Katedra Negocjacji i Mediacji KUL

oraz

Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

zapraszają na Debatę

zatytułowaną „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”,

poprzedzoną podpisaniem umowy konsorcjum naukowo-przemysłowego

26 listopada 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Collegium Iuridicum, przy ul. Spokojnej 1 w sali CI - 300 odbędzie się debata zatytułowana „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”, która zostanie poprzedzona zainicjowaniem konsorcjum naukowo przemysłowego pod nazwą "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski". Umowę konsorcjum w imieniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podpisze Dziekan Wydziału Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji, ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL.

Udział w Debacie  potwierdziło wiele znamienitych gości w tym:
• Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa

• Krzysztof Kwiatkowski – Prezes NIK

• Mariusz Haładyj – Wiceminister Ministerstwa Gospodarki
 
oraz wielu przedstawicieli branży prawniczej, świata biznesu i ogólnopolskich oraz lubelskich instytucji otoczenia biznesu.

 

 

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza na Międzynarodową konferencję naukową

„Polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych w spółkach handlowych”

 

 

27 listopada 2014r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Collegium Iuridicum, przy ul. Spokojnej 1 w sali CI - 300 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych w spółkach handlowych”, która połączona zostanie z podpisaniem aktu erygującego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie. Tematem przewodnim Konferencji będzie specyfika i aktualne problemy polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych w spółkach handlowych w Polsce oraz w perspektywie europejskiej. Organizatorem konferencji jest Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM). Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki oraz Najwyższej Izby Kontroli. Konferencja jest współfinansowana w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji – Projekt Pilotażowy” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CAM to w pełni niezależny oraz godny zaufania partner i specjalista w dziedzinie przebiegu negocjacji i rozwiązywania sporów gospodarczych.

 

 

***

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM)

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) funkcjonujące na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jest jednym z sześciu Centrów, działających w całej Polsce i jedynym w regionie południowo wschodniej Polski, utworzonym we współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Jest ono w pełni niezależne od jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych, gwarantując pełną bezstronność i neutralność. Centrum jest wiarygodnym partnerem, ułatwiającym wszystkim zainteresowanym rozwiązywanie sporów, przy zachowaniu najwyższych standardów poufności. CAM dba również o profesjonalne podejście partnerów biznesowych do współczesnych potrzeb obrotu gospodarczego, w tym zachowania wzajemnych relacji handlowych i umiejętności dalszej współpracy pomimo zaistnienia sporów. Wzmacnianie więzi handlowych między przedsiębiorcami, w warunkach konfliktu, jest zatem potrzebne nie tylko dla możliwości kontynuowania dalszej współpracy ale również oddziałuje na przyszłych, potencjalnych partnerów biznesowych, budując wizerunek firmy, która może być postrzegana jako solidny i umiejący rozwiązywać sytuacje sporne, partner w interesach.

Centrum Arbitrażu i Mediacji oferuje szereg rozwiązań pozwalających na zarządzanie sytuacjami spornymi w celu ich wyeliminowania, obniżając koszty konfliktów i to zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, będące następstwem powstałego sporu. Misją Centrum Arbitrażu i Mediacji jest wspieranie i pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów związanych z wszelką ich aktywnością, z wykorzystaniem metod polubownych. Ponadto stworzenie i umożliwienie przedsiębiorcom korzystania z opracowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, mechanizmów w zakresie zapobiegania, minimalizowania i rozwiązywania sytuacji spornych, tak aby zmniejszyć ryzyko zaistnienia sporów lub wyeliminować negatywne skutki ich wystąpienia. Centrum Arbitrażu i Mediacji w wykonywaniu swoich funkcji jest świadome obowiązku podjęcia wszelkich wysiłków i starań w celu rozwiązania sporu i zminimalizowania jego skutków.

Centrum oferuje wiodące rozwiązania w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów, w tym zwłaszcza w zakresie mediacji i arbitrażu. W skład CAM wchodzą eksperci, prawnicy, przedsiębiorcy, mediatorzy posiadający długoletnie i międzynarodowe doświadczenie praktyczne w rozwiązywaniu sporów, zarówno o niewielkiej wartości jak również sporów wielomilionowych, dając tym samym gwarancję usług na najwyższym poziomie.

 

Rzecznik prasowy:

Kamil Golema

kamil.golema@gmail.com

 

Więcej informacji:

Marta Chałupka

Specjalista ds. PR

606 486 999

marta@chalupka.pl

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2014, godz. 16:22 - Piotr Sławicki