Prof. dr hab. Henryk Cioch

 Życiorys naukowy


Prof. dr hab. Henryk Cioch urodził się 30 lipca 1951 roku w Lubaczowie. W 1969 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie oraz podjął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył je z wyróżnieniem 30 czerwca 1973 roku i został zatrudniony w Instytucie Prawa Cywilnego na stanowisku asystenta - stażysty. Z Uczelnią tą związany jest do dnia dzisiejszego. W 1982 roku obronił pracę doktorską nt. „Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu". Jej promotorem był Prof. dr hab. (dr h.c.a. UMCS) Jerzy Ignatowicz, natomiast recenzentem Prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski i Prof. dr hab. Mieczysław Sawczuk.  W latach 1984-1985 przebywał na rocznym stypendium ufundowanym przez Fundację H. Herzt Stiftung na Uniwersytecie w Bonn. W 1996 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. „Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym".  W 2002 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.  Od 1 lutego 1997 roku pracuje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na stanowisku profesora. W latach 2002-2004 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Pełni funkcję Dyrektora Instytutu Prawa Prywatnego. Jest kierownikiem I Katedry Prawa Cywilnego KUL. W 2001 roku otrzymał nagrodę Rektora KUL oraz nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej. Był członkiem zespołu ekspertów powołanego przez Prezydenta RP do przygotowania projektu ustawy Prawo spółdzielcze (dwukrotnie). Był przedstawicielem Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Nadzoru Finansowego. W 2007 roku otrzymał po raz drugi Nagrodę Rektora KUL. Od grudnia 2008 roku jest Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Stefczyka w Sopocie.  W styczniu 2010 roku został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. W przeprowadzonych w październiku 2011 r. wyborach parlamentarnych został wybrany Senatorem VIII Kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Do głównych kierunków badawczych, którymi zajmuje się prof. H. Cioch zaliczyć należy prawo rzeczowe, prawo fundacyjne oraz prawo spółdzielcze.


Zajęcia dydaktyczne


- Wykłady z prawa cywilnego, prawa fundacyjnego i prawa spółdzielczego dla studentów studiów dziennych i zaocznych (kierunek prawo i administracja)

- Seminarium magisterskie z prawa cywilnego dla studentów studiów dziennych i zaocznych

- Seminarium doktoranckie z prawa cywilnego


Wykaz publikacji


 Monografie

1. Vademecum naczelnika gminy w sprawach ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, Lublin 1984.
2. Stosunki członkowsko-mieszkaniowe w spółdzielczości mieszkaniowej na przykładzie nie publikowanego orzecznictwa sądów za lata 1983-1984, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1989.

3.  Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, wyd. UMCS, Lublin 1995. (praca habilitacyjna)

4.  Fundacje w ujęciu prawa polskiego, AWH Antoni Dudek, Lublin 2000.
5. Prawo fundacyjne, Warszawa 2002, wyd. Difin, ss.286.
6. (Współautor z H. Witczak) Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Komentarz, Warszawa 2002, wyd. Difin, ss. 230.
7. Prawo spółdzielcze w świetle Prezydenckiego Projektu ustawy. Wprowadzenie, Kraków 2005, ss. 456.

8. Prawo fundacyjne, Kraków 2005, ZAKAMYCZE, ss. 316.

9. (Współautor z A. Kidyba) Ustawa o fundacjach. Komentarz, Warszawa 2007, Wolters Kluwer, ss. 410.

10. Zarys prawa spółdzielczego, Wolters Kluwer 2007, ss. 477.

11. (Współautor A. Kidyba) Ustawa o fundacjach. Komentarz, wydanie 2, Warszawa 2010, Wolters Kluwer, ss. 419.

12. Prawo fundacyjne wydanie 2, Warszawa 2011, ss. 365.
13. Prawo spółdzielcze, Warszawa 2011, ss. 677.
 


Artykuły

1. Podział nieruchomości miejskich położonych poza terenami budowlanymi, „Nowe Prawo"2(1976).
2. Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1975, ZW CZSR Warszawa 1977.

3. Zmiana praw z warunków lokatorskich na własnościowe w spółdzielniach lokatorsko- własnościowych w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego oraz praktyki na przykładzie spółdzielni regionu lubelskiego i wybranych spółdzielni Łodzi i Wrocławia, Lublin 1978.

4. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, „Nowe Prawo"1(1984).
5. Istota aktu fundacyjnego, „Nowe Prawo"10(1986).

6. Sytuacja prawna członka przed przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe. Wybrane problemy teorii i praktyki państwa i prawa, Księga pamiątkowa z okazji 40-lecia Uniwersytetu i 35-lecia Wydziału Prawa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986.

7. Zmiany niektórych zasad przyjmowania członków, przydziału i zamiany mieszkań spółdzielczych, Seminarium Prawa Spółdzielczego 1986-1987, skrypt nr 2.
8. Utrata osobowości prawnej przez fundację, „Annales UMCS" 34(1987).
9. Pojęcie i rodzaje fundacji. Wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym, „Państwo i Prawo" 2(1987).

10. Statut fundacji, „Nowe Prawo"3(1987).

11. Nadzór nad działalnością fundacji, „Nowe Prawo" 7-8(1987).
12. Znaczenie decyzji administracyjnej w polskim prawie fundacyjnym OMT 6(1987).
13. Organy i organizacja fundacji w aspekcie prawnoporównawczym, „Nowe Prawo"5-6(1988).
14. Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu na prawo własnościowe w świetle ustawy spółdzielczej. Z zagadnień prawa materialnego i procesowego. [w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. dr hab. J. Ignatowicza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1988.
15. Fundacje prowadzące działalność gospodarczą, „Państwo i Prawo"2(1989).
16.  Przekształcenie fundacji, „Studia Prawnicze" 4(1989).
17. Fundacje niesamodzielne. Prace cywilistyczne [w:] Księga Pamiątkowa poświęcona prof. J. Winiarzowi, Warszawa 1990.

18. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, „Rejent"12(1998).
19. (Współautor z H. Witczak) Zasada superficies solo cedit w prawie polskim, „Rejent" 5(1999).   

20.  (Współautor z H. Witczak) Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, „Rejent" 6-7(1999).

21. O potrzebie dokonania zmian w polskim prawie fundacyjnym, Księga Pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Prof. Kazimierza Kruczalaka, „Gdańskie Studia Prawnicze" t. V, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1999 r.

22. Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich jako fundacja prawa publicznego, „Państwo i Prawo" 4(2000).

23. Przedstawicielstwa fundacji zagranicznej, „Przegląd Sądowy" 5(2000).
24. Status polskich fundacji w świetle judykatury, „Rejent" 5(2000).
25. Przegląd orzecznictwa z zakresu polskiego prawa fundacyjnego, „Prawo- Administracja-Kościół" 1(2000).

26. Istota fundacji kościelnych, [w:] Księga jubileuszowa w 65 rocznicę urodzin księdza profesora Henryka Misztala. Divina et Humana, Lublin 2001.
27. (Współautor z H. Witczak) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w świetle nowego stanu prawnego, „Rejent"11(2001).

28. (Współautor z P. Kasprzyk) Wpływ poglądów profesora Adama Strzembosza  na obecny kształt polskiego prawa rodzinnego, [w:] Ius et Lex. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, praca zbiorowa pod red. A. Dębińskiego,A. Grześkowiak, K. Wiaka, Lublin 2002.

29. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle  ustawy z  dnia 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa  własności, „Rejent" 1(2002).

30. Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Kruczalaku (1934-2002)", „Rejent"9(2002).
31. Prawo wieczystego użytkowania de lege lata i de lege ferenda, „Rejent" 5(2003).

32. Fundacja Dom Dzieci Benjamin ośrodek wsparcia w Lublinie jako wzorzec modelowej fundacji charytatywnej, „Prawo. Administracja Kościół"1-2 (2003), s.17-23, ss. 6.

33.  Organizacje pożytku publicznego i wolontariat-nowe regulacje prawne, „Rejent" 10(2003), s.11 - 26, ss. 15.

34. Podstawowe założenia nowego prawa spółdzielczego opracowane przez Komisję Ekspertów przy Prezydencie RP Aleksandrze Kwaśniewskim, „Rejent" 8(2004), s. 9-23, ss. 15.

35. Spółdzielnie szczebla podstawowego w świetle zamierzonych regulacji prawnych, „Rejent" 9(2004), s. 9-19, ss. 11.

36. Związki spółdzielcze i Krajowa Rada spółdzielcza w świetle projektu ustawy - Prawo spółdzielcze, „Rejent" 12(2004), s. 22-50, ss. 29.

37. O potrzebie zmiany prawa spółdzielczego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 639-652, ss. 14.

38. Podstawowe założenia nowego prawa spółdzielczego opracowane przez Komisję Ekspertów przy Prezydencie RP Aleksandrze Kwaśniewskim, „Rejent" 8(2004), s. 9-23, ss. 14.

39. Spółdzielczość w Polsce w świetle nowych regulacji prawnych,

Zeszyty Naukowe 4 (2004), WSFiB Radom

40. Spółdzielnie szczebla podstawowego w świetle zamierzonych,

nowych regulacji prawnych, „Rejent" 9(2004), s. 9-19, ss. 11.

41. Związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza w świetle projektu ustawy prawo spółdzielcze, „Rejent" 12(2004), 

42. System finansowy spółdzielni, Zeszyty Naukowe (2004), WSFiB Radom, ss. 4.

43. Spółdzielczość rolnicza w świetle projektu nowej ustawy - Prawo spółdzielcze, „Rejent" 1(2005), s. 34-51, ss. 18.

44. Spółdzielnie pracy w świetle przygotowywanych nowych regulacji prawnych, Rejent 2(2005), s. 45-61, ss. 17.

45. Spółdzielnia europejska jako nowy rodzaj spółdzielni szczebla podstawowego, Rejent 12(2006), s. 11-23, ss. 12.

46. Problem prawnej dopuszczalności wspomagania prokreacji, [w:] Rodzina w prawie, red. P. Telusiewicz, Stalowa Wola 2007.

47. O niektórych spornych kwestiach z zakresu prawa osobowego, [w:] Księga pamiatkowa dla uczenia 70 rocznicy prof. dr hab.Tadeusza Smyczyńskiego, Poznań 2008, s. 357-369.

48. Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi de lege lata i de lege ferenda, i „Słowo wstępne” [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa,       Nałęczów Zdrój, 3-5 października 2008 r., TNOiK Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 45-60.

49. Fundusz alimentacyjny, [w:] „Rodzina w prawie” materiały z drugiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w Stalowej Woli w dniu 13 grudnia 2007 r. pod red. Ks. Bp. Prof. dr hab. Andrzej Dzięga, ks. dr Zdzisław Jancewicz, dr Piotr Telusiewicz, Stalowa Wola 2009 r.,s. 45-52.

50. Spółdzielnie do zadań specjalnych [w:] Spółdzielnie socjalne. Pomysł na trudne czasy, Biuletyn Instytutu Stefczyka, 1(2009), s. 8-9

51. Projekt nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz o zmianie  niektórych innych ustaw w świetle podstawowych zasad Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (zasad roczdelskich),Kwartalnik Naukowy „Pieniądze i Więź”, 3 (2009), s. 156-165.

52. Zasady roczdelskie i ich realizacja w praktyce, [w:] PAN Oddział w Lublinie. Teka Komisji Prawniczej, tom II, Lublin 2009, s. 26-35.

53. Model nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi (obowiązujący i proponowany), [w:] Rynki finansowe. Mikrofinanse, pod red. E. Ostrowskiej, J. Ossowskiego, Sopot 2009, s. 87-99.               
54. Instytucja upadłości konsumenckiej [w:] Upadłość konsumencka. Rozwiązania dla zadłużonych, "Biuletyn Instytutu Stefczyka",  3(2010), s. 82-83.
55. Małżeństwo i rodzina w nowym projekcie kodeksu cywilnego, [w:] Kościelne   prawo procesowe. Prawo rodzinne”, Materiały i Studia, t. 5, Lublin 2010, s. 31-40.
56. Nadzór nad spółdzielczymi kasami de lege lata i de lege ferenda, [w:] Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce pod red. J. Ossowskiego, Sopot 2010, s. 80–92.
57. Miejsce spółdzielni w systemie prawa, [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej pod red. Wojciech J. Katner, Urszula Promińska, Wolters Kluwer Polska- LEX, Warszawa 2010, s. 57-65.

58. Ustawa o fundacjach – wnioski de lege ferenda, [w:] Jus et remedium Księga Jubileuszowa prof. Mieczysława Sawczuka, Warszawa 2010, s. 116-135.

59. Wpływ prawa spółdzielczego na rozwój spółdzielczości po 1989 r. materiały po Konferencji KRS i Instytutu Stefczyka, 27-28 października 2010 r. Warszawa, "Biuletyn Instytutu Stefczyka", 5(2010), s. 42-53.
60. Wpływ orzecznictwa na rozwój prawa fundacyjnego [w:] Aurea Praxis Aurea Theoria.  Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, pod red. Jacek Gudowski, Karol Weitz, Warszawa 2011, s. 2197-2213.
 

 

Glosy

1. Glosa do uchwały SN z dnia 18.IV.1975 r., III CZP 25/75, „Nowe Prawo" 7(1977).
2. Glosa do uchwały SN z dn. 30.I.1977 r., „Nowe Prawo"11-12(1978).
3. Glosa do orzeczenia SN z 21.02.1977, IV CR 2/71, „Nowe Prawo"4(1980).
4. Glosa do wyroku SN z dnia 24.V.1983 r., III CR 115/83, „Nowe Prawo" 9(1984).
5. Glosa do wyroku SN z dnia 27.IV.1983 r., I CR 432/82, art. 147 § 1, 5 ustawy o spółdzielniach i ich związkach, OSPiKA 12(1984).
6. Glosa do orzeczenia SN z dnia 24.X.1984 r., OSPiKA 7-8(1984).
7. Glosa do orzeczenia SN z dnia 20.III.1985 r., „Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za 1985 r."
8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego, OSPiKA (1986).
9. Glosa do orzeczenia SN z 8.12.1992, I CRN 182/92, „Rejent"4(1994).
10. Glosa do postanowienia SN z 20.01.98 r. I CKN 417/97, „Rejent"12(1999)
11. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2002 r. I CKN 1388/99  (niepublikowane), „Rejent"1(2004).

12. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2008 r., IV CSK 390/07 (niepublikowanego), „Rejent” 5(2008).

 

Artykuły encyklopedyczne
 „Konfiskata mienia", Encyklopedia Katolicka,Tom IX, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.

„Spółdzielcza droga dochodzenia roszczeń", Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004.


Recenzje wydawnicze


1. „Józef Jan Skoczylas, Cywilnoprawne nabycie nieruchomości przez cudzoziemców", Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2002, „Rejent' 9(2002).
2. „Adam Jedliński Członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, wyd. Prawnicze 2002", „Rejent" 5(2003).
3. „Rozprawa doktorska Moniki Wójcik Fundacje dobroczynne (piae causae) w rzymskim prawie poklasycznym", FUNDACJE - prawo, organizacja, finanse, 2(2003), Agencja TNOIK i CKiD Kujawscy.  
4. „Recenzja monografii Romana Trzaskowskiego pt. Działalność statutowa a działalność gospodarcza fundacji - prawo i praktyka" ss. 195, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, „Rejent" 9 (2003). 
    
Inne

1. Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe (rozprawa doktorska), Lublin 1981.
2. Rozprawa: „System zaopatrzenia emerytalnego rolników", TNOiK, Lublin 1984.
3. Komentarz do orzecznictwa SN z 13,11.1974, OSNCP 1975, z. 7-8.
4.  Komentarz do orzeczenia SN, II CR 351/77, Przegląd orzecznictwa piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1979, Zakład Wydawnictwa CŻSR, Warszawa 1981.
5. Głos w dyskusji „Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003)", Wydawnictwo KUL Lublin 2004.
6. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: Organizacje pozarządowe, Prawo-Administracja-Kościół, 2-3(2001), s.313-317, ss. 5.
7. Słowo kierownika I Katedry Prawa Cywilnego KUL, [w:] Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kasprzyk, Lublin 2005.

8. Ekspertyza zawierająca uwagi do projektu ustawy o spółdzielniach (druk sejmowy nr 3493), Monitor Spółdzielczy, Wydanie specjalne z dnia 15 marca 2011, s. 67-75.
 
Redakcje

1. Iustitia Civitatis Fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wiesława Chrzanowskiego pod red. H. Ciocha, A. Dębińskiego, J. Chacińskiego, Lublin 2003, TN KUL.

2. Henryk Cioch, Piotr Kasprzyk, „Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego”, Lublin 2007, ss. 332.


Promocje prac doktorskich

1. 2000 r. - Ryszard Młyński, Umowy o usługi portowe.
2. 2000 r. - Jacek Chaciński, Prawa Podmiotowe a ochrona dóbr osobistych.
3. 2001 r.- Piotr Pogonowski, Status prawny organów postępowania upadłościowego.
4. 2002 r. - Piotr Kasprzak, Separacja prawna małżonków.
5. 2002 r.- Piotr Zakrzewski, Charakter prawny majątku spółdzielni.
6. 2004 r. - Hanna Witczak, Ustanie prawa wieczystego użytkowania.
7. 2005 r. -  Agnieszka Kawałko, Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

8. 2005 r. - Marcin Uliasz, Zakres i znaczenie zdolności sądowej w polskim postępowaniu cywilnym.

9. 2005 r. - Katarzyna Babiarz-Mikulska, Status prawny wierzyciela w polskim postępowaniu.

10. 2006 r. - Edward Samborski, Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym.

11. 2007 r. - Katarzyna Skubisz, Sprostowanie prasowe. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym.

12. 2007 r. - Paweł Bucoń, Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego.

13. 2007 r. - Jerzy Kopyra, Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

14. 2007 r. - Anna Duda-Ziętek, Wspólny testament małżeński i umowa dziedziczenia w prawie niemieckim i polskim.

15. 2008 r. - Sylwia Sadowska, Status prywatno-prawny człowieka przed urodzeniem.

16. 2008 r. - Monika Krzywda, Przesłanki ubezwłasnowolnienia.

17. 2008 r. - Marta Stepnowska-Michaluk, Likwidacja spółdzielni.

18. 2008 r. - Ewa Stępień, Status prawny pacjenta.

19. 2009 r. - Anna Jacek, Odpowiedzialność odszkodowawcza zakładów opieki zdrowotnej.

20. 2010 r. - Mariusz Grabowski, Sponsoring telewizyjny. Wybrane aspekty prawne.

21. 2010 r. - Agnieszka Sobczak, Status prawny organizacji pożytku publicznego.

 

Dyżur w Katedrze


 Poniedziałek 9:30-10:30 C-706


Kontakt

Tel. (0-81) 445-37-06

Autor: Katarzyna Dębińska
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2012, godz. 10:43 - Katarzyna Dębińska-Domagała