INFORMACJA o terminarzu zapisów na zajęcia na semestr letni 2022/2023 (na platformie e-kul):

 

Edycja 9-11 stycznia 2023:
- 9 stycznia (od 9:00 do 23:59) - I tura zapisów.
- 10 stycznia - akceptowanie wyboru przez Prowadzących, jeśli dane zajęcia tego wymagają.
- 11 stycznia (9:00 do 23:59) - II tura zapisów.

 

UWAGA: Zapisy poprzez e-kul nie zastępują kodowania zajęć przez studentów przeprowadzanego zgodnie z regulaminem studiów w ciągu 3 pierwszych tygodni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. (Pełny tekst Zarządzenia Rektora)

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


 

INFORMACJA O TRYBIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
NA KIERUNKU MUZYKOLOGIA

W II SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 

Informuję, że Władze naszej Uczelni podjęły decyzję, że w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne dla studentów będą prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego. W trybie zdalnym będą realizowane jedynie zajęcia ogólnouniwersyteckie.

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


 

INFORMACJA O TRYBIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
NA KIERUNKU MUZYKOLOGIA OD 10 stycznia 2022 r.

 

Informuję, że Władze naszej Uczelni podjęły decyzję, że od poniedziałku 10 stycznia 2022 roku kształcenie studentów będzie się odbywało według zasad i harmonogramów obowiązujących do 19 grudnia 2021. r.

 

Plan zajęć dla studiów I i II stopnia na kierunku Muzykologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 z uwzględnieniem podziału na zajęcia prowadzone „stacjonarnie” lub „zdalnie” ze względu na obowiązujący reżim sanitarny (COVID-19)

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


 

INFORMACJA O TRYBIE REALIZOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
NA KIERUNKU MUZYKOLOGIA W DNIACH 20.12.2021-7.01.2022

 

Informuję, że w związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19, Władze Uczelni podjęły decyzję aby od 20 grudnia 2021 do 7 stycznia 2022 wszystkie zajęcia dydaktyczne na wszystkich trybach i rodzajach studiów były prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. Dotyczy to również zajęć indywidualnych (nauka gry na instrumentach).

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


 

INFORMACJA O LEKTORATACH I ZAJĘCIACH W-F

 

Informuję, że decyzją Pani Prorektor Lektoraty i Wychowanie fizyczne będą od 13 listopada 2021 roku prowadzone w trybie stacjonarnym. Studenci, którzy z powodu choroby nie będą mogli uczestniczyć w tych zajęciach stacjonarnie (np. z powodu skierowania na kwarantannę) mają możliwość udziału w lektoratach zdalnie (lektorzy są przygotowani do prowadzenia zajęć hybrydowo), a w przypadku Wychowania fizycznego będą dla tych osób udostępnione zajęcia zdalne, aby mogli odrobić nieobecność.

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/

 


 

Plan zajęć dla studiów I i II stopnia na kierunku Muzykologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 z uwzględnieniem podziału na zajęcia prowadzone „stacjonarnie” lub „zdalnie” ze względu na obowiązujący reżim sanitarny (COVID-19)

 

Czas obowiązywania powyższego planu:

od 13 listopada 2021 r.

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


Zasady korzystania z sal ćwiczeniowych (fortepian, pianino, organy) w dniach 3-12 listopada 2021:

1. Student może pobierać klucz od sal ćwiczeniowych wyłącznie w celu ćwiczenia zadanego repertuaru.

 

2. W sali ćwiczeniowej może przebywać tylko osoba, która pobrała klucz.

 

3. Po zakończeniu ćwiczenia Student ma obowiązek zamknąć salę i oddać klucz na portiernię.

 

4. Niedopuszczalne jest przekazywanie klucza innym Studentom.

 

5. Klucz od sali, w której dany Student zakończył ćwiczenie, może być wydany innemu Studentowi dopiero po godzinnej przerwie.

 

6. Portierzy są zobowiązani do wpisywania do zeszytu imienia i nazwiska Studenta pobierającego klucz oraz godziny pobrania i zwrotu. Jeśli nie upłynęła godzina od oddania klucza przez jednego Studenta nie należy wydawać go innemu Studentowi.

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


COVID-19: Informacje dotyczące procesu dydaktycznego na kierunku Muzykologia od 3-12 listopada 2021 roku

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Władz naszej Uczelni wszystkie zajęcia dydaktyczne na naszym kierunku (bez żadnych wyjątków - również wszystkie zajęcia indywidualne) mające się odbyć w dniach 3-12 listopada 2021 roku będą realizowane ONLINE poprzez platformę MS Teams. Szczegółowy harmonogram zajęć, które będą realizowane po 12 listopada 2021 r., zostanie opracowany i podany do wiadomości w możliwie najszybszym terminie.

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/

 


COVID-19: Informacje dotyczące procesu dydaktycznego
na kierunku Muzykologia od 20 października 2021 roku

Informuję, że od 20 października 2021 na naszej Uczelni obowiązuje następująca procedura:
- W razie pozytywnego wyniku testu na COVID-19 jednego ze Studentów cała grupa zostaje objęta kształceniem zdalnym.
- W razie nałożenia kwarantanny na Nauczyciela akademickiego lub jego samoizolacji w wyniku kontaktu z osobą zakażoną Prowadzący winien przenieść zajęcia w tryb zdalny do czasu zakończenia kwarantanny/samoizolacji.

Na chwilę obecną głównym trybem realizowania zajęć dydaktycznych pozostaje niezmiennie tryb stacjonarny z zachowaniem wytycznych określonych w regulacjach naszej Uczelni.

W mocy pozostaje zarządzenie zobowiązujące do zgłaszania zachorowań i kwarantanny Studentów i Pracowników na adres odpowiednio: student.koronawirus@kul.pl i pracownik.koronawirus@kul.pl 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /koordynator kierunku/


 

Komunikat w sprawie organizacji OBOWIĄZKOWEGO szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla studentów specjalizacji nauczycielskiej kończących w tym roku studia II stopnia (II rok studiów magisterskich).

 

Szkolenie odbędzie się zdalnie na platformie MS-Teams w najbliższą sobotę 29 maja od godz. 8.20-12.30. Kod dostępu do szkolenia lwghksr

Informujemy, że obowiązek uczestnictwa w szkoleniu jest zawarty w programie studiów Muzykologii II stopnia (cykl 2019-2021): PROGRAM STUDIÓW

 


 

Plan zajęć dla studiów I, II i III stopnia na kierunku
Muzykologia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
z uwzględnieniem podziału na zajęcia prowadzone „stacjonarnie” lub „zdalnie” ze względu na obowiązujący reżim sanitarny (COVID-19)

 

Czas obowiązywania powyższego planu:

od 22 lutego 2021 r.

 


 

Zmodyfikowany plan zajęć dla studiów I, II i III stopnia na kierunku
Muzykologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
z uwzględnieniem podziału na zajęcia prowadzone „stacjonarnie” lub „zdalnie” ze względu na obowiązujący reżim sanitarny (COVID-19)

 

Czas obowiązywania powyższego planu:
od 24 października 2020 r. do odwołania.


 

Informacje dotyczące procesu dydaktycznego w I semestrze 2020/2021
w kontekście aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego:

 

1. We wszystkich przestrzeniach ogólnodostępnych na KULu obligatoryjne jest noszenie maseczek zasłaniających usta i nos. W czasie poruszania się po trasach ciągów komunikacyjnych i korzystania z pomieszczeń sanitarnych wszyscy użytkownicy obiektów mają obowiązek zachowania wszystkich warunków reżimu sanitarnego.

 

2. W celu zminimalizowania zagrożenia epidemicznego dla uczestników zajęć dydaktycznych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwego do uzyskania komfortu pracy oraz uwzględnieniu możliwości lokalowych Uniwersytetu, przyjęto zasadę, że jeżeli dystans między osobami w czasie zajęć jest mniejszy lub równy 1,5 m noszenie maseczek jest obligatoryjne. Jeżeli jednak istnieje możliwość zachowania dystansu między osobami większego niż 1,5 m wtedy dopuszcza się, aby uczestnicy zajęć przebywali w sali bez maseczek. 

 

3. Wg zapewnienia BHP sale zostały przygotowane do organizacji zajęć dydaktycznych w zakresie maksymalnie dopuszczalnej liczby osób mogących znajdować się w sali. Aktualny plan zajęć dla studiów I, II i III stopnia (z podziałem zajęć na prowadzone "zdalnie" lub "stacjonarnie") można znaleźć pod tym linkiem. (dostęp po zalogowaniu się na platformę e-kul).

 

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych nr 5/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nauczania w trybie zdalnym na Wydziale Nauk Humanistycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Zarządzenie Rektora KUL (ROP-0101-281/2020) z dnia 25 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


 

Instrukcja dotycząca zakładania konta w platformie e-kul i MS Teams

 

Instrukcja w sprawie przydziału do grup lektoratowych (dla I roku studiów licencjackich)

 


INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW:

 

Regulamin Pracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2019)

 

Wzór podania o przeniesienie i odpracowywanie zajęć dydaktycznych (WT)

Wzór podania o przeniesienie i odpracowywanie zajęć dydaktycznych (WNH)

Wzór recenzji pracy dyplomowej

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

 

Regulamin studiów

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2023, godz. 10:39 - Miłosz Aleksandrowicz