dr Jacek Trzewik, asystent

 

W latach 2002-2007 odbył na KUL studia prawnicze, zakończone obroną pracy magisterskiej pt. Wyłączenie od dziedziczenia w prawie polskim, przygotowanej pod kierunkiem dr Hanny Witczak.

W październiku 2007 r. rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Prawa Zarządzania Środowiskiem KUL pod kierunkiem dra hab. Macieja Rudnickiego, prof. KUL. Od 1 października 2008 r. zatrudniony na stanowisku asystenta.

W latach 2006-2007 zatrudniony w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie.

W roku akademickim 2006-2007 administrator pracowni komputerowej Wydziału Prawa. Od 1 października 2008 r. zatrudniony w Centrum Informatyki Prawniczej.

Dyplomowany słuchacz Cours de Civilisation Française de la Sorbonne, Paris, session d’eté 2009.

W dniu 31 marca 2015 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Publiczne prawa podmiotowe jednostki w prawie ochrony środowiska, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Macieja Rudnickiego, prof. KUL. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK w Toruniu) oraz dr hab. Jerzy Stelmasiak, prof. UMCS. W dniu 21 kwietnia 2015 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL podjęła uchwałę o zatwierdzeniu nadania stopnia doktora nauk prawnych.

Aktualny zakres badań obejmuje zagadnienia dotyczące wykorzystania instytucji prawa cywilnego w prawnej ochronie środowiska.

 

Zajęcia dydaktyczne:

Wykład

· Prawo cywilne z umowami w administracji

Ćwiczenia

· Prawo cywilne - część ogólna

· Prawo spadkowe

· Prawo ochrony środowiska

· Organizacja ochrony środowiska

· Materialne prawo administracyjne

· Informatyka prawnicza

· Technologie informacyjne w administracji publicznej

· Zarządzanie środowiskowe

· Prawne zagadnienia w ochronie środowiska (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)

Konwersatoria

· Bezpieczeństwo ekologiczne (Wydział Nauk Społecznych)

 

Autorstwo i redakcja monografii naukowych

 1.  Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, red. R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-950-3, ss. 376
 2. Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-288-4, ss. 295

Rozdziały w monografiach i podręcznikach akademickich:

 

 1. Administracyjnoprawne podstawy kształtowania praw podmiotowych w ochronie środowiska na przykładzie ochrony powierzchni ziemi, [w:] Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010r., S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ISBN 9788377021033, s. 825-839,
 2. Podstawowe konwencje terminologiczne z organizacji ochrony środowiska [w:] Organizacja ochrony środowiska, M. Rudnicki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 15-39 (współautor),

 3. Organizacja ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej w ujęciu podmiotowym [w:] Organizacja ochrony środowiska, M. Rudnicki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 69-135 (współautor),
 4. Organizacja ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej w ujęciu przedmiotowym [w:] Organizacja ochrony środowiska, M. Rudnicki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 147-191 (współautor),
 5. Rozwiązania horyzontalne w prawie ochrony środowiska [w:] Organizacja ochrony środowiska, M. Rudnicki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 191-233 (współautor),
 6. Przemiany prawa ochrony środowiska a prawo do środowiska [w:] Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, M. Rudnicki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-319-8, s. 149-169,
 7. Wykorzystanie instytucji petycji w prawie ochrony środowiska [w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, A. Kazimierska-Patrzyczna, M. A. Król (red.), Szczecin - Łódź - Poznań 2013, ISBN 978-83-89696-66-5, s. 273-294,
 8. Wybrane zagadnienia wykorzystania instytucji praw podmiotowych w prawie ochrony środowiska, [w:] Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji. Księga poświęcona pamięci Jacka Dziobka-Romańskiego, S. Wrzosek, M. Pyter, M. Ganczar (red.), Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-864-3, s. 333-346,
 9. Koncepcja teoretyczna prawa do środowiska w ujęciu publicznoprawnym, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Tom I, J. Sługocki (red.), Presscom 2014, ISBN 978-83-64512-07-0 (tom I), 978-83-64512-06-3 (całość), s. 527-543,
 10. "Strategiczne zasoby naturalne" jako dobra publiczne [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Toruń 2014, TNOiK „Dom Organizatora”, ISBN 978-83-72-85-767-5, s. 43-56 (współautor),
 11. Park kulturowy jako forma ograniczenia działalności gospodarczej [w:] Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, red. R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-950-3, s. 317-330,
 12. Powszechne korzystanie ze środowiska na przykładzie korzystania z lasów [w:] Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych, red. M. Woźniak, M. Kościelniak-Marszał, Wrocław 2015, Presscom, ISBN 978-83-64512-43-8, s. 39-58 (współautor),
 13. Ochrona środowiska a dopuszczalność zachowań objętych prawem podmiotowym [w:] Misja publiczna - Wspólnota - Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, Tom II, A. Mednis (red.), Presscom 2016, ISBN 9788364512902, s. 221-232,

Artykuły naukowe:

 1. Cywilnoprawne aspekty ochrony środowiska na gruncie prawa energetycznego, [w:] ENERGIA 2009. Groźba deficytu mocy w perspektywie do 2020 r., wyd. pokonferencyjne, Towrzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Politechnika Warszawska, Proeko, Konferencja naukowo-techniczna „Energia 2009”, St. Cristina, Val Gardena, Włochy, marzec 2009 r.,
 2. Wyłączenie od dziedziczenia a krąg osób uprawnionych do spadkobrania, Roczniki Nauk Prawnych 2009, nr 1, t. 19, ISSN 1507-7896, s. 123-145,
 3. Uwagi na temat charakteru prawnego instytucji dostępu do informacji o środowisku, Roczniki Nauk Prawnych 2013, nr 1, t. 23, ISSN 1507-7896, s. 131-153,
 4. Kilka refleksji na temat redukcji obciążeń administracyjnych w prawie ochrony środowiska, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2013, nr 2, ISSN 2080-9506, DOI: 10.12775/PPOS.2013.010, s. 69-88,
 5. Pojęcie strategicznych zasobów naturalnych - uwagi krytyczne, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2014, nr 1, ISSN 2080-9506, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.002, s. 27-46 (współautor),
 6. Działalność gospodarcza na obszarach chronionych. III Krajowa konferencja naukowa Sieci Zrównoważonego Rozwoju (Lublin, 18-19 listopada 2013 r.), Studia Prawnicze KUL 2014, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 251-256,
 7. Z problematyki przenoszenia praw i obowiązków z pozwoleń na korzystanie ze środowiska, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 1, ISSN 2080-9506, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/5178, s. 79-104,
 8. Essential barriers in formulating the subjective right of individual to the environment, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 2, ISSN 2080-9506, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/5653, s. 55-73,

Opracowania materiałów źródłowych:

 1. hasła w: Leksykon administratywisty, pod red. S. Wrzoska, A. Haładyj, M. Domagały, Radom 2013 (czynność prawna, fakty prawne swoiste, gałąź prawa, język prawny, język prawniczy, naród w teorii państwa i prawa, norma prawna, obowiązywanie prawa, oświadczenia woli wady, państwo w teorii państwa i prawa, podmiot prawa, praworządność, Prezydent RP, przepis prawny, stosunek prawny, system prawa, wykładnia prawa)

Wykaz referatów:

 1. Park kulturowy jako forma ograniczenia działalności gospodarczej, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach Sieci Zrównoważonego Rozwoju nt. Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, Lublin, 18 listopada 2013 r.
 2. Strategiczne zasoby naturalne jako dobra publiczne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska połączona ze Zjazdem Katedr Prawa Ochrony Środowiska, Toruń, 15 maja 2014 r.
 3. Koncepcja teoretyczna prawa do środowiska w ujęciu publicznoprawnym, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej połączona ze Zjazdem Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Szczecin, 22 września 2014 r.
 4. Korzystanie ze środowiska a korzystanie z lasów, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Ochrona lasów w Polsce, Kochcice, 24 października 2014 r.

Wyróżnienia:

 1. 12.2015 r. - nagroda rektorska II stopnia za działalność ekspercką i organizacyjną na rzecz Uniwersytetu

 

Autor: Jacek Trzewik
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2016, godz. 12:03 - Jacek Trzewik