Ks. dr Paweł Lewandowski

 

 

 

https://orcid.org/0000-0003-4543-4382

 

 

 

→ Dorobek naukowy

Dorobek organizacyjny

Dorobek dydaktyczny

Nagrody i wyróżnienia

 

ŻYCIORYS NAUKOWY

 

Paweł Lewandowski, syn Ryszarda i Heleny z d. Hycnar, urodził się 15 listopada 1984 r. w Nowym Sączu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach oraz do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu. Trzykrotnie został nagrodzony stypendium Prezesa Rady Ministrów (2000/2001, 2001/2002, 2002/2003). W 2003 r. z wyróżnieniem złożył egzamin dojrzałości. W latach 2003-2009 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, agregowanym wówczas do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które ukończył z wyróżnieniem uzyskując tytuł zawodowy magistra teologii w zakresie teologii fundamentalnej.

 

Dnia 30 maja 2009 r. w katedrze tarnowskiej przyjął święcenia prezbiteratu i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku, w której pracował w latach 2009-2012.

 

W latach 2010-2013 kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które ukończył uzyskując tytuł licencjata teologii.

 

W 2012 r. został skierowany na Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II celem odbycia studiów specjalistycznych z prawa kanonicznego. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów magisterskich w 2015 r. i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego, złożył egzamin licencjacki, a następnie podjął studia doktoranckie w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego.

 

W trakcie studiów doktoranckich z funduszy programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 „Mobilność” (HE-KA 1) dwukrotnie odbył pięciomiesięczne praktyki w: Tribunal Diocesano de Huelva, Hiszpania (2017/2018) i Obispado de Huelva (Secretaría-Cancillería), Hiszpania (2019).

 

W 2019 r. był stypendystą projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w Catholic Diocese of Fairbanks, Alaska, USA.

 

Rozprawę doktorską pt. Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa partykularnego napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mirosława Sitarza obronił 16 kwietnia 2019 r. Recenzentami pracy doktorskiej byli: ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut i ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w uchwale z dnia 25 kwietnia 2019 r. nadała ks. Pawłowi Lewandowskiemu stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie naukowej prawo kanoniczne i przyznała wyróżnienie za szczególnie wysoki poziom rozprawy doktorskiej.

 

W roku akademickim 2019/2020 prowadził wykłady zlecone w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

 

W 2020 r. ukończył studia podyplomowe „Prawo własności intelektualnej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Dnia 1 października 2020 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

W latach 2021-2023 pracował w Wydawnictwie KUL na stanowiskach: p.o. kierownika działu opracowania redakcyjnego i działu opracowania technicznego; kierownika ds. opracowania redakcyjnego i technicznego; p.o. dyrektora.

 

Dnia 1 października 2022 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Z funduszy programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 „Mobilność” zrealizował stypendia: w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja (2021, 2022, 2022) i Universidad de Huelva, Hiszpania (2021, 2023); oraz w celu szkoleniowym (job shadowing) w VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Słowacja (2022) i Universidade Católica Editora, Universidade Catolica Portuguesa, Portugalia (2023). Z funduszy programu Erasmus+: mobilność z krajami partnerskimi (spoza Unii Europejskiej) zrealizował stypendium w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w The Holy Spirit University of Kaslik, Liban (2022).

 

Jest sędzią diecezjalnym (2017-), członkiem Komisji ds. Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej (2018-), członkiem Komisji Prawnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej (2020-) oraz promotorem sprawiedliwości w procesie: Tarnoviensis, Beatificationis et Canonizationis super vita, virtutibus, fama sanctitatis Servae Dei Stephaniae Łącka, christifidelis laicae (2021-). Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (2015-), Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2015-), Canadian Canon Law Society (2018-), Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL (2020-) oraz Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie (2022-).

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2023, godz. 18:14 - Paweł Lewandowski