Mgr Artur Rycak

Życiorys naukowy
Pracę w KUL rozpoczął 1 października 1997 r. jako asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W okresie od 1997 do chwili obecnej prowadzi ćwiczenia z prawa pracy (od 1 października 2006 r. na podstawie umowy o dzieło). Przez kilka semestrów prowadził także konwersatorium z prawa urzędniczego. Od dnia 1 listopada 2000 r. mianowany asesorem sądowym w Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie. W dniu 3 października 2003 r. mianowany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie. Obecnie od marca 2006 r. jako sędzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Sądów Powszechnych. W latach 1997 - 2000 pracował w charakterze eksperta z zakresu prawa pracy dla pracodawców i związków zawodowych, w tym przygotowując projekty zakładowych układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych i regulaminów, prowadząc negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami przy rozwiązywaniu sporów zakładowych i opracowywaniu zakładowych źródeł prawa pracy oraz opracowując opinie prawne. Aktualnie współpracuje z amerykańskim Stowarzyszenie Prawników Stanu Pensylwania - Sekcja Prawa Pracy i Zatrudnienia (Pennsylvania Bar Association, Labor and Employment Law Section, United States).
Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem Prof. G. Goździewicza nt „Ochrona trwałości umownego stosunku pracy". Praca jest zaawansowana (opracowane źródła bibliograficzne w pełnym zakresie, tekst zredagowany w połowie).

Zajęcia dydaktyczne
-Ćwiczenia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla sekcji administracji i prawa kanonicznego

Wykaz publikacji

Artykuły
1. Związkowa reprezentacja uprawnień pracowniczych w rozwiązywaniu umów o pracę, [w:] Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, red. G. Goździewicz, Toruń 2001, ss. 175-203, wyd. TNOiK, ISBN 83-7285-055-0.
2. W sprawie niekonstytucyjności przepisów nowelizujących ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 1/2003, ss. 32-40, PL ISSN 0032-6186.
3. Praktyka arbitrażu społecznego w zbiorowych sporach pracy w Polsce (sprawozdanie z konferencji), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005 Nr 1.
4. Praktyka arbitrażu społecznego w zbiorowych sporach pracy w Polsce [w:] Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie, red. G. Goździewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
5. Postępowanie przed sądem pracy, Gazeta Prawna 27.10.2005.


Wygłoszone referaty:
-Sytuacja prawna pracowników służby zdrowia w okresie reformy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Czas reform" zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji KUL, Lublin 25-26 listopada 1999 r.;
-Związkowa reprezentacja uprawnień pracowniczych w rozwiązywaniu umów o pracę, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Lubostroń 31 maja - 2 czerwca 2001 r.;
-Praktyka arbitrażu społecznego w zbiorowych sporach pracy w Polsce, Polsko-Amerykańska Konferencja Naukowa pt. Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie, Lublin, 8-9 października 2004r. w Lublinie, zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Katedrę Prawa Amerykańskiego i Porównawczego KUL, Fundację - Instytut na Rzecz Państwa Prawa oraz Pennsylvania Bar Association, Labor and Employment Law Section, USA (Stowarzyszenie Prawników Pensylwanii-Sekcja Prawa Pracy i Zatrudnienia).

Pozostałe osiągnięcia
Współorganizator polsko-amerykańskiej konferencji nt. „Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie". W październiku 2004r. w Lublinie.

Dyżur w Katedrze
Wtork 17:30-18:20, s. C-750

Kontakt
arycak@kul.lublin.pl
tel. kom. 0601071221
Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2007, godz. 14:31 - Magdalena Krawczyńska