Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL

 

Zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia z kościelnego prawa majątkowego

Zarys prawa kanonicznego (wykład)

Zarządzanie majątkiem kościelnym (wykład fakultatywny)

Proseminarium

 

 

Plan Zajęć

Konsultacje

 

Wykaz publikacji:

 

I.   Monografie

 

 

zadania_zarzadcy

 

Zadania zarządcy majątku kościelnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w polskich synodach diecezjalnych, 

Polihymnia Lublin 2012, ss. 225.

(ISBN 978-83-7270-994-3)

 

   

 

 

Kościelne prawo majątkowe

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 336.

(ISBN 978-83-7306-664-9)

 
   

 

 

Ecclesiastical Patrimonial Law,

Catholic Printing Company of Farnworth, Manchester 2015, ss. 282.

(ISBN 9781899379057)

 

 

 

 

 

 

 

The Temporal Goods of the Church. Selected Issues, 

red. S. Dubiel, P. Kaleta, Dean Print Ltd. London 2016, ss. 248.

(ISBN 978-83-946990-0-0)

 

 

 

 

 

  

 

 

Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi, 

Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 296.

(ISBN 978-83-8061-343-0)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi

red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin  2017, ss. 576.

(ISBN 978-83-8061-384-3)

 

 

 

 

 

 

 

Legal Aspects of the Management of Church Property,  

Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 204. 

(ISBN 978-83-8061-403-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Księga V Dobra doczesne Kościoła,

red. nauk. J. Krukowski, t. IV/1, 

Pallottinum, Poznań 2019, ss. 152.

(ISBN 978-83-7014-838-6)

 

 

 

 

 

Poszczególne przestępstwa i ustanowione za nie kary,
w:
J. Krukowski, P. Kaleta, Komentarz do Kodeksu

Prawa Kanonicznego. Księga VI. Sankcje Karne w Kościele

zreformowane przez papieża Franciszka,

red. nauk. J. Krukowski, t. IV/2, 

Pallottinum, Poznań 2022, ss. 197-342.
 (ISBN 978-83-7014-923-9)


                     

 

 

 

 

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Księga III. Nauczycielskie zadanie Kościoła.

red. nauk. J. Krukowski, t. III/1,

Pallotinum, Poznań 2023 ss. 289.

(ISBN 978-83-7014-964-2)

 

 

 

 

II.   Artykuły

1. Radość w wyznaniach św. Augustyna w ujęciu aksjologicznym, "Studia Diecezji Radomskiej" 10 (2010/2011), s. 159-166.

 

2. Nowe perspektywy działalności Caritas Diecezji Radomskiej, w: Tylko miłość się liczy. 20 lat Caritas Diecezji Radomskiej, red. G. Wójcik, R. Kowalski, D. Podsiadło, Z. Miazga, R. Fuciński, Radom 2012, s. 41. dostęp online

 

3. Problemy prawne likwidacji Funduszu Kościelnego, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 15 (2012), s. 255-274. (ISSN 2081-8882). dostęp online

 

4. Legal determinants for running a parish based economic activity, "Kościół i Prawo" 2 (2013), s. 129-144. (ISSN 0208-7928). dostęp online

 

5. Znaczenie synodu diecezjalnego w Kościelne partykularnym, w: Fides-Veritas- Iustitia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Lublin 2013, s. 73-85. (ISBN 978-83-63761-12-7).

 

6. Zakres kompetencji proboszcza do reprezentowania parafii w stosunkach majątkowych w świetle KPK/1983, "Roczniki Nauk Prawnych" 22 (2012), nr 4, s. 185-202. (ISSN 1507-7896). dostęp online

 

7. Zasady zawierania umowy dzierżawy w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, "Annales Canonici" 9 (2013), s. 139-159. (ISSN 1895-0620). dostęp online

 

8. Skuteczność zawarcia umowy pożyczki przez parafię bez zezwolenia biskupa, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 16 (2013), s. 281-299. (ISSN 2081-8882). dostęp online

 

9. Odpowiedzialność za czynności nieważnie podjęte przez zarządców według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. 1, red. M. Sitarz, Lublin 2014, s. 247-261.

 

10. Ordinary and Extraordinary Administration of Ecclesiastical Goods, "The Canon Law Society of Great Britain and Ireland Newsletter" 180 (2014), s. 48-58.

 

11. Pojęcie »patrimonium stabile«,  "Roczniki Nauk Prawnych" 24 (2014), nr 4, s. 147-161. (ISBN 1507-7896). dostęp online

 

12. Zawarcie przez parafię porozumienia o wolontariat, "Studia Prawnicze KUL" 59 (2014), nr 3, s. 79-93. dostęp online

 

13. Władza nadzorowania zarządzaniem dobrami kościelnymi (kan. 1276  § 1-2), "Kościół i Prawo" 4 (17) 2015, nr 2, s. 25-38. dostęp online

 

14. Kanoniczne sankcje karne za przestępstwa majątkowe, "Prawo Kanoniczne" 58 (2015) nr 3, s. 117-135. dostęp online

 

15. Parafialna rada duszpasterska a parafialna rada ds. ekonomicznych, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 4, s. 133-149. dostęp online

 

16. Statuty parafii, "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" (2016), nr 29, s. 71-89. dostęp online

 

17. Transakcje finansowe, które mogą pogorszyć stan majątkowy kościelnej osoby prawnej, w: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, wyd. 7, red. M. Kuczera, K. Piech, Kraków 2016, s. 324-327. (ISBN 978-83-63058-61-6).

 

18. Skuteczność kościelnych aktów zarządzania w polskim porządku prawnym, w: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, wyd. 7, red. M. Kuczera, K. Piech, Kraków 2016, s. 328-330. (ISBN 978-83-63058-61-6).

 

19. Church Property for sale: The Possibility for a Conflict of Law, w: The Temporal Goods of the Church. Selected Issues, red. S. Dubiel, P. Kaleta, London 2016, s. 131-160. ((ISBN 978-83-946990-0-0).

 

20. Transakcje, które mogą pogorszyć stan majątkowy kościelnej osoby prawnej (kan. 1295), "Studia Prawnicze KUL" (2016), nr 2, s. 63-80. dostęp online 

 

21. Współczesne wyzwania w zarządzaniu dobrami kościelnymi, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, Lublin 2017, s. 161-177.

 

22. Wytyczne Stolicy Apostolskiej dotyczące zarządzania dobrami w instytutach zakonnych, "Prawo Kanoniczne" 60 (2017), nr 1,  s. 63-76. dostęp online

 

23. Z wdzięcznością za pracę i pasję, "Przegląd Uniwersytecki KUL" lipiec-październik 2017, nr 4-5, s. 20.

 

24. Wymagania prawne dotyczące pobożnych rozporządzeń woli według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., "Roczniki Nauk Prawnych" (2018), nr 3, s. 209-227. DOI:http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-13

 

25. Katedra Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 325-338.

 

26. Sponsorship of Catholic Health Care and other Apostolic Works in the Church. Legal and Practical Aspects, "Studia Canonica" 52 (2018), nr 2, s. 509-540. DOI: 10.2143/STC.52.2.0000000

 

27. Perspectives on the Development of Sponsorship of Catholic Ministerial Organizations with Particular Reference to Health Care, "The Person and the Challenges" vol. 9 (2019), nr 2, s. 149-167.

DOI: http://dx.doi.org/10.15633/pch.3456

 

28. Legal qualification of Sponsorship in Polish Law, "Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie" 12 (2019), z. 2, s. 1390150

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-10

 

29. Entering into Sponsorship Agreements, Perspectives for Charitable Works of the Church in Poland, "Prawo Kanoniczne" 62 (2019), nr 1, s. 83-104.

DOI: 10.21697/pk.2018.62.1.04

 

30. Akty alienacji i transakcji w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego, „Prawo Kanoniczne” 62(2019) nr 4, s. 131-150. DOI:10.21697/pk.2019.62.4.06

 

31. Towards a new understanding of Mass stipends, “Roczniki Nauk Prawnych” 30 (2020), nr 3, s. 195-210. DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20303-10

 

32. The Bishop’s rights to tax clerics, "Studia Prawnicze KUL" 85 (2021), nr 1, s. 127-142. DOI: https://doi.org/10.31743/sp.10791

 

33. Uprawnienie Konferencji Biskupów do ustanowienia aktów nadzwyczajnego zarządzania, "Roczniki Nauk Prawnych" 31 (2021), nr 1, s. 181-198.

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21311-10

 

34. Wstęp do książki pt. Jubileusz stulecia istnienia parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli 1920-2020, w: Jubileusz stulecia istnienia parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli 1920-2020, red. S. Dubiel, A. Juźko, Lubartów: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2021, ISBN 978-83-8101-438-0.

 

35. Osoby duchowne i życia konsekrowanego, w: 65 lat parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Orońsku, red. B. Mikrut, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, Orońsko 2022, ss. 17-29. (ISBN 978-83-962883-0-1).

 

36. Przestępstwo dobrowolnego i bezprawnego porzucenia świętej posługi przez duchownego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., "Roczniki Nauk Prawnych" 32 (2022), nr 3, s. 101-113.
DOI: http://doi.org/10.18290/rnp22323.7

 

37. Wymogi prawne celebrowania wielointencyjnych Mszy świętych, w: Homini et Ecclesiae serviens. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Stawniakowi SDB z okazji 70. rocznicy urodzin, red. A. Domaszk, R. Kamiński, Warszawa 2022, s. 297-306.

 

38. Finansowanie potrzeb kościelnych w warunkach pandemii, w: Ecclesia Christi. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej księdza profesora Józefa Wroceńskiego SCJ, Warszawa 2023, s. 235-248.

 

 

 

III. Opracowanie haseł

 

III/1 "Encyklopedia Katolicka" 

 

1. Temporalia,             t. XIX,  kol. 610-611.

 

2. Zasiedzenie,            t. XX,   kol. 1260.

 

3. Zakład pobożny,      t. XX,   kol. 1191.

 

 

III/2 Leksykon Prawa Kanonicznego,

red. M. Sitarz, Lublin 2019

 

1. Amortyzacja,                   kol. 116-117.

 

2. Beneficium competentiae, kol. 244-246.

 

3. Dzierżawa,                      kol. 659-661.

 

4. Fabrica Ecclesiae,             kol. 758-760.

 

5. Fundacja,                         kol. 812-817.

 

6. Iura  stolae,                     kol. 1003-1006.

 

Współautorstwo

 

1. Alienacja,                          kol. 105-110.

 

2. Autentyczność dokumentu, kol. 210-213.

 

3. Darowizna,                        kol. 484-489.

 

4. Dobra kościelne,                kol. 559-562.

 

5. Kościelne dochody,            kol. 1423-1427.

 

6. Stwierdzenie śmierci,         kol. 2672-2674.

 

7. Zdolność majątkowa,         kol. 3129-3130.

 

 

 

 

IV. Sprawozdania

1. Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych - stan aktualny oraz perspektywy zmian, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kamień Śląski 24-25 kwietnia 2012 roku, "Roczniki Nauk Prawnych" 22 (2012), nr 4, s. 239-242 (ISSN 1507-7896). dostęp online

 

2. Parafia w prawie kanonicznym i prawie polskim, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk 9-11 września 2012 roku, "Studia Prawnicze" 52 (2012), nr 4, s. 194-197 (ISSN 1897-7146). dostęp online

 

3. II Synod Plenarny a synody diecezjalne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Katowice 8-10 września 2014, "Roczniki Nauk Prawnych" 24 (2014), nr 4, s. 209-213. (ISSN 1507-7896). dostęp online

 

4. Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu »as perfectam caritatem«, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 29 kwietnia 2015, "Studia Prawnicze KUL" 63 (2015), nr 3, s. 116-121. (ISSN 1897-7146).

 

 

V. Recenzje

 

1. Ks. Wojciech Góralski, Simulatae nuptiae nullius momenti sunt (D. 23, 2,30). Symulacja zgody małżeńskiej w najnowszym orzecznictwie Roty Rzymskiej na przykładzie wybranych wyroków (2014-2021), Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum 2023, ISBN:978-83-8333-005-1, ss. 208, „Roczniki Nauk Prawnych” (2023), nr 2, s. 139-142.

 

 

VI. Realizacja projektów naukowych

 

1. Legal aspects of the management of church property, project realizowany w jęz. angielskim, w ramach konkursu SONATA, nr umowy, UMO-2014/15/D/HS5/00664, w kwocie 62 520 PLN, finansowany przez NCN w latach 2015-2017.

 

 

2. "Sponsorship" of charitable works of the Church in Poland. Legal and practical aspects, projekt realizowany w jęz. angielskim, w ramach konkursu OPUS 19, nr umowy UMO-2017/25/B/HS5/00739, w kwocie 96 810 PLN, finansowany przez NCN w latach 2018-2020.

 

 

VII. Referaty i wystąpienia naukowe

1. Odpowiedzialność za czynności nieważnie podjęte przez zarządców w KPK/1983, II. Referat został wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców” Lublin, 01.06. 2013. 

 

2. Alienacja a akty nadzwyczajnego zarządzania. Referat został wygłoszony podczas  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin 07.06.2014.

 

3. Zarządzanie zwyczajne i nadzwyczajne w prawie powszechnym i partykularnym, referat wygłoszony podczas spotkania Towarzystwa Naukowego KUL-  sekcja prawna, Lublin 13.10.2014.

 

4. Zadania nadzorcze ordynariusza w odniesieniu do dóbr kościelnych (kan. 1276), referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin 06.06.2015.

 

5. Skuteczność kościelnych aktów zarządzania w polskim porządku prawnym, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dokonania Naukowe Doktorantów", Kraków 09.04.2016.

 

6. Transakcje finansowe, które mogą pogorszyć stan majątkowy kościelnej osoby prawnej, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dokonania Naukowe Doktorantów, Kraków 09.04.2016.

 

7. Canon Law and Civil Law in the Stewardship of Temporal Goods, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Canon Law Society Great Britain & Ireland, Galway, Ireland 10.05.2016.

 

8. Wytyczne dotyczące zarządzania dobrami w instytutach zakonnych, referat wygłoszony podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin 04.06.2016.

 

9. Wymagania prawne celebrowania Mszy św. wielointencyjnych, referat wygłoszony podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin 03.06.2017.

 

10. Granice działań ekonomicznych w Kościele, referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej "Dobra doczesne w służbie charyzmatu i misji osób konsekrowanych", UKSW, Warszawa 13.10.2019.

 

11. Zdolność Kościoła do samofinansowania się wobec kryzysu ekonomicznego wynikającego z stanu epidemi w Polsce. Aspekty prawne, referat wygłoszony podczas IV Międzynarodowego Kongresu Ruchu "Europa Christi - Mundus Christi" "Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego", Wigry 17-19. 07. 2020.

 

12. Geneza Konferencji Episkopatu Polski, referat wygłoszony podczas krajowej konferencji naukowej " „Prymasi Polski w służbie Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae", Lublin 15.06.2021.

 

13. Finansowanie kościelnej działalności charytatywnej z budżetu państwa, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej, "Catholic Church in Economic and Legal Relations", Trnava-Lublin 24.08.2021.

 

14. Finansowanie potrzeb kościelnych w warunkach pandemii, referat wygłoszony podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy” Lublin 17-18 września 2021 r.

 

15. The tax designation as a way of supporting church activities. Polish perspectives, referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Human Resources in the Catholic Church and their Funding" Trnawa 10 listopada 2021.

 

16. Przestępstwo dobrowolnego i bezprawnego porzucenia świętej posługi przez duchownego, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Kraków 6-7 września 2022.

 

17. Powrót do przestępstwa a skuteczność karania w prawie kanonicznym referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Akademia Katolicka w Warszawie, Warszawa 15.04.2024.

 

VIII. Recenzje prac magisterskich

1. Kamil Andrzej Bojarski, Obowiązki i uprawnienia duchownych w zakresie władzy rządzenia według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i prawa partykularnego Archidiecezji Lubelskiej, ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL (2012).

2. ks. Andrzej Karwowski, Szafarz sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim, dr hab. Elżbieta Szczot (2013).

3. ks. Piotr Kutynia, Obowiązek zachowania tajemnicy i sekretu spowiedzi, dr hab. Elżbieta Szczot (2013).

4. Patryk Grzegorz Jóźwik, Usuwanie proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL (2013).

5. Gabriela Kamińska, Klauzura konstytucyjna w klasztorach mniszych, ks. dr hab. Ambroży Skorupa prof. KUL (2013).

6. Wojciech Lenard, Udział ekonoma diecezjalnego w zarządzaniu majątkiem, ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL (2013).

7. Andrzej Kukulski, Brak upoważnienia od ordynariusza na zawarcie umowy kredytu i pożyczki przez osoby prawne Kościoła katolickiego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, ks. dr hab. Stanisław Dubiel prof. KUL (2014).

8. Michał Forysiuk, Status kościelnej osoby prawnej jako przedsiębiorcy, ks. dr hab. Stanisław Dubiel prof. KUL (2014).

9. Monika Kryniewicz, Umowa o pracę z pracownikiem świeckim zawierana przez parafię w świetle obowiązującego prawa, ks. dr hab. Stanisław Dubiel prof. KUL (2015).

10. Štěpán Št’astník, Majątek w realizacji misji Kościoła na przykładzie kościoła Wszystkich Świętych na Zamku praskim w Republice Czeskiej, ks. dr hab. Stanisław Dubiel prof. KUL (2016).

11. Štěpán Žídek, Prawo partykularne Diecezji Żylińskiej, ks. dr Stanisław Dubiel prof. KUL (2016).

12. Ronald Němec, Normy prawa kanonicznego i świeckiego regulujące sprawy majątkowe Kościoła w Republice Czeskiej, ks. dr Stanisław Dubiel prof. KUL (2016).

13. Juraj Shalay, Problematyka prawa majątkowego w klasztorze Benedyktynów w Komarne w latach 1918-2015, ks. dr hab. Stanisław Dubiel prof. KUL (2016).

 

 

IX. Recenzje rozpraw doktorskich

 

1. mgr lic. Julii Kopeć, Osobowość bierno-zależna jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa w świetle kanonu 1095 n. 3 KPK w orzeczeniach Biskupiego Sądu w Opolu w latach 1983-2018, Warszawa 2019 (mps), ss. 239. Rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem ks. dra hab. Janusza Gręźlikowskiego, prof. UKSW.

 

2. mgr lic. Michał Skierczyński, Autorskie prawa majątkowe do utworu kościelnego  w świetle prawa kanonicznego i prawa polskiego, Wrocław 2020 (mps) ss. 282. Rozprawa doktorska napisana na Wydziale Teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Wiesława Wenza.

 

3. ks. mgr lic. Rafał Kaniecki, Podmioty kościelnej władzy zastępczej w ordynariacie polowym, Warszawa 2021 (mps), ss. 308. Rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem ks. dra hab. Marka Stokłosy, prof. UKSW.

 

4. mgr lic. Katarzyna Iwanicka, Wpływ zaburzeń afektywnych dwubiegunowych na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa, Warszawa 2022 (mps), ss. 364. Rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Wroceńskiego.

 

5.mgr Łukasz Bernaciński, Obywatelski odpis podatkowy jako potencjalne źródło finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce. Perspektywa prawnowyznaniowa. Łódź 2023, ss. 378. Rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierunkiem, ks. prof. dr hab. Grzegorza Leszczyńskiego.

 

 

Zakres badań:

  • Rola i zadania zarządców majątku kościelnego w świetle obowiązującego prawa w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.
  • Sposoby finansowania instytucji kościelnych.
  • Problematyka związana z pracownikami kościelnymi.
  • Orzecznictwo sądów polskich (TK, SN, NSA) w zakresie reprezentowania parafii w stosunkach majątkowych.
Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024, godz. 12:34 - Paweł Kaleta