Akty prawa powszechnie obowiązującego:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. 2018 poz. 1668)
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669)
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej

 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

Akty prawa wewnętrznego:

 

REGULACJE OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

 

 

REGULACJE WYDZIAŁOWE:

 

Regulaminy:

 

Regulamin Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

 

Uchwały Rady Wydziału:

 

 1. Uchwała Rady Wydziału z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dyplomowania na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 2. Uchwała Rady Wydziału z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie udziału interesariuszy w procesie podnoszenia i zapewniania jakości kształcenia

 

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału:

 

 1. Zarządzenie Nr 2/19 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
       →
  Regulamin.pdf
 2. Zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się w okresie obowiązywania stanu epidemii
Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2021, godz. 10:40 - Adam Jankowski