Biblioteka Wydziału Filozofii
Na Wydziale Filozofii do dyspozycji Studentów i Pracowników
w Gmachu Głównym KUL funkcjonuje nasza biblioteka specjalistyczna

Biblioteka Wydziału Filozofii

 

 

 

 

Biblioteka Wydziału Filozofii, Biblioteka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, specjalistyczna biblioteka będąca integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie i uzupełnianie zbiorów specjalistycznej literatury badawczej i dydaktycznej zgodnie z profilem kształcenia na WF, opracowanie formalne księgozbioru w zakresie wprowadzania rekordów bibliograficznych dla książki i rekordu zasobu dla czasopism, zapewnienie dostępu do zasobów bibliotecznych oraz informacji naukowej. Oprócz zadań statutowych biblioteka podejmuje wiele działań promujących czytelnictwo oraz naukę, m.in. organizując wystawy oraz uczestnicząc w projektach popularyzujących naukę w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

Zasób i profil gromadzonego w Bibliotece księgozbioru tworzą pozycje przeznaczone do badań naukowych i działalności dydaktycznej pracowników i studentów WF: specjalistyczna literatura badawcza z zakresu nauk filozoficznych, kognitywnych, filozofii przyrody i nauk przyrodniczych oraz kulturo- znawstwa i retoryki stosowanej.

 

Historia Biblioteki WF jest ściśle związana z rozwojem strukturalnym i organizacyjnym Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (Wydział Filozofii), który powołano w maju 1946 r. Uroczyste otwarcie wydziału 10 XI 1946 r. można uznać także za początek istnienia biblioteki. W pierwszym okresie swojego istnienia Biblioteka funkcjonowała obok Biblioteki Głównej, bez wyraźnego określenia zależności między nimi. Od 1961 r. zgodnie z zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego sieć bibliotek uniwersyteckich miała stanowić integralną całość, faktycznie jednak biblioteki zakładowe na KUL zachowały dużą autonomią, pełniąc pierwszoplanową funkcję w tworzeniu warsztatu pracy naukowej. Początkowo specjalistyczne księgozbiory Biblioteki gromadzono w ramach istniejących Zakładów. W 1. 1953-54 Biblioteką kierował P.J. Bajołek, a w l. 1960-66 nadzór nad bibliotekami zakładowymi sprawowała Zofia Brzostowska. Pierwsze tymczasowe inwentarze zbiorów biblioteki filozoficznej (w formie brulionów) zakładane były już w 1946 r. W 1960 r. wprowadzono zaś właściwe księgi inwentarzowe. W 1969 r. w ramach WF funkcjonowało 13 bibliotek zakładowych: Historii Filozofii, Logiki i Teorii Poznania, Metafizyki, Psychologii, Etyki, Filozofii Prawa, Socjologii, Fizyki, Chemii, Filozofii Przyrody, Filozofii Przyrody Ożywionej, Biologii i Biologii Ogólnej, a księgozbiór liczył łącznie ok. 40 000 wolumenów. Dotychczas istniejące biblioteki zakładowe uległy przekształceniom wraz z rozwojem uniwersytetu. Powstały Biblioteka Zakładów Filozofii Teoretycznej oraz Biblioteka Zakładów Filozofii Przyrody i Ochrony Środowiska, odpowiednio do nowo powołanych Sekcji Filozofii Teoretycznej i Sekcji Filozofii Przyrody. Kolejna zmiana nazwy bibliotek na Biblioteka Instytutu Filozofii Teoretycznej oraz Biblioteka Instytutu Filozofii Przyrody i Przyrodoznawstwa była związana ze zmianą nazw instytutów w r. akad. 2007/08. Biblioteki te w połowie 2014 r. zostały połączone, tworząc Bibliotekę WF. Od 2010 r. w ramach WF funkcjonowała również Biblioteka Instytutu Kulturoznawstwa, która na wniosek dziekana WF (grudzień 2015 r.) została w październiku 2016 włączona do struktury Biblioteki WF.

 

Księgozbiór Biblioteki wzbogacał się w dużej mierze dzięki licznym darom, legatom i fundacjom, pochodzącym od osób związanych z KUL. Także Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej zabiegała o równomierny rozwój bibliotek. Również dziś Biblioteka poszerza swoje zbiory, m.in. dzięki ofiarności i hojności byłych studentów oraz przyjaciół. Obecnie księgozbiór liczy ponad 70 000 wolumenów, a do 2016 r. w prenumeracie bieżącej pozostawały 32 tytuły czasopism. Biblioteka posiada ponadto odrębny zbiór nadbitek oraz zbiory specjalne. W 1995 r. rozpoczęto komputeryzację biblioteki, a od 2001 współtworzy ona katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich - NUKAT.

 

W 1. 1977/78-97 bibliotekarzem Biblioteki Zakładów Filozofii Teoretycznej był Edward Ferenc. Następnie w 1997 r. pracowała Alicja Łyskawka, w 1998 pracę podjęła Mirella Nawracała-Urban, a w 1999 Agata Szymaniak. W 1. 1999-2013 zespół bibliotekarski liczył dwie osoby. W 2014 r. dołączył do niego, pracujący wcześniej w bibliotece Instytutu Filozofii Przyrody i Przyrodoznawstwa, Franciszek Szpinda. W 2016 r. po konsolidacji z Biblioteką Instytutu Kulturoznawstwa w skład zespołu wszedł Rafał Nawrocki. W tym samym roku z zespołu odeszli Szpinda i Nawracała-Urban. Ponadto w Bibliotece przez wiele lat pracowali studenci-stypendyści w charakterze dodatkowej służby bibliotecznej. Na przestrzeni lat ich liczba ulegała zmianie. W 1. 1998-2008 pracowało 8 stypendystów rocznie.

 

Biblioteka od początku mieściła się w Gmachu Głównym KUL. Funkcjonujące prawie od momentu powstania KUL liczne biblioteki zakładowe w 1979 r. zyskały jedną czytelnię obsługującą 4 zakłady. Przyrost księgozbioru oraz wzrost liczby studentów na WF wymusił rozbudowę Biblioteki. W 1991 r. pozyskała ona większą czytelnię, która funkcjonowała w połączeniu z wypożyczalnią (sala 035). W 1. 1992-97 czytelnia z wypożyczalnią były zlokalizowane na parterze Gmachu Głównego (pok. 31). W 1998 r. Biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia po dawnej sali wykładowej (pok. 30), zagospodarowane na większą czytelnię z wypożyczalnią, magazynek podręczny oraz pokój bibliotekarski. W 1. 1998-2013 zostały wyremontowane i przystosowane do potrzeb Biblioteki dwa pomieszczenia magazynowe (pok. 034 i 033), co pozwoliło na przeniesienie wybranych księgozbiorów z katedr do magazynów i zapewnienie lepszej obsługi zbiorów bibliotecznych. W 2014 r. po połączeniu z Biblioteką Instytutu Filozofii Przyrody Biblioteka otrzymała dwa dodatkowe pomieszczenia (pok. 32a i 32b). Obecnie Biblioteka wyposażona jest w czytelnię z wypożyczalnią, hol z blokiem katalogowym i witrynami wystawowymi, magazyny biblioteczne oraz pokoje bibliotekarskie.


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2019, godz. 00:32 - Andrzej Zykubek