Akty prawa powszechnie obowiązującego:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. 2018 poz. 1668)
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669)
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej

 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

Akty prawa wewnętrznego:

 

Regulaminy:

 

 1. Regulamin Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 2. Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Uchwały Senatu:

 

 1. Uchwała Senatu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (723/II/11)
 2. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wytycznych programowych (724/II/20)
 3. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, sposobu określania pensum oraz ustalania liczebności grup zajęciowych (724/II/18)
 4. Uchwała Senatu KUL z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny dla nauczycieli akademickich (724/II/6)
 5. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad awansowania na stanowiska adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego (724/II/17)
 6. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego katedr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (724/II/19)
 7. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny dla nauczycieli akademickich (776/II/11)
 8. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, sposobu określania pensum oraz ustalania liczebności grup zajęciowych (749/II/15)

 

 

Zarządzenia Rektora KUL:

 

 1. Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich
 2. Zarządzenie nr ROP-0101-120/16 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 13 października 2016 roku w sprawie określenia harmonogramów działań związanych z planowaniem zajęć dydaktycznych, uruchamianiem nowych kierunków studiów oraz rekrutacją na studia kandydatów polskich i zagranicznych

 

 

Uchwały Rady Wydziału:

 

 1. Uchwała Rady Wydziału z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dyplomowania na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 2. Uchwała Rady Wydziału z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie udziału interesariuszy w procesie podnoszenia i zapewniania jakości kształcenia

 

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału:

 

 1. Zarządzenie Nr 2/19 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
       →
  Regulamin.pdf
Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2019, godz. 11:57 - Magdalena Sawa