Parametryzacja

 

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2013 r., Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL został zakwalifikowany do kategorii B. (Komunikat z dnia 30 września 2013 r. o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych). Na podkreślenie zasługuje fakt, że Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL utrzymał 8 miejsce wśród wydziałów prawa osiągnięte w ocenie z 2010 r. (grupa wspólnej oceny GWO HS1PR), przy czym w ramach II kryterium: "potencjał naukowy" uplasował się na 4. miejscu w kraju. Kompleksowa ocena jakości naukowej jednostek naukowych została przeprowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191) na podstawie zebranych informacji na temat działalności jednostek  w latach 2009-2012. Jednostki naukowe uzyskiwały oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;

2) potencjał naukowy;

3) materialne efekty działalności naukowej;

4) pozostałe efekty działalności naukowej.

 

ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 r., Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL został zakwalifikowany do najwyższej kategorii A (dawna kategoria 1.) w grupie jednostek jednorodnych "N6 - nauki prawne" (komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010 r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych). Ocena parametryczna została wówczas przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. Nr 205, poz. 1489 ze zm.), na podstawie zebranych informacji na temat działalności jednostek naukowych w latach 2005-2009. Ocena parametryczna jednostek naukowych określona została za pomocą kategorii jednostki naukowej w skali od 1 do 5, przy czym kategoria 1. była kategorią najwyższą. Oceny jednostek naukowych dokonały komisje Rady Nauki i zaproponowały ich kategorie na podstawie końcowego wskaźnika efektywności jednostki.

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2013, godz. 02:01 - Marta Ordon