Konferencje międzynarodowe i krajowe zorganizowane/współorganizowane
przez dr hab. Elżbietę Szczot, prof. KUL

***

 

I. Wystąpienia na konferencjach z referatami

 

2012

 1. Katowice, 18 kwietnia 2012 r. – udział w ogólnopolskiej konferencji  naukowej „Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa”, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wygłoszenie referatu pt. „Obowiązek rodziny i szkoły w zakresie przygotowania do małżeństwa”.
 2. Lublin, KUL, 30 maja 2012 r. – udział w konferencji naukowej „Równość kobiet i mężczyzn wobec poprawności politycznej”. Wygłoszenie referatu pt. „Równość męża i żony w prawie kanonicznym”. Organizator: Studenci administracji KUL.
 3. Lublin, KUL, 18 października 2012 r. – udział w konferencji naukowej „Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła”. Organizator: Instytut Prawa Kanonicznego, Katedra Norm Ogólnych. Wygłoszenie referatu: „Sakramenty jako znaki i środki wyrażania i umacniania wiary”.

2013

 1. Brenna, 18 kwietnia 2013 r. – udział w Międzynarodowej Konferencji Ekumeniczno-Prawnej: „Rodzina suwerenna – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30 – lecie jej ogłoszenia”, 18-19 kwietnia 2013 r., Brenna, organizator: Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Facultatea de Teologie Universitatea Ovidiusdin Constanţa w Rumunii, Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Presove w Słowacji, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci w Czechach. Wygłoszenie referatu: „Prawo do zatrudnienia i płacy rodzinnej (KPR, art. 10)”.
 2. Katowice, 20 września 2013 r. – udział w Międzynarodowej Konferencji na temat: „Kobieta w Kościele – w 25. rocznicę ogłoszenia listu Mulieris dignitatem. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wygłoszenie referatu: „Ochrona macierzyństwa kobiet aktywnych zawodowo w Unii Europejskiej z uwzględnieniem nauczania Kościoła katolickiego”.
 3. Ukraina, 12-13 października 2013 r. – udział w polsko-ukraińskiej (międzynarodowa) konferencja „Etyczne aspekty aborcji i eutanazji”. Miejsce konferencji: Centrum Integracji „Caritas” w Zamłyniu na Ukrainie. Organizatorzy: Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu i niezależne organizacje z Polski – Fundacja „Pro Bono Futuro”, Fundacja Raoula Follereau oraz Uniwersytet Otwarty UKSW. Wygłoszenie referatu: „Rzymskokatolicki pogląd na aborcję i eutanazję. Ochrona praw dziecka w nauczaniu Kościoła Katolickiego”.
 4. Lublin, KUL, 10 grudnia 2013 r. – udział w międzynarodowym seminarium naukowym „Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych” (w 65. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka). Wygłoszenie referatu: „Misja świeckich w polityce”. Prowadzenie II sesji. Organizator: Katedra Nauk o Polityce KUL, Katedra Prawa Kanonizacyjnego (KUL).

2014

 1. Lublin, KUL, 25 marca 2014 r. – udział w konferencji i wygłoszenie referatu pt. „Prawa rodziny według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, podczas konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Kanonistów.
 2. Brenna, 10-11 kwietnia 2014 r. – udział w Międzynarodowej Konferencji Ekumeniczno-Prawnej: „Dobro dziecka, dobrem rodziny, Kościoła i społeczeństwa – w 25. Rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka ONZ oraz w 20. Rocznicę Jana Pawła II Listu do Dzieci”. Organizator: Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Facultatea de Teologie Universitatea Ovidiusdin Constanţa w Rumunii, Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Presove w Słowacji, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci w Czechach. Wygłoszenie referatu: „Prawo dziecka do edukacji i godziwych warunków socjalnych”.
 3. Łuck (Ukraina), 3-4 czerwca 2014 r. – udział w Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji pt. „Prawosławna Cerkiew we współczesnym społeczeństwie: problemy i perspektywy”, Łuck (Ukraina) i wygłoszenie referatu: „Rola kapłana w zakresie opieki paliatywnej”. Organizator: Wołyńska Prawosławna Akademia Teologiczna, Ukraińska Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego.
 4. Lublin, 22 października 2014 r. – udział w Międzynarodowej Konferencji naukowej pt. „Rodzina i polityka. W 20. Rocznicę międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014” i wygłoszenie referatu: „Wyzwania wobec polityki rodzinnej w Polsce”. Organizator: Katedra Nauk o Polityce, Instytut Europeistyki KUL oraz Instytut Prawa Kanonicznego KUL.
 5. Kraków, 20 listopada 2014 r. – udział w konferencji pt. „Ochrona praw dziecka w Kościele” i wygłoszenie referatu: „Władza rodzicielska a wolność religijna dziecka”. Organizator: Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

2015   

 1. Presov, Słowacja, 6-7 listopada 2015 r. – udział w II międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Man – Family – Society: in the Modern World - on the 50th Anniversary of the Promulgation of the Conciliar Constitution “Gaudium et Spes” i wygłoszenie referatu: „Rodzina wobec zjawiska globalizacji” (Family in the Face of Globalization). Organizator: Uniwersytet Śląski-Wydział Teologiczny, Uniwersytet w Presove – Fakultet Grekokatolickiej Teologii.

2016

 1. Brenna, 28 kwietnia 2016 r. – V Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna „Młodzież – Kościół – Ewangelizacja” z okazji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016”; wygłoszenie referatu pt. „Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej”.
 2. Ostróg, Ukraina, 10 września 2016 r. – II Międzynarodowa Konferencja z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej, wygłoszenie referatu pt. „Polityka – troska o dobro wspólne czy indywidualne? Refleksje na przykładzie państw postsowieckich”.
 3. Presov, 4-5 listopada 2016 r. – III Międzynarodowa Konferencja naukowa, Organizator: Uniwersytet Śląski – Wydział Teologiczny, Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Presove w Słowacji (III International Conference on Philosophy and Canon Law Church and State: Promotion of Economic, Social and Cultural Rights of the Human Person – on the 25th Anniversary of Pope John Paul II’s Encyclical Letter Centesimus Annus and on the 50th Anniversary  of the UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights); wygłoszenie referatu pt.: Dobro wspólne a przemiany społeczno-polityczne w Europie / The common good and social and political changes in Europe.

2017

 1. Łuck, Ukraina, 18 maja 2017 r. – Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja. Organizator: Wołyńska Prawosławna Akademia Teologiczna w Łucku. Wygłoszenie referatu: „Relacje państwo – Kościół w krajach Unii Europejskiej”.
  Українська Православна Церква Київський Патріархат ВОЛИНСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ, „Державотворення і помісність Церкви: історичні процеси та сучасні реалії” присвяченій 100-річчю початків українського національно-церковного відродження (1917-2017 рр.).
 2. Szczecin, 28 września 2017 r. – II Kongres Europeistyczny, Moderowanie panelu: „Stosowanie prawa Unii Europejskiej w państwie członkowskim”. Wystąpienie w panelu plenarnym „Przyszłość państwa w Unii Europejskiej”. Organizator: Instytut Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński.
 3. Prešov, 3-4 listopada 2017 r. – IV Międzynarodowa Konferencja naukowa. Organizator: Uniwersytet Śląski – Wydział Teologiczny, Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove w Słowacji. Wygłoszenie referatu: „Założenia polityki edukacyjnej w Strategii Europa 2020 / Assumptions of the Educational Policy in the Europe 2020 Strategy”. (The 4th International Conference on Philosophy and Canon Law [www.philosophyandcanonlaw.com]Contemporary Challenges of Education: Values – Norms – Legislation – on the 425th Anniversary of John Amos Comenius' Birthday, November 3–4, 2017 Presov, Slovakia).
 4. Warszawa, 7-8 grudnia 2017 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jaka przyszłość Europy? Wizja Junckera a racja stanu Polski”. Referat: „Perspektywa ustrojowa i prawno-polityczna przyszłosci UE”. Organizator: Instytut Europeistyki UW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski.

2018

 1. Rzym, 24 maja 2018 r. – wygłoszenie referatu: Entering into marriage in the Polish Catholic Church podczas International Scientific Conference “Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law of the Churches and Other Religious Organizations” May 24-25, 2018 Rome, Italy. Miejsce konferencji: Pontifical University Antonianum. Organizatorzy: Faculty of Canon Law and University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Theology with cooperation: Pontifical University of John Paul II in Cracow, Faculty of Canon Law, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration, University of Silesia, Faculty of Theology.
 2. Wrocław, 23 czerwca 2018 r. – wystąpienie na konferencji ogólnopolskiej „Nowoczesna edukacja dla przyszłości” z okazji XXX lecia Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Wystąpienie w panelu „Europeistyka – współczesność i perspektywy w polskiej nauce” – prezentacja studiów europejskich w Lublinie na KUL i UMCS (historia, współpraca).

II. Organizacja konferencji międzynarodowych i in.

 1. 11 maja 2000 r. – współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej na temat prawnej regulacji sakramentu pokuty z okazji wręczenia prof. dr. hab. Bronisławowi Wenantemu Zubertowi OFM księgi pamiątkowej „Plenitudo legis dilectio”, KUL.
 2. 9-10 maja 2005 r. – współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem”, połączonej z wręczeniem prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM wyboru pism Profesora pt. „Pro iure et Vita”, KUL.
 3. 10 grudnia 2013 r. – współorganizator międzynarodowego seminarium naukowego na temat: „Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych” (w 65. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka), KUL.
 4. 14 maja 2014 r. – międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja pt. „Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy”. Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, aula 300. Organizator: Katedra Nauk o Polityce (⇒ zob. więcej).
 5. 15 maja 2014 r. – międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja pt. „Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej”. Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, s. 204. Organizator: Katedra Nauk o Polityce i Katedra Nauki Administracji (⇒ zob. więcej).
 6. 22 października 2014 r. – międzynarodowa konferencja pt. „Rodzina i polityka. W 20. Rocznicę międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014”. Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Ioannis Pauli II, aula 1031. Organizator: Katedra Nauk o Polityce, Katedra Historii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych (⇒ zob. więcej).
 7. 9-10 listopada 2015 r. – międzynarodowa konferencja pt. „Kulturowy wymiar integracji europejskiej”. Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala 204. Organizator: Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Katedra Nauk o Polityce Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (⇒ zob. więcej).
 8. 10 września 2016 r. – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej od tytułem: „Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji”. Miejsce konferencji: Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” w Ostrogu na Wołyniu. Organizator: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Katedra Katedra Nauk o Polityce Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Nauk Politycznych i Zarządzania Informacją Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w Ostrogu na Wołyniu, Fundacja Konrada Adenauera (⇒ zob. więcej).
 9. 26-28 września 2017 r., Szczecin, II Kongres Europeistyczny, współorganizator, organizator panelu zamkniętego „Stosowanie prawa UE w państwie członkowskim” (⇒ zob. więcej).
 10. 24-25 maja 2018 r., Rzym, współorganizacja międzynarodowej konferencji: „Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law of the Churches and Other Religious Organizations” May 24-25, 2018 Rome, Italy. Miejsce konferencji: Pontifical University Antonianum. Organizatorzy: Faculty of Canon Law and University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Theology with cooperation: Pontifical University of John Paul II in Cracow, Faculty of Canon Law, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration, University of Silesia, Faculty of Theology.
 11. 20-22 września 2018 r., Międzynarodowa konferencja inaugurująca pracę Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich „Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich”, Lublin – Lwów. Organizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Lubelski Sekcja Prawa i Instytucji Europejskich, Zachodnie Centrum Naukowe Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy Katedra Europeistyki – Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (⇒ zob. więcej).
 12. 20 września 2018 r., Lublin, IV Kongres Politologii „Państwo w czasie zmiany”. Główny organizator i miejsce Kongresu (18-20.09.2018 r.) – UMCS, Wydział Politologii. Organizacja w ramach Kongresu panelu/konferencji ogólnopolskiej pt. „Prawnoustrojowe przemiany w Polsce w latach 1918-2018” oraz  moderowanie/prowadzenie panelu (⇒ zob. więcej).

III. Prowadzenie sesji

 1. Prowadzenie sesji podczas ogólnopolskiej konferencji młodych naukowców, „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, 7 czerwca 2014 r., KUL, Lublin. Organizator: Katedra Kościelnego Prawa Konstytucyjnego i Publicznego KUL.
 2. Prowadzenie/moderowanie sesji podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Studium trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej”, 27 października 2015 r., KUL, Lublin. Organizator: Instytut Europeistyki KUL – Katedra Prawa Unii Europejskiej, Fundacja Rozwoju KUL, Fundacja Konrada Adenauera.
 3. Prowadzenie/moderowanie sesji podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Kulturowy wymiar integracji europejskiej”, 10 listopada 2015 r.
 4. Prowadzenie/moderowanie sesji podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Kulturowy wymiar integracji europejskiej”, 10 września 2016 r. w Akademii Ostrogskiej, Ukraina.
 5. Prowadzenie/moderowanie sesji podczas międzynarodowej konferencji naukowej 18 maja 2017 r. Łuck, Ukraina.
  Українська Православна Церква Київський Патріархат ВОЛИНСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ, „Державотворення і помісність Церкви: історичні процеси та сучасні реалії” присвяченій 100-річчю початків українського національно-церковного відродження (1917-2017 рр.).
 6. Prowadzenie/moderowanie sesji podczas I Europejskiego Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego „Prawa człowieka a nowe technologie”, 31 maja 2017 r. Organizator: Katedra Praw Człowieka KUL.
 7. Moderowanie panelu: „Stosowanie prawa Unii Europejskiej w państwie członkowskim” podczas II Kongresu Europeistycznego, 28 września 2017 r., Szczecin.
 8. Prowadzenie sesji w dniu 8 listopada 2017 r. podczas międzynarodowej konferencji: „Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater – 10 lat doświadczeń”. Organizator: Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Instytut Prawa Kanonicznego, WPPKiA KUL. Miejsce konferencji KUL.
 9. Moderowanie/prowadzenie panelu podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTSE z cyklu Wyzwania Rozwojowe Polski w Europie pod tytułem „Racja Stanu Polski w Europie”, organizator: Wydział Prawa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTSE, 28-29 maja 2018 r., Kielce.
 10. Moderowanie/prowadzenie panelu podczas ogólnopolskiej konferencji „Prawnoustrojowe przemiany w Polsce w latach 1918-2018” zorganizowanej w ramach IV Kongresu Politologii „Państwo w czasie zmiany”, 20 września 2018 r. Lublin.
 11. Prowadzenie panelu podczas Ogólnopolskiego Naukowego Seminarium Konwersatoryjnego pt.: „Przyszłość integracji Unii Europejskiej. Polska perspektywa”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 7 grudnia 2018 r., Poznań.

IV. Członkostwo w Komitetach Naukowych

 1. Członek Komitetu Naukowego II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Styl i jakość życia współczesnego człowieka” na temat: „Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka – poszukiwanie wartości i znaczeń”, która odbyła się w dniu 19 czerwca 2012 r. na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. 
 2. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej polsko-ukraińskiej konferencji pt.„Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy”, 14 maja 2014 r., KUL.
 3. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej polsko-ukraińskiej konferencji pt. „Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej”, 15 maja 2014 r.
 4. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej konferencji pt. „Rodzina i polityka”, 22 października 2014 r.
 5. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej polsko-ukraińskiej konferencji pt. „Kulturowy wymiar integracji europejskiej”, 9-10 listopada 2015 r.
 6. Członek Komitetu Naukowego ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Studium trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej”, 27 października 2015 r., KUL, Lublin. Organizator: Instytut Europeistyki KUL – Katedra Prawa Unii Europejskiej, Fundacja Rozwoju KUL, Fundacja Konrada Adenauera.
 7. Członek Komitetu Naukowego ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich”, 8 kwietnia 2016 r., KUL. Organizator: Instytut Europeistyki KUL – Katedra Prawa Unii Europejskiej, Fundacja Rozwoju KUL, Fundacja Konrada Adenauera, Wydział Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów.  
 8. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej konferencji, 2 grudnia 2016 r., KUL. 
 9. Członek Rady Naukowej II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki w Szczecinie, 26-28 września 2017 r.
 10. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law of the Churches and Other Religious Organizations”, 24-25 maja 2018 r., Rome, Italy.
 11. Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTSE z cyklu Wyzwania Rozwojowe Polski w Europie pod tytułem „Racja Stanu Polski w Europie”, organizator: Wydział Prawa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTSE, 29 maja 2018 r., Kielce.
 12. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji inaugurującej pracę Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich „Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich”, 20-22 września 2018 r., Lublin – Lwów.

V. Członkostwo w Komitetach Organizacyjnych

 1. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej polsko-ukraińskiej konferencji pt. „Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy”, 14 maja 2014 r., KUL.
 2. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej polsko-ukraińskiej konferencji pt. „Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej”, 15 maja 2014 r.
 3. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji pt. „Rodzina i polityka”, 22 października 2014 r. 
 4. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej polsko-ukraińskiej konferencji pt. „Kulturowy wymiar integracji europejskiej”, 9-10 listopada 2015 r.
 5. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej polsko-ukraińskiej konferencji pt. „Kulturowy wymiar integracji europejskiej”, 10 września 2016 r.  
 6. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law of the Churches and Other Religious Organizations”, 24-25 maja 2018 r., Rome, Italy.
 7. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji inaugurującej pracę Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich „Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich”, 20-22 września 2018 r., Lublin – Lwów.

oraz inne nie ujęte.

 

VI. Uczestnictwo w konferencjach

 1. Udział w konferencji z okazji 30. rocznicy reaktywacji kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 22 maja 2013 r., KUL.
 2. Udział w konferencji i uroczystości z okazji wręczenia kard. Zenonowi Grocholewskiemu, prefektowi Kongregacji Edukacji Katolickiej nagrody im. Idziego Radziszewskiego za działalność w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Organizator: Towarzystwo Naukowe KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 27 maja 2013 r., KUL.
 3. Udział w uroczystości wręczenia księgi pamiątkowej ks. Stanisławowi Wilkowi Universitati serviens. (Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. J. Walkusz, M. Krupa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014), 26 czerwca 2014 r., Lublin-KUL.
 4. Uczestnik I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki „Polska w procesie integracji europejskiej-dekada doświadczeń”, organizator: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 18-20 września 2014 r., Warszawa.
 5. Uczestnik międzynarodowej konferencji naukowej, Uniwersytet w Trnavie, „Sociálno-etické idey v súčasnej ruskej filozofii v kontexte slovanského sveta”, 5-6 maja 2015 r., Trnava, Słowacja.
 6. Udział/przeprowadzenie seminarium magisterskiego w Bratysławie na Słowacji, 7 maja 2015 r.
 7. Udział w konferencji jubileuszowej (10 rocznica studiów europejskich): „Europa – mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty?”, 19 września 2015 r., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Studiów Europejskich.
 8. Udział w konferencji „Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich”, organizator: Instytut Europeistyki, 8 kwietnia 2016 r., KUL.
 9. Udział w uroczystości wręczenia księgi pamiątkowej Europa. Idee, koncepcje, rzeczywistość. Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Bokajle, (red.) Jerzy Juchnowski, Paweł Turczyński, Robert Wiszniowski, Kraków 2016. ISBN 978-83-65148-90-2, całość stron: 634, rec. naukowa: prof. zw. Dr hab. Zbigniew Kurcz.
 10. Udział w konferencji i uroczystości z okazji wręczenia abp. Stanisławowi Gądeckiemu, przewodniczącemu KEP, nagrody im. Idziego Radziszewskiego za działalność w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Organizator: Towarzystwo Naukowe KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 28 października 2016 r., KUL, Lublin.
 11. Udział w konferencji z okazji 60 rocznicy Traktatów Rzymskich, UW IE, 24 marca 2017 r., Warszawa.
 12. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law of the Churches and Other Religious Organizations”, 24-25 maja 2018 r., Rome, Italy.
 13. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTSE z cyklu Wyzwania Rozwojowe Polski w Europie pod tytułem „Racja Stanu Polski w Europie”, 29 maja 2018 r., Kielce.
 14. Udział w konferencji ogólnopolskiej „Nowoczesna edukacja dla przyszłości” z okazji XXX lecia Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim, 23 czerwca 2018 r., Wrocław.
 15. Udział w IV Kongresie Politologii „Państwo w czasie zmiany”, 20 września 2018 r., Lublin.
 16. Udział w Międzynarodowej Konferencji inaugurującej pracę Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich „Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich”, 20-22 września 2018 r., Lublin – Lwów.
 17. Udział w Ogólnopolskim Naukowym Seminarium Konwersatoryjnym pt.: „Przyszłość integracji Unii Europejskiej. Polska perspektywa”, 7 grudnia 2018 r., Poznań.
Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2019, godz. 15:00 - Magdalena Sawa