Katedra powstała w 1998 roku początkowo pod nazwą Katedra Dydaktyki Ogólnej, a następnie pod nazwą Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. Od 2020 roku nosi nazwę: Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii.

Pracownicy Katedry łączą pracę naukowo - dydaktyczną z działalnością służebną na rzecz środowisk edukacyjnych.

W Katedrze prowadzone są badania naukowe w zakresie zagadnień związanych z przemianami edukacyjnymi w polskiej szkole.

 

Pracownicy Katedry:

 

 

 
chalas_krystyna_400

prof. dr hab. Krystyna Chałas

KIEROWNIK KATEDRY

ks. dr hab Adam Maj, prof. KUL

zdj10_1

 

dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL

 
buk-cegielka_marta_2 ania
   

 

dr Marta Buk - Cegiełka

adiunkt

 

dr Anna Badora - 
asystent

 

Byli pracownicy Katedry:

 • Dr Anna Petkowicz
 • S. dr hab. Maria Loyola Opiela, prof. KUL
 • Dr Beata Komorowska

 

 

***

 

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii, zaprasza 

do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem Gości Zagranicznych:

Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria-badania- innowacyjne rozwiązania pedagogiczne

 

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w zaproszeniu:

 

ZAPROSZENIE

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

***

 

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii, zaprasza 

do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem Gości Zagranicznych:
Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka.

Wiodące kierunki i szkoły naukowe

 

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w zaproszeniu:

 

ZAPROSZENIE

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

***

 

Konkurs literacki dla uczniów klas III szkół podstawowych pt.:

"DZIECKIEM BYĆ" 

1 czerwca 2021 r.

WYNIKI

Miejsca:

 1. Igor Wójcik - klasa III b, Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka w Markuszowie, wychowawca: Ewa Ciupa
 2. Daniela Plewik – klasa III b, Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori, wychowawca: Izabela Kochalska
 3. Krystian Lipiński – klasa III a, Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka w Markuszowie, wychowawca: Lilianna Korzonek

Wyróżnienia:

 • Kornelia Piwko - Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, wychowawca: Iwona Dziewicka
 • Dawid Buczkowski – klasa III a, Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka w Markuszowie, wychowawca: Lilianna Korzonek

UCZNIOM I WYCHOWAWCOM GRATULUJEMY

 

***

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza na konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych:
Nauczyciel i jego praca wobec wyzwań współczesności 

14 kwietnia 2021

 

Szczegóły dotyczące konferencji:
https://www.kul.pl/14-04-2021-r-konferencja-pt-nauczyciel-i-jego-praca-wobec-wyzwan-wspolczesnosci,art_93983.html

***

 

Gratulacje dla Pani dr hab. Beaty Jakimiuk

Dr hab. Beata Jakimiuk została członkiem Sekcji Pedagogiki Pracy funkcjonującej w ramach struktury Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w wyniku wyborów w tajnym głosowaniu na posiedzeniu KNP PAN w dniu 26.06.2020 r

 
***

 

Pracownicy Katedry chcąc uczcić 100-tną rocznicę urodzin Jana Pawła II, podjęli inicjatywę upowszechnienia nauczania Jana Pawła II w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły.

W tym zakresie studenci pedagogiki oraz pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej opracowali 100 scenariuszy lekcji na tematy uwzględniające zagadnienia zawarte w nauczaniu Jana Pawła II. Zostało również opracowanych 100 projektów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej. Autorem projektów jest prof. dr hab. Krystyna Chałas.

Opracowane materiały zostaną wydane w dwóch tomach pt.
Nauczanie Jana Pawła II w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły

T.I. Nauczanie Jana Pawła II w procesie lekcyjnym;

T.II. Projekty edukacyjne drogą zgłębiania nauczania Jana Pawła II.

 

***

 

Pracownicy Katedry łączą pracę naukowo – badawczą z działalnością służebną o zasięgu krajowym oraz zagranicznym na rzecz środowisk edukacyjnych, poprzez opiekę naukową nad Towarzystwem Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, powołanie w 2014 r. Ogólnopolskiego Forum Szkół Poszukujących Sposobów Integralnego Rozwoju i Wychowania Ucznia, prowadzenie od 2009 r. cyklicznego Seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów pedagogiki, sesji „Uczę się Ciebie nauczycielu” oraz pracę koncentrującą się na upowszechnianiu nowatorskich doświadczeń.

 

Główne kierunki badań Katedry:

 • Miejsce i funkcja edukacji aksjologicznej w budowaniu kultury szkoły i jej podmiotów (ogólnopolskie badania projektowo-wdrożeniowe z elementami badań w działaniu)

   Tematy szczegółowe:

  • Dydaktyczne uwarunkowania integralnego wychowania w szkole katolickiej jako czynnik budowania jej kultury.
  • Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom jako czynnik warunkujący kulturę szkoły i jej podmiotów.
  • Kształcenie kompetencji aksjologicznych nauczycieli jako czynnik warunkujący budowanie ich kultury pedagogicznej.
  • Miejsce i funkcja edukacji religijnej i formacji podmiotów szkoły w jej kulturze.
  • Rozwijanie twórczej aktywności podmiotów szkoły jako czynnik budowania kultury szkoły.

Badania mają głównie charakter sondażowo-diagnostyczny oraz projektowo-wdrożeniowy. Głównym nurtem są badania w działaniu. Dotyczą one społeczno-kulturowych uwarunkowań integralnego rozwoju i wychowania dziecka oraz kreowania tożsamości szkoły.

 

Katedra była współorganizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych:

 •  „Ewangelizacja a edukacja”, Częstochowa 2003 – konferencja międzynarodowa;
 •  „Polski system edukacji po reformie 1999. Stan, perspektywy, zagrożenia”, Piła 2004 – konferencja międzynarodowa;
 •  „Pedagogika wartości, wartości w pedagogice”, Rzeszów 2005;
 •  „Wychowanie ku wartościom w rodzinie i szkole”, Ružomberok 2005 (Słowacja);
 •  „Miłosierdzie w teorii i praktyce szkolnej”, Poznań 2006;
 •  „Kreowanie tożsamości szkoły. Historia – teraźniejszość – przyszłość”, Lublin 2008 – konferencja międzynarodowa;
 • „Kreowanie tożsamości szkoły katolickiej, historia – teraźniejszość – przyszłość”, Lublin 2012;
 • „Wyzwania i zadania wychowawczo-dydaktyczne w świetle Encykliki Laudato Si” – Levoča 2016.
 • "Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące szkoły naukowe", Lublin 2018.
 • Konferencja naukowo - dydaktyczna: "Nowatorstwo, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i aktów prawnych", Lublin 2018. 

Działalność dydaktyczna

W zakresie dydaktycznym Katedra pełni opiekę merytoryczną nad specjalnościami:  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej oraz zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego.

Od roku akademickiego 2019/2020 pełni także opiekę merytoryczną nad kierunkiem pięcioletnich studiów magisterskich: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W ramach pełnienia funkcji dydaktycznej Katedra prowadziła pięć edycji studiów podyplomowych dla dyrektorów szkół z zakresu zarządzania szkołą oraz 

Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i  wychowania przedszkolnego, Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego. Obydwa kierunki studiów podyplomowych w marcu 2016 r. otrzymały certyfikat Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, a studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego otrzymały dodatkowo Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”.

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2021, godz. 22:20 - Anna Badora