• Publikacje [Publications]
 • Książki [Books]
 • Artykuły [Articles]
 • Redakcja książki, autor wstępu, tłumacz [Editor, Author of Introduction, Translator]
 • Redakcja książki [Editor]
 • Hasła encyklopedyczne [Encyclopaedic Entries]
 • Recenzje [Reviews]
 • Pozostałe publikacje [Other Publications]
  • Publicystyka [Journalism]
  • Literatura [Literature]
   • opowiadania [short stories]
   • książki [Books]
  • Tłumaczenia [Translations]
   • na j. polski [into Polish]
    • książki [books]
    • artykuły (wybrane przykłady) [Articles, selected examples] 
   • na j. angielski (wybrane przykłady) [into English, selected examples]
   • inne [Others]

 

Publikacje [Publications]

Książki [Books]

 • John Henry Newman i filozofia, TNKUL, Lublin 1999.
 • Pewność wobec niepewności. Szkic z filozofii wiary Johna Henry’ego Newmana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
 • Wolność-indywidualizm-postęp. Liberalizm konserwatywny wobec nowoczesności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 • Faith, Freedom & Modernity. Christianity and Liberalism in the Nineteenth Century, Acton  Institute, Grand Rapids 2010.
 • Freedom as an Uncertain Cause in Graham Greene's Novels. A Philosophical and Literary Analysis, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Marché libre comme une rencontre et un syntagme, Studium Philosophique-Ethique Social Jean Paul II á Paris, Paris 2015
 • Kryzys cywilizacji europejskiej wobec chrześcijaństwa w myśli Juana Donoso Cortesa, Academicon, Lublin 2017.

Artykuły [Articles]

 • Wielki konwertyta, „W drodze”, nr 12/1995, cz. 1 (s. 21-30); nr 1/1996, cz. 2 (s. 42-53)
 • Wolność i odpowiedzialność, „W drodze”, nr 5/1997 (s. 41-47)
 • Mechanizmy działania propagandy, w: „Edukacja Medialna”, nr 4/2000 (18), s. 28–34.
 • John Henry Newman (1801–1890), w: „Zeszyty Naukowe KUL” 44:2001, nr 1-2 (173-174), s. 81–91.
 • Chrześcijańskie napominanie, w: „Przegląd powszechny”, 3/955, marzec 2001, s. 282–290.
 • Propaganda jako sposób komunikowania, w: M. Sokołowski (red.), Wyzwania pedagogiki medialnej, Oficyna Wydawnicza „Kastalia”, Olsztyn 2001, s. 45–53.
 • Człowiek – naród – państwo. Szkice filozoficzno-polityczne Johna Henry’ego Newmana, w: J. Miklaszewska (red.), Rozum a porządek społeczny, Instytut Filozofii UJ, Kraków 2002, s. 227–243.
 • Nowoczesna idea jednostki wobec antropologii mediów, w: M. Sokołowski (red.), Teoria i praktyka edukacji medialnej. Modele – konteksty – interpretacje, Oficyna Wydawnicza „Kastalia”, Olsztyn 2002, s. 27–37.
 • Filozoficzne spojrzenie na kłamstwo w życiu i polityce, w: (red.) J. Kłos, A. Noras, Człowiek i polityka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 157–167.
 • Friedrich August von Hayek i problem wolności, w: M. Szulakiewicz (red.), Polityczna obecność filozofii, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2002, s. 181–194.
 • Liberty – Progress – Individualism on the Relationship between Christianity and Liberalism in the Nineteenth Century, w: „Journal des Economistes et des Etudes Humaines”, vol. 13, No 2/3, Juin/Septembre 2003, s. 197–212.
 • Spontaneous Order versus Organized Order, w: „Markets & Morality”, vol. 6, no 1 (Spring 2003), s. 161–176. (III nagroda na konkursie zorganizowanym przez uniwersytet w Aix en Provence, 2001).
 • Syndrom wypalenia – w sidłach polaryzacji, w: K. Gładkowski (red.), Świat po 11 września 2001 roku, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn 2003, s. 69–79.
 • Media wobec debaty politycznej demokratycznego państwa, w: M. Sokołowski, Media i edukacja w globalizującym się świecie, Oficyna Wydawnicza „Kastalia”, Olsztyn 2003, s. 337-349.
 • Zagadnienie obecności we współczesnej kulturze konsumpcjonizmu, w: M. Sokołowski (red.), Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych, Oficyna Wydawnicza „Kastalia”, Olsztyn 2004, s. 163-171.
 • Liberalizm i chrześcijaństwo – dwa spojrzenia na wolność, w: W. Kaute (red.), Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 37–49.
 • Internet jako miejsce spotkania i dialogu? w: M. Sokołowski (red.), Oblicza internetu, Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ, Elbląg 2004, s. 31-43.
 • W kierunku integralnej osoby, w: M. Sokołowski (red.), U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, Wydawnicza „Kastalia”, Olsztyn 2005, s. 351-359.
 • Pomiędzy determinizmem a indeterminizmem, w: M. Sokołowski (red.), Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej, Katedra Socjologii UWM, Olsztyn 2006, s. 15–25.
 • Pomiędzy sługą i panem – dylemat urzędnika nowoczesnego państwa, w: D. Bąk (red.), Etos urzędnika, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2007, s. 58-70.
 • The Claim for Secularisation as a Contemporary Utopia, w: „Markets & Morality”, vol. 10, no 1 (Spring 2007) (esej otrzymał Nagrodę im. Michaela Novaka, 2006), s. 41-66.
 • The Religious versus the Secular in the Free State, w: H. Taborska, J.S. Wojciechowska, Dokąd zmierza Europa: przywództwo, idee, wartości, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2007, s. 483-497.
 • Gdzie jesteś i skąd przychodzisz – czyli ontologia eksperymentu, w: M. Sokołowski (red.), (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, Katedra Socjologii UWM, t. I/II, Olsztyn 2007, t. I, s. 157-167.
 • Świadomość krzywdy i poczucie sprawiedliwości, w: J.P. Hudzik (red.), Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, PAN, Lublin 2007, t. II, s. 75-88; - wersja angielska: The Awareness of Injustice and the Sense of Justice, tamże, s. 206-218.
 • Powrót do kultury socrealizmu? w: M. Sokołowski (red.), Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 169-185.
 • Prakseologia Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły – próba syntezy, w: W. Muszyński i M. Sokołowski (red.), Homo creator czy homo ludens?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 47-55.
 • Bezstronny obserwator – zapomniany wymiar rzeczywistości, w: Z. Plašienková, M. Rembierz (red.), Społeczeństwo – kultura – moralność, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008, s. 29-37.
 • Religia jako indywidualny wybór, w: (red.) St. Janeczek, Oblicza filozofii XVII wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 145-165.
 • The Three Fellow-Wanderers, or the Three Strategies of Understanding, w: Ch. Garbowski, J. Hudzik, J. Kłos (red.), Charles Taylor’s Vision of Modernity. Reconstructions and Interpretations, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 118-137.
 • Śmierć jako prze-życie (doświadczenie) i jako idea, w: M. Sokołowski (red.), Arystokratyzm ducha. Kino Krzysztofa Zanussiego, Wydawnictwo Domandor, Warszawa 2009, s. 139-172.
 • Gospodarka jako czysta konstrukcja?, w: (red.) W. Gasparski, J. Jabłońska-Bonca, Biznes prawo etyka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 120-135.
 • Homo sovieticus – refleksja po latach, w: (red.) M. Sokołowski, Syndrom pawia i papugi. 20 lat transformacji ustrojowej Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 193-210.
 • Problem zła a Frédérica Bastiata rewizja nowoczesności, w: Roczniki Filozoficzne, t. LVIII, numer 1 – 2010, s. 109-138.
 • Wolny rynek jako syntagma, czyli szukanie porozumienia na granicy, w: J. Oniszczuk (red.), Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 477- 493.
 • Teatr jako przestrzeń poznania języka, w: Brzana Ł., Knieja J., Zygmunt T. (red.),    Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we     współczesnej glottodydaktyce, Wydawnictwo Werset, Lublin 2010, s. 448-460.
 • Wędrówka Małego Księcia jako metafora życia człowieka, w: ks. Bp W. Depo  (red.), Vademecum in caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. Urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 507-521.
 • Trzej wędrowcy albo trzy strategie rozumienia, w: Ch. Garbowski, J.P. Hudzik, J. Kłos,
  Charlesa Taylora wizja nowoczesności. Rekonstrukcje i interpretacje, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012, s. 160-182.
 • Człowiek w przestrzeni wolności a totalitaryzm, w: P. Jaroszyński i in. (red.), Totalitaryzm jawny czy ukryty? Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 141-150.
 • Konserwatywne rozmyślania nad miastem, w: J. Miklaszewska, J. Szczepański (red.), Filozofia polityczna po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 109-122.
 • Między nauką i religią – uwagi na marginesie pewnej tradycji, w: Roczniki Filozoficzne, t. LIX, nr 2, Lublin 2011, s. 141-164.
 • Ład spontaniczny i naturalne porządkowanie się rzeczy, w: K. Wieczorek, M. Wojewoda (red.), Filozofia w służbie polityki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011, s. 113-128.
 • Johna Henry’ego Newmana wizja uniwersytetu, w: S. Majdański (red.), Summarium, TNKUL, Lublin 2012, s. 45-60.
 • Człowiek wobec pustyni: uwagi w kontekście doświadczenia amerykańskiego w: A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (red.), Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]interpretacje, Impuls, Kraków 2012, s. 51-70.
 • Some Remarks on Europe and Its Two Lungs, w: M. Sobczyński, M. Barwiński (red.), The Eastern Dimension of the United Europe, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o., Łódź–Opole 2013, s. 29-43.
 • Free Persons – and Their Safe Journey Through Darkness, w: S. Gregg (red.), Theologian & Philosopher of Liberty, Grand Rapids: Acton Institute, 2014, p. 105-123.
 • Obrazy – rzeczy – osoby. Wokół epistemologii (filozofii) wiary Johna Henry’ego Newmana, w: K. Pek, Serce mówi do serca. Bł. John Henry Newman (1801-1890), Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 17-55.
 • Public Virtue, Freedom and Self-Government in the Founding Era, w: T. Zygmunt (red.), Język, kultura, nauka, Chełm: PWSZ, 2012, s. 55-66.
 • Zło człowieka a zło systemu, w: D. Probucka (red.), Etyka a zło, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013, s. 31-40.
 • Zawinięta świadomość i poszukiwanie wspólnoty czyli refleksje nad nowoczesnością, ZNKUL, Rok LV, nr 4 (220), 2012, s. 29-52.
 • Kiedy rzeczy zamieniają się w słowa, w: „Przegląd Pedagogiczny” nr 2, rok 2012, UKW Bydgoszcz, s. 33-50.
 • Pewność zdania a pewność osobyczyli o strukturze przyświadczenia, w: „Przegląd Filozoficzny”, cz. I, Rocznik 21, nr 2(82), Warszawa 2012, s. 73-86.
 • Myślenie ukryte i wiedza osoby. Na marginesie rozważań Michaela Polanyia, w: „Przegląd Filozoficzny”, cz. I, Rocznik 22, nr 1(85), Warszawa 2013, s. 363-379.
 • Faith – Reason – Identity: the Fundamental Triangle, w: “Odessa National University Herald,” t. 18, nr 2(18), cz. 1, 2013 (s. 11-28).
 • Wolny rynek w perspektywie biblijnej, w: ks. Ireneusz Celary, ks. Polok, Homo oeconomicus w pastoralno-społecznej przestrzeni, Katowice: Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o., 2013, s. 59-71.
 • Słowo i dotyk. Media na pograniczu, w: M. Sokołowski (red.), Nowe media i wyzwania współczesności, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, s. 15-29.
 • Tetrada, czyli czteroelementowy wzorzec przemian kulturowych, w: Roczniki Filozoficzne, t. LXI, nr 4, Lublin 2013, s. 93-115. (ISSN 0035-7685)
 • Filozofia i literatura – refleksje w kontekście kultury popularnej, w: ks. T. Duma, A. Maryniarczyk SDB, P. Sulenta, Sztuka i realizm, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2014, s. 133-145.
 • Ojciec – czyli ten, który zakłada: kontekst amerykański, w: D. Kornas-Biela (red.), Ojcostwo dzisiaj, Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net 2014, s. 33-44.
 • Faith and Reason in the Teaching of Bl. John Henry Newman, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2014, 47/1, ISSN 0137-3447, s. 111-126.
 • Etyka w biznesie – Wprowadzenie w: B. Chyrowicz (red.), Etyka stosowana. Metody i problemy, Lublin: TNKUL, 2013, s. 371-373
 • Prawo a problemy etyki stosowanej – Wprowadzenie w: B. Chyrowicz (red.), Etyka stosowana. Metody i problemy, Lublin: TNKUL, 2013, s. 405-406.
 • Kain i Abel – czyli dobro w cieniu zła, w: D. Probucka (red.), Etyka i dobro, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2015, s. 62-70.
 • Wolność w myśli Ludwiga von Misesa (1881-1973), w: Roczniki Filozoficzne, LXIII, 2, 2015, s. 207-235.
 • On the Nature of Borders in the Context of Józef Tichner's Philosophy, w: M. Sobczyński, A. Rykała (red.), Region and Regionalism, no. 12, vol. 1, Łódź-Opole 2015, s. 163-177.
 • Etyka w polityce, w: ks. S. Janeczek, A. Starościc, Etyka. Filozoficzna etyka życia spełnionego, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016., Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.
 • Poznanie i uznanie prawdy - jako wejście do grobu, w: M. Tkaczyk, M. Krupa, K. Jaworski (red.), Veritas in caritate
 • Wertykalny i horyzontalny religii w środowisku medialnym, w: R. Sierocki (i in.), Media i religia. Nowy kontekst komunikacji, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 17-35.
 • The Light of Conscience and the Power of the Person: John Henry Newman Revisited, w: "Language-Culture-Politics", International Journal vol. 1/2006, PWSZ, Chełm 2016.
 • Granice wewnętrzne - granice zewnętrzne. Kontekst amerykański, w: Acta universitatis lodziensis FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA, 26, 2016: s. 47–61.
 • Bł. John Henry Newman – etos i nawrócenie, w: Studia Europaea Gnesnesia 14/2016, s. 193-213.
 • Odpowiedzialność i okoliczności. Uwagi w kontekście myśli Johna  Henry’ego Newman i twórczości  Grahama Greene’a, w: Zeszyty Naukowe KUL 59 (2016), nr 3 (235), s. 77-88.
 • Tak zwany traf moralnyhttp://filozofuj.eu/jan-klos-zwany-traf-moralny-polemika/ (2017)
 • The Modern Idea of Religious Toleration versus the State, in: M. Sobczyński, M. Barwiński (red.), Region and Regionalism, no. 13, vol. 1, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Łódź-Opole 2017, s. 11-23.
 • Poznanie Boga w ujęciu bł. Johna Henry'ego Newmana, w: Filozofia Boga. Cz. I: Poszukiwanie Boga, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 7, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, ISBN 978-83-8061-435-2, s. 109-136.
 • Sand and Sea – Unstable Foundations for Education, “Language – Culture – Politics”, vol. 1/2017, PWSZ, Chełm 2017, s. 105-122.
 • „Pokażcie mi monetę podatkową” (Mt 22,19). Refleksje o naturze
  pieniądza, Ethos, nr 121, styczeń-marzec 2018, s. 46-64.
 • Ludobójstwo – czyli zbrodnia, której nie ma, „Zeszyty Naukowe KUL” 60 (2018), nr 3 (243), http://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1990, s. 126-152.
 • The Integrated Man as a Precondition of Honest Business, “Forum Teologiczne”, XX (2019), Wydawnictwo UWM w Olsztynie, s. 31-46.
 • Wolne słowo wobec propagandy, w: M. Sokołowski, Przekonać, pozyskać, skłonić. Re-wizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2020, s. 23-43.

Redakcja książki, autor wstępu, tłumacz [Editor, Author of Introduction, Translator]

 • R.A. Sirico, Wolność a sumienie społeczne, tłum. J. Kłos (red.), A. Głaz i in., Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 2006; wstęp, s. 7–10.
 • F. Bastiat, Państwo, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 2006; wstęp, s. 9–14.

Redakcja książki [Editor]

 • (wspólnie z A.J. Norasem), Człowiek i polityka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002.
 • (wspólnie z Ch. Garbowskimi J. Hudzikiem), Charles Taylor’s Vision of Modernity. Reconstructions and Interpretations, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009.

Hasła encyklopedyczne [Encyclopaedic Entries]

 • [McLuhan Herbert Marshall], w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 963-964.
 • [Newman John Henry], w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 594-596.
 • [Smith Adam], w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 70-72.
 • [John Henry Newman – poglądy filozoficzne], w: Encyklopedia katolicka, t. XIII, TNKUL, Lublin 2009, s. 975-976.
 • [John Rawls], w: Encyklopedia katolicka, t. XVI.
 • [Tradycjonalizm], w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, s. 962-963, ISBN 978-83-7306-651-9
 • [Umowy społecznej teoria], w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, s. 1330-1332. ISBN 978-83-7306-651-9

Recenzje [Reviews]

 • J.H. Newman, Kazania uniwersyteckie, tłum. P. Kostyło, Kraków 2000, w: Zeszyty Naukowe KUL 44:2001 nr 1-2, s. 139–143.
 • J. Bell, The Political Economy of Reform in Post-Communist Poland, UK: Edward Elgar, Cheltenham 2001, w: „Markets & Morality”, vol. 5, no 2 (Fall 2002), s. 513–515.
 • G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, MUZA S.A., Warszawa 2001, w: Zeszyty Naukowe KUL 47 (2004), nr 1, s. 79–82.
 • A. Rzegocki, Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli lorda Actona, Kraków 2004, w: Zeszyty Naukowe KUL 47 (2004), nr 3, s. 116–122.
 • M. Novak, The Universal Hunger for Liberty, Basic Books, New York 2004, w: „Markets & Morality”, vol. 8, no 2 (Fall 2005), s. 526–528.
 • Ch.J. Insole, The Politics of Human Frailty: A Theological Defence of Political Liberalism, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2004, w: „Markets & Morality”, vol. 8, no 2 (Fall 2005), s. 533–535.
 • „Ekologia moralna – droga ku dojrzałej wolności” (rec.: M. Novak, The Universal Hunger for Liberty, Basic Books, New York 2004, w: „Ethos”, Rok 18, 2005, nr 3-4, s. 295–299.
 • Recenzja wydawnicza: John F. Crosby – The Word Against Evil: Dietrich von Hildebrand and the Philosophy of Intellectual Resistance to Nazism
 • Słowo przeciwko złu. Dietrich von Hildebrand i filozofia intelektualnego oporu wobec nazizmu (tłum. D. Chabrajska), „Ethos” 25(2012) nr 1-2(97-98), s. 292-307.

 • Kulturowy kontekst deklaracji Dignitatis humanae. Artykuł rozpatrywany do druku w „Ethosie” 25(2012) nr 4(100) – recenzja negatywna, artykuł nie był tekstem oryginalnym, tekst był już publikowany przez autora (Rafał Dudała).
 • Antoni Szwed, O dwóch odmiennych wizjach chrześcijaństwa w myśli Hegla i Kierkegaarda. Analiza wybranych zagadnień (książka dla Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010); ostateczna wersja tytułu „Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard” (Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2011).
 • Recenzja wydawnicza dla Markets & Morality „Tradition and the Primacy of Labor in Catholic Social Thought” (2012),
 • Wartości ekonomiczne i ideologiczne a idea zrównoważonego rozwoju. Uwagi ogólne
 • Recenzja wydawnicza: J. Merecki, Podmiotowość i transcendencja. Świadomość w filozofii Karola Wojtyły i w teologii Jan Pawła II, Ethos 26(2013), nr 1(101)
 • Recenzja wydawnicza: Prawdopodobieństwo drogą do pewności? Probabilistyka w myśli J. H. Newmana, czasopismo „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki”
 • Recenzja wydawnicza: „Aktualność Kierkegaarda. W dwusetną rocznicę urodzin duńskiego myśliciela” (16 XII 2013)
 • Recenzja wydawnicza: „Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie” M. Kapias (red.), Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" Sp. z o.o. (3 I 2014)
 • Recenzja wydawnicza: „Wolność według Lorda Actona i Józefa Tischnera. Analiza porównawcza myśli dwóch katolickich liberałów” do Politeji, UJ, Kraków 2014.
 • Recenzja wydawnicza: Tekstoteka Filozoficzna nr 3 (2014), „Granice pozytywizmu prawniczego” Uniwersytet Opolski, 2014.
 • Recenzja wydawnicza (wstępna): "Religion and the Social Order: Lesson from Adam Smith, Hayek and Vernon Smith," dla Journal of Markets & Morality.
 • Recenzja wydawnicza: ks. Alfred Wierzbicki (red.), Etyka obywatelska dziś
 • Recenzja wydawnicza: From Ecclesiastical to Political Economy: The Rise of the Social (Markets & Morality, 9 I 2015)
 • Recenzja wydawnicza: (L. Kopciuch), Idee filozofii społecznej Thomasa Hobbesa w późniejszych koncepcjach filozofii dziejów (Roczniki Filozoficzne KUL, 15 I 2015)
 • Recenzja artykułu naukowego: Christian Social Ethics in the United States: A Partial Survey of the Landscape (do "Ethos" 28(2015) nr 4(112) (31 VIII 2015)
 • Recenzja artykułu naukowego: Post-Communist Transition and Virtue in Business Ethics dla "Journal of Markets & Morality" (Acton Institute, Grand Rapids, USA, 15 IX 2015)
 • Recenzja artykułu naukowego: Legal Positivism, Environmentalism, and the Destruction of Liberty dla "Journal of Markets & Morality (Acton Institute, Grand Rapids, USA, 5 X 2015).
 • Recenzja artykułu naukowego: Augustinian motifs in Mandeville’s theory of society dla "Journal of Markets & Morality (Acton Institute, Grand Rapids, USA, 21 X 2015).
 • Recenzja wydawnicza książki naukowej: "Utylitarystyczny liberalizm? John Stuart Mill i późniejsza myśl liberalna" dla Instytutu Studiów Politycznych, PAN (30 XI 2015).
 • Recenzja artykułu naukowego: "Are Postmodernist Theologians Developing a Christian Economics?" dla "Markets & Morality" (Grand Rapids, USA, 21 XII 2015).
 • Recenzja artykułu naukowego: M. Sokołowski, Polish Experience in Film Education (1898-1988) (dla Instytut Pedagogiczno-Językowy, PWSZ Elbląg) (29 XII 2015).
 • Recenzja artykułu naukowego: „Is Affirmative Action Necessary For Women To Achieve Equality Of Opportunity In Employment?” (Ethos, 2016).
 •  


 

Pozostałe publikacje [Other Publications]

Publicystyka [Journalism]

 • Filozofia chwili, „Głos Katolicki” (Paryż), XII 1989
 • Kilka słów o wolności, „Głos Katolicki” (Paryż), 10 XII 1989, nr 44 (1439), Rok XXXI
 • Nagość na ekranie”, „Przewodnik Katolicki”, 29 IV 1990, nr 17
 • A dostanę plusa?, „Być sobą”, nr 10, 11/90
 • Pokolenie Einsteinów, „Być sobą”, nr 12/90
 • Twoja wina, „List”, Rok IX, lipiec-sierpień ’92, nr 7-8
 • Filozof, teolog, pisarz, „Przewodnik Katolicki”, nr 32, 12 VIII 1990, s. 1, 4.
 • Świat widziany przez okno, „Być sobą”, nr 2/93
 • Ale jaka jest prawda?, „Być sobą”, nr 3/93
 • Życie przegrywa z Majorką, „Być sobą”, nr 4/93
 • Zamknięty krąg, „Być sobą”, nr 5/93
 • Ta wymarzona, ten wymarzony..., „Być sobą”, nr 6/93
 • Zwyczajna apokalipsa, „Być sobą”, nr 7/93
 • Aż tu nagle trach..., „Być sobą”, nr 7/93
 • Wartości chrześcijańskie, „Być sobą”, nr 9/93
 • Rolada handlowa, „Express Wschodni”, 27 IX 1993, Rok I nr 17
 • Rower mu zabrali..., „Express Wschodni”, 28 IX 1993, rok I nr 18
 • Szinka z musztardoj, „Express Wschodni”, 28 IX 1993, Rok I nr 18
 • Krótki żywot Zenona K., „Express Wschodni”, 7 X 1993, Rok I nr 25
 • Co z tą dziurą?!, „Express Wschodni”, 14 X 1993, Rok I nr 30
 • Życie z klawiatury, „Być sobą”, nr 1/94
 • Czarna magia końca wieku, „Być sobą”, nr 7/94
 • Droga sumienia, „W drodze”, nr 11/1994
 • Arete czyli dzielność, „Być sobą”, nr 11/94
 • Geneza zła, „W drodze”, nr 2/1995
 • Pytania są wciąż te same (rozmowa z O. Prof. M. A. Krąpcem), „W drodze”, 9(265) 1995
 • Poeta księżyca, „Być sobą”, nr 9/95
 • Aix-en-Provence – powrót do źródeł, „Najwyższy Czas!”, nr 47/1996
 • Stopnie, stopnie, stopnie... paski, paski, paski..., „Akcja”, Bielsko-Biała, 2 (1997) nr 8
 • Polak pęknięty, „Akcja”, Bielsko-Biała, 2 (1997) nr 9
 • Wir sind böse Christen, „Akcja”, Bielsko-Biała, 2 (1997) nr 11
 • Historia jest przestrogą, „Hoffnung”, 1997, nr 40/41
 • Drugi brat, „Akcja”, Bielsko-Biała, 12 (1998) nr 15
 • Oj, dana, dana, nie ma szatana, „Akcja”, Bielsko-Biała, 3 (1998) nr 13
 • Ubita ścieżka, „Akcja”, Bielsko-Biała, 3 (1998) nr 16
 • Wielkie dzieła – mali ludzie, „Gość Niedzielny”, nr 28, 12 VII 1998, s. 24
 • But na ścianie, „Akcja”, Bielsko-Biała, 18 (1998) nr 21
 • Ślad chama, „Gość Niedzielny”, nr 38, 20 IX 1998, s. 22
 • Przyjemne z pożytecznym, „Gość Niedzielny”, nr 46, 15 XI 1998, s. 24
 • Wrzuć monetę, „Akcja”, Bielsko-Biała, 22 (1998) nr 25
 • Powinność a użyteczność, „W drodze”, 2(306) 1999
 • Wszystko na sprzedaż, „Akcja”, Bielsko-Biała, 5 (1999) nr 31
 • W objęciach rozbawionej Europy, „Niedziela” nr 17A, Rok XLII, 25 V 1999
 • Syzyfowe prace, „Akcja”, Bielsko-Biała, 12 (1999) nr 38
 • Wspomnienie z łezką w oku, „Akcja”, Bielsko-Biała, 6(2000) nr 44
 • Metoda Silvy, itp., itd., „Akcja”, Bielsko-Biała, 9(2000) nr 47
 • Czy potrzebna nam filozofia?, „W drodze”, 11(327) 2000
 • Jeszcze jedno wspomnienie, „Akcja”, Bielsko-Biała, nr 12(50), grudzień 2000
 • Życie jako śmiertelna choroba..., „Akcja”, Bielsko-Biała, nr 01 (51), styczeń 2001
 • John Henry Newman (1801-1890), „Akcja”, Bielsko-Biała, nr 5(55), maj 2001
 • Zrywanie aureoli, „Akcja”, Bielsko-Biała, nr 7/8 (57/58), lipiec/sierpień 2001
 • (Głos w dyskusji), w: M. Borkowska, J. W. Gałkowski (red.), Etyka w biznesie, TNKUL, Lublin 2002
 • Ocalić od zapomnienia..., „Roździeń”, lipiec 2004, Rok IX, nr 7/108
 • Dziadek Jan – powikłane losy, „Roździeń”, wrzesień 2004, Rok IX, nr 9/110
 • Impresje śląskie, „Roździeń”, październik 2004, Rok IX, nr 10/111
 • Pan Izydor – czyli świat zegarów, „Roździeń”, styczeń 2005, Rok X, nr 1/114
 • „Gdzie o Rubensie nie słyszano nawet...”, „Roździeń”, luty 2005, Rok X, nr 2/115
 • Wierność do końca, „Roździeń”, kwiecień 2005, Rok X, nr 4/117
 • Trzy wizyty – jedno wspomnienie, „Roździeń”, maj 2005, Rok X, nr 5/118
 • Wolność słowa, „Roździeń”, czerwiec 2005, Rok X, nr 6/119
 • Prawda pragmatyczna?, „Roździeń”, lipiec 2005, Rok X, nr 7/120, cz. I
 • Prawda pragmatyczna?, „Roździeń”, sierpień 2005, Rok X, nr 8/121, cz. II
 • Szkolne wspominki, „Roździeń”, wrzesień 2005, Rok X, nr 9/122
 • Jesień dźwiękami utkana, „Roździeń”, październik 2005, Rok X, nr 10/123
 • Fridek, „Roździeń”, listopad 2005, Rok X, nr 11/124
 • Zimowe wspomnienia, „Roździeń”, grudzień 2005, Rok X, nr 12/125
 • Ciemność dnia – światło nocy, „Roździeń”, styczeń 2006, Rok XI, nr 1/126, cz. I
 • Wierny do końca, „Niedziela”, nr 3, 15 I 2006
 • Ciemność dnia – światło nocy, „Roździeń”, marzec 2006, Rok XI, nr 3/128, cz. II
 • Świeca zgasła, „Roździeń”, styczeń 2007, Rok XII, nr 1/138
 • Odpoczną i wstaną, „Roździeń”, listopad 2007, Rok XII, nr 11/148.
 • Rzeczy przemijanie, „Roździeń”, luty 2008,
 • „Dlaczego miałby stary orzeł...”, „Roździeń”, marzec 2008, Rok XIII, nr 3/152
 • Nasza Brygada, „Roździeń”, kwiecień 2008, Rok XIII, nr 4/153
 • Beznadzieja – choroba śmiertelna, „Roździeń”, maj 2008,
 • Sutanna za paskiem, „Roździeń”, czerwiec 2008, Rok XIII, nr 6/155
 • Martwe drzewo, „Roździeń”, lipiec 2008, Rok XIII, nr 7/156
 • Stary rower, „Roździeń”, sierpień 2008, Rok XIII, nr 7/156
 • W drodze do Ostrej Bramy, „Roździeń”, wrzesień 2008, Rok XIII, nr 9/158. (s. 12-13),
 • Złe dorady, „Roździeń”, listopad 2008, Rok XIII, nr 11/160. (s. 12-13),
 • Biały kamień, „Roździeń”, grudzień 2008, Rok XIII, nr 12/161.
 • Krótki remanent, „Roździeń”, luty 2008, Rok XIV, nr 2/163.
 • Kolory cegły jak kolory tęczy, "Roździeń", wrzesień 2009, Rok XIV, nr 9/170. (s. 10-11)
 • Orły nad Alpami, w: „Roździeń”, listopad 2014, Rok XIX, nr 11/232, ISSN 1426-0085, s. 20-21.
 • Buty i telefon głuchy, w: "Niedziela", nr 45, 8 XI 2015, s. 37.
 • O demo-kracji i niezbędnych cnotach, w: "Filozofuj", nr 5, 2015, s. 6-8.
 • A duch i tak wieje, kędy chce, w: http://filozofuj.eu/jan-klos-a-duch-i-tak-wieje-kedy-chce/ [2 IX 2016].
 • Wczorajsza zasługa, dzisiejsza winahttp://filozofuj.eu/jan-klos-wczorajsza-zasluga-dzisiejsza-wina/ [29 I 2018].
 • Etyk jako demiurg oraz wyizolowany mózg, http://filozofuj.eu/jan-klos-etyk-jako-demiurg-oraz-wyizolowany-mozg-refleksja/ [14 V 2018]
 • Schadenfreude - czyli zgubna droga do fałszywej moralności, „Filozofuj!” (8 X 2018) http://filozofuj.eu/jan-klos-schadenfreude-czyli-zgubna-droga-do-falszywej-moralnosci-recenzja/ [8 X 2018]
 • Uwięzieni w oddzieleniu, „Filozofuj!” (30 XII 2018) https://filozofuj.eu/jan-klos-uwiezieni-w-oddzieleniu-opinia/
 • Pomiędzy metaforą a dosłownością, „Filozofuj!” (18 II 2019) https://filozofuj.eu/jan-klos-pomiedzy-metafora-a-doslownoscia/
 • Bo czym różni się dzik od człowieka?, „Filozofuj!” (10 III 2020), https://filozofuj.eu/jan-klos-bo-czym-rozni-sie-dzik-od-czlowieka/
 • U-topologia – czyli o przekształceniach w przestrzeni moralnej, Filozofuj!” (11 V 2020), 2020, nr 3 (33), s. 9-11.

Literatura [Literature]

opowiadania [short stories]

 • Piotr, „Przewodnik Katolicki”, 20 II 1983, nr 8; 27 II 1983, nr 9
 • Zdarzenie, „Przewodnik Katolicki”, 12 I 1986, nr 2
 • Kolejka, „Przewodnik Katolicki”, 26 I 1986, nr 4 (przedruk w „Niepokalana. L’Immaculée, Verquin, Francja)
 • Jestem, pamiętam, czuwam, „Przewodnik Katolicki”, 22 VI 1986, nr 25 (przedruk w „Niepokalana. L’Immaculée”, nr 6 (406), 1988, Rok XXXIV, Verquin, Francja)
 • Drzewo, „Przewodnik Katolicki”, 18 I 1987, nr 3
 • Ślepa miłość, „Być sobą”, nr 7/94
 • Hiob, eSPe (94)
 • Żydek, „W drodze”, 2(282) 1997

książki [Books]

 • Koncert a-moll i inne opowiadania, Norbertinum, Lublin 2003 (na podstawie opowiadania pt. „Ślepy z Betsaidy” z tego zbioru napisałem monodram, który został wystawiony przez teatr „Bez Nazwy” 5 IV 2006 w ramach Sceny Debiutów Realnych, MDK Gliwice)

Tłumaczenia [Translations]

na j. polski [into Polish]

książki [books]

 • B.P. Bowne, Personalizm, Oficyna Wydawnicza „Czas”, Lublin 1994 (wspólnie z ks. B. Gacką)
 • R. Baer, W matni New Age, Wydawnictwo M, Kraków 1996
 • M. Spangler (wyd.), Fałsz politycznych frazesów, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 1996 (wspólnie z M. Albigowskim)
 • L. von Mises, Biurokracja, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 1998 (2006)
 • J.H. Newman, Modlitwy na każdy dzień, The Oratory, Birmingham 1998
 • Simcha Nornberg. The Book of Asceticism and Joy of Life (tekst polski J. P. Hudzik), Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin 1999
 • R.A. Sirico, Powołanie przedsiębiorcy (wspólnie z D. Stanny), w: R.A. Sirico, Wolność i sumienie społeczne, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 2006
 • R.A. Sirico, Wolne i cnotliwe państwo, w: R.A. Sirico, Wolność i sumienie społeczne, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 2006.
 • F. Bastiat, Sofizmaty ekonomiczne, w: F. Bastiat, Dzieła zebrane, Wydawnictwo PROHIBITA, Warszawa 2009.

artykuły (wybrane przykłady) [Articles, selected examples]

 • R.K. Bennet, Największy dar, jaki otrzymałem od Boga, „Być sobą”, nr 2/91
 • J. Dewey, Schemat badania, w: M. Hetmański (red.) Poznanie, Ossolineum, Wrocław 1992
 • J.H. Newman, Usposobienie filozoficzne, „W drodze”, 11(303) 1998
 • J. Bryce, Wprowadzenie prawa prywatnego, średniowieczna Islandia i libertarianizm, w: http://www.iceland.pl/ artyk/040227artyk1.html (przekład i opracowanie)
 • Bł. J.H. Newman, Racje świata a racje wiary, w: „Pastores”, 53 (4) 2011, Jesień, s. 123-127 (tłum. i oprac.)


na j. angielski (wybrane przykłady) [into English, selected examples]

 • Poniższe pozycje pochodzą z: L. Borkowski, A.B. Stępień (red.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, TNKUL, vol. 2, Lublin 1991
  • A.B. Stępień, Methods in Philosophy,
  • A.B. Stępień, The Existence (of Something) – Concept and Judgement,
  • A.B. Stępień, The Scientific Work of Fr. Prof. Stanisław Kamiński (1919 – 1986).
 • Poniższe pozycje pochodzą z: L. Borkowski, A.B. Stępień (red.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, TNKUL, vol. 3, Lublin 1993
  • S. Kiczuk, Logic and Philosophy,
  • A.B. Stępień, The Role of Experience at the Point of Departure of Metaphysics
 • Abp. K. Majdański, The Europe of Tomorrow, w: „Ethos”, special edition, no 2, 1996
 • J. Galarowicz, The Anthropological Studies of Karol Wojtyła, w: „Ethos”, special edition, no 2, 1996
 • Rev. J. Szymik, The Splendour of Catharsis, w: „Ethos”, special edition, no 2, 1996
 • Cz. Cekiera, „Introduction” w: K. Dąbrowski, Multilevelness of Emotional and Instinctive Functions, TNKUL, Lublin 1996.
 • Poniższe pozycje pochodzą z: S. Kiczuk, J. Herbut, A.B. Stępień (red.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, TNKUL, vol. 4, Lublin 1998.
  • S. Kiczuk, The Logic of Causal Propositions,
  • S. Kiczuk, The Language of Modern Physics and the Problem of Quantum Mechanics According to Werner Heisenberg,
  • S. Kiczuk, The Issue of Possibility of Forming the Scientific Outlook,
  • B. Czernecka, Remarks on Modalities de dicto and de re.
 • Poniższe pozycje pochodzą z: S. Kiczuk, J. Herbut, A.B. Stępień (red.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, TNKUL, vol. 5, Lublin 2002
  • S. Kiczuk, A Dispute about the Applicability of Formal Logic to Philosophy in the Lublin School,
  • S. Kiczuk, Remarks on Some Types of Necessity,
  • A.B. Stępień, Is Reason in a Position to Defend Itself?,
  • A.B. Stępień, An Introduction into the Problems of the Relation Between the Methodology of the Sciences and the Sphere of Values.
 • J.P. Hudzik, Understanding the Holocaust Philosophically. Following Adorno and Lyotard, w: „Krytyka współczesna”, nr 4(38)/2003
 • Poniższe pozycje pochodzą z: S. Kiczuk, J. Herbut, A.B. Stępień (red.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, TNKUL, vol. 6, Lublin 2006
  • J. Wojtysiak, Metaphysics in Logic,
  • J. Wojtysiak, Existence: Basic Conceptions,
  • J. Wojtysiak, On the Moral Argument for the Existence of God.

Inne [Others]

 • [spr.]
  • Uroczysta sesja „Człowiek i polityka”, w: „Zeszyty Naukowe KUL”, 45 (2002), nr 3 – 4.
 • książki
  • Medyczny poradnik językowy (angielsko-polski) (wspólnie z E. Olech), Norbertinum, Lublin 1993
 • artykuły [articles]
  • „Dialogi medyczne” (angielsko-polskie) w czasopiśmie dla lekarzy „Medicus"

 

 

Autor: Jan Kłos
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020, godz. 10:57 - Jan Kłos