Plan studiów drugiego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady obowiązkowe
 1. Filozofia kultury   30 E/7 - - dr Imelda Chłodna-Błach 
 2.

Estetyka-Filozofia sztuki

  - - 30 E/7 dr Anna Kawalec
 3. Antropologia kultury  - -  30  E/5  dr Agnieszka Żuk
 4.  Metodologia badań kulturoznawczych  30  E/7  -  - dr hab. Monika Walczak
 5. Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II  30  E/2  - - ks. dr Maciej Hułas
 6. Biblia - istota i rola w kulturze  30  E/2  -  -  ks. dr Adam Kubiś
Konwersatoria obowiązkowe
 1. Chrześcijańska kultura życia duchowego  - -  30  Z/2 ks. prof. dr hab. Piotr Moskal 

Ćwiczenia obowiązkowe   

 1. Filozofia kultury  30 - - dr Wojciech Daszkiewicz
 2.  Estetyka- Filozofia sztuki - -  30  Z dr Imelda Chłodna-Błach
3. Metodologia badań kulturoznawczych  30 Z  - dr hab. Monika Walczak 

Zajęcia z listy zajęć do wyboru: należy wybrać 210 godz. spośród następujących wykładów monograficznych, konwersatoriów lub translatoriów.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.     

 

W celu uzyskania specjalizacji Kultury i religie Wschodu i Zachodu lub Animacji społeczno-kulturalna i sztuka należy zaliczyć w całości I lub II blok zagadnień specjalistycznych. Uzyskanie specjalizacji nie ma charakteru obligatoryjnego.   

I. Zagadnienia specjalistyczne: Kultury i religie Wschodu i Zachodu
Wykłady monograficzne do wyboru (I i II rok)
 1. Historia alternatywnych ruchów religijnych (zajęcia odbywają się tylko dla I roku)  30 Zbo/2 30  E/2  dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
  2.   Doktrynalne i etyczne źródła współczesnego islamu (wykład)  -  -  30 E/2  o. dr Krzysztof Modras
 3. Dzieje i kultura Żydów w regionie lubelskim 30 E/2  dr Ewa Zając
 4. Alternatywna religijność i duchowość w kulturze Zachodu  - 30  E/2  dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
 5. Współczesne recepcje kultury antycznej 30  E/2  ks. dr Grzegorz Baran
 6. Teorie kultury i cywilizacji 30  E/2  dr Wojciech Daszkiewicz
Konwersatoria do wyboru

1.

Wstęp do kultur i religii orientalnych - - 30 Z/2 ks. dr Krzysztof Modras
 II. Zagadnienia specjalistyczne: Animacja społeczno-kulturalna i sztuka    
Wykłady do wyboru
 1. Duchowy i materialny wymiar człowieka w sztuce i kulturze elitarnej i regionalnej   30 E/2   -  - dr Małgorzata Żak-Kulesza
 2. Problemy teorii sztuki w kulturze współczesnej  30  E/2 -  - dr Anna Kawalec
 3. Sztuki plastyczne w kulturze polskiej i europejskiej   30 E/2 - - ks. dr Janusz Moryc
 4. Lokalność i globalizacja w świetle antropologii kultury - -  30 E/2 zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 5. Dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji w XIX i XX wieku  - - 30 E/2 dr hab. Ryszard Zajączkowski
Konwersatoria do wyboru
 1. Kultura lokalna -  -  30 Z/2 dr Ewa Zając
 2. Przestrzeń filmowa i komputerowa - -  30 Z/2  dr Agnieszaka Żuk
III. Zagadnienia ogólnokulturowe (zajęcia wspólne dla obu specjalizacji)
Wykłady do wyboru
 1. Nauka popularna we współczesnej kulturze (zajęcia tylko dla pierwszego roku)  30 E/2 - - dr hab. Zbigniew Wróblewski
 2. Narzędzia badawcze nauk o kulturze

-

-  30 E/2 zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
Konwersatoria do wyboru
1. Podstawy marketingu dla kulturoznawców  - 30  Z/2   dr Małgorzata Gruchoła
2. Ekonomia a kultura społeczna   30 E/2 -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
3. Kultury i języki współczesnego Bliskiego Wschodu 30 Z/2 30 Z/2 dr Ewa Zając
Translatoria do wyboru (dla I i II roku)
 1. Język hebrajski  30  Z/2  30  Z/2 zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
 2. Języka arabski  30  Z/2  30  Z/2 zawieszone w roku akademickim 2014/2015
Seminaria dla I i II roku (należy wybrać jedno seminarium)
1. Teoria kultury  30   Zbo/6   30  Zbo/6  dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
2. Historia sztuki  30    Zbo/6  30   Zbo/6  ks. dr Janusz Moryc
3. Historia kultury intelektualnej  30   Zbo/6   30   Zbo/6  dr hab. Wanda Bajor
4. Dialog kultur i religii  30   Zbo/6   30   Zbo/6  ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak
5. Alternatywne ruchy religijne  30   Zbo/6   30   Zbo/6  dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUl
6. Filozofia religii  30   Zbo/6   30   Zbo/6  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
7. Metodologia nauk o kulturze  30   Zbo/6   30   Zbo/6  dr hab. Monika Walczak
8. Kultura medialna  30   Zbo/6   30   Zbo/6  dr Małgorzata Gruchoła
       

Studenci I roku powinni odbyć obowiązkowe ogólnouniwersyteckie szkolenia: 1. Szkolenie biblioteczne, 2. Kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 3. Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta.

    Rok II
Konwersatoria obowiązkowe
1. Kultura polska: od źródeł po współczesność  30 Z/4 - - dr hab. Wanda Bajor
2. Sztuka: mit, misterium, mistyka  30  Z/4  -  - o. dr Janusz Moryc
3.  Aksjologia religii  30  Z/4 - - ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
4. Kultura lokalna w życiu społecznym  15 Z/2  -  - dr Małgorzata Gruchoła
5. Muzea w miejscach pamięci jako zjawisko kulturowe  15  Z/2  - -  dr Tomasz Kranz

Zajęcia z listy zajęć do wyboru: należy wybrać 180 godz. spośród następujących wykładów monograficznych, konwersatoriów lub translatoriów.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.     

 

W celu uzyskania specjalizacji Kultury i religie Wschodu i Zachodu lub Animacji społeczno-kulturalna i sztuka należy zaliczyć w całości I lub II blok zagadnień specjalistycznych. Uzyskanie specjalizacji nie ma charakteru obligatoryjnego.   

       I. Zagadnienia specjalistyczne: Kultury i religie Wschodu i Zachodu
      Wykłady do wyboru (dla I i II roku)
 1.  Doktrynalne i etyczne źródła współczesnego islamu        30 E/2   o. dr Krzysztof Modras
 2. Dzieje i kultura Żydów w Regionie Lubelskim   30  E/2 - - dr Ewa Zając
 3.  Alternatywna religijność i duchowość w kulturze Zachodu - -   30  E/2 dr hab. Paweł Ptaszek, prof. KUL
 4.  Współczesne recepcje kultury antycznej  30  E/2  -  - ks. dr Grzegorz Baran
 5. Teorie kultury i cywilizacji  30  E/2  -  - dr Wojciech Daszkiewicz
Konwersatoria do wyboru (dla I i II roku)
 1. Wstęp do kultur i religii orientalnych   -  -   30  E/2 ks. dr Krzysztof Modras
II. Zagadnienia specjalistyczne: Animacja społeczno-kulturalna i sztuka
Wykłady do wyboru (dla I i II roku)
 1. Duchowy i materialny wymiar człowieka w sztuce i kulturze elitarnej i regionalnej  30  E/2  -  - dr Małgorzata Żak-Kulesza
 2.  Problemy teorii sztuki w kulturze współczesnej  30  E/2  -  - dr Anna Kawalec 
 3. Sztuki plastyczne w kulturze polskiej i europejskiej   30  E/2  - - o. dr Janusz Moryc
 4. Lokalność i globalizacja w świetle antropologii kultury  -  -  30 E/2 zawieszone w roku akademickim 2014/2015
5. Dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji w XIXi XX w.    -  -  30  E/2 dr hab. Ryszard Zajączkowski 
Konwersatoria do wyboru (dla I i II roku)
1. Kultura lokalna       30 Z/2  dr Ewa Zając
2. Przestrzeń filmowa i komputerowa      30 Z/2   dr Agnieszka Żuk
III. Zagadnienia ogólnokulturowe (zajęcia wspólne dla obu specjalizacji)
Wykłady do wyboru (dla I i II roku)
1.  Protokół dyplomatyczny (zajęcia odbywają się tylko dla II roku)  30 E/2   ks. dr Marek Grygiel
2. Narzędzia badawcze nauk o kulturze  - 30  E/2   zawieszone w roku akademickim 2014/2015
Konwersatoria do wybory (dla I i II roku)
1. Podstawy marketingu dla kulturoznawców   - -    30   Z/2  dr Małgorzata Gruchoła
2. Kultury i języki współczesnego Bliskiego Wschodu 30 Z/2 30 Z/2 dr Ewa Zając
3. Ekonomia a kultura społeczna   30 E/2   zawieszone w roku akademickim 2014/2015
Translatoria do wyboru (dla I i II roku)
1. Język hebrajski   30  Z/2  30   Z/2 zawieszone w roku akademickim 2014/2015
  Język arabski   30  Z/2  30  Z/2  zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
Seminaria do wyboru (należy kontynuować seminarium wybrane na I roku)
1. Seminarium  30  Zbo/6  30  Zbo/6   
Praca magisterska i egzamin dyplomowy     
1. Praca magisterska i egzamin dyplomowy - - - Zbo/20  

Studenci Kulturoznawstwa mogą brać udział w fakultatywnym kursie pedagogicznym "Wiedza o kulturze". Koordynatorem kursu jest dr Anna Kawalec.

Studenci Kulturoznawstwa, którzy wybiorą kurs pedagogiczny z zakresu innego przedmiotu jako specjalności dodatkowej zobowiązani są do spełniania wszystkich wymagań przedstawionych w programie tego kierunku.        

 

Autor: Magdalena Leszczyńska
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2015, godz. 19:06 - Andrzej Zykubek