Wiącek G., Książek M. (red.) (2017). Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności. [Deaf-blind persons' world. Contemporaneity chalenges], Episteme. 

 

Wiącek G. (2017). Psychospołeczne problemy w percepcji dorosłych osób głuchoniewidomych. [Psychosocial problems in perception of adult deaf-blind persons], W: E. Domagała - Zyśk, G. Wiącek, M. Książek (red.), Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności. (s. 173-192), [In: E. Domagała - Zyśk, G. Wiącek, M. Książek (Eds.), Deaf-blind persons' world. Contemporaneity chalenges], Episteme. 

 

Krzysztofik K. (2015). Udział teorii integracji sensorycznej w wyjaśnianiu przebiegu procesów neuropoznawczych u osób z autyzmem [Participation of sensory integration theory in explaination of neurocognitivistics processes in people with autism]. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 8, 9-23.

 

Wiącek, G. (2010). Problemy definiowania niepełnosprawności sprzężonej [The Problems of Defining Multiple Disability]. In A. I. Brzezińska, R. Kaczan, & K. Smoczyńska (Eds.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności [The Situation of People With Rare and Multiple Disabilities and the Possibilities of Helping Them] (pp. 71-88). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 

Wiącek, G. (2008). Using Narrative Approaches in Research With Deaf-Blind People. In A. Carson, G. Fairbairn, M. Lloyd, & N. Lloyd-Jones (Eds.), The Narrative Practitioner: Developing Excellence in Research, Education and Practice (pp. 19-24). Wrexham: School of Health, Social Care, Sport & Exercise Science. Glyndwr University.

 

 • Development of the tools for psychological diagnosis in rehabilitation praxis

 

Krzysztofik, K. (2024). Sensory Experiences Questionnaire – 3.0 – Polish version – Factorial structure and correlations with temperamental traits. Advances in Cognitive Psychology, 20(1), 55-63. https://doi.org/10.5709/acp-0415-4

 

Otrębski W, Sudoł A. (2020). Development and validation of the Moral Sensitivity Inventory for people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities. November 2020. doi:10.1177/1744629520962622

 

Rodzeń-Krawiec J., Otrębski W. (2020). Pomiar potrzeb osób chorych psychicznie i korzyści z niego płynące dla kompleksowej praktyki rehabilitacyjnej. [Measurment of needs of mentally ill persons and its benefits for complex rehabiliatation praxise], W: E. Zasępa (red.). Jakość życia człowieka w zdrowiu i chorobie (104-135), [In: E. Zasępa (Ed.). Quality of life in disease and health].  Difin SA.

 

Otrębski W., Domagała-Zyśk E., Sudoł A. (2019). ABAS-3 System Oceny
Zachowań Adaptacyjnych – wyd. trzecie. Polski podręcznik, [ABAS-3 Adaptive Behaviour Assement System - third edition. Polish manual], Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ss. 192.

 

Witkowski, T., Otrębski, W., Wiącek, G., Czusz, A., & Mariańczyk, K. (2015). Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji – część I [Measurement tools in rehabilitation psychology - Part I]. Gdańsk: PTPiP.

 

Czusz, A., & Otrębski, W. (2013). Wrażliwość moralna wychowanka - możliwości pomiaru u osób z niepełnosprawnością umysłową [A pupil's moral sensitivity: Measurement possibilities in people with intellectual disability]. In I. Jazukiewicz & E. Rojewska (Eds.), Sprawności moralne a rozwój moralny [Moral competencies and moral development] (pp. 62–102). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

 

Otrębski W., Wiącek G. (2011). Diagnostyka w rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością umysłową – uzasadnienie teoretyczne dla konstrukcji narzędzi [A diagnose in vovational rehabilitation of people with intellectual disability – theoretical basis for tolls’ development]. Przegląd Psychologiczny [The Review of Psychology], 54(4), 401-424.

Autor: Katarzyna Mariańczyk
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024, godz. 17:55 - Karolina Krzysztofik