Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) zaprasza 12 grudnia 2013 r. na XVI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” nt. Spór o naturę ludzką.


Tematem Sympozjum jest filozoficzny problem natury ludzkiej. Spory o rozumienie człowieka toczyły się od zarania myśli ludzkiej, przybierając wielorakie formy i prowadząc do najróżniejszych rozstrzygnięć natury teoretycznej, a także praktycznej. Konsekwencje rozumienia natury ludzkiej najwyraźniej zdają się dochodzić do głosu w naszych czasach, kiedy to tezy filozoficzne zostały niejednokrotnie zastąpione hasłami ideologicznymi, pozostającymi na usługach odpowiednich grup interesów.

 • Celem debaty naukowej w czasie sympozjum jest zatem, po pierwsze, przedstawienie i ocena stanowisk w sporze o naturę ludzką, sięgając do korzeni myśli ludzkiej i analizując najbardziej znaczące teorie, jakie pojawiły się na przestrzeni dziejów. Stąd też pierwsza część debaty dotyczyć będzie klasycznego rozumienia natury oraz natury ludzkiej w szczególności, wraz ze wstępnym ukazaniem modyfikacji dokonanych w epokach poklasycznych, tj. począwszy od tzw. ery nowożytnej.
 • Po drugie, analiza istotnych kwestii filozoficznych, związanych z rozumieniem natury ludzkiej, takich jak problem osoby czy też kontekst rozumienia kultury. Przy tej okazji można będzie pochylić się nad tak znaczącymi zagadnieniami, jak: dramat osoby ludzkiej, wolność, płciowość czy łaska, a także nad związkami problematyki antropologicznej z dziedzinami prawa, życia społecznego, wytworów sztuki (szeroko rozumianej) czy moralności.
 • Po trzecie, zadaniem wspólnego namysłu jest także analiza wybranych współczesnych argumentów, dotyczących rozumienia natury ludzkiej, wraz z próbą ukazania ich założeń i konsekwencji. Zasadnicze płaszczyzny dyskusji, zaproponowane na sympozjum, dotyczą naturalistycznych redukcji człowieka, począwszy od bazowych na tym polu argumentów kartezjańskich i empirycystycznych, a skończywszy na tezach filozofii umysłu. Drugim obszarem analiz jest płaszczyzna biologiczna, obejmująca problemy eugeniki, kontekstów ewolucji, bioetyki oraz kontrowersyjnej i modnej ostatnio dziedziny ideologii gender.

Zgodnie z tradycją sympozjum na zakończenie przewidziana jest refleksja podsumowująca rozważania oraz ukazująca propozycję pozytywnego przezwyciężenia omawianych sporów. Kontekst natury ludzkiej jest tu przedstawiony jako podstawowy dla rozumienia osoby ludzkiej oraz humanistycznej kultury.

W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB

Kierownik Katedry Metafizyki

 

 

XVI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”

SPÓR O NATURĘ LUDZKĄ

12 grudnia 2013 (czwartek)

 

Część I: ŹRÓDŁA SPORU O NATURĘ CZŁOWIEKA

Obrady plenarne, Aula im. Kard. St. Wyszyńskiego, prowadzenie: ks. dr Tomasz Duma

 

 • 10.00 - Otwarcie sympozjum - Rektor KUL
 • 10.10 Czym jest natura? - archiwalna wypowiedź multimedialna o. Mieczysława A. Krąpca
 • 10.30 Odkrycie natury bytów i jej wielorakie rozumienie - prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL)
 • 11.00 Źródła i skutki negacji natury w filozofii - prof. dr hab. Honorata Jakuszko (UMCS)
  • 11.30 Dyskusja
 • 11.45 Gibt es eine menschliche Natur? Untersuchungen zur Philosophie der Antike und des Mittelalters (Czy istnieje natura ludzka? Starożytne i średniowieczne dociekania - prof. dr hab. Berthold Wald (Theologische Fakultät, Paderborn)
 • 12.30 La negazione della natura umana nella filosofia moderna e contemporanea (Negacja natury ludzkiej w filozofii nowożytnej i współczesnej)- prof. dr hab. Vittorio Possenti (Università di Venezia)
  • 13.15 Dyskusja
  • 13.30 Przerwa

 

Część II: NATURA LUDZKA NA AREOPAGU

Obrady w sekcjach (15.00-17.00)

 

Sekcja I. NATURA LUDZKA A NATURALIZM

Aula im. Kard. St. Wyszyńskiego, prowadzenie: dr hab. Przemysław Gut

 

 • 15.00 Źródła naturalizmu antropologicznego - dr hab. Damian Leszczyński (UWr)
 • 15.20 Naturalizm antropologiczny a nauki empiryczne - prof. dr hab. Zenon Roskal (KUL)
  • 15.40 Dyskusja
 • 16.05 Natura ludzka w kognitywistyce - prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS)
 • 16.25 Spór o naturę umysłu ludzkiego - ks. dr Andrzej Jastrzębski (WSD Obra)
  • 16.45 Dyskusja

 

Sekcja II. NATURA LUDZKA A OSOBA

Sala 208, prowadzenie: prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

 

 • 15.00 Czy dramat osoby i natury? - dr hab. Piotr Stanisław Mazur („Ignatianum” Kraków)
 • 15.20 Natura ludzka a łaska - ks. prof. dr hab. Janusz Lekan (KUL)
  • 15.40 Dyskusja
 • 16.05 Natura ludzka a wolność - ks. prof. Jan Sochoń (UKSW)
 • 16.25 Osoba ludzka a płciowość - ks. dr Bogdan Czupryn (WSD Płock)
  • 16.45 Dyskusja

 

Sekcja III. NATURA LUDZKA A KULTURA

Sala 107, prowadzenie: dr Wojciech Daszkiewicz

 

 • 15.00 Natura ludzka jako podstawa norm prawnych - prof. dr hab. Krzysztof Wroczyński (KUL)
 • 15.20 Natura ludzka a życie społeczne - dr Paweł Skrzydlewski (PWSZ Chełm)
  • 15.40 Dyskusja
 • 16.05 Problem natury a teorie sztuki - prof. dr hab. Henryk Kiereś (KUL)
 • 16.25 Natura ludzka jako kryterium moralności - dr Kazimierz Krajewski (KUL)
  • 16.45 Dyskusja

 

Sekcja IV. NATURA LUDZKA A BIOLOGIA (CIELESNOŚĆ)

Sala 213, prowadzenie: ks. dr Jacek Golbiak

 

 • 15.00 Natura ludzka a ideologia gender - ks. prof. dr hab. Dariusz Oko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
 • 15.20 Ingerencje w naturę ludzką: ulepszanie czy pogarszanie natury? - ks. prof. dr hab. Tomasz Kraj (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
  • 15.40 Dyskusja
 • 16.05 Natura ludzka a ewolucja - dr Justyna Herda (KUL)
 • 16.25 Czy bioetyka potrzebuje natury ludzkiej? - ks. dr hab. Grzegorz Hołub (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
  • 16.45 Dyskusja

 

Część III: W OBRONIE NATURY LUDZKIEJ

Obrady plenarne, Aula im. Kard. St. Wyszyńskiego, prowadzenie: ks. dr Paweł Tarasiewicz

 

 • 17.30 Godność osoby ludzkiej a normy etyczne - ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
 • 18.00 Obrona natury ludzkiej ochroną humanistycznej kultury - prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL)
  • 18.30 Dyskusja
  • 19.00 Zamknięcie obrad

Imprezy towarzyszące: Wystawa Piękno natury w fotografii - fot. Ireneusz Marciszuk

Sesja plakatowa Meandry ludzkiej natury

KATEDRA METAFIZYKI KUL

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin; (81) 445 43 87; e-mail: tomasak@kul.pl; www.ptta.pl

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2013, godz. 08:42 - Anna Starościc