Dr Katarzyna Skubisz-Kępka, adiunkt

 

Dr Katarzyna Skubisz – Kępka w latach 1997 – 2002 studiowała prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W czasie studiów odbyła semestralny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli połączony z zajęciami w Katholieke Universiteit Leuven w ramach kierunku: European Master in Public Administration (2001 – 2002). Pracę magisterską pt. „Zadośćuczynienie pieniężne jako środek ochrony dóbr osobistych” napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Ciocha. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003).

W latach 2002 – 2007 odbyła studia doktoranckie w ramach seminarium z prawa cywilnego prof. dr. hab. Henryka Ciocha. W tym czasie prowadziła ćwiczenia z prawa cywilnego (przez rok również z postępowania cywilnego). W dniu 6 czerwca 2007 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej: „Sprostowanie prasowe. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Ciocha. Recenzentami byli: prof. dr hab. Janusz Barta (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr hab. Piotr Pogonowski, prof. KUL. W dniu 26 czerwca 2007 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o zatwierdzeniu nadania stopnia doktora nauk prawnych.

Od 1 października 2008 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w I Katedrze Prawa Cywilnego (od 2007 r. asystent). W latach 2007 – 2008 pełniła funkcję sekretarza Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Do głównych kierunków badawczych, którymi zajmuje się dr Katarzyna Skubisz – Kępka zaliczyć należy prawo mediów, ochronę dóbr osobistych oraz metodykę nauczania prawa i prawa człowieka. W ramach swoich badań koncentruje się na analizie takich zagadnień jak: relacja między wolnością słowa a ochroną jednostki, odpowiedzialność za publikacje w prasie i Internecie, sprostowanie prasowe, sprostowanie wyborcze, ochrona dóbr osobistych, obowiązek publikowania w mediach orzeczeń sądowych. Szczególne znaczenie wśród tematów rozważań znajdują również współczesne problemy prawne dotyczące dzieci.

W latach 2003 – 2007 odbyła aplikację adwokacką. W latach 2007 – 2010 wykonywała zawód adwokata.

Uczestniczyła w powstaniu Punktu Porad Prawnych Fundacji Academia Iuris w Lublinie (2004) i w latach 2004 – 2010 konsultowała udzielane przez wolontariuszy porady, od 2005 r. będąc jednocześnie członkiem zarządu Fundacji Academia Iuris. Prowadziła szkolenie z metodyki udzielania porad prawnych dla studentów zaangażowanych w Klinikę Prawa KUL (2004). W 2006 r. sama z kolei uczestniczyła w szkoleniu metodycznym młodszych pracowników naukowych WPPKiA zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Instytut na Rzecz Państwa Prawa. W 2006 r. brała udział w pracach nad projektem ustawy o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej.

Jest członkiem zarządu Fundacji „Skrzydła dla Edukacji” – organu prowadzącego od 2010 r. Niepubliczną Szkołę Podstawową „Skrzydła” w Lublinie. W okresie studiów prezes zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej i członek - założyciel Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Żona Pawła, mama Franciszka (2009), Tymoteusza (2011) i Macieja (2013).

 

Wykaz publikacji:

 

I. Monografia:

 1. Skubisz – Kępka, Sprostowanie i odpowiedź w prasie. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-264-0077-3, ss. 388.

II. Podręcznik akademicki:

 1. Misztal – Konecka, K. Skubisz – Kępka, M. Stepnowska – Michaluk, Prawo cywilne. Kazusy z orzecznictwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-264-1091-8, ss. 7 – 61.

 

III. Artykuły w pracy zbiorowej:

 1. K. Skubisz, Naruszenie dóbr osobistych małoletniego w środkach masowego przekazu (w:) Prawo rodzinne w Polsce i Europie, red. P. Kasprzyk, Lublin 2005;
 2. K. Skubisz, Sprostowanie prasowe w prawie polskim (uwagi ogólne) (w:) Problemy tworzenia państwowości i ochrony praw człowieka na Ukrainie. Materiały pokonferencyjne XII Regionalnej Konferencji Naukowo – Praktycznej, Lwów 2006;
 3. K. Skubisz – Kępka, I Katedra Prawa Cywilnego (w:) Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, H. Witczak, St. Jóźwiak i inni, współautor z P. Kasprzykiem, Lublin 2008, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7363-700-9, ss. 135 - 158;
 4. K. Skubisz – Kępka, Prawo do prywatności a wolność prasy (w:) Prywatność w dobie globalizacji, red. B. Chyrowicz, Prace Wydziału Filozoficznego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 109. Etyka i Technika, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ISBN 978-83-7306-463-8;
 5. K. Skubisz- Kępka, Sprostowanie prasowe – pomiędzy Scyllą wolności słowa a Charybdą ochrony jednostki (w:) Wolność w mediach. Między poprawnością a odpowiedzialnością, Etyka Mediów 2, red. M. Drożdż, Tarnów 2010, ISBN: 978-83-733286-1-7, ss. 269 – 276;
 6. K. Skubisz – Kępka, Sprostowanie medialne jako środek kształtowania opinii publicznej (w:) COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Kraków 2010, Wydawnictwo Nomos, ISBN: 978-83-7688-034-1;
 7. K. Skubisz – Kępka, Przymusowa publikacja wyroków w środkach społecznego przekazu (w:) Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, red. P. Dudek, M. Kuś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ISBN: 978-83-7611-627-3;
 8. K. Skubisz – Kępka, Sprostowanie i odpowiedź w prasie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego (w:) Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2010, ISBN: 978-83-7611-771-3, ss. 244 – 260;
 9. K. Skubisz – Kępka, Ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami w Internecie (w:) Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ISBN: 978-83-7363-982-9, ss. 513 – 531;
 10. K. Skubisz – Kępka, Ochrona nazwiska zmarłego jako dobra osobistego (w:) Dobra osobiste w XXI wieku - nowe wartości, nowe zasady, nowe technologie, red. J. Balcarczyk, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-264-1607-1, ss. 432 – 451.

IV. Pozostałe artykuły:

 1. Metoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej, Edukacja Prawnicza 2006, nr 3, (współautor z  P. Zakrzewskim);
 2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.4.2004r., I CK 484/03, OSN nr 4/2005, poz. 69, Monitor Prawniczy 2006, nr 4;
 3. Obowiązek publikacji orzeczeń sądowych w środkach społecznego przekazu, Monitor Prawniczy 2009, nr 1, s. 14 - 25;
 4. Metoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej, Edukacja Prawnicza 2009, nr 12, s. XIV – XIX (II wyd., uzupełnienie i aktualizacja), współautor  z P. Zakrzewskim.

V. Hasła encyklopedyczne:

39 haseł, Wielka Encyklopedia Prawa, Prawo mediów (w przygotowaniu)

 

VI. Artykuł popularnonaukowy:

Klauzula sumienia w europejskich systemach prawnych, Wiadomości KAI 2008, nr 25 z 22.06.2008 r.

 

Wykaz referatów:

 1. Sprostowanie prasowe – uwagi de lege ferenda – referat wygłoszony na zebraniu naukowym Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1.06.2007r.);
 2. Sprostowanie prasowe – pomiędzy Scyllą wolności słowa a Charybdą ochrony jednostki – referat wygłoszony w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Etyka mediów” zorganizowanej przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie (24 – 25.04.2008 r.).
 3. Sprostowanie medialne jako środek kształtowania opinii publicznej - referat wygłoszony w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji: „COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie” (Kraków, 26 - 27.06.2008r.);
 4. Obowiązek publikacji orzeczeń sądowych w środkach społecznego przekazu – referat wygłoszony w ramach I Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej: „Kreowanie komunikowania – zawartość, kontrola, krytyka” (Wrocław, 15 – 18.09.2008 r.);
 5. Ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami w Internecie – referat wygłoszony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Media w wychowaniu chrześcijańskim” zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki i Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL (Lublin, 19.11.2008 r.);
 6. Prawo do prywatności a wolność prasy – referat wygłoszony w ramach konferencji z serii: „Etyka i technika” pod tytułem: „Prywatność w dobie globalizacji” zorganizowanej przez Katedrę Etyki Szczegółowej KUL (Lublin, 20.11.2008 r.);
 7. Sprostowanie i odpowiedź w prasie w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego – referat wygłoszony w ramach konferencji: „Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce” zorganizowanej przez Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, (Warszawa, 16.03.2010 r.).

Udział w konferencjach:

 

III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów „Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań – współczesne problemy prawne” (Wrocław, 25 - 27.09.2008 r.).

 

Dyżur w Katedrze

 

poniedziałek 14.00 – 15.00 (C-706)


Kontakt

 

Tel. (0-81) 445-37-06
kskubisz@kul.pl; kskubisz@op.pl

Autor: Katarzyna Dębińska - Domagała
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017, godz. 11:04 - Jacek Trzewik