Prof. Piotr Gutowski został powołany w skład Komitetu Polityki Naukowej – organu opiniodawczo-doradczego przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Nominację od pani minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej odebrał w piątek 24 października 2014 r.

 

Komitet Polityki Naukowej to 13 osobowe grono naukowców złożone z reprezentantów różnych jednostek naukowych, reprezentujących różne dziedziny nauki i życia społeczno-gospodarczego. Do głównych zadań Komitetu należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych. Komitet opiniuje także projekty aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności NCN i NCBR oraz sporządza merytoryczne oceny sprawozdań z ich działalności. Minister nauki powołuje członków Komitetu spośród kandydatów spełniających wymogi formalne, kierując się zasadami zapewnienia reprezentacji różnych dziedzin naukowych, różnych rodzajów jednostek naukowych, a także różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego.


Panie Profesorze, serdecznie gratulujemy nominacji!

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2014, godz. 01:54 - Andrzej Zykubek