Buczek Anna, urodzona 24 II 1941 r. w Pionkach, zmarła 11 XI 2018 r. w Lublinie, doktor, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), filozof, logik, matematyk.

 

Anna Buczek - biogram do pobrania

 

Do liceum ogólnokształcącego uczęszczała w Pionkach. W 1958 r. rozpoczęła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 1964 r. uzyskała tytuł magistra matematyki na podstawie pracy Zastosowanie twierdzenia Banacha o punkcie stałym do rozwiązania zadania Cauchy’ego dla równania o pochodnych cząstkowych I-rzędu przy słabych założeniach. W latach 1964-1966 pracowała w Zespołowej Katedrze Matematyki UMCS na stanowisku asystenta i prowadziła w tym czasie ćwiczenia ze wstępu do matematyki, analizy matematycznej, funkcji analitycznych. W 1968 r. rozpoczęła studia na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej (ATK, obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, które ukończyła w 1972 i uzyskała absolutorium po złożeniu egzaminu ex universa theologiae. Jednocześnie w latach 1968-1971 prowadziła ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz analizy matematycznej i geometrii analitycznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK.

 

W latach 1971-1979 pracowała w Katedrze Logiki na Wydziale Filozofii KUL na stanowisku starszego asystenta. W 1977 r. uzyskała tam stopień doktora filozofii po przedłożeniu rozprawy Rola analogii w formułowaniu zagadnień matematycznych, napisanej pod kierunkiem ks. S. Kamińskiego. Od 1 X 1979 r. do 30 IX 1990 r. była adiunktem, a następnie od 1 X 1990 do 30 IX 2006 starszym wykładowcą. W latach 2006-2011 jako pracownik emerytowany została zatrudniona na pół etatu, a potem podejmowała zajęcia zlecone.

 

W czasie wieloletniej pracy na KUL prowadziła m.in. następujące zajęcia: ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki (dla psychologów i socjologów), ćwiczenia z metodologii ogólnej (dla humanistów), ćwiczenia z logiki prawniczej, konwersatorium z logiki (dla teologów), a na Wydziale Filozofii ćwiczenia z logiki formalnej, wykład i ćwiczenia z teorii mnogości, wykład i ćwiczenia z teorii systemów dedukcyjnych, wykłady monograficzne z filozofii matematyki, a także wykłady z logiki na Słowacji i we Francji (w ramach studiów eksternistycznych prowadzonych przez WF). Jest recenzentem wielu prac magisterskich z logiki i metodologii.

 

Należy do następujących towarzystw naukowych: Societas Ethica (od 1976 r.), Towarzystwo Naukowe KUL (od 1978 r.), Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 1979 r.) oraz Societas Humboldtiana Polonorum (od 1990 r.). Odbyła staże naukowe na uniwersytetach w Nijmegen (1973), Monachium (1980-1982) oraz Kolonii (1983-84). Organizowała i kierowała Podyplomowym Studium Filozoficzno-Etycznym na KUL. Była sekretarzem Senackiej Komisji ds. Młodzieży, wiceprezesem Fundacji Rozwoju KUL, kuratorem Koła Filozoficznego Studentów KUL, a także rzeczoznawcą do oceny podręczników szkolnych z filozofii i etyki dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zasiadała w Radzie Parafialnej przy Archikatedrze Lubelskiej jako przedstawiciel Duszpasterstwa Akademickiego KUL oraz Radzie Diecezjalnej przy Arcybiskupie Lubelskim ks. J. Życińskim. W 2009 r. została odznaczona przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. W tym samym roku otrzymała również nagrodę indywidualną I stopnia Rektora KUL.

 

Jej gł. zainteresowania naukowe dotyczą filozofii matematyki. Do jej najważniejszych publikacji należą: Ku określeniu charakteru związku między zdaniami praktycznymi a teoretycznymi („Roczniki Filozoficzne” 23(1971), z. 1, s. 31-45), O przedmiocie i celu heurystyki („Roczniki Filozoficzne” 24(1976), z. 1, s. 99-112), Metafora i jej rola w nauce („Studia Philosophiae Christiane” 13(1977), z. 1, s. 215-221), Rola analogii w formułowaniu zagadnień matematycznych („Roczniki Filozoficzne” 26(1978), z. 1, s. 161-253), Rola analogii między skończonością i nieskończonością w stawianiu zagadnień matematycznych („Roczniki Filozoficzne” 29(1981), z. 1, s. 65-85), Nauka – dobrem czy zagrożeniem człowieka? (w: Żeby nie ustała wiara. Katolicki Uniwersytet Lubelski przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II, Lublin 1989, s. 429-437), O pewnej koncepcji filozofii matematyki („Roczniki Filozoficzne” 39-40(1991-92), z. 1, s. 271-282). Jest także m.in. autorką haseł w Encyklopedii katolickiej (napisała 15 haseł) i Powszechnej encyklopedii filozofii, oraz bibliografii prac S. Kamińskiego i L. Borkowskiego.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019, godz. 11:59 - Andrzej Zykubek