Decyzją Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL została wybrana, w ramach Procesu Bolońskiego, na przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki w grupie roboczej ds. wartości fundamentalnych.

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL jest Dyrektorem Instytutu Jana Pawła II KUL i Kierownikiem Katedry Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii.

Proces Boloński to jeden z najważniejszych zbiorowych procesów reform w UE – rozpoczął się 19 czerwca 1999 r., gdy ministrowie edukacji 29 krajów podpisali tzw. Deklarację Bolońską. Był to dokument wyznaczający działania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich. Głównym celem Deklaracji było stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area, EHEA). Obecnie już 48 krajów zalicza się do EHEA.


W ramach Procesu Bolońskiego:

  • wprowadzono system przejrzystych i porównywalnych stopni poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu;
  • przyjęto system kształcenia oparty na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
  • upowszechniono system punktów kredytowych (ECTS- European Credit Transfer System);
  • promowana jest mobilność studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
  • promowana jest współpraca europejska w zakresie poprawy jakości szkolnictwa wyższego;
  • promowany jest europejski wymiar szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.


Stan realizacji zaleceń Deklaracji Bolońskiej omawiany jest na konferencjach ministrów ds. szkolnictwa wyższego. Odbywają się one co dwa lata i kończą komunikatem podsumowującym dotychczasowe osiągnięcia oraz wyznaczającym dalsze działania.

Polska włączyła się w proces realizacji Procesu Bolońskiego m.in. podejmując działania zmierzające do powszechnego stosowania Suplementu do Dyplomu, rozwijając dwustopniowy system studiów i system punktów kredytowych ECTS, powołując Państwową Komisję Akredytacyjną, promując mobilność np. w ramach programu Sokrates/Erasmus lub dwustronnych umów międzynarodowych itp. Nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w pełni uwzględnia zalecenia Procesu Bolońskiego.

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL będzie reprezentować Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Procesu Bolońskiego do czerwca 2024 roku.

 

 

Szanowna Pani Profesor, serdecznie gratulujemy wyboru!

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2021, godz. 06:30 - Andrzej Zykubek