Plan studiów pierwszego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady obowiązkowe
   1. Historia filozofii 30 E/3 - -  
   2. Historia filozofii średniowiecznej - - 30 E/3  
   3. Antropologia filozoficzna z elementami metafizyki -  -  30 E/4  
   4. Kulturotwórcza rola Biblii -  -  30  E/5  
  5. Logika i semiotyka   30  Z/5  -  -  
  6. Historia sztuki  30  E/6  30  E/6  
   7. Starożytne podstawy kultury europejskiej  30  E/2  -  -  
  8. Dzieje Kultury europejskiej - - 30 E/2  
  9. Dzieje chrześcijaństwa 30 Z/3 30 E/3  
 10. Dzieje judaizmu 30 E/3 - -  
Konwersatoria obowiązkowe
 1. Teksty starożytnej kultury europejskiej  30  Z  -  
 2.  Klasyczne teksty kultury europejskiej  -  -  30  Z  
Ćwiczenia obowiązkowe
 1. Technologia informacyjna  -  -  30  Z/2  
 2. Logika i semiotyka  15  Z  -  -  
 3. Historia sztuki  30  Z  30  Z  
Lektoraty obowiązkowe
 1.  Język łaciński w kulturze  30 Z/2 30 Z/2  
 2.  Język nowożytny  30 Z/1 30  Z/1  
Zajęcia terenowe obowiązkowe
 1. Instytucje kulturalne 15 Z/1 - -  
Wychowanie fizyczne 
 1. Wychowanie fizyczne  30 Zbo/1 30 Zbo/1  
Studenci pierwszego roku powinni odbyć następujące szkolenia: 1. Szkolenie biblioteczne, 2. Kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 3. Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta.
 ROK II     
    Wykłady obowiązkowe
   1. Historia filozofii nowożytnej  30 E/4 - - ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
   2. Historia filozofii współczesnej  -  -  30  E/4 ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
   3. Teoria sztuki  30  E/4  -  - dr Anna Kawalec
   4. Filozofia religii  -  -  30  E/4 ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
   5. Sztuka nowoczesna i najnowsza   30  E/5  -  - ks. dr Janusz Moryc
   6.  Wiedza o literaturze  -  -  30  E/4 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
   7.  Dzieje islamu  30  E/2  -  - ks. dr Krzysztof Modras
  8. Socjologia kultury - - 30 E/5 dr Małgorzata Gruchoła
Ćwiczenia obowiązkowe
 1. Socjologia kultury  -  - 30  Z dr Małgorzata Gruchoła
 2.  Sztuka nowoczesna i najnowsza  30  Z  -  - dr Małgorzata Żak-Kulesza
Konwersatoria obowiązkowe
 1. Współczesne teorie religii  30  Z/2  -  - dr Marek Piwowarczyk
 Lektoraty obowiązkowe
  1. Język łaciński w kulturze Europy 30 Z/2 30 E/2 ks. dr Grzegorz Baran
   2.  Język nowożytny 30 Z/1 30 Z/1 SPNJO
   3.  Język nowożytny (egzamin) - - -  E/2 SPNJO
      Zajęcia terenowe obowiązkowe
 1.

Wydarzenia kulturalne 

15  Z/1 - -  dr Małgorzata Żak-Kulesza
 2.  Perły kultury  -  -  30  Z/1 dr Małgorzata Żak-Kulesza
Pierwsza grupa zajęć do wyboru: należy wybrać jeden lektorat lub 60 godz. ćwiczeń
  1.  Język hebrajski współczesny (lektorat)  30 Z/3  30  Z/3  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
   2. Język arabski (lektorat) 30   Z/3  30  Z/3  o. dr Krzysztof Modras
   3. Sanskryt I (lektorat) 30  Z/3  30   Z/3  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
   4. Alternatywne ruchy religijne (ćwiczenia) 30  Z/3  -  -  de hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
   5. Kultura i alternatywna religijność (ćwiczenia)  -  30  Z/3  ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak
       Druga grupa: należy wybrać 150 godz., w tym co najmniej 30 godz. konwersatoriów (uwaga: liczba punktów ECTS w semestrze powinna wynosić nie mniej niż 30)
  1. Historia muzyki (wykład)  30  Z/2 - - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
  2. Kultura i aktywność lokalna (warsztaty)  - -  30  Z/2 zawieszone w roku akademickim 2014/2015
   3.  Sztuka w kulturze (konwersatorium)  -  -  30   Z/2 dr Małgorzata Żak-Kulesza
  4. Teksty kultury: czytanie, tworzenie, interpretacja (konwersatorium)  30  Z/2  -  - dr hab. Ryszard Zajączkowski
   5. Dziedzictwo kulturowe Żydów polskich (wykład) 30 Z/2 - - dr Ewa Zając
   6. Kultura regionu pogranicza (wykład) - - 30  Z/2 ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak  
   7. Nurty kultury współczesnej (konwersatorium) - - 30 Z/2 dr hab. Wanda Bajor
  8. Alternatywne ruchy religijne (wykład) 30 Z/2 - - dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
  9. Chrześcijaństwo - panorama wyznaniowa (wykład) - - 30  Z/2  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 10. Kultura islamu (wykład) 30 Z/2 - - ks. dr Krzysztof Modras
 ROK III     
  Wykłady obowiązkowe     
 1. Wstęp do antropologii kultury  30 E/2 - -  dr Wojciech Daszkiewicz
 2. Komunikacja społeczna  30  E/5  -  -  dr Agnieszka Żuk
 3.  Etyka  30  E/2  -  - dr Jacek Frydrych
 4.  Wiedza o teatrze i widowisku kulturowym  30 E/5  - - dr Anna Kawalec
 5. Teoria kultury 30 E/5     dr hab. Ryszard Zajaczkowski
 6. Kultura audiowizualna  - 30  E/2 dr Agnieszka Żuk
 7. Organizacja i animacja kultury  -  30    E/5  dr Małgorzata Gruchoła
 Ćwiczenia obowiązkowe      
  1. Komunikacja społeczna 30  Z - - dr Agnieszka Żuk
  2.  Wiedza o teatrze i widowisku kulturowym  30  Z  - - dr Anna Kawalec
  3. Teoria kultury 30 Z - -

dr Wojciech Daszkiewicz

  4. Organizacja i animacja kultury - - 30 Z dr Małgorzata Gruchoła
Warsztaty obowiązkowe
 1.

Pracownia technik audiowizualnych

 - -  30 Z/2 dr Agnieszka Żuk
Pierwsza grupa zajęć do wyboru: należy wybrać 120 godz. spośród lektoratów, translatoriów lub ćwiczeń do wyboru
Lektoraty do wyboru
1. Język hebrajski współczesny 30 Z/2 30 Z/2 dr Ewa Zając
2. Język arabski II 30 Z/2 30 Z/2 zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 Translatoria do wyboru     
 1.  Język angielski 30 Z/2 30 Z/2 zawieszone w roku akademickim 2014/2015
Ćwiczenia do wyboru
 1.  Kultura słowa z elementami emisji głosu  -  -  30  Z/2  dr Anna Kawalec
 2. Wstęp do antropologii kultury  30  Z/2  -  -  dr Wojciech
Daszkiewicz
 3. Religia w kulturze  30  Z/2  -  - ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak
 Druga grupa zajęć do wyboru: należy wybrać 90 godz. spośród wykładów, konwersatoriów lub laboratoriów do wyboru.
Wykłady do wyboru
 1.  Religie Wschodu: hinduizm, buddyzm, religie Chin  30 Z/2  - - zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
Konwersatoria do wyboru
 1.  Komunikacja międzykulturowa - - 30  Z/2 dr Agnieszka Żuk
2. Sztuka polska 30 Z/2 - - dr Małgorzata Żak-Kulesza
3. Muzealnictwo 30 Z/2 - - dr Małgorzata Żak-Kulesza
Laboratoria do wyboru
1. Pracowania technik artystycznych 30 Z/2 30 Z/2 ks. dr Janusz Moryc
Seminaria do wyboru (należy wybrać jedno seminarium)
1. Teoria Kultury i sztuki 30 Zbo/3 30 Zbo/3 ks. dr Janusz Moryc / dr Anna Kawalec
2. Dialog kultur i religii 30 Zbo/3 30 Zbo/3 ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak / ks. dr Krzysztof Modras
   Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy   
1. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy - - 10   
Praktyka zawodowa       
 1.  Praktyka zawodowa  -  -  -  Zbo/2  

Praktyki zawodowe zgodnie z REGULAMINEM PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW FILOZOFII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Wymiar praktyk: 3 tygodnie. Obowiązek zaliczenia nie później niż do końca VI semestru studiów (przed złożeniem pracy dyplomowej). Koordynator praktyk: dr Imelda Chłodna-Błach.     
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.      

 

Autor: Magdalena Leszczyńska
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2015, godz. 19:05 - Andrzej Zykubek