Zob. także zewnętrzną stronę internetową: konsorcjumbgp.pl


   

W dniu 26 listopada 2014 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II została podpisana umowa konsorcjum naukowo-przemysłowego "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski".

 

1. CEL

 

Celem Konsorcjum jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez:

- budowanie sprawnego systemu gospodarczego i relacji społecznych na wartościach chrześcijańskich i etyce,

- tworzenie platformy współpracy między nauką i przedsiębiorcami wraz z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną,

- prowadzenie eksperckich analiz i kształcenie na potrzeby gospodarki.

 

2. STRUKTURA

 

Strukturę organizacyjną Konsorcjum tworzą: Rada Konsorcjum, Koordynator Konsorcjum oraz Sekretariat Konsorcjum. Rada jest organem decyzyjnym; składa się z przedstawicieli podmiotów będących Uczestnikami Konsorcjum.

 

3. EKOSYSTEM KONSORCJUM

 

Konsorcjum tworzy spójny ekosystem na bazie spółek - Uczestników Konsorcjum, Partnerów Konsorcjum i Think Tanku "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski. Instytut dialogu i analiz prawno-gospodarczych". Podmioty wymieniają się wiedzą, doświadczeniem i zasobami ludzkimi:

 • budując potencjał naukowy i podnosząc jakość badań naukowych poprzez realizację wspólnych projektów odpowiadających na potrzeby gospodarki w interdyscyplinarnych zespołach badawczych składających się z pracowników działów badawczych spółek, pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Aktualnie realizowany jest projekt "Synergia nauki i biznesu", którego efektem będzie opracowanie między innymi „instrukcji” jak definiować potrzeby przedsiębiorcy i z nim współpracować i kodeksu dobrych praktyk dla obszaru B+R+I,
 • tworząc Centrum innowacji i Bank wiedzy na temat innowacji, ścieżek komercjalizacji wyników badań naukowych oraz wspierając inicjatywy i proces budowania start-upów,
 • kształcąc na potrzeby gospodarki poprzez przygotowywanie i realizację programów studiów wraz z przedsiębiorcami i wykładowcami z Polski i z zagranicy oraz praktyki i staże dla studentów i wykładowców w przedsiębiorstwach i pracowników spółek w instytucjach naukowych,
 • współpracując z instytucjami rządowymi i samorządowymi w tworzeniu otoczenia sprzyjającego powstawaniu, rozwojowi i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

 

Think-tank jest platformą współpracy, centrum dialogu i międzynarodowym naukowo-eksperckim zapleczem dla działalności Konsorcjum, oferując jednocześnie wsparcie badawcze i opiniodawcze innym podmiotom gospodarczym, administracji państwowej i instytucjom otoczenia biznesu oraz spełniając funkcję sygnalizacyjną w zakresie spraw prawno-gospodarczych na poziomie mikro i makro ekonomicznym.

 

 

 

4. ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE DZIAŁALNOŚCI

 

A) Działalność badawcza i rozwojowa – służy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów polskich przedsiębiorstw, ich bezpieczeństwu, innowacyjności, rozwojowi i obejmuje między innymi:

 

 • diagnozę rzeczywistych problemów w działalności spółek będących uczestnikami Konsorcjum,
 • diagnozę uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego Polski i analizę barier rozwoju działalności gospodarczej,
 • opracowywanie modeli współpracy nauki i biznesu w Polsce,
 • tworzenie standardów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • przygotowywanie platformy wymiany nowatorskich rozwiązań między jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami,
 • budowanie banku wiedzy (wyniki badań naukowych, raporty, publikacje), międzynarodowych grup eksperckich i stałej platformy współpracy ze wszystkimi środowiskami w zakresie rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa gospodarczego.

 

B) Przygotowanie i realizacja programów kształcenia kadr na potrzeby gospodarki poprzez:

 

 • przygotowywanie wraz z przedsiębiorcami oferty dydaktycznej odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorstw polskich,
 • prowadzenie platformy wymiany informacji w celu aktualizacji programów kształcenia w perspektywie zmieniającego się środowiska prowadzenia działalności gospodarczej,
 • stałą współpracę z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i dydaktycznymi,
 • stałą współpracę z przedsiębiorcami w celu umożliwienia studentom odbywania praktyk i staży w przedsiębiorstwach,
 • czynne uczestnictwo przedsiębiorców w kształceniu studentów.

 

 

5. KTO TWORZY KONSORCJUM

 

 • W skład Konsorcjum jako Uczestnicy wchodzą obecnie następujące podmioty (alfabetycznie):
 • ARP S.A.
 • Fundacja Instytut Badań ADR "Prawo i Gospodarka",
 • Grupa Azoty S.A.,
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie,
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Kredyt Inkaso S.A.,
 • PGE Dystrybucja S.A.,
 • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
 • Port Lotniczy Lublin S.A.,
 • Union Investment TFI S.A.
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Kancelaria Wolf&Theiss

 

Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

E-mail: konsorcjum@cpig.pl

 

 

 

Galeria zdjęć z uroczystości podpisania umowy konsorcjum

  

 1. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W KONSORCJUM

 • merytoryczne wsparcie w budowaniu bezpieczeństwa gospodarczego firmy i możliwość współdziałania w budowaniu bezpieczeństwa gospodarczego Polski,

 • pełny dostęp do Banku Wiedzy, w tym do najnowszych wyników badań naukowców polskich i zagranicznych uwzględniających aktualne trendy oraz standardy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego,

 • pierwszeństwo w wykorzystaniu wypracowanych w ramach Konsorcjum rozwiązań i możliwość współpracy przy ich wdrażaniu,

 • nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami i naukowcami z różnych obszarów gospodarki i dziedzin nauki z Polski i z zagranicy,

 • budowanie marki "Polska" i kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy jako podmiotu biznesowego społecznie odpowiedzialnego.

 

  
27 listopada 2015 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się debata „Czy prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest dobrą drogą budowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski?” zorganizowana przez Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W wydarzeniu wzięli udział Ministrowie Skarbu Państwa po 1989 roku oraz wielu znamienitych gości, ekspertów z branży prawniczej, świata biznesu i ogólnopolskich oraz lubelskich instytucji otoczenia biznesu.

 Debata

Debatę poprzedziło podpisanie Umowy Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski przez nowych członków, w tym Agencję Rozwoju Przemysłu SA oraz Urząd Dozoru Technicznego. Partnerem Konsorcjum został PricewaterhouseCoopers. Debatę poprowadził Pan Wojciech Słowiński, Partner PricewaterhouseCoopers. W gronie panelistów znaleźli się Tomasz Gruszecki, Emil Wąsacz, Jacek Socha, Aleksander Grad oraz Włodzimierz Karpiński.

Relacja wideo z debaty

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2017, godz. 13:18 - Adam Jankowski